Novinky a změny v právních předpisech

Vydáno: 3 minuty čtení
Novinky a změny v právních předpisech
Změna transplantačního zákona
Zákon č. 100/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), vyšel v částce č. 39/2017 Sb., rozeslané 5. 4., s účinností od 29. 4. 2017.

Související dokumenty

Zákony

117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení)
131/2000 Sb. o hlavním městě Praze
285/2002 Sb. o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
251/2005 Sb. o inspekci práce
111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi
262/2006 Sb. zákoník práce
165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
164/2013 Sb. o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
330/2014 Sb. o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní
105/2016 Sb. , kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní
186/2016 Sb. o hazardních hrách
32/2017 Sb. , jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017-2020, 0,00 %
33/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
39/2017 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
92/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní
93/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
95/2017 Sb. ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
98/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
99/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
100/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů
102/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
103/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády

86/2011 Sb. o technických požadavcích na hračky
120/2016 Sb. o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh
36/2017 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a o změně některých souvisejících nařízení vlády
96/2017 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh
97/2017 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky

357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
37/2017 Sb. o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření
38/2017 Sb. o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími
87/2017 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
88/2017 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství