Novinky a změny v právních předpisech

Vydáno: 3 minuty čtení
Novinky a změny v právních předpisech
Nařízení vlády o přípustném znečištění povrchových a odpadních vod
Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, vyšlo v částce č. 166/2015 Sb., rozeslané 30.12.2015, s účinností od 1.1.2016.
<

Související dokumenty

Zákony

634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele
151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
163/2015 Sb. , kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů
164/2015 Sb. , kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
165/2015 Sb. , kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
166/2015 Sb. , kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
355/2015 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2015 pro účely zákona o zaměstnanosti
378/2015 Sb. , kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
391/2015 Sb. , kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
400/2015 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2016

Nařízení vlády

151/2015 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
159/2015 Sb. o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. ledna 2016
161/2015 Sb. o výkonu státní služby na služebním působišti mimo území České republiky ve svátek
395/2015 Sb. , kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2016 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Vyhlášky

114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb
270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků
441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)
199/2014 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)
343/2014 Sb. o registraci vozidel
146/2015 Sb. o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům
345/2015 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb.
353/2015 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
372/2015 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
385/2015 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
399/2015 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel