Živnostenské podnikání a regulace reklamy v právní úpravě a v praxi

Vydáno: 27 minut čtení

Čas pokročil, léto opět nahradil podzim, a to jako každý rok. Stejně tak se v každodenním životě podnikajících živnostníků i kompetentních správních orgánů opět vyskytly situace, jež je třeba právně řešit.

Živnostenské podnikání a regulace reklamy v právní úpravě a v praxi
JUDr.
Irena
Fleischmanová
Seznámení se způsoby řešení takových situací je obsaženo v následujících řádcích. Stále existují „otazníky“ při aplikaci právních předpisů do praxe, proto je namístě informovat, a to nejen současné podnikatele.
 
Zjišťování osob spojených se vznikem reklamy
Problematika provozování podnikatelských aktivit a s ním spojená potřeba reklamních prezentací je upravena příslušnými právními předpisy. Tato úprava specifikuje všechny osoby, které jsou spojeny se vznikem reklamy, stanoví také podmínky, za nichž lze postihovat případné porušení právních povinností, a to v podobě reklamy, jež je v rozporu s příslušným platným právním předpisem.
Jakým způsobem věcně kompetentní správní orgán postupuje při zjišťování osoby, pokud je upozorňováno např. na fotografii muže s e-cigaretami (je či není zveřejnění takového zobrazení na Instagramu v rozporu s platnou právní úpravou)? Jak je postupováno, pokud se nepodaří zjistit, kdo takovou reklamu šíří?
Reklamní činnost je právně regulována zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o regulaci reklamy“). Podle příslušného ustanovení (§ 3a odst. 1) tohoto zákona se
„zakazuje reklama, jejímž cílem nebo přímým nebo nepřímým účinkem je propagace elektronických cigaret a náhradních náplní do nich, šířená prostřednictvím služeb informační společnosti nebo v periodickém tisku, neperiodických publikacích, na letácích, plakátech nebo jiných tiskovinách, s výjimkou publikací, které jsou určeny výlučně profesionálům v obchodě s elektronickými cigaretami a náhradními náplněmi do nich, a publikací, které jsou tištěny a zveřejněny ve třetích zemích, pokud tyto publikace nejsou primárně určeny pro vnitřní trh Evropské unie“.
V daném případě je poukazováno na fotografii osoby s e-cigaretami, která je zveřejněna na Instagramu, proto je třeba o této osobě zjistit její identifikační údaje. Pokud je známé jméno a příjmení osoby, je třeba zjistit adresu jejího trvalého bydliště. Zjištění trvalého bydliště je podstatným identifikačním údajem pro určení místní příslušnosti orgánu dozoru. Uvedený údaj je významný pro účely zahájení šetření podnětu, a to doručením žádosti o podání vysvětlení k podnětu podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).
V případě, že se orgánu, který podnět obdržel, a to i s ohledem na platnost právních předpisů Evropské unie o ochraně osobních údajů, nepodaří zjistit konkrétní osobní údaje zmíněné osoby (např. datum narození, trvalé bydliště), jež by tohoto muže zobrazeného na Instagramu pomohly identifikovat, nelze podnět řešit. Za tohoto stavu nelze prokázat, zda se tato osoba jako šiřitel reklamy dopustila porušení zákona o regulaci reklamy prezentací e-cigaret.
Zde je třeba uvést, že správní orgány nemoho