Požadavky na vykazování informací o udržitelnosti od roku 2024 v souladu s tematickými standardy ESRS E pro oblast životního prostředí

Vydáno: 39 minut čtení

V předchozích článcích jsme vás seznámili s požadavky vyplývajícími ze směrnice CSRD a dále s požadavky na zveřejňování informací o udržitelnosti na základě průřezových standardů ESRS 1 a ESRS 2. Tento článek čtenáře blíže seznámí s požadavky tematických standardů ESRS E pro vykazování informací z environmentální oblasti. Jak jsme uvedli v dřívějších článcích, jedná se, z hlediska jejich působnosti, o odvětvově agnostické standardy (sector agnostic), což znamená, že se vztahují na všechny podniky bez ohledu na to, v jakém odvětví podnik působí. Tematické standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti ESRS E se zabývají tématem udržitelnosti v oblasti životního prostředí a jsou strukturovány do témat, dílčích témat a případně podtémat. Tabulka níže poskytuje přehled témat, dílčích témat a podtémat udržitelnosti, na které se vztahují tematické standardy ESRS E.

 

Požadavky na vykazování informací o udržitelnosti od roku 2024 v souladu s tematickými standardy ESRS E pro oblast životního prostředí
Ing.
Hana
Kubcová,
Ing.
Václav
Tittelbach
Tematický ESRS
Téma
Dílčí téma
Podtéma
ESRS E1
Změna klimatu
Přizpůsobování se změně klimatu
 
Zmírňování změny klimatu
Energie
ESRS E2
Znečištění
Znečištění ovzduší
 
Znečištění vod
Znečištění půdy
Znečištění živých organismů a potravinových zdrojů
Látky vzbuzující obavy
Látky vzbuzující mimořádné obavy
Mikroplasty
ESRS E3
Voda a mořské zdroje
Voda
Spotřeba vody . Odběry vody . Vypouštění vody . Vypouštění vody do oceánů . Těžba a využívání mořských zdrojů
Mořské zdroje
ESRS E4
Biologická rozmanitost a ekosystémy
Faktory přímého dopadu na úbytek biologické rozmanitosti:
Změna klimatu . Změna využívání půdy, změna ve využívání sladké vody a změna ve využívání moře . Přímé využívání . Invazní nepůvodní druhy . Znečištění . Ostatní
Dopady na stav druhů
Příklady: . Velikost populace druhu . Globální riziko vyhynutí druhů
Dopady na rozsah a stav ekosystémů
Příklady: . Degradace půdy . Desertifikace . Zakrývání půdy
Dopady a závislosti s ohledem na ekosystémové služby
 
ESRS E5
Oběhové hospodářství
Příliv zdrojů, včetně využití zdrojů
 
Odsun zdrojů souvisejících s produkty a službami
Odpady
Hovoříme-li o udržitelnosti, nejvíce zmiňovanou oblastí je v dnešní době, trochu neprávem na úkor neméně důležité sociální oblasti a oblasti správy a řízení podniku, právě oblast životního prostředí. Environmentální faktory hrají klíčovou roli v udržitelném podnikání a podniky se zaměřují převážně na jejich řešení a zlepšování v souladu s proklamovanými cíli EU v této oblasti. Uživatelé se zajímají o environmentální faktory především v souvislosti s klimatem, resp. o uhlíkovou stopu. Konkrétně se pak zajímají o:
odolnost podniku vůči změně klimatu,
plány na přiblížení se cíli klimatické neutrality,
úroveň a rozsah emisí skleníkových plynů nebo
úsilí, které podnik vynakládá na účinné snižování absolutních emisí skleníkových plynů ve své strategii, včetně emisních rámců 1 a 2, popřípadě i rámce 3.
Nicméně informace týkající se životního prostředí by měly zahrnovat všechny aktivity související se změnou klimatu a jejích důsledcích. Nejde tedy jen o počítání uhlíkové stopy nebo dosahování uhlíkové neutrality, ale i o další oblasti životního prostředí.
Standardy ESRS E týkající se oblasti životního prostředí se skládají ze standardů:
ESRS E1 Klimatická změna
ESRS E2 Znečištění,
ESRS E3 Voda a moř