Změny v zákoně o DPH od 1.1.2015, 2. část

Vydáno: 13 minut čtení

V minulém článku k novelám zákona o DPH s účinností od 1.1.2015 jsem se zabýval první ze tří novel zákona o DPH projednávaných v roce 2014 - tzv. implementační novelou, která je obsažena v zákoně č. 196/2014 Sb. V tomto článku se budu zabývat tzv. sazbovou novelou, čili změnami zákona o DPH obsaženými v zákoně č. 262/2014 Sb. , zveřejněném dne 19.11.2014 v částce 108 Sbírky zákonů.

Změny v zákoně o DPH od 1.1.2015 – 2. část
Ing.
Ladislav
Pitner
Tato novela zákona o DPH se nazývá pracovně sazbovou z toho důvodu, že obsahuje pouze změny týkající se sazeb daně, popř. změny se sazbami související.
Novela je rozdělena do celkem pěti částí. V první části jsou změny zákona o DPH, především zavedení nové druhé snížené sazby DPH 10% a všechny změny týkající se oblasti sazeb daně včetně legislativně technických změn. V druhé části jsou uvedeny změny zákona č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. V části čtvrté je obsažena změna zákona č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů. V obou částech je uvedeno zrušení těch ustanovení, která souvisejí s původně schváleným zavedením jednotné sazby DPH ve výši 17,5%, a to od 1.1.2016. Obě části (druhá a čtvrtá) ruší ustanovení týkající se jednotné sazby daně.
Pro úplnost uvádím, že v části třetí je uvedena změna zákona č. 295/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní). Jde o zrušení upravené výše procentního podílu obcí na výnosu DPH přijaté v souvislosti s předpokládanou změnou sazeb (jednotnou sazbou DPH).
V části páté je stanovena účinnost, která je od 1.1.2015.
Hlavní změnou je zavedení druhé snížené sazby DPH, a to ve výši 10% a stanovení seznamu zboží, které podléhá této sazbě, a to v příloze č. 3a k zákonu o DPH. Změnami souvisejícími jsou převážně legislativně technické změny vztahující se k systému více sazeb, resp. systému dvou snížených sazeb.
 
1. Stanovení druhé snížené sazby daně (10%) na některé vybrané zboží (léky, knihy, nenahraditelnou dětskou výživu)
Zavedením nové druhé snížené sazby daně ve výši 10% na vybrané zboží uvedené v nové příloze č. 3a k zákonu o DPH se nemění výše základní sazby daně (21%) a první snížené sazby daně (15%). V původně navrženém rozsahu zboží, na které se vztahuje nová (druhá) snížená sazba daně 10% došlo v rámci projednání návrhu zákona v Poslanecké sněmovně k přijetí pozměňovacího návrhu, na základě kterého byla do druhé snížené sazby zařazena také veterinární léčiva.
V souvislosti s přehledem zboží, které od 1.1.2015 podléhá druhé snížené sazbě 10%, je třeba ještě upozornit na třetí novelu zákona o DPH zákonem č. 360/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Jedná se o tzv. řádnou novelu zákona o DPH. K tomuto poslaneckému tisku č. 291 byl Poslaneckou sněmovnou přijat pozměňovací návrh, kterým se do přílohy č. 3a a tím do druhé snížené sazby 10% doplňují mlýnské výrobky určené pro osoby s nesnášenlivostí na lepek a fenylanin.
Zavedení druhé snížené sazby ve výši 10% je v souladu se směrnicí Rady 2006/112/ES („směrnice o DPH“), protože podle jejího Čl. 98 mohou členské státy uplatnit jednu nebo dvě snížené sazby s tím, že tyto sazby nesmějí být nižší než 5%. Přitom sníženou (popř. snížené sazby) jsou členské státy oprávněny uplatňovat pouze v případech, které výslovně stanoví směrnice o DPH (konkrétně v příloze č. III).
Současně s novou, druhou, sníženou sazbou daně (10%) byla doplněna mezi přílohy nová příloha č. 3a, která obsahuje zboží, na které se tato nová sazba od 1.1.2015 uplatňuje.
K identifikaci zboží se používá číselná klasifikace vycházející z celního sazebníku. Nově se používá pojem nomenklatura celního sazebníku („NCS“).
Dále uvádím text přílohy č. 3a (včetně textu vysvětlivek pod jednotlivými položkami) k zákonu o DPH, jak je obsažen v zákoně č. 262/2014 Sb.
 Příloha č. 3a k zákonu č. 235/2004 Sb., ve znění zákona č. 262/2014 Sb.  Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně  Kód nomenklatury      Název zboží celního sazebníku ------------------------------------------------------------------------------ 0402, 0404,        Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a 1901, 2106         potraviny pro malé děti. 2843–2846, 2852,      Radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní 3002, 3003, 3004,     prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické 3006            reagencie určené k podávání pacientům, chemické               antikoncepční přípravky na hormonálním základě -               určené pro zdravotní a veterinární služby,               prevenci nemocí a léčbu pro humánní a veterinární              lékařské účely. 4901, 4903, 4904      Tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny,              tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo               ilustrované.               Mimo zboží, kde reklama přesahuje 50% plochy.   Kódem nomenklatury celního sazebníku se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí číselný kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním s azebníku v platném znění 72).  Druhé snížené sazbě daně podléhá zboží, které odpovídá současně  kódu nomenklatury celního sazebníku a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy.  Počáteční a pokračovací kojeneckou výživou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí potraviny definované v článku 2 odst. 2 písm. c) a d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013, o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnice Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009. Potravinami pro malé děti se rozumí potraviny definované v článku 2 odst. 2 písm. f) nařízení (EU) č. 609/2013.  Tištěnou knihou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí též knihy reprodukované kopírovacím  strojem,  pod kontrolou  zařízení  pro automatizované zpracování dat, ražením,  fotografováním, fotokopírováním, termokopírováním nebo psaním na psacím stroji.  Obrázkovou knihou pro děti se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí kniha pro děti, ve které je hlavní náplní ilustrace a text má podružný význam.  Reklamou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí reklama podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.  ------------ 72) Příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní   a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném   znění. 
V souvislosti se zavedením nové přílohy č. 3a k zákonu o DPH byla také upravena příloha č. 3 k zákonu o DPH. K těmto úpravám došlo tak, že z přílohy č. 3 byly vyňaty ty položky zboží, pro které od 1.1.2015 platí druhá snížená sazba daně (10%). Výjimkou je zařazení veterinárních léčiv do druhé snížené sazby, kdy původně toto zboží bylo v základní sazbě daně (21%) a nově je přeřazeno přímo do sazby 10%.
 
Nenahraditelná dětská výživa
Nepříliš vhodně použitému pojmu „nenahraditelná dětská výživa“, věcně nejblíže odpovídá definice „počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti“ podle článku 2 odst. 2 písm. c), d) a f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013, o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnice Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=OJ:L:2013:1 81:0035:0056:CS:PDF). K této kategorii potravin lze použít také předpis Ministerstva zdravotnictví, tj. vyhlášku č. 54/2004 Sb., ze dne 30. ledna 2004, o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití (http://www.psp.cz). Současně musí toto zboží splňovat vymezení kódu NCS 0402, 0404,1901, 2106.
Z dosavadní položky „Potraviny včetně nápojů atd.“ se vyjímají vybrané položky, např. potraviny pro počáteční a pokračující výživu kojenců a malých dětí, které jsou definovány v nové příloze č. 3a k zákonu o DPH (podle NCS 0402, 0404,1901, 2106). Dochází tak k rozdělení dosavadní položky potravin na dětskou výživu, která bude ve druhé snížené sazbě daně (10%), např. mléko pro děti od 0 až 3 let věku, a na většinu potravin v první snížené sazbě (15%), např. ovocné, masové a zeleninové příkrmy.
 
Léky
Z dosavadní položky „Farmaceutické výrobky“ jsou vyjmuty léky, které jsou podle NCS její podmnožinou. Druhou sníženou sazbu daně lze uplatnit podle kódu NCS 2843, 2844, 2845, 2846 a 2852 na radiofarmaka, NCS 3002 na očkovací látky, NCS 3003 a 3004 na léky, NCS 3006 kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření; diagnostické reagencie určené k podávání pacientům a NCS 3006 na chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě ve druhé snížené sazbě daně (10%) a na farmaceutické výrobky v první snížené sazbě (15%). Antibiotika jako materiál (NCS 2941) zůstávají podle přílohy č. 3 v první snížené sazbě daně (15%), ale pokud půjde o mast vyrobenou v lékárně, kdy je tento materiál (antibiotika) součástí výsledného výrobku, je tento výrobek (mast) zařazen v NCS 3003 a podle přílohy č.3a tudíž spadá do druhé snížené sazby daně (10%).
Veterinární léky např. očkovací látky podle kódu NCS 3002 30 00 se přeřazují ze základní sazby daně (21%) do druhé snížené sazby daně (10%).
 
Knihy
Do druhé snížené sazby daně (10%) jsou zařazeny tištěné knihy (NCS 4901), obrázkové knihy (NCS 4903) a hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované (NCS 4904). U všech těchto položek nesmí podíl reklamy překročit 50%.
Druhou sníženou sazbu daně nelze tedy uplatnit u novin, časopisů, omalovánek, kartografických výrobků atd., které tedy zůstávají v první snížené sazbě daně (15%). Stejně tak knihy, které mají více jak 50% podíl reklamy, zůstávají rovněž v základní sazbě daně (21%).
Důležité!!
Pro použití druhé snížené sazby daně je rozhodující, aby zboží současně vyhovělo jak podmínkám pro zařazení do příslušného kódu celního sazebníku, tak i slovnímu popisu k tomuto kódu výslovně uvedenému v příloze č. 3a. Pro účely určení sazby daně je třeba zohlednit jako součást slovního popisu i vymezení některých pojmů použitých ve slovním popisu příslušné položky v příloze č. 3a.
 
Závazné posouzení zařazení zdanitelného plnění do správné sazby daně
Podle § 47a zákona o DPH může každá osoba požádat Generální finanční ředitelství o závazné posouzení správnosti zařazení zdanitelného plnění z hlediska sazby daně. Tato žádost, která se může týkat pouze jedné položky zboží nebo služby, případně převodu nemovitosti, podléhá správnímu poplatku 10 000 Kč.
Veškeré informace k podání podle § 47a zákona o DPH, jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva financí i Finanční správy, a to na adrese www.financnisprava.cz.
 
2. Ostatní úpravy sazbové novely DPH
V první části sazbové novely DPH je kromě změn týkající se druhé snížené sazby a legislativně technických změn s těmito změnami souvisejícími provedeno ještě několik věcných změn.
Rád bych upozornil např. na změny provedené v § 47 odst. 5 a 7 zákona o DPH (jde opět o změny týkající se sazeb daně).
Text § 47 odst. 5 po novele zní takto:
„(5) Při dodání zboží nebo pořízení zboží z jiného členského státu, která obsahují druhy zboží podléhající různým sazbám daně, se uplatní nejvyšší z těchto sazeb, čímž není dotčena možnost uplatnit u každého druhu zboží příslušnou sazbu daně samostatně.“
U tohoto odstavce byl upraven dosavadní text především tak, že byl vypuštěn dovoz zboží, který je v návaznosti na celní předpisy pro samostatné případy ošetřen v novém textu odstavce 7 (celní předpisy buď umožňují zařazení dováženého zboží v podobě soupravy, setu nebo balíčku do jedné položky, tedy i do jedné sazby DPH, nebo umožňují použití paušální sazby cla, a proto nový text odst. 7 umožňuje rovněž u DPH uplatnit jednu sazbu DPH, a to nejvyšší sazbu platnou pro některé z dováženého zboží).
V tomto odstavci zůstává tedy dodání zboží obecně a také pořízení zboží z jiného členského státu s tím, že pokud tato plnění obsahují zboží s různými sazbami daně (sety, balíčky apod.) byla zde ponechána pro zdanění zásada, že je možné buď každé zboží zdanit příslušnou sazbou daně, nebo nejvyšší sazbou daně ze sazeb, jimž toto zboží podléhá. Bude-li např. set, souprava obsahovat jak zboží ve snížené sazbě, ale i zboží v základní sazbě, může plátce jednotně pro zdanění použít základní sazbu daně (21%).
Text § 47 odst. 7 po novele zní takto:
„(7) U dovozu zboží, u kterého se uplatňuje paušální celní sazba a který obsahuje druhy zboží, jež podléhají různým sazbám daně, zařazené do různých podpoložek celního sazebníku, se uplatní nejvyšší z těchto sazeb.“
Nově text § 47 odst. 7 znamená, že v případě, kdy se podle celních předpisů u dováženého zboží patřícího do různých položek celního sazebníku, použije paušální sazba cla a zboží přitom podléhá různým sazbám DPH, použije se pro zdanění nejvyšší sazba DPH.
V návaznosti na zrušení jednotné sazby daně se také ruší související ustanovení v zákoně č. 500/2012 Sb. (v části čtvrté), v zákoně č. 370/2011 Sb. (v části druhé) a v zákoně č. 295/2012 Sb. (v části třetí).
V závěrečné části páté je uvedena účinnost návrhu zákona, a to od 1.1.2015. Přechodné ustanovení stanovuje, že pro uplatnění daně, jakož i práv a povinností vyplývajících ze zákona za zdaňovací období před účinností tohoto zákona se použijí předpisy platné do dne předcházejícího účinnosti (dosavadní předpisy).
Poznámka
Pokud jde o daňové přiznání k DPH, v souvislosti se zavedením druhé snížené sazby daně se současná struktura tiskopisu (č. 25 540 vzor č. 18) i XML struktury přiznání k dani z přidané hodnoty nemění. Dvě snížené sazby budou v daňovém přiznání uváděny společně, tj. souhrnně v řádcích pro dosavadní sníženou sazbu (u zdanitelného plnění se jedná o řádky 2, 4, 6, 8, 11 a 13, u nároku na odpočet daně o řádky 41 a 44), přitom stanovení podílu první a druhé snížené sazby na dani se bude provádět jednoduchým propočtem.

Související dokumenty

Zákony

468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání
40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
295/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů
262/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
360/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Vyhlášky

54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití