Leasing z hlediska daní a účetnictví

Vydáno: 24 minut čtení

Článek je zaměřen na finanční leasing z pohledu daně z příjmů, který klade celou řadu podmínek na splnění uznatelnosti vynaložených nákladů na základ daně z příjmů.

Leasing z hlediska daní a účetnictví – 1. část
Ing.
Ivana
Kuchařová,
Ph.D.
Pro pochopení veškerých záludností spojených s finančním leasingem z daňového hlediska je vhodné nejprve se podívat, jak je finanční leasing vymezen v zákoně o daních z příjmů (ZDP č. 586/1992 Sb.). Zde se
v § 21d odst. 1 ZDP uvádí obecná ustanovení o finančním leasingu v následujícím znění:
„Finančním leasingem se pro účely daní z příjmů rozumí přenechání
hmotného majetku
vlastníkem k užití uživateli za úplatu“ při současném splnění všech následujících podmínek:
1.
Při vzniku leasingové smlouvy pro finanční leasing je ujednáno, že po uplynutí sjednané doby převede vlastník předmětu finančního leasingu vlastnické právo k němu za kupní cenu nebo bezúplatně na uživatele předmětu finančního leasingu nebo je za stejných podmínek ujednáno právo uživatele na převod.
2.
Ke dni převodu vlastnického práva není kupní cena vyšší než zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny evidované u vlastníka, kterou by předmět finančního leasingu měl při rovnoměrném odpisování bez zvýšení odpisu v prvním roce odpisování. Výjimku tvoří případ, kdy by byl předmět finančního leasingu při tomto odpisování již 100% odepsán, tj. až do výše své vstupní ceny.
3.
Při vzniku leasingové smlouvy je ujednáno, že po dobu trvání finančního leasingu budou na uživatele převedeny
užívací práva k předmětu leasingu,
povinnosti spojené s péčí o předmět leasingu a
rizika spojená s užíváním předmětu leasingu.
4.
Finanční leasing musí splňovat podmínku minimální doby trvání leasingu. Tato doba se počítá ode dne, kdy byl předmět leasingu předán uživateli ve stavu způsobilém k obvyklému užívání.
Z výše uvedeného vyplývá, že se finanční leasing nevztahuje na nehmotný majetek.
Po obecném definování parametrů finančního leasingu nalezneme ve stejném § 21d tentokrát v odst. 6 zároveň i vymezení majetku, který se nemůže stát předmětem finančního majetku. Jmenovitě jedná o hmotný majetek vyloučený z odpisování ve smyslu § 27 ZDP. Za vyloučený majetek z odpisování je považován:
a)
bezúplatně převedený majetek podle smlouvy o finančním leasingu, pokud výdaje (náklady) související s jeho pořízením nepřevýší 80 000 Kč,
b)
pěstitelský celek trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky, jež nedosáhl plodonosného stáří,
c)
hydromeliorace do 2 let po jejím dokončení,
d)
umělecké dílo, které je hmotným majetkem a není součástí stavby a budovy, předměty muzejní a galerijní hodnoty, popřípadě jejich soubory v muzeích a památkových objektech, stálé výstavní soubory a knihovní fondy knihoven jednotné soustavy, popřípadě jiné fondy,
e)
movitá kulturní památka a soubory movitých kulturních památek,
f)
hmotný majetek převzatý povinně bezúplatně podle zvláštních právních předpisů,