Reklama a dary z hlediska daně z příjmů

Vydáno: 28 minut čtení

V článku se budeme blíže zabývat daňovým řešením výdajů na reklamu, reprezentaci, na reklamní a propagační předměty, na sponzoring a daňovým řešením peněžních a nepeněžních darů z pohledu daně z příjmů.

Reklama a dary z hlediska daně z příjmů
Ing.
Ivan
Macháček
 
1. Výdaje na reklamu
Reklamou se dle § 1 odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky. Komunikačními médii, kterými je reklama šířena, se rozumí prostředky umožňující přenášení reklamy, zejména periodický tisk a neperiodické publikace, rozhlasové a televizní vysílání, audiovizuální
mediální
služby na vyžádání, audiovizuální produkce, počítačové sítě (webové stránky), nosiče audiovizuálních děl, plakáty a letáky.
Zákon o daních z příjmů nespecifikuje daňovou uznatelnost výdajů na reklamu ve výčtu daňových výdajů obsažených v § 24 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), je nutno proto vycházet ze znění § 24 odst. 1 ZDP o výdajích (nákladech) vynaložených na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Pokud lze prokázat, že
výdaje na reklamu a propagaci
jsou vynaloženy na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů,
jsou
tyto výdaje
daňově uznatelné
. Pokud poplatník vede účetnictví, musí být zohledněno hledisko časového rozlišení u nákladů v případě, že se reklama dotýká více zdaňovacích období. V případě daňové kontroly je daňový subjekt povinen správci daně prokázat souvislost výdajů (nákladů) na reklamu s dosaženými zdanitelnými příjmy.
Příklad 1
Společnost s r. o. uzavře smlouvu s fotbalovým klubem na umístění reklamy své obchodní firmy a svých výrobků na mantinelu stadionu v ceně 80 000 Kč na období od 1. 11. 2012 do 30. 6. 2013. Splatnost za poskytnutí těchto služeb je do 15. 11. 2012.
Vzhledem k tomu, že společnost s r. o. vede účetnictví, musí výdaje na reklamu časově rozlišit do dvou účetních období a do nákladů roku 2012 může zaúčtovat alikvotní část, tj. 20 000 Kč. Daňově uznatelným nákladem roku 2012 bude rovněž částka 20 000 Kč.
Příklad 2
Podnikatel, který vede daňovou evidenci, uzavře smlouvu s místním hokejovým klubem na umístění svého loga na dresech hráčů a to od 1. 10. 2012 do 30. 4. 2013. Na základě faktury uhradí 15. 10. 2012 celkem částku na celé období ve výši 35 000 Kč.
Vzhledem k tomu, že při vedení daňové evidence není nutno provádět časové rozlišení výdajů, zahrne podnikatel celou částku jako daňově uznatelné výdaje roku 2012.
U poskytovatele reklamních služeb je přijatý příjem vždy zdanitelným příjmem podléhajícím zdanění daní z příjmů.
Pokud poskytovatel reklamních služeb vede účetnictví, nutno tento příjem v rámci vedeného účetnictví časově rozlišit v případě, že se vztahuje k více účetním obdobím a takto časově rozlišený příjem bude i zdanitelným příjmem příslušného zdaňovacího období. Pokud poskytovatel reklamních služeb vede daňovou evidenci, zahrne příjem z těchto služeb jako příjem podléhající zdanění v tom zdaňovacím období, kdy byla reklamní činnost uhrazena do pokladny nebo na běžný účet.
 
2. Výdaje na reprezentaci
Dle ustanovení § 25 odst. 1 písm. t) ZDP
nelze za výdaje vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů uznat výdaje na reprezentaci
, kterými chápe zákon zejména
výdaje na pohoštění, obče