Specifické případy zápisů v daňové evidenci, 1. část

Vydáno: 31 minut čtení

V tomto článku se budeme zabývat 2 specifickými případy zápisů v daňové evidenci, které mají dopad na daňový základ – rezervami a zápisy výdajů ze služebních cest. V navazujících článcích, které budou uvedeny v dalších číslech časopisu Daně a právo v praxi, se budeme postupně věnovat dalším možnostem optimalizace daňového základu především fyzických osob.

Specifické případy zápisů v daňové evidenci (1. část)
Ing.
Jana
Bellová,
Ph.D.
Ing.
Jaroslav
Zlámal,
Ph.D.
 
Rezervy
V průběhu materiálového a hodnotového toku nemusí docházet vždy k bezprostřednímu použití a spotřebě všech peněžních prostředků a okamžitému nákupu dalších hospodářských prostředků. Například některé opravy, zejména investičních celků, jsou natolik finančně náročné, že je zapotřebí velkého množství peněžních prostředků k jejich realizaci a také delší doby k vytvoření odpovídající výše finančních prostředků.
 
Každý ekonomický subjekt může vytvářet rezervy na budoucí výdaje
V některých právních formách skupinového podnikání, tj. u právnických osob například charakteru akciová společnost a družstvo, zákon přímo přikazuje určité zákonné rezervy vytvářet, určuje jejich výši a způsoby doplňování. Fyzických osob (dále jen „FO“) se tato povinnost netýká. Pro FO je možnost vytvářet rezervy na budoucí opravy jedinou zákonem uznávanou rezervou, a to rezervou, která se přímo promítá do daňových výdajů.
Rezervy je tedy možné vytvářet buď ze zákona [zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rezervách“), ve znění novely č. 211/1997 Sb.], pak vznikají tzv.
zákonné rezervy
, nebo na základě vlastního uvážení, kdy se jedná o tzv.
účetní rezervy
. Rezervy na budoucí výdaje jsou součástí účetních výdajů, v případě tvorby zákonných rezerv jsou součástí daňových výdajů.
 
Pro ekonomické subjekty, které vedou pouze daňovou evidenci, je podstatné, že zákon o rezervách umožňuje vytvářet rezervu na opravy hmotného majetku
Tato možnost je také poměrně často využívána právě s ohledem na poměrně vysoké částky, které jsou s obnovou staršího či poškozeného či málo funkčního majetku spjaty. Proto si tuto možnost a způsob jejího účtování probereme podrobněji.
V prvé řadě se tato možnost týká provozoven, ve kterých se realizuje podnikatelská činnost dané FO. Ale zejména je výhodná pro mnoho podnikatelů, kteří mají své pracovny nebo dílny ve svém rodinném domě.
Rezervu na opravy je možné vytvářet podle zákona o rezervách
pouze k majetku, jehož
doba odpisování je podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), minimálně 5 let
. Znamená to majetek zařazený
do skupiny 2 a výše
. V této skupině je zařazena většina zařízení, přístrojů a aparátů. Nejčastějším případem tvorby rezerv na opravy dlouhodobého hmotného majetku (dále jen „DHM“) jsou však opravy budov či staveb. V tomto případě zřetelně vystupuje výhoda u těch podnikatelů, kteří mají své dílny, provozovny či kanceláře umístěné ve vlastním rodinném domě, a mohou tedy v případě oprav celého domu alikvotní část oprav započítat do výdajů zahrnovaných do základů daně. Rozpočítání těchto výdajů na zahrnované a nezahrnované do základu daně se pak nejčastěji provádí dle poměru metráže (občansky obývané plochy a plochy určené k podnikání), případně podílu plochy fasády či jiných parametrů, pomocí nichž se dá co nejpřesněji vyjádřit poměr plochy určené k podnikání v domě k ostatním plochám.
Vytváření rezerv na opravu příslušného druhu DHM znamená tvorbu finančních zdrojů na krytí výdajů v budoucích obdobích. Způsob tvorby rezerv a především jejich výše musí být podloženy plánem oprav a jejich rozpočtem, nejlépe firmou, která opravu provede a vyjádřila se tak k předpokládané budoucí ceně opravy. Prokázání a podložení předpokládané výše peněžních prostředků na opravy DHM je důležité proto, že rezervy na opravy DHM jsou v poměrné výši zahrnovány do výdajů běžného účetního období, a ovlivňují tak základ daně z příjmů daného účetního období. Výše rezervy se stanovuje podle jednotlivého DHM určeného k opravě na základě předpokládané výše a charakteru této opravy.
 
Rezervy nelze vytvářet na technické zhodnocení
Výše rezervy se tak rozkládá na počty roků, kdy se rezerva vytváří, každý rok je zastoupen poměrnou částí. Výše rezervy v daném období je dána podílem rozpočtu předpokládaných výdajů na opravu a počtem let, které uplynou od zahájení tvorby rezervy v daném roce až do doby uvažovaného data zahájení opravy, tj. čerpání zdrojů. Platí zásada, že
rezerva na opravy u jednotlivého DHM nesmí být tvořena pouze jedno zdaňovací období.
Musí být tedy vytvářena nejméně dvě zdaňovací období. Stejně tak je ohraničena a limitována i maximální délka vytváření rezervy.
Maximální doba vytváření rezervy na opravy je dána odpisovou skupinou majetku:
ve 2. odpisové skupině činí 3 zdaňovací období,
ve 3. odpisové skupině činí 6 zdaňovacích období,
ve 4. odpisové skupině činí 8 zdaňovacích období a
v 5. odpisové skupině činí 10 zdaňovacích období.
Příklad 1
Záznam rezervy
na opravu dlouhodobého hmotného majetku v daňové evidenci
Podle předběžné kalkulace provedené v roce 2016 stavební firmou může ekonomický subjekt předpokládat, že v roce 2018, kdy hodlá provést opravu budovy, v níž provozuje svou činnost, bude muset vynaložit cca 500 000 Kč. Aby měl tuto potřebnou částku k dispozici, bude každý rok do roku zahájení opravy odkládat ze svých peněz získaných podnikatelskou činností alikvotní část připadající na období tvorby rezerv.
Rok
Tvorba rezerv
2016
může dát do rezervy 500 000 / 2 = 250 000 Kč
2017
může dát do rezervy 250 000 Kč
2018
může z vytvořené rezervy ve výši 500 000 Kč financovat faktury za opravy budovy
Uvedené částky peněz musí být prokazatelně uloženy, a to jak v roce 2016, tak i v roce 2017 a nesmí být s nimi v průběhu obou roků jinak nakládáno. Peníze mohou být postupně (anebo jednorázově) čerpány pouze na opravy dlouhodobého majetku v souladu s projektem.
Příklad 2
Daňovým poplatníkem je drobný živnostník, který může do rezervy odkládat spíše menší částky, proto plánuje opravu budovy v maximálně možném termínu, který mu umožňuje zákon, tj. 10 let. Po dobu 10 let bude tedy odkládat dále uvedené propočtené částky na svůj účet. Ten, jak známo, nesmí být čerpán na žádný jiný účel.
Opět, podobně jako v prvém příkladu, platí, že podle předběžné kalkulace provedené v roce 2016 stavební firmou může ekonomický subjekt předpokládat, že v roce 2026, kdy hodlá provést opravu budovy, v níž provozuje svou činnost, bude muset vynaložit cca 500 000 Kč.
Aby měl tuto potřebnou částku k dispozici, bude každý rok do roku zahájení opravy odkládat ze svých peněz získaných podnikatelskou činností alikvotní část připadající na období tvorby rezerv.
Rok
Tvorba rezerv
2016
může dát do rezervy 500 000 / 10 = 50 000 Kč
2017
v tomto roce a všechny další roky odloží do rezervy 50 000 Kč
2026
v tomto roce (jedenáctém roce tvorby rezerv) provede opravy a čerpá rezervu
Tento příklad je spíše hypotetický, daný živnostník nebude s opravou tak dlouho čekat a bude spíše rychle reagovat na nutnost opravy čerpáním z jiných zdrojů, pravděpodobně úvěrem či půjčkou.
Tvorba rezerv na opravy má pro podnikající subjekt řadu ekonomických aspektů:
především je tak postupně vytvářena potřebná finanční částka, která je obvykle vyšší než možnosti daného subjektu v rámci jednoho účetního období,
takto vytvářené rezervy zahrnuje podnikatel do výdajů běžného účetního období (částku 250 000 Kč z příkladu 1 do výdajů zahrnovaných do základu daně, tedy jako položku ovlivňující daň (snižuje výši daně z příjmů daného účetního období),
výše rezervy na opravu ve svém ekonomickém důsledku patří tedy mezi prostředky snižující daňovou povinnost běžného účetního období.
Výše rezervy vytvořená v daném roce se zapisuje:
jednak jako výdajová položka v rámci závěrkových operací na samostatný výpočtový list, tedy jako položka snižující daňovou zátěž,
jednak do inventární knihy rezerv.
Inventární kniha rezerv
je důležitým dokladem pro kontrolu tvorby a čerpání celkové částky rezerv. Je příznačné, že původní, byť jistě odborně provedený odhad, se bude vlivem mnoha změn a ekonomických jevů v konečném roce čerpání lišit od původního předpokladu, zcela přesně čerpána částka téměř nikdy nebude.
V podstatě mohou nastat obě dvě možnosti:
a)
Částka vytvořená rezervou bude nižší (v roce 2018 z příkladu 1 bude třeba na opravu 600 000 Kč), pak se rozdíl, tj. 100 000 Kč, zaúčtuje zcela běžně do výdajů zahrnovaných do základu daně tohoto účetního období.
b)
Skutečně vynaložená částka bude v roce 2018 nižší (například 450 000 Kč, v tomto případě byla na úkor výdajů ovlivňujících výši daně z příjmů zaúčtována v předcházejícím roce vyšší hodnota, proto rozdíl musí být vrácen do daňové evidence formou příjmů. Rozdíl, tj. částku nečerpání rezervy, musíme v roce vynaložení rezervy vrátit do účetních záznamů jako příjem ovlivňující výši daně z příjmů.
Extrémním případem druhé alternativy je (spíše výjimečná) situace, kdy se podnikatel rozhodne vůbec v daném roce nezahájit opravy a rezervu rozpustí. V tom případě pak celá částka musí být uvedena jako příjem zahrnovaný do základu daně.
Sledování tvorby a použití rezervy na opravy patří k velmi frekventovaným činnostem ze strany finančních úřadů. Je proto třeba přesně dodržovat následující zásady:
Pokud podnikatel zjistí ještě v průběhu tvorby rezervy, že nastaly v průběhu existence rezervy nové skutečnosti, které ovlivňují její výši, musí provést úpravu částky rezervy, a to v tom období, kdy tuto skutečnost zjistil.
Jak již bylo řečeno, rezervu může podnikatel vytvářet pouze na opravu majetku, jehož doba odpisování je dle ZDP minimálně 5 roků. Znamená to, že
nesmí
vytvářet rezervu na opravu majetku zařazeného do
odpisové skupiny č. 1
.
Způsob tvorby rezerv a částka, s kterou podnikatel počítá na opravu majetku, musí být prokazatelná například předem stanoveným plánem, kalkulací stavební nebo opravářské firmy apod. Nesmí to být tedy subjektivní, ničím nepodložený odhad vlastníka majetku.
Rezervu je možné také zrušit, pak je třeba celou nečerpanou částku zaúčtovat jako položku příjmu ovlivňujícího výši daně.
Čerpání rezervy se zapisuje do daňové evidence a současně se dokládá například proplacenými fakturami v inventární knize rezerv.
Rezerva se inventuje, při inventarizaci se posuzuje celková částka rezervy, její oprávněnost a doložitelnost.
Pokud dojde v roce použití k vyšší vynaložené částce, pak se tím rezerva vyčerpala, částka rozdílu nad vytvořenou rezervu se v daném roce vyčerpání rezervy zapíše jako běžný výdaj ovlivňující výši daně daného účetního období.
Vzhledem k tomu, že rezervy je možné čerpat i průběžně v období několika účetních období (například čerpání ke konci roku přesáhne i do roku následujícího), sleduje se stále zůstatek rezervy v daném účetním období.
Pokud daňový subjekt uvádí v daňovém přiznání strukturu svého majetku, figuruje rezerva jako závazek, zůstatky rezervy se převádějí do následujícího období.
Započítávat částky odložené na opravy DHM umožňuje ZDP konkrétním výčtem v § 24 odst. 2 písm. i).
Pro poplatníka daně z příjmů FO je dále důležitých několik příkazů, povinností či výhod definovaných v zákoně o rezervách:
V započaté tvorbě rezervy
může pokračovat
poplatník daně z příjmů, který započal tvorbu rezervy na opravy najatého hmotného majetku a v průběhu tvorby rezervy se stal vlastníkem tohoto majetku, bude-li dodržena odůvodněnost a účelovost k původnímu předmětu tvorby.
Rezerva se nevytváří
v případech hmotného majetku:
který je určen k likvidaci,
u něhož jde o opravy v důsledku škody či jiné nepředvídané nebo nahodilé události,
u něhož jde o opravy, které se pravidelně opakují každý rok, a
k němuž má vlastnické právo poplatník, vůči jehož majetku trvají účinky prohlášení konkursu podle zvláštního právního předpisu.
Rezervy lze vytvářet
i na věci movité.
U movitých věcí může být rezerva na opravu jednotlivého hmotného majetku tvořena ve vztahu k objemu jeho výkonu v technických jednotkách; v takovém případě je výše rezervy ve zdaňovacím období rovna součinu podílu rozpočtu nákladů na opravu na jednotku předpokládaného objemu výkonu a součtu objemů skutečných výkonů za zdaňovací období a za předcházející období, pokud nebylo zdaňovacím obdobím.
Nebude-li oprava zahájena nejpozději ve zdaňovacím období následujícím po zdaňovacím období, ve kterém se při výpočtu výše rezervy předpokládalo zahájení opravy,
rezerva se zruší
v tomto následujícím zdaňovacím období.
Rezerva nebo její zůstatek se zruší i tehdy, jestliže nebyla vyčerpána nejpozději ve zdaňovacím období, které následuje po zdaňovacím období, ve kterém byla oprava zahájena.
Za zahájení opravy se pro účely tohoto zákona považuje termín, ve kterém se fyzicky začnou provádět práce přímo na věci, která je předmětem opravy; provádí-li se oprava mimo provozovnu poplatníka jinou osobou, rozumí se zahájením opravy převzetí věci do opravy touto osobou. Toto ustanovení se nevztahuje na poplatníky, kteří doloží, že
k překročení těchto lhůt došlo zásahem orgánu státní správy nebo orgánů samosprávy.
Zjistí-li poplatník daně z příjmů skutečnost odůvodňující změnu výše rezervy, musí provést úpravu její výše počínaje zdaňovacím obdobím, v němž tuto skutečnost zjistí.
Tvorba rezervy na opravu hmotného majetku je výdajem (popř. nákladem v účetnictví) na dosažení, zajištění a udržení příjmů jen a pouze v případě, pokud budou peněžní prostředky v plné výši rezervy na jedno zdaňovací období
převedeny na samostatný účet v bance,
a to nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání ve zdaňovacím období, za které se toto daňové přiznání podává.
Možnost vytváření rezerv na opravy DHM, včetně rezerv i na věci movité, patří k souboru opatření, které jsou efektivní nejen z hlediska vlastního účelu, ale i z hlediska optimalizace daně z příjmů fyzických osob.
 
Zápisy služebních cest
Druhým specifickým případem zápisů v daňové evidenci jsou zápisy výdajů ze služebních cest.
Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o cestovních náhradách“), prošel od svého vzniku četnými novelizacemi. Byl například novelizován již v roce 1994 zákonem č. 44/1994 Sb. Tato novelizace rozšířila právní úkony, na něž se zákon vztahuje. Další novelizovaná podoba zákona o cestovních náhradách ve znění zákona č. 44/1994 Sb. byla uveřejněna v roce 1998 pod č. 125/1998 Sb. a nabyla účinnosti dnem 1. 7. 1998. Další novelizace uvádíme souhrnně: zákon č. 36/2000 Sb., zákon č. 132/2000 Sb., zákon č. 220/2000 Sb., zákon č. 309/2002 Sb., zákon č. 320/2002 Sb. V současné době jsou cestovní náhrady stanoveny
přímo v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“).
Tyto novelizace aktualizovaly především sazby cestovních náhrad jednotlivých účastníků služebních cest. Novely vesměs zvyšovaly sazby v souladu s vývojem cen jednotlivých položek náhrad.
Ze zákona jsou dále uvedeny některé důležité body, které se vztahují k výkonům ekonomických subjektů vedoucích daňovou evidenci.
Především je třeba říci, že tento zákon upravuje poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách, při jiných změnách místa výkonu práce, při přijetí do zaměstnání a při přidělení k výkonu práce v zahraničí. Zákon je z našeho vytčeného hlediska postaven ve směru
poskytování těchto náhrad zaměstnavatelem svým zaměstnancům.
Zákoník práce rozlišuje nyní náhrady výdajů zaměstnanců jednak
v podnikatelské sféře,
a jednak v nepodnikatelské sféře, tj.
ve státní správě a příspěvkové sféře.
Výši poskytovaných sazeb základních náhrad, stravného a průměrných cen pohonných hmot pro používání silničních motorových vozidel na základě § 189 odst. 1 a 4 zákoníku práce mění vyhláškou v pravidelném termínu od 1. ledna Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Zaměstnavatel vysílající zaměstnance na pracovní cestu určí místo jejího nástupu, místo výkonu práce, dobu trvání, způsob dopravy a ukončení pracovní cesty. Může též určit další podmínky pracovní cesty, je však povinen přihlížet k oprávněným zájmům zaměstnance. Zaměstnanci vyslanému na pracovní cestu přísluší:
náhrada prokázaných jízdních výdajů,
náhrada prokázaných výdajů za ubytování,
stravné,
náhrada prokázaných nutných vedlejších výdajů (například cena vstupenky, poplatky, parkovné apod.),
náhrada prokázaných jízdních výdajů za cesty k návštěvě rodiny do místa trvalého nebo mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem předem dohodnutého pobytu rodiny za dále zákonem specifikovaných podmínek.
 
Tuzemské pracovní cesty
Výše uvedené zásady platí v prvé řadě pro tuzemské pracovní cesty. Zatímco ostatní zásady jsou vcelku stabilní, časté novelizaci podléhá v tomto zákoně:
stanovení výše stravného a
použití silničního motorového vozidla při pracovní cestě.
 
Stanovení výše stravného
Právě tuto položku upravují vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí (pro rok 2017 vyhláška č. 440/2016 Sb.). Je proto zapotřebí, aby zaměstnavatel sledoval nejen změny v této části zákona, ale i úpravy pro daný rok dle vyhlášky, a počítal pak správné částky náhrad.
Pro srovnání uvádíme, že v roce 2016 platilo, že za každý kalendářní den pracovní cesty poskytoval zaměstnavatel v podnikatelské sféře svým zaměstnancům stravné
nejméně
v této navrhované výši:
70 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
106 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
166 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
Pro rok 2017
se vycházelo ze skutečnosti, že vývoj cen jídel a nealkoholických nápojů ve veřejném stravování proti předchozímu roku zaznamenal nárůst, proto došlo ke zvýšení navrhovaných sazeb stravného v jednotlivých časových pásmech o 1 až 4 Kč oproti výši stanovené vyhláškou pro rok 2016.
Za každý kalendářní den pracovní cesty by měl zaměstnavatel zaměstnanci platit od roku 2017 stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce
nejméně
v navrhované výši:
72 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
109 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
171 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
Podnikatel musí vždy dodržet minimální stanovenou hodnotu, ale
může vyplatit i více.
Avšak výše stravného vyplacená nad rámec maximálních náhrad, uvedených v zákoníku práce pro státní sféru,
není pak pro podnikatele daňově uznatelným výdajem.
Další možností ovlivňující výši stravného je
poskytnutí bezplatného jídla
během pracovní cesty. Tato možnost se oproti předcházejícímu roku nezměnila, nadále v takovýchto případech platí, že zaměstnanci přísluší stravné snížené za každé bezplatné jídlo o následující hodnoty:
70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
Důležité je také ustanovení, že pokud znemožní zaměstnavatel zaměstnanci tím, že jej vyšle na služební cestu, stravování obvyklým způsobem (například tím, že jej vyšle náhle na pracovní cestu v 11 hodin dopoledne s předpokládaným návratem v 15 hodin a zaměstnanec se stravuje v závodní jídelně, jejíž provoz skončí ve 14 hodin), pak
může
zaměstnavatel svému zaměstnanci poskytnout náhradu stravného až do výše stanovené zákonem, i když jeho pracovní cesta trvá méně než 5 hodin.
 
Použití silničního motorového vozidla při pracovní cestě
V hospodářské praxi je možná a častá situace, že zaměstnanec se dohodne se zaměstnavatelem na použití silničního motorového vozidla při pracovní cestě. Pokud nejde o vozidlo zaměstnavatele (firemní vozidlo), přísluší zaměstnanci za každý 1 km jízdy sazba základní náhrady a náhrada za spotřebované pohonné hmoty (dále jen „PHM“). Základní sazba v roce 2016 činila 3,80 Kč.
Náhrada výdajů za pohonné hmoty přísluší zaměstnanci podle cen PHM platných v době použití vozidla a přepočtených podle spotřeby vypočtené aritmetickým průměrem z údajů uvedených v technickém průkazu vozidla. Údaj o průměrné ceně PHM vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen „MPSV“). Tato vyhláška stanoví průměrnou cenu pohonné hmoty, která odpovídá údajům Českého statistického úřadu. Pokud jsou však v dané lokalitě ceny vyšší, může daný ekonomický subjekt použít místních cen PHM, musí však jejich výši dokumentovat doklady o nákupu.
Podle návrhu vyhlášky MPSV se od 1. ledna 2017 mění mimo jiné sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel i průměrná cena pohonných hmot. Vývoj cen položek spojených s pořízením a provozem motorových vozidel oproti předchozímu roku zaznamenal mírný vzestup, v jehož důsledku dochází k navrhovanému
zvýšení sazby základní náhrady
za používání osobních silničních motorových vozidel ve srovnání s její výší stanovenou ve vyhlášce pro rok 2016 o 10 haléřů (
z 3,80 Kč na
3,90 Kč).
Stejně tak se zvýšila sazba základní náhrady za používání jednostopých vozidel a tříkolek, a to rovněž o 10 haléřů
(z 1,00 Kč na 1,10 Kč
pro rok 2017).
Průměrné ceny pohonných hmot odpovídají statisticky zjištěným hodnotám a zákonem stanovenému způsobu jejich zaokrouhlování. Ve srovnání s průměrnými cenami stanovenými na rok 2016 se jedná o mírný pokles. Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce byla stanovena pro rok 2017 v této výši:
29,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
32,50 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
28,60 Kč u motorové nafty.
Základní náhrada u nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů přísluší zaměstnanci nejméně ve výši dvojnásobku stanovené sazby. Pokud je použito přívěsu, pak se základní sazba náhrady zvýší za 1 km až o 15 %.
Zaměstnavatel může se zaměstnancem sjednat též poskytování náhrady za použití silničního motorového vozidla
ve výši odpovídající ceně jízdenky
hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy. To je využívané zejména v případech, že zaměstnanci je zaměstnavatelem určen dopravní prostředek jako je vlak či autobus a zaměstnanec z osobních či jiných důvodů použije svůj osobní vůz.
 
Zahraniční pracovní cesty
Pro tyto cesty platí stejné zásady jako pro cesty tuzemské (všechny zásady uvedené výše), navíc však ještě některé specifické body. Dále jsou tedy uvedena právě tato ustanovení.
 
Stravné při zahraniční cestě
Při zahraniční pracovní cestě přísluší zaměstnanci stravné
v cizí měně.
Na žádost zaměstnance může zaměstnavatel vyplatit stravné v českých korunách nebo v jiné cizí, volně směnitelné měně s tím, že pro přepočet použije směnný kurs devizového trhu vyhlašovaný Českou národní bankou. Výši denní sazby stravného v cizí měně stanoví a vyhlásí uveřejněním plného znění ve Sbírce zákonů Ministerstvo financí vždy s účinností od počátku kalendářního roku. Ministerstvo financí vyhlašuje tyto sazby pro všechny státy, čas od času tyto sazby novelizuje, v průběhu kalendářního roku tuto výši stanoví tehdy, pokud změna cen a kursů měn dosáhne od poslední úpravy alespoň 20 %.
Základní sazby stravného v cizí měně se stanoví na kalendářní den zahraničně pracovní cesty, tj. za dobu strávenou mimo území České republiky (ČR) se poskytuje zahraniční stravné:
ve výši základní sazby, jestliže cesta trvá déle než 18 hodin,
ve 2/3 výši, jestliže pracovní cesta trvá déle než 12 hodin, nejvýše 18 hodin,
v 1/3 výši, jestliže pracovní cesta trvá 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území ČR právo na tuzemské stravné.
Trvá-li v jednom kalendářním dni či celkově méně, poskytne zaměstnavatel stravné v cizí měně ve výši poloviny denní sazby. Zaměstnavatelé, kteří nejsou příspěvkovými organizacemi, mohou poskytovat zaměstnancům stravné nižší, nejvýše však o 25 %, pokud tuto možnost sjednají v kolektivní smlouvě nebo stanoví ve vnitřním předpisu, případně sjednají v pracovní smlouvě.
Pro zahraniční stravné nadále platí jeho
závazné krácení,
jestliže bylo zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty
bezplatně poskytnuto jídlo
, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá. Zaměstnanci v takovém případě přísluší zahraniční stravné za každé poskytnuté jídlo ve výši:
základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 25 %,
dvoutřetinové základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 35 %,
třetinové základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 70 %.
Platí zásada, že evidence nákupu musí být v souladu s předpisem (nakoupit je možno více, požadováno však může být pouze v souladu se zákonem). Vrácené devizové prostředky ze zahraničních pracovních cest je tedy možné použít opět k vybavení jiných pracovníků vyslaných na zahraniční pracovní cestu. Rovněž je možné použít k vybavení pracovníků i ty devizové prostředky, které zaměstnavatel získal legální cestou, například přímou platbou cizinci.
Nárok na zahraniční stravné je stanoven v zákoníku práce, ale konkrétní denní sazby pro jednotlivé země uvádí vyhláška o stanovení výše zahraničního stravného. Vyhlášku sestavuje vždy Ministerstvo financí ČR na základě návrhu Ministerstva zahraničních věcí.
Pro rok 2017 byly sazby stravného v cizí měně stanoveny vyhláškou č. 366/2016 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017, následovně, v příkladu uvádíme jen výběr z okruhu evropských zemí, popřípadě pro srovnání uvádíme i ukázku z dolarové oblasti či národních měn.
Příklad 3
Výběr sazeb zahraničního stravného pro rok 2017
Země
Základní sazba zahraničního stravného
Německo, Rakousko, Nizozemí, Francie, Belgie, Itálie, Irsko, Lucembursko, Malta
45 EUR
Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko
35 EUR
Chorvatsko, Srbsko, Černá Hora, Bosna, Hercegovina
35 EUR
Litva, Lotyšsko, Estonsko, Řecko, Portugalsko, Španělsko, Kypr
40 EUR
Rusko, Ukrajina
45 EUR
Island, Norsko
55 EUR
Velká Británie
40 GB
Švýcarsko
75 CHF
Japonsko
65 USD
Kanada
50 USD
USA
55 USD
Brazílie
55 USD
 
Kapesné
Zaměstnavatel
může
zaměstnancům při zahraniční pracovní cestě poskytovat vedle stravného kapesné v cizí měně do výše
40 %
stravného.
Toto kapesné pak může zaměstnavatel v uvedeném rozsahu
zahrnout do daňově uznatelných výdajů.
Kapesné není z hlediska zaměstnance nárokové, na druhé straně však platí, že pokud je zaměstnavatelem poskytnuto, musí z něj zaměstnanec hradit například nutné vedlejší výdaje (kupříkladu parkovné). Zaměstnavatel může toto kapesné vůbec neposkytnout, pokud však je poskytnout chce, může je stanovit v uvedeném rozsahu, tzn. že 40 % stravného představuje horní hranici. Otázka kapesného může být někdy diskutabilním prvkem ve vztahu zaměstnavatel, zaměstnanec a finanční úřad, s ohledem na zaúčtované položky spjaté se služební cestou.
Příklad 4
Kapesné v praxi:
pokud zaměstnavatel neposkytne kapesné, pak například poplatky za veřejné WC by měl zaměstnanci uhradit jako nutný vedlejší výdaj, i když se jedná o osobní výdaj, zatímco
pokud zaměstnavatel poskytne kapesné, pak jsou každé osobní výdaje hrazeny z kapesného a zaměstnanec je nesmí uvádět jako nutné vedlejší výdaje, zaměstnavatel je pak také nesmí zahrnovat do výdajů ovlivňujících daň.
Při poskytování kapesného v relaci s nutnými vedlejšími výdaji je třeba postupovat velmi opatrně. Je třeba přesně rozlišovat, co jsou osobní výdaje zaměstnance a doložitelné nutné výdaje vydané v příčinné souvislosti se zahraniční pracovní cestou.
 
Náhrada výdajů za pohonné hmoty
Cenu pohonné hmoty prokazuje zaměstnanec
dokladem o nákupu,
ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Prokazuje-li zaměstnanec cenu pohonné hmoty více doklady o jejím nákupu, ze kterých je patrná souvislost s pracovní cestou, vypočítá se cena pohonné hmoty pro určení výše náhrady aritmetickým průměrem zaměstnancem prokázaných cen. Jestliže zaměstnanec hodnověrným způsobem cenu pohonné hmoty zaměstnavateli neprokáže, použije zaměstnavatel pro určení výše náhrady průměrnou cenu příslušné pohonné hmoty stanovenou prováděcím právním předpisem (jak uvedeno výše).
Spotřebu pohonné hmoty silničního motorového vozidla vypočítá zaměstnavatel
z údajů o spotřebě uvedených v technickém průkazu
použitého vozidla, které je zaměstnanec povinen zaměstnavateli předložit. Jestliže technický průkaz vozidla tyto údaje neobsahuje, přísluší zaměstnanci náhrada výdajů za pohonné hmoty, jen pokud spotřebu pohonné hmoty prokáže technickým průkazem vozidla shodného typu se shodným objemem válců. Při určení spotřeby pohonné hmoty použije zaměstnavatel údaj o spotřebě pro kombinovaný provoz podle norem Evropské unie. Není-li tento údaj v technickém průkazu uveden, vypočítá zaměstnavatel spotřebu pohonné hmoty vozidla
aritmetickým průměrem
z údajů uvedených v technickém průkazu.
Při poskytování náhrad za používání silničních motorových vozidel přísluší zaměstnanci při zahraniční služební cestě náhrada za PHM v cizí měně za kilometry ujeté v zahraničí nad 350 km. Limit 350 km byl stanoven průměrně s ohledem na kapacitu palivové nádrže.
 
Ostatní předpisy
Požádá-li zaměstnanec o poskytnutí zálohy na náhrady podle zákona o cestovních náhradách, je zaměstnavatel povinen mu tuto zálohu do výše předpokládané náhrady poskytnout. Zaměstnavatel je rovněž povinen poskytnout zaměstnanci při zahraniční pracovní cestě zálohu v cizí měně v rozsahu a ve výši předpokládané doby trvání a podmínek zahraniční pracovní cesty.
Při zápisech v obou měnách souběžně musí dojít k přepočtu cizí měny na českou korunu.
K přepočtu se použije směnný kurs devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou (ČNB).
Výjimka platí pro účetní případy, kdy dochází ke skutečné směně české měny za cizí měnu nebo naopak. V tomto případě se použije kurs použitý při směně peněz. Při účetní závěrce se zůstatek přepočte směnným kursem ČNB platným ke dni účetní závěrky. U fyzických osob tedy vždy k 31. 12. (u právnických osob případně i ke konci tzv. hospodářského roku).
Kursový rozdíl vyplývající z přepočtu se vyúčtuje při účetní uzávěrce v rámci závěrkových operací jako příjem nebo výdaj, který ovlivňuje daňový základ účetní jednotky (Kursové rozdíly aktivní nebo pasivní).
Od roku 1997 platí zásada, že do daného daňového období se započítávají příjmy a výdaje, které mají na dokladu datum daného daňového období. Prakticky to znamená, že například výdaje uskutečněné 31. 12. 1997 se započetly do výdajů roku 1997 (přestože to bylo například předplatné odborného časopisu na rok 1998) a výdaje uskutečněné dokladově dne 2. 1. 1998 se započetly do výdajů roku 1998 (přestože to byla například částka doplatku za služební cestu uskutečněnou v roce 1997). Stejným způsobem se postupuje i u příjmů. Tato zásada platí od roku 1997 do dnešního dne. Je to prakticky jeden ze zásadních rozdílů mezi daňovou evidencí a účetnictvím, které zachycuje účetní případy v tzv. časovém rozlišení.
Zaměstnanec je povinen
do deseti pracovních dnů
po dni ukončení pracovní cesty předložit zaměstnavateli písemné doklady potřebné k vyúčtování pracovní cesty a též vrátit nevyúčtovanou zálohu.
Recipročně je pak zaměstnavatel povinen do deseti pracovních dnů ode dne předložení písemných dokladů provést vyúčtování pracovní cesty zaměstnance a uspokojit jeho nároky.
Uvedený zákon o cestovních náhradách je koncipován z hlediska zaměstnance. Ukládá zaměstnavateli určité povinnosti proplácení náhrad za služební cesty ke svým zaměstnancům, zaměstnancům pak povinnosti předkládat doklady.
Služební cesta se vyúčtovává na cestovním příkazu. Tento doklad musí být podložen účetními doklady (jízdenkami, vstupenkami, doklady o nocležném apod.), v případě možné ztráty pak čestným prohlášením nebo potvrzením svědka.
Použitá a doporučená literatura
Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pro rok 2017.
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v aktuálním znění.
Vyhláška MF č. 366/2016 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017.
Vyhláška MF č. 440/2016 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

Související dokumenty

Zákony

119/1992 Sb., o cestovních náhradách
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
44/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách
211/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
125/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb.
36/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů
132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
220/2000 Sb., o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Vyhlášky

366/2016 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017
440/2016 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad