Obecné požadavky na vykazování informací o udržitelnosti v souladu se standardy ESRS od roku 2024

Vydáno: 28 minut čtení

Evropské standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS) upřesňují informace, které mají podniky vykazovat ve zprávě o udržitelnosti a jejichž součástí jsou přinejmenším informace, které účastníci finančního trhu potřebují k tomu, aby mohli splnit povinnosti týkající se zveřejňování informací podle nařízení o zveřejňování informací o udržitelném financování (2019/2088) 1) . Standardy ESRS by měly vést ke zveřejňování relevantních, spolehlivých a srovnatelných informací o udržitelnosti.

 

Obecné požadavky na vykazování informací o udržitelnosti v souladu se standardy ESRS od roku 2024
Ing.
Hana
Kubcová,
Ing.
Václav
Tittelbach
Standardy ESRS jsou jako příloha součástí nařízení Komise v přenesené pravomoci schváleného Evropskou komisí dne 31. 7. 2023. V současné době se čeká na formální schválení Radou a Evropským parlamentem a ke konci letošního roku by mělo být toto nařízení zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie. Nařízení bude obsahovat kromě standardů ještě slovníček pojmů a zkratek, které se vyskytují ve standardech ESRS.
Evropská komise by však měla v souladu se směrnicí CSRD do června 2024 přijmout další sady standardů:
odvětvové standardy,
standardy pro malé a střední kótované podniky, a
standardy pro podniky ze třetích zemí (tj. podniky mimo EU).
V souladu s nařízením Komise budou všechny požadavky na zveřejňování informací (disclosure requirements) v rámci každého standardu podléhat posouzení významnosti ze strany podniku. Otázky udržitelnosti, které je třeba zahrnout do posouzení významnosti, jsou stanoveny dodatkem A standardu ESRS 1. Výjimku z posouzení informací na základě dvojí významnosti tvoří požadavky na zveřejňování informací uvedených ve standardu ESRS 2 „Obecné informace“ (General Disclosures). Podniky by se měly zaměřit na ty dopady, rizika a příležitosti, které byly posouzeny jako významné. Podle požadavků standardů ESRS podniky provedou důkladné posouzení významnosti s cílem zajistit, že budou uvedeny všechny informace, které jsou nezbytné ke splnění cílů a požadavků směrnice CSRD. V této souvislosti standardy ESRS např. upřesňují, že:
pokud podnik dospěje k závěru, že změna klimatu není významným tématem, a proto neuvede informace podle standardu ESRS E1, uvede podrobné vysvětlení závěrů svého posouzení významnosti s ohledem na změnu klimatu,
pokud podnik dospěje k závěru, že datový bod vyplývající z nařízení o zveřejnění informací o udržitelném financování, nařízení o referenčních hodnotách nebo z požadavků na uvedení informací podle „pilíře 3“ dle nařízení o kapitálových požadavcích není významný, výslovně uvede, že daný datový bod je „nevýznamný“. Zároveň má podnik povinnost vypracovat tabulku se všemi těmito datovými body, v nichž uvede informaci, kde mají být uvedeny, nebo poskytne informaci, že jsou „nevýznamné“.
Cílem je usnadnit účastníkům finančního trhu, administrátorům referenčních hodnot a finančním institucím dodržování jejich povinností týkajících se zveřejňování informací podle nařízení o zveřejňování informací o udržitelném financování, nařízení o referenčních hodnotách a nařízení o kapitálových požadavcích.
Evropská komise zapracovala do přijatých standardů postupné zavádění požadavků (tzv. phase-in provisions), jako například:
podniky s méně než 750 zaměstnanci mohou vynechat:
údaje o emisích skleníkových plynů rámce 3,
požadavky na zveřejňování informací uvedené ve standardu ESRS S1 v prvním roce, kdy se standardy uplatňují, obdobně se postupuje i u standardů ESRS S2–ESRS S4,
požadavky na uvedení informací o biologické rozmanitosti,