K mezinárodnímu zdaňování dividend

Vydáno: 19 minut čtení

V tomto čísle DHK završujeme sérii článků zaměřených na problematiku mezinárodního zdaňování dividend (DHK č. 22 a 23/2016), které mají zdroj na území ČR, vyplacených daňovému rezidentu jiného státu - tedy na zdaňování příjmů z dividend plynoucích daňovému nerezidentu ČR. V článku zveřejněném v časopisu DHK č. 22/2016 jde o varianty označené B, C a D.

K mezinárodnímu zdaňování dividend
doc. Mgr. Ing.
Karel
Brychta
Ph. D.
VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav financí
Ing.
Renata
Jurčáková
absolventka oboru Podnikové finance a obchod na Fakultě podnikatelské VUT v Brně; účetní ve společnosti HP TRONIC Zlín, spol. s r. o.
Ing.
Vlastimil
Sojka
daňový poradce; jednatel společnosti KODAP, s. r. o.
Ing.
Filip
Fabian
student doktorského studia na Fakultě podnikatelské, VUT v Brně; asistent daňového poradce, společnost KODAP Brno, s. r. o.
 
1. Varianta B
Varianta B představuje situaci, kdy příjmy plynou rezidentu státu, se kterým má ČR uzavřenu platnou a účinnou smlouvu o zamezení dvojího zdanění (dále jen SZDZ), a zároveň nejsou v ČR splněny podmínky pro osvobození od srážkové daně.
V takovém případě je
relevantní
úprava obsažená v příslušné SZDZ - úprava tam obsažená má tzv. podmíněnou aplikační přednost1).
Podmíněná aplikační přednost fakticky znamená, že stanoví-li SZDZ jinak, použije se úprava obsažená ve SZDZ. Ze znění čl. 10 (Dividendy) SZDZ, v nichž je ČR smluvní stranou, je patrný vysoký stupeň standardizace.
To je přirozeným důsledkem toho, že SZDZ vychází z modelové smlouvy OECD. Co se však týče pravidel pro zdanění ve státu zdroje, vykazují SZDZ vysokou míru odchylek.
Jmenovitě se jedná o rozdílnou výši maximálních sazeb uplatnitelných ve státu zdroje. Nicméně řada SZDZ od určité výše vlastnického podílu poskytuje preferenční zacházení pro kapitálově spojené právnické osoby (jiné než osobní společnosti).
Toto zvýhodnění (preferenční zacházení) má podobu nižší stanovené maximální sazby daně uplatnitelné ve státu zdroje či dokonce osvobození od zdanění ve státu zdroje (v SZDZ je stanovena sazba daně ve výši 0 %).
Ostatní kategorie poplatníků (kapitálově propojené právnické osoby s nižším než stanoveným podílem, osobní společnosti, fyzické osoby) pak mají stanovenu maximální sazbu vyšší.
Tabulka na straně 9 obsahuje ukázku pravidel zakotvených ve SZDZ.
I-----------------I----------------------------------------I---------------------I I Smluvní stát  I   Preferenční zacházení pro     I Ostatní subjekty  I I         I      právnické oso