Požadavky na vykazování informací o udržitelnosti od roku 2024 v souladu s tematickými standardy ESRS S týkající se sociální oblasti

Vydáno: 36 minut čtení

V minulém článku jsme se pokusili stručně shrnout požadavky tematických standardů vztahujících se k oblasti životního prostředí. Sociální faktory, přestože jsou ve stínu těch environmentálních, nejsou o nic méně důležité. Standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti by měly upřesňovat informace o sociálních faktorech, které by měly podniky zveřejňovat, včetně pracovních podmínek, zapojení sociálních partnerů, kolektivního vyjednávání, rovnosti, zákazu diskriminace, rozmanitosti a začleňování a faktorech týkajících se lidských práv. Tyto informace by měly zahrnovat dopady podniku na lidi včetně pracovníků a dopady na lidské zdraví. Informace o lidských právech, které podniky zveřejňují, by měly v relevantních případech zahrnovat informace o nucené a dětské práci v jejich hodnotových řetězcích. Požadavky na podávání zpráv o udržitelnosti týkající se nucené práce by neměly zprošťovat veřejné orgány jejich odpovědnosti řešit prostřednictvím obchodní politiky a diplomatických prostředků dovoz zboží vyrobeného v důsledku porušování lidských práv, včetně nucené práce. Podniky by rovněž měly být schopny podávat zprávy o možných rizicích a trendech v oblasti zaměstnanosti a příjmů.

Požadavky na vykazování informací o udržitelnosti od roku 2024 v souladu s tematickými standardy ESRS S týkající se sociální oblasti
Ing.
Hana
Kubcová,
Ing.
Václav
Tittelbach
Standardy ESRS S týkající se sociální oblasti se skládají z jednotlivých standardů:
ESRS S1 Vlastní pracovní síla,
ESRS S2 Pracovníci v hodnotovém řetězci,
ESRS S3 Dotčené komunity,
ESRS S4 Spotřebitelé a koncoví uživatelé.
Podrobnější členění na jednotlivá témata/dílčí témata/podtémata je uvedeno v tabulce níže:
Tematický ESRS
Téma
Dílčí téma
Podtéma
ESRS S1
Vlastní pracovní síla
Pracovní podmínky
. Bezpečné zaměstnání .Pracovní doba
. Přiměřené mzdy
. Sociální dialog
. Svoboda sdružování, existence rad zaměstnanců a právo zaměstnanců na informace, konzultace a účast
. Kolektivní vyjednávání, včetně podílu pracovníků, na něž se vztahují kolektivní smlouvy
. Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem
. Zdraví a bezpečnost
Rovné zacházení a příležitosti pro všechny
. Rovnost žen a mužů a stejná odměna za rovnocennou práci
. Odborná příprava a rozvoj dovedností
. Zaměstnávání a začleňování osob se zdravotním postižením .Opatření proti násilí a obtěžování na pracovišti
. Rozmanitost
Další práva související s prací
. Dětská práce
. Nucená práce
. Přiměřené bydlení
. Soukromí
ESRS S2
Pracovníci v hodnotovém řetězci
Pracovní podmínky
. Bezpečné zaměstnání .Pracovní doba
. Přiměřené mzdy
. Sociální dialog
. Svoboda sdružování včetně existence rad zaměstnanců
. Kolektivní vyjednávání
. Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem
. Zdraví a bezpečnost
Rovné zacházení a příležitosti pro všechny
. Rovnost žen a mužů a stejná odměna za rovnocennou práci
. Odborná příprava a rozvoj dovedností
. Zaměstnávání a začleňování osob se zdravotním postižením .Opatření proti násilí a obtěžování na pracovišti
. Rozmanitost
Další práva související s prací
. Dětská práce
. Nucená práce
. Přiměřené bydlení
. Voda a sanitační zařízení
. Soukromí
ESRS S3
Dotčené komunity
Hospodářská, sociální a kulturní práva komunit
. Přiměřené bydlení
. Přiměřená výživa
. Voda a sanitační zařízení
. Dopady související s půdou
. Dopady související s bezpečností
Občanská a politická práva komunit
. Svoboda projevu
. Svoboda shromažďování
. Dopady na obránce lidských práv
Práva původních obyvatel
. Svobodný, předběžný a informovaný souhlas .Sebeurčení
. Kulturní práva
ESRS S4
Spotřebitelé a koncoví uživatelé
Dopady související s informacemi pro spotřebitele a/nebo koncové uživatele
. Soukromí
. Svoboda projevu
. Přístup ke (kvalitním) informacím
Osobní bezpečnost spotřebitelů a/nebo koncových uživatelů
. Zdraví a bezpečnost
. Bezpečnost osoby
. Ochrana dětí
Sociální začleňování spotřebitelů a/nebo koncových uživatelů
. Zákaz diskriminace
. Přístup k produktům a službám
. Odpovědné marketingové praktiky
 
Návaznosti na standard ESRS 2
Tematické standardy ESRS S mohou obsahovat specifické požadavky, které doplňují obecné požadavky na zveřejňování v ESRS 2. Dodatek C standardu ESRS 2 stanoví informace, které podnik použije společně s požadavky na zveřejňování na obecné úrovni ve standardu ESRS 2. Pro účely tohoto článku se zaměříme pouze na seznam dalších požadavků souvisejících