Zasílání obchodních sdělení v souladu se zákonem o některých službách informační společnosti

Vydáno: 24 minut čtení

Doba, kdy poskytovatelé obchodu a služeb využívali k nabízení svých produktů pouze klasický marketing (např. v papírové podobě), který je upraven § 5 odst. 5 a násl. zákona č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoOU“), již uplynula. Poskytovatelé obchodu a služeb stále častěji využívají k nabízení e-mailových adres, popř. kombinují několik způsobů nabízení obchodu a služeb. Logicky proto došlo i k zákonné úpravě zpracování osobních údajů tímto způsobem. Ta byla provedena § 7 zákona č. 480/2004 Sb. , o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), (dále jen „zákon č. 480/2004 Sb. “).

Zasílání obchodních sdělení v souladu se zákonem o některých službách informační společnosti
JUDr.
Václav
Bartík
JUDr.
Eva
Janečková
Zákonem č. 480/2004 Sb. je do právního řádu České republiky transponována směrnice o elektronickém obchodu č. 2000/31/ES s ohledem na směrnici o soukromí v elektronických komunikacích, která ve svém článku 5 zdůrazňuje povinnost členských států EU zajistit důvěrný charakter sdělení přenášených pomocí veřejné komunikační sítě a veřejně dostupných elektronických služeb.
Proto i základní myšlenkou zákona č. 480/2004 Sb. je posílení ochrany soukromí uživatele služby informační společnosti, kterým může být každá fyzická nebo právnická osoba [viz definice uživatele obsažená v § 2 písm. e) zákona]. Zřejmá je snaha zákonodárce docílit, aby uživatel nemusel vydávat žádné náklady na jemu doručená obchodní sdělení posílaná elektronickou poštou [viz definice elektronické pošty obsažená v § 2 písm. b) zákona], která si nevyžádal a která jej ve svém důsledku obtěžují. V této souvislosti není důležitá forma elektronické komunikace.1
Zákon č. 480/2004 Sb. stanoví podmínky, za nichž je možné rozesílat obchodní sdělení tak, aby se nestala tzv. Nevyžádaná obchodní sdělení, čili nevyžádanými obchodními sděleními, jejichž rozesílání je zákonem stíháno. Zákon č. 480/2004 Sb. se tedy nezabývá spamem, jak bývá někdy mylně předpokládáno. NOS mají v českých poměrech trochu jiný rozměr a nelze na ně vztahovat obecná tzv. „spamová“ kritéria.2
Vzhledem k tomu, že zákon č. 480/2004 Sb. stanoví poměrně vysoké sankce za své porušení3, měl by správce osobních údajů - poskytovatel obchodu a služeb znát podmínky stanovené tímto zákonem pro šíření obchodních sdělení.
 
Obchodní sdělení
V první řadě je třeba rozlišit, zda to, co je poskytovatelem rozesíláno, je skutečně obchodním sdělením podle zákona č. 480/2004 Sb. Podle § 2 písm. f) zákona č. 480/2004 Sb. jsou obchodním sdělením všechny formy sdělení určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku fyzické či právnické osoby, která vykonává regulovanou činnost4 neb