Požadavky na vykazování informací o udržitelnosti od roku 2024 v souladu s tematickými standardy ESRS S týkající se správy a řízení

Vydáno: 12 minut čtení

V předchozích vydáních byly představeny požadavky tematických standardů pro oblast životního prostředí (E) a sociální oblast (S). Tento článek je zaměřen na poslední oblast, a to Governance – správa a řízení podniku. Správa a řízení se vztahují k tomu, jak jsou nastaveny správní postupy a hodnoty, transparentnost nebo odpovědnost vedení. Informace o řízení podniku a kvalitě vztahů se zákazníky nebo komunitami dotčenými činnostmi podniku pomáhají pochopit rizika, dopady a příležitosti podniku.

Požadavky na vykazování informací o udržitelnosti od roku 2024 v souladu s tematickými standardy ESRS S týkající se správy a řízení
Ing.
Hana
Kubcová,
Ing.
Václav
Tittelbach
V určité míře kótované podniky již dnes poskytují informace z oblasti správy a řízení, a to prostřednictvím výkazu o řízení a správě „(corporate governance statement), který je součástí výroční finanční zprávy emitenta, resp. výroční zprávy. Informace uváděné podle čl. 20 směrnice 2013/34/EU nejsou poskytovány podle jednotných standardů a ani zde není postihnut princip dvojí významnosti, který je základním principem evropských standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS), na jejichž základě se informace o udržitelnosti uvádějí.
Pro oblast správy a řízení podniku byla vypracována doporučení na mezinárodní úrovni. Jako příklad lze uvést:
Mezinárodní síť pro správu a řízení společností (International Corporate Governance Network), nebo
Zásady správy a řízení vypracované na úrovni G20/OECD.
V České republice byly Zásady správy a řízení vypracované na úrovni G20/OECD transponovány do Kodexu správy a řízení společností ČR, s účinností od 1. 1. 2019.
Kodex
je primárně určen emitentům investičních cenných papírů, kteří mají povinnost vyhotovit výroční finanční zprávu emitenta, jejíž součástí je výkaz o řízení a správě. Cílem zavedení tohoto kodexu je aplikace pravidel nejlepší praxe (best practice), která by měl podnik dodržovat.
Naproti tomu směrnice CSRD vymezuje obsahový rámec pro podávání zpráv o udržitelnosti ve vztahu ke správě