Dotazy a odpovědi: Problematika reklamy a živnostenského podnikání

Vydáno: 36 minut čtení
Problematika reklamy a živnostenského podnikání
JUDr.
Irena
Fleischmanová
Provozování živností je s reklamní činností úzce propojeno, resp. jedno bez druhého nemůže prakticky existovat. Z toho důvodu není dostačující sledovat pouze změny v právní úpravě živnostenského podnikání, nýbrž také změny v právních předpisech upravujících reklamní činnost. Je nezbytné „být v obraze“ nejenom v případě živnostenského zákona, ale také zákona o regulaci reklamy, a to ve vazbě na zákon o ochraně spotřebitele. Následující text se z toho důvodu bude zabývat jak proble-matikou, kterou upravuje živnostenský zákon, tak problematikou, již řeší zákon o regulaci reklamy.
Prokazování právního důvodu pro užívání prostor provozovny
Fyzická osoba má možnost provozovat živnost ve třech provozovnách, neboť vlastní několik nemovitostí. Je podnikání na několika místech možné, příp. lze provozovnu umístit také do bytu ve společném jmění manželů a co je třeba předložit, aby se podnikatel nedostal do
kolize
s platnou právní úpravou této problematiky?
ODPOVĚĎ
Platná právní úprava živnostenského podnikání (§ 17 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „živnostenský zákon“) stanoví, že živnost může být provozována ve více provozovnách, pokud podnikatel má právní důvod pro jejich užívání. Na žádost živnostenského úřadu má podnikatel povinnost prokázat právní důvod pro užívání provozovny, což neplatí pro mobilní provozovny a automaty. V případě mobilních provozoven musí podnikatel na žádost živnostenského úřadu prokázat oprávněnost umístění provozovny. Pokud je provozovna umístěna v bytě, který podnikatel nevlastní, lze zde živnost provozovat pouze se souhlasem vlastníka bytu.
Vzhledem k tomu, že je nezbytný souhlas vlastníka bytu s provozováním živnosti v tomto bytě, je namístě upozornit na příslušná ustanovení občanského zákoníku, která se váží na problematiku prokazování právního důvodu pro užívání prostor provozovny.
V novém občanském zákoníku (§ 1129 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“) jsou demonstrativně specifikovány případy, kdy je k
rozhodnutí o významné záležitosti
spoluvlastníků zákonem vyžadována dvoutřetinová většina hlasů spoluvlastníků. Jedná se o
„významné záležitosti týkající se společné věci, zejména o jejím podstatném zlepšení nebo zhoršení, změně jejího účelu či o jejím zpracování“.
Umístění provozovny do bytu bude tak zásadně podléhat režimu rozhodování o významné záležitosti, neboť provozovna v bytě bude ve většině případů představovat velkou zátěž nemovitosti. Z toho důvodu by spoluvlastníci měli zásadně rozhodovat
dvoutřetinovou většinou.
Od zmíněných případů provozovny v bytě je v praxi nutno odlišit případy, kdy je prostor kolaudovaný jako „provozovna“ a bude dále sloužit stejnému účelu s tím, že se změní jenom osoba (jedná se např. o novou osobu užívající sklad), která bude prostor užívat. V tomto případě, tzn. když nový uživatel využívá skladové prostory, se pak jedná o
běžnou
správu (§ 1128 odst. 1 občanského zákoníku) s tím, že k souhlasu s užíváním prostor provozovny bude dostačující většina hlasů.
V případě, že se nemovitost nachází ve společném jmění manželů a jenom jeden z nich by sem chtěl umístit provozovnu (nikoli „třetí osoba“), ani zde nejde o
běžnou
záležitost, o níž by mohl jednat pouze jeden z manželů. Podle občanského zákoníku (§ 714 odst. 1) je vyžadováno jednání – souhlas obou manželů, resp. jednoho manžela se souhlasem druhého.
Pokud je nemovitost součástí společného jmění manželů, do níž chce provozovnu umístit „třetí osoba“, bude se jednat o záležitost, kterou také nelze považovat za
běžnou
ve smyslu ustanovení § 714 odst. 1 občanského zákoníku, tzn. nejedná se o věc, kde by mohl jednat jenom jeden z manželů. Rovněž zde bude nutný souhlas obou manželů nebo může jednat jede