Občanský spolek - odpisování majetku v daňové evidenci

Vydáno: 3 minuty čtení

Jsme občanský spolek, vodácký klub, vedeme daňovou evidenci, nejsme plátci DPH. Dostali jsme darem loděnici, která bude pravděpodobně v hodnotě nad 40 000 Kč (provedení posudku probíhá). Chci se zeptat, zda je třeba v tomto případě vést účetní odpisy?

Občanský spolek - odpisování majetku v daňové evidenci
Blažena
Petrlíková
ID 13653
Odpověď:
Předně si dovolujeme připomenout, že „daňovou evidenci“ ve smyslu § 7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále jen „ZDP“), mohou vést pouze fyzické osoby.
Občanská sdružení na základě ustanovení § 38a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění za zde stanovených podmínek mohou vést účetnictví jednoduché. Pak postupují zejména podle ustanovení § 15 zákona o účetnictví (ve znění účinném k 31.12.2003), vyhlášky č. 507/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví. V případech, kdy některé záležitosti neřeší tato vyhláška, lze přiměřeně použít ustanovení Opatření Ministerstva financí čj. 283/32 774/96 ze dne 24.6.1996 ve znění pozdějších změn a doplňků. Oba právní předpisy jsou na trhu odborných publikací nepochybně již dávno rozebrány.
V soustavě jednoduchého účetnictví se neprovádějí účetní odpisy ve smyslu § 28 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Pokud byste např. proto, že z provozování loděnice budete mít příjmy podléhající zdanění, chtěli uplatňovat do základu daně alespoň část daňových odpisů, je nutné postupovat důsledně zejména dle § 24, § 26 a násl. ZDP.
Protože činnost loděnice může být rozmanitá, bude vyžadovat opravy, údržbu, budou zde provozní výdaje, část zařízení možná hodláte i pronajímat jiným osobám než členům oddílu aj., doporučujeme provést k 1.1.2015 přechod na vedení účetnictví podvojného, dále vést podvojné účetnictví, a to alespoň ve zjednodušeném rozsahu.
Pro úplnost citujeme § 38a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů:
Občanská sdružení, jejich organizační jednotky 8§ 6 odst. 2 písm. e) zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 342/2006 Sb.), které mají právní osobnost, církve a náboženské společnosti 8a§ 6 odst. 1 zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech). nebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou osobou 9 Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb., zákona č. 562/2004 Sb. a zákona č. 495/2005 Sb., a honební společenstva 10§ 19 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb. mohou vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb., pokud jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč; přitom se na ně vztahují ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a jeho prováděcích právních předpisů, která upravují účtování v soustavě jednoduchého účetnictví, ve znění účinném k 31. prosinci 2003.

Související dokumenty

Zákony

83/1990 Sb., o sdružování občanů
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
117/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., a zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., a mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech)
492/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
353/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
449/2001 Sb., o myslivosti
3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)
4/2003 Sb., ve věci návrhu na zrušení zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), nebo na zrušení některých ustanovení tohoto zákona
59/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
437/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
495/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb., a zákona č. 562/2004 Sb.
342/2006 Sb., kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony

Vyhlášky

507/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovená zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví