Neziskový sektor - úvod do problematiky

Vydáno: 21 minut čtení
Neziskový sektor - úvod do problematiky
Ing.
Jan
Stejskal
Ph. D.
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní
Opodstatnění existence neziskových organizací
Příčinou vzniku neziskových organizací se stalo
právo sdružování,
které je i jednou ze základních atributů demokratických států. Jde o institucionalizování snahy určité skupiny lidí žijících a spolupracujících na daném území organizovat se a vzájemně usměrňovat své jednání k tvorbě společensky užitečných věcí a aktivit, případně se podílet se na veřejné politice. Svoboda sdružování je jistou formou účasti na moci. Svoboda sdružování je základním principem demokratického systému a existence neziskových organizací může zabránit zneužívání státní moci.
V dnešní době už totiž nestačí pouze volební právo coby účast občanů na rozhodování a správě státu. Neziskové organizace mohou pomáhat státu naplňovat jeho poslání tím, že jim stát svěří výkon určitých činností, které by sám nebyl schopen realizovat tak efektivně nebo v dostatečné míře.
Stát reaguje na požadavky společnosti se zpožděním, kdežto neziskové organizace jsou přímo spojeny s aktuálními potřebami občanů. Proto aktivity neziskových organizací často předcházejí reakcím veřejné správy. Neziskové organizace v rámci těchto aktivit přicházejí i s novými prvky, službami a iniciují tak inovační proces v oblastech prospěšných občanům. Samotná účast občanů na řízení a správě neziskových organizací pomáhá kultivovat lidský potenciál nebo-li působit výchovně na samotné občany. V neziskových organizacích se lidé vychovávají a motivují pro společné, veřejně prospěšné potřeby a cíle, učí se občanské uvědomělosti a sounáležitosti.
Svoboda sdružování podporuje většinu ostatních svobod a je jistým prostředkem obrany a podpory. Členové soukromých neziskových organizací mívají zájem formovat společný postup v rozvoji své organizace nebo získat určitou materiální výhodu či hledat nová řešení problémů pro naplnění poslání a cílů.
Dalším faktorem významným pro existenci organizací neziskového soukromého sektoru je princip
dobrovolné práce.
To je činnost, kterou dobrovolník vykonává ve prospěch druhých, nepovinně a bez nároku na odměnu. Dobrovolníky se stávají jak lidé starší, osamělí, kteří hledají smysluplné naplnění volného času, tak i mladí lidé, aby získali nové zkušenosti a získali smysluplnou náplň svého volné času. Dále pak lidé např. po uzdravení se z vážné nemoci, úmrtí v rodině, ztrátě zaměstnání. Příslušníci menšin či etnických skupin, často lidé s nižšími příjmy.
Dobrovolnická práce s sebou přináší mnoho pozitivních faktorů. Přínosem pro dobrovolníky je pocit seberealizace, důležitosti a uspokojení, získání nových zkušeností a znalostí, nových přátel, zážitků a zábavy. Přínosem pro samotnou neziskovou organizaci je především úspora mzdových nákladů a pro společnost je to výchovný efekt v oblasti mezilidských vztahů.
Specifickým typem dobrovolnictví je
firemní dobrovolnictví.
Tím se rozumí jednodenní či vícedenní dobrovolnická práce zaměstnanců firmy ve vybrané neziskové organizaci. Dalším stupněm je krátkodobé zařazení zaměstnance firmy na práci v neziskové organizaci. Pracovník tak může rozvíjet svoje další schopnosti, získat nové zkušenosti a poznat nové prostředí. V případě propouštění pak mohou zaměstnanci firmy pracovat v neziskových organizacích jako dobrovolníci, než naleznou novou práci.
Stále častěji je možné se setkat s virtuálním dobrovolnictvím, které je poskytování prostřednictvím internetu. Dobrovolník zde poskytuje služby v oblasti ekonomické, daňové či právní nebo například pro organizaci vytvoří webové stránky.
Definice soukromého neziskového sektoru
Soukromý neziskový sektor
je nazývám také „třetím sektorem“, čímž se zdůrazňuje jeho pozice mezi státním sektorem (neziskový veřejný sektor) a trhem (ziskový tržní sektor). Lze najít i zkrácené označení „neziskový sektor“, pokud je kladem důraz na to, že na rozdíl od komerčních a ziskových organizací, není jeho cílem vytvářet zisk a rozdělovat jej mezi vlastníky, ale
přímá produkce užitku
1). Je možné setkat se i s označením „nestátní (nevládní) sektor“ či „nezávislý sektor“, kdy je upozorňováno na to, že tyto organizace v něm působící fungují nezávisle na vládě. Další možností označení je „dobrovolný sektor“, v případě, že zdůrazňujeme dobrovolnost působení v tomto sektoru2). Alternativní možností pro označení tohoto sektoru je „občanský sektor“, kdy je zvýrazněna propojenost neziskových organizací s občanskou společností. Na uvedená označení neziskového sektoru nelze pohlížet odděleně, neboť vyjadřují charakter organizací působících v rámci tohoto sektoru. Soukromý neziskový sektor je financován ze soukromých financí, kdy se fyzické a soukromé právnické osoby dobrovolně rozhodnou vložit své finanční prostředky do konkrétní aktivity. Jejich cílem přitom není dosažení zisku, ale očekávají užitek, napři ve formě seberealizace či osobního uspokojení. Subjekty tohoto sektoru však mohou rovněž získat příspěvek z veřejných financí3). Primárně se věnuje takovým problémům, při jejichž řešení selhává trh i veřejný sektor, tedy problémům, u kterých dochází k tržnímu a vládnímu selhání.
Jako příklad tržního selhání, které přispívá k rozvoji působení organizací neziskového soukromého sektoru, lze uvést např. informační nesoulad mezi producentem a spotřebitelem, kdy v některých případech dokonce spotřebitel ani není totožný s kupujícím (např. zajištění ošetřovatelské péče pro mentálně postižené dítě). Organizace soukromého neziskového sektoru také překonávají důsledky vládního selhání, jímž je např. neschopnost uspokojit požadavky určitých menšin při poskytování veřejných služeb.
Organizace soukromého neziskového sektoru je možné charakterizovat jako instituce zajišťující služby zejména v oblasti sociálního zabezpečení a pomoci, humanitární, životního prostředí, kulturní, tělovýchovné a sportovní, zdravotní osvěty či v dalších oblastech, jež se věnují ochraně lidského života a živé i neživé přírody.
O definování neziskového soukromého sektoru se pokusil mimo jiné i americký sociolog Lester M. Salamon. Tento autor vymezuje
soukromý neziskový sektor
jako sektor skládající se z organizací, které se vyznačují následujícími charakterovými rysy4):
*
jedná se o
organizace,
tj. skupiny, které jsou do určité míry institucionalizovány, ať již formálním statutem či jiným způsobem (např. formou pravidelných schůzí, jednacích pravidel apod.),
*
mají
soukromou povahu,
nejsou součástí veřejné správy a ani nejsou řízeny orgány, ve kterých převládají vládní úředníci, není však vyloučena možnost podpory z veřejných zdrojů,
*
nerozdělují zisk
- tyto organizace sice v určitém období mohou dosáhnout zisku, ale opětovně ho musí použít na realizaci svého poslání, musí ho reinvestovat a nemohou ho rozdělit mezi zakladatele, vedení organizace či zaměstnance,
*
jsou samosprávné,
autonomní
- tyto organizace mají vlastní pravidla a sami řídí svou vlastní činnost,
*
jsou
dobrovolné,
jejich fungování je spojeno s určitým prvkem dobrovolnosti, ať již dobrovolné účasti na konkrétních aktivitách či dobrovolné účasti na vedení organizace.
Dalším rysem je, že:
*
jsou
veřejně prospěšné,
přispívají k veřejnému dobru, usilují o dobro lidí, určitých skupin či společnosti jako celku.
Zvláště tento poslední bod je zásadním v soudobých snahách o vytvoření nového zákona, který by upravoval právní prostředí pro nestátní neziskové organizace. Licituje se v něm o pojmy veřejně a vzájemně prospěšné organizace. Vzájemně prospěšné by byly ty, jež by realizovaly svoji činnost výhradně pro své členy (příkladem by byl golfový klub založený jako občanské sdružení).
Funkce soukromého neziskového sektoru
Soukromý neziskový sektor několik základních funkcí, a to5):
*
Funkci ekonomickou
- tento sektor má nezanedbatelný národohospodářský význam svým začleněním do koloběhu výrobních faktorů, zboží a služeb, kdy působí např. jako producent a spotřebitel statků, zaměstnavatel atd.
*
Funkci sociální,
která zahrnuje jak výkon a poskytování specifických statků (sociální služby), tak možnost participace a uspokojování potřeb svých členů, potřeby sdružovat se, aktivně se podílet na činnosti dané organizace a zapojovat se i do života společnosti.
*
Funkci politickou,
která může zahrnovat zájmy chránit jednotlivce, skupiny nebo celou společnost před porušováním např. lidských práv nebo ohrožování životního prostředí. Tato funkce významně přispívá k rozvoji demokracie, dává lidem možnost ovlivnit veřejnou politiku i veřejné mínění.
Nestátní neziskové organizace přispívají ke snížení celkových výdajů státu i přesto, že pro svou činnost potřebují určité finanční zdroje z veřejných rozpočtů. Zajišťují totiž činnosti, které by jinak musel obstarat sám stát. Činnost nestátních neziskových organizací také rozšiřuje nabídku zaměstnání na trhu práce, roste rovněž počet pracovníků v tomto sektoru, převážně na úkor celkového počtu pracovníků ve státním neziskovém sektoru. Přispívá tak ke snížení neúměrného počtu pracovníků ve veřejném sektoru6).
Typologické znaky neziskových organizací
Často užívaný pojem nezisková organizace (nevýdělečná) je v právním řadu České republiky naprosto neznámým pojmem. Označuje takovou organizaci, která vznikla za účelem vykonávání veřejně prospěšné činnosti, nikoliv za účelem dosahování zisku. To však neznemožňuje, aby i neziskové organizace v rámci svých činností dosahovaly zisku. Je však logické, že vytvořený zisk musí „investovat“ zpět do svého poslání.
Zásadní dělení
neziskových organizací
je na organizace
státní
a
nestátní.
Státní neziskové organizace jsou ty, jejichž zřizovatelem je stát, kraje, obce nebo jejich organizační složky. Těmi se v tomto článku zabývat nebudeme vůbec.
Nestátní neziskové organizace (dále také „NNO“) jsou charakterizovány například těmito vlastnostmi:
a)
jsou do určité míry institucionalizovány (nejsou to dočasná shromáždění osob, musí být registrovány),
b)
mají soukromou povahu (jejich vznik iniciují většinou fyzické osoby k tomu, aby mohly vykonávat nějakou činnost, která je podle nich veřejně prospěšná),
c)
nerozdělují zisk (a to ani mezi své členy),
d)
jsou samosprávné a nezávislé (mají vlastní management a samy se rozhodují),
e)
jsou dobrovolné (dobrovolnost se projevuje zejména dobrovolnou a bezplatnou prací ve prospěch organizace).
Podle poznatků z teorie a praxe se jeví jako nejvhodnější rozdělení organizací působících v neziskovém sektoru do pěti skupin s následujícími typologickými znaky7):
*
Neziskové soukromoprávní organizace
vzájemně prospěšné,
s globálním posláním vzájemně prospěšné činnosti.
*
Neziskové soukromoprávní organizace
veřejně prospěšné,
s globálním posláním veřejně prospěšné činnosti.
*
Neziskové veřejnoprávní organizace typu
organizačních složek a příspěvkových organizací státu a samosprávných územních celků
s globálním posláním veřejná správa a veřejně prospěšná činnost.
*
Neziskové
ostatní veřejnoprávní organizace,
s globálním posláním veřejně prospěšná činnost.
*
Neziskové soukromoprávní organizace typu
obchodních společností a jim podobných
(jde o výjimečné případy neziskových organizací) s možností globálního poslání veřejně i vzájemně prospěšné činnosti.
Důležitý přehled nestátních neziskových organizací se uvádí v § 18 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Tento přehled obsahuje všechny právnické osoby, které jsou považovány za poplatníky, kteří nebyli založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Jsou to:
a)
zájmová sdružení právnických osob, pokud mají tato sdružení právní subjektivitu a nejsou zřízena za účelem výdělečné činnosti,
b)
občanská sdružení, včetně svých organizačních jednotek (a včetně odborových organizací),
c)
politické strany a politická hnutí,
d)
registrované církve a náboženské společnosti (tzv. církevní právnické osoby),
e)
nadace a nadační fondy,
f)
obecně prospěšné organizace,
g)
veřejné vysoké školy,
h)
veřejné výzkumné organizace,
i)
školské právnické osoby,
j)
obce, kraje a jejich organizační složky a příspěvkové organizace,
k)
organizační složky státu,
l)
státní fondy a
m)
subjekty, o kterých to stanoví zákon.
Další, pro tento příspěvek zásadní, výčet neziskových organizací uvádí vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Ve svém § 2 uvádí následující výčet organizací:
a)
politické strany a politická hnutí8),
b)
občanská sdružení a jejich organizační jednotky9),
c)
církve a náboženské společnosti10),
d)
obecně prospěšné společnosti11),
e)
zájmová sdružení právnických osob12),
f)
organizace s mezinárodním prvkem13),
g)
nadace a nadační fondy14),
h)
společenství vlastníků jednotek15),
i)
veřejné vysoké školy16),
j)
a další účetní jednotky, které nebyly založeny za účelem podnikání a nejsou obchodní společností.
Tento výčet organizací je zásadní proto, že všechny (pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví) účtují podle stejného právního předpisu. Organizace zde neuvedené musí vyhledat svůj vlastní právní předpis.
Účetnictví NNO
Druhy účetnictví
Od 1. 1. 2005 došlo v ČR k výrazné změně v soustavách účetnictví. K všeobecnému používání bylo zrušeno jednoduché účetnictví, pro podnikatele fyzické osoby byla zavedena daňová evidence a vybraným nevýdělečným organizacím bylo přechodným ustanovením17) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), dovoleno používat soustavu jednoduchého účetnictví. To však za podmínky, že jejich úhrn příjmů nepřekročí za uzavřené účetní období hranici 3 miliony korun.
V souladu s touto změnou je třeba vnímat pojem účetnictví jako pojem označující soustavu podvojného účetnictví. Jednoduché účetnictví je bráno jako okrajová výjimka určená pouze občanským sdružením, honebním společenstvům, církvím a církevním právnickým osobám za splnění definované podmínky.
Vzhledem k častým omylům je ještě jednou třeba zdůraznit, že žádná právnická osoba nemůže namísto jednoduchého či podvojného účetnictví vést daňovou evidenci. Ta je určena výhradně fyzickým osobám, a to podle § 7b ZDP.
V dalším textu budeme pod pojmem „účetnictví“ rozumět pouze podvojné účetnictví. Ze zákona o účetnictví vyplývá, že účetní jednotky mohou vést účetnictví ve dvou rozsazích:
a)
v plném, nebo
b)
ve zjednodušeném rozsahu.
Není-li v zákoně o účetnictví stanoveno jinak, jsou účetní jednotky povinny vést účetnictví v plném rozsahu. Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu mohou vést dle vlastního rozhodnutí (dle § 9, odst. 3):
*
občanská sdružení, jejich organizační jednotky s právní subjektivitou,
*
církve, církevní právnické osoby,
*
obecně prospěšné společnosti,
*
honební společenstva,
*
nadační fondy.
Další právní formy, které zákon uvádí, již nespadají do záběru tohoto příspěvku.
Případné změny v rozsahu účetnictví musí účetní jednotka provést pouze k rozvahovému dni, resp. tak, aby se změna projevila k prvnímu dni nového účetního období.
Účetní jednotky účtující ve zjednodušeném rozsahu nemusí dle zákona o účetnictví (§ 13a) např. účtovat o vymezených účetních případech (rezervy, opravné položky), sestavují jednodušší účtový rozvrh (mohou použít skupinové účty), mohou spojit účtování v deníku s účtováním v hlavní knize, sestavují účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu.
Před definitivním rozhodnutím účetní jednotky o přechodu na zjednodušený rozsah účetnictví je vhodné zvážit, zda musí účetní jednotka splňovat povinnosti vyplývají např. z přijímání a účtování o prostředcích poskytnutých z veřejných rozpočtů (
dotace
, granty, příspěvky z rozpočtu EU), které zakládají povinnost účtovat odděleně, resp. zajistit snadné a průhledné výkaznictví. Při používání např. skupinových účtů pro účtování je tento úkol velmi obtížně realizovatelný a vyžaduje buď složitý systém analytické evidence nebo zvláštní evidenci mimo účetnictví. Ve výsledku se tedy může stát, že zjednodušený rozsah účetnictví se v průběhu účtování stane nevýhodným a bude přidělávat účetnímu neziskové organizace zbytečnou práci.
Právní předpisy upravující oblast účetnictví
Oblast (podvojného) účetnictví
nestátních neziskových organizací upravují tyto právní předpisy:
*
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění;
*
vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění;
*
České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavní činností není podnikání č. 401-414.
Soustava jednoduchého účetnictví
je upravena těmito předpisy:
*
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění účinném k 31. prosinci 2003, upravující účtování v soustavě jednoduchého účetnictví,
*
vyhláška č. 507/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví, ve znění účinném k 31. prosinci 2003, (platnost vyhlášky zrušena 1. 1. 2004 zákonem č. 437/2003 Sb.).
Před nabytím účinnosti vyhlášky č. 507/2002 Sb. upravovala účtování v jednoduchém účetnictví dvě opatření:
*
opatření Ministerstva financí pod č. j.: 281, 283/77411/2000 (Finanční zpravodaj č. 12/2000) ve znění Opatření Ministerstva financí pod č. j.: 281, 283/97410/2001 (Finanční zpravodaj č. 12/2001).
Vzhledem ke stručnosti vyhlášky č. 507/2002 Sb., je možné doporučit, aby v neupravených nebo nejasných oblastech jednoduchého účetnictví postupovaly účetní jednotky podle znění uvedených opatření.
Je třeba připomenout, že vzhledem komplikovanému vývoji jednoduchého účetnictví jsou vyjmenované právní předpisy obtížně aplikovatelné, a to díky své neaktuálnosti a také chybějící metodické podpoře ze strany Ministerstva financí ČR.
Vnitřní předpisy upravující účetnictví
Nedílnou součástí úpravy účetnictví jsou vnitřní předpisy každé účetní jednotky, mezi které patří zejména:
A.
vnitřní předpis dle § 33a odst. 9 zákona o účetnictví, kde účetní jednotka stanoví oprávnění, povinnosti a odpovědnost osob v účetní jednotce, vztahující se k připojování podpisového záznamu nebo identifikačního záznamu;
B.
vnitřní předpis, kterým se stanoví oběh účetních dokladů, jejich úschova a pravidla skartace.
Mezi další vnitřní předpisy účetních jednotek patří například
*
účtový rozvrh a číselníky pro označování účetních dokladů a účetních záznamů,
*
metodika k použití účetních metod (pro oceňování, přepočty zahraničních měn),
*
odpisový plán,
*
zásady evidence dlouhodobého majetku a pravidla pro provádění inventarizaci, vedení operativní evidence,
*
vnitřní kontrolní systém (pravidla pro provádění kontrol a revizí účetnictví).
Pro mnohé NNO jsou nezbytné například i předpisy upravující tvorbu a čerpání účelových nebo vázaných fondů, k hmotné odpovědnosti osob a nebo k organizaci veřejných sbírek. Vnitřní předpisy k účetnictví vytváří každá účetní jednotka sama podle vlastních potřeb. Zásadní hlediskem je jejich vnitřní potřebnost a použitelnost v praxi tak, aby usnadňovaly práci.
Celé účetnictví směřuje k cíli, kterým je věrné zachycení skutečností, ke kterým došlo v průběhu účetního období. K tomu se využívají různé písemnosti, jejich obsah a náležitosti jsou popsány v zákoně o účetnictví a navazujících předpisech. Je tomu tak proto, že správnosti, pravdivosti a úplnosti účetnictví je možné dosáhnout pouze při používání účetních písemností, které odpovídají požadavkům právních předpisů.
Změna účetní soustavy
Každá nezisková organizace v současné době vede jednu z možných soustav účetnictví. Vzhledem k problematičnosti jednoduchého účetnictví se mnoho neziskových organizací rozhodlo přejít dobrovolně na podvojné účetnictví. Využily k tomu postupu, který upravuje Český účetní standard č. 414.
V prospěch podvojného účetnictví u NNO hovoří i usnesení Vlády ČR z února 2010, které hovoří
o povinnosti vést podvojné účetnictví těmi NNO, které jsou příjemci dotací ze státního rozpočtu a to i prostřednictvím ústředních orgánů státní správy (platí pro od účetního období 2010).
V roce 2004 a následujících u mnoha NNO došlo k přechodu na podvojné účetnictví a okolnosti je mnohdy nutí přemýšlet o možnosti vrátit se zpět do soustavy jednoduchého účetnictví. V současné době totiž neexistuje právní ustanovení o tom, že účetní jednotky, které nemají ze zákona povinnost vést podvojné účetnictví (nebo třeba již pozbyly tuto povinnost, neboť jejich příjmy za poslední období jsou menší než 3 mil. Kč), nemohou přejít zpět do soustavy jednoduchého účetnictví.
Konverze
výkazů podvojného účetnictví do podoby přehledů jednoduchého účetnictví je však velmi problematická a nelze ji doporučit coby optimální řešení.
1 FRIČ, P., GOULLI, R.
Neziskový sektor v ČR : výsledky mezinárodního srovnávacího projektu Johns Hopkins University.
Praha : Eurolex
Bohemia
, 2001. 203 s. ISBN 80-86432-04-1.
2 TETŘEVOVÁ, L.
Veřejná ekonomie.
1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2008. 185 s. ISBN 978-80-86946-79-5.
3 TETŘEVOVÁ, L.
Veřejná ekonomie.
1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2008. 185 s. ISBN 978-80-86946-79-5.
4 Blíže viz FRIČ, P.; GOULLI, R. a kol.:
Neziskový sektor v ČR.
Praha : Eurolex
Bohemia
, 2001, s. 11-12.
5 TETŘEVOVÁ, L.
Veřejná ekonomie.
1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2008. 185 s. ISBN 978-80-86946-79-5.
6 FRIČ, P., GOULLI, R. a kol.
Neziskový sektor v ČR.
Praha : Eurolex
Bohemia
, 2001. ISBN 80-86432-04-1
7 REKTOŘÍK, J. a kol.
Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení.
1. vyd. Praha : Ekopress, 2001. 177 s. ISBN 80-86119-41-6.
8 Podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v platném znění.
9 Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění.
10 Podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, v platném znění.
11 Podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném znění.
12 Podle § 20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
13 Podle zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizace s mezinárodním prvkem, v platném znění.
14 Podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, v platném znění.
15 Podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům, v platném znění.
16 Podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění.
17 Novela zákona o účetnictví č. 348/2007 Sb. uveřejněná ve Sbírce zákonů v částce 108/2007 byla rozeslána 21. prosince 2007, účinnost novely je od 1. ledna 2008: Občanská sdružení, jejich organizační jednotky, které mají právní subjektivitu, církve a náboženské společnosti nebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou osobou a honební společenstva, mohou vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb., pokud jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč; přitom se na ně vztahují ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a jeho prováděcích právních předpisů, která upravují účtování v soustavě jednoduchého účetnictví ve znění účinném k 31. prosinci 2003.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
83/1990 Sb., o sdružování občanů
3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)
248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů
40/1964 Sb., občanský zákoník
116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice
227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech)
72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
348/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
117/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., a zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., a mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
492/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
353/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
437/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Vyhlášky

Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví
507/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovená zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví

Sdělení MF

FZ06/2003 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání")