Změny ve mzdové oblasti od 1.1.2016

Vydáno: 15 minut čtení

Tento příspěvek obsahuje stručný popis změn, ke kterým dochází od 1.1.2016 oproti roku 2015 v oblasti mezd a platů, a to především co se týká jejich zdanění, ale také pojistného, pracovního práva, důchodů a souvisejících oblastí. Nepůjde o vyčerpávající souhrn všech změn dotýkajících se těchto oblastí, ale spíše o výběr těch změn, které by mohly mít dopad i na práci finančních účetních či by finanční účetní mohly z nějakého důvodu zajímat.

Změny ve mzdové oblasti od 1.1.2016
Ing.
Miroslav
Bulla
Jedná se o změny v oblasti daňového zvýhodnění, připravovaná novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), ovšem nabude účinnosti pravděpodobně až v průběhu roku 2016. Další ze zde zmíněných změn mají charakter každoročních valorizačních úprav různých sazeb a parametrů, a to v oblasti náhrad mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a dávek nemocenského pojištění, pojistného na zdravotní pojištění, pojistného na sociální zabezpečení, důchodového pojištění, cestovních náhrad, srážek z mezd, podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci atd.
 
ZMĚNY V OBLASTI ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ
 
Daňové zvýhodnění na děti
-
Zvýší se pravděpodobně i letos
daňové zvýhodnění
na druhé a další vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti o 100 Kč, resp. 300 Kč, měsíčně (o 1 200 Kč, resp. 3 600 Kč, ročně) -viz § 35c a násl. ZDP.
-
Novela ZDP upravující daňové zvýhodnění na děti je ovšem stále v legislativním procesu (sněmovní tisk č. 612). Zmíněné zvýšení daňového zvýhodnění by mělo být možné uplatnit v plné výši již za rok 2016, přestože tato novela ZDP nabude účinnosti až v průběhu roku 2016. Zvýšené měsíční daňové zvýhodnění však bude možné uplatňovat až od data účinnosti novely ZDP.
 I----------------------------I------------------------------------I------------------------------------I I              I       2015         I        2016         I I              I-----------I-----------I------------I-----------I-----------I------------I I Daňové zvýhodnění na děti I 1. dítě  I 2. dítě  I 3. a další I 1. dítě  I 2. dítě  I 3. a další I I              I      I      I  dítě  I      I      I  dítě  I I----------------------------I-----------I-----------I------------I-----------I-----------I------------I I Roční daňové zvýhodnění:  I      I      I      I      I      I      I I - na dítě         I 13 404 Kč I 15 804 Kč I 17 004 Kč I 
13 404 Kč
I
17 004 Kč
I
20 604 Kč
I I - na dítě ZTP/P I 26 808 Kč I 31 608 Kč I 34 008 Kč I
26 808 Kč
I
34 008 Kč
I
41 208 Kč
I I----------------------------I-----------I-----------I------------I-----------I-----------I------------I I I 2015 a počátek roku 2016 I až v průběhu roku 2016 I I----------------------------I-----------I-----------I------------I-----------I-----------I------------I I Měsíční daňové zvýhodnění: I I I I I I I I - na dítě I 1 117 Kč I 1 317 Kč I 1 417 Kč I
1 117 Kč
I
1 417 Kč
I
1 717 Kč
I I - na dítě ZTP/P I 2 234 Kč I 2 634 Kč I 2 834 Kč I
2 234 Kč
I
2 834 Kč
I
3 434 Kč
I I----------------------------I-----------I-----------I------------I-----------I-----------I------------I
-
V souvislosti se zvýšením minimální mzdy (od 1.1.2016) se zvýšil hrubý měsíční příjem nutný pro uplatnění měsíčního daňového bonusu na
4 950 Kč
(v roce 2015 to bylo pouze 4 600 Kč).
-
Podmínkou pro vyplacení ročního daňového bonusu je příjem ze závislé činnosti, z podnikání, z kapitálového majetku a z pronájmu v úhrnu nejméně
59 400 Kč
(v roce 2015 to bylo pouze 55 200 Kč).
Ostatní změny ZDP
- Při uplatňování daňové slevy za umístění dítěte v mateřské škole apod. (viz § 35bb ZDP) si lze daň snížit maximálně do výše minimální mzdy za každé vyživované dítě, za rok 2015 tedy maximálně o 9 200 Kč, za rok 2016 to bude maximálně o 9 900 Kč za každé vyživované dítě. * Změnila se hranice pro aplikaci solidárního zvýšení daně (sazba 7%):
 I-----------------------------I----------------------I-----------------------I I Hranice pro aplikaci    I           I            I I solidárního zvýšení     I     2015     I     2016     I I daně            I           I            I I-----------------------------I----------------------I-----------------------I I Měsíční částka       I    106 444 Kč   I    
108 024 Kč
I I-----------------------------I----------------------I-----------------------I I Roční částka I 1 277 328 Kč I
1 296 288 Kč
I I-----------------------------I----------------------I-----------------------I
-
Úhrn příjmů z pravidelně vypláceného důchodu nebo penze osvobozený od daně z příjmů se zvýšil z 331 200 Kč (rok 2015) na
356 400 Kč
(rok 2016). Tomu odpovídá příjem 29 700 Kč měsíčně, takže tento limit překročí jen minimum důchodců. Důchody do této částky jsou od daně z příjmů osvobozeny.
-
Od 1.1.2016 se zrušilo důchodové spoření, v této souvislosti se příjem z vyplacení prostředků účastníka důchodového spoření při ukončení důchodového spoření osvobozuje od daně a v ZDP se ruší veškerá ustanovení týkající se pojistného na důchodové spoření.
 
ZMĚNY V OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
V oblasti pracovního práva došlo i od 1.1.2016 především ke zvýšení
minimální a zaručené mzdy
. Nařízením vlády č. 233/2015 Sb. došlo k úpravě nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Toto zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy se tentokrát týká i zaměstnanců s omezeným pracovním uplatněním, tj. poživatelů invalidních důchodů.
-
Od 1.1.2016 se zvýšila základní sazba minimální měsíční mzda na 9 900 Kč (do 31.12.2015: 9 200 Kč) a základní sazba minimální hodinové mzdy na 58,70 Kč (do 31.12.2015: 55,00 Kč).
-
Zvýšila se také základní sazba minimální měsíční mzdy pro
poživatele invalidních důchodů
na 9 300 Kč (do 31.12.2015: 8 000 Kč) a základní sazba minimální hodinové mzdy pro tyto zaměstnance s omezeným pracovním uplatněním na 55,10 Kč (do 31.12.2015: 48,10 Kč).
-
Zvýšily se také nejnižší úrovně
zaručené mzd
y pro 8 skupin prací pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin. Nejnižší úrovně zaručené mzdy jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin:
 I----------I-----------------------------------------------------------------I I Skupina I        Nejnižší úroveň zaručené mzdy          I I prací  I--------------------------------I--------------------------------I I     I Poživatelé invalidního důchodu I    Ostatní zaměstnanci   I I     I----------------I---------------I----------------I---------------I I     I v Kč za hodinu I v Kč za měsíc I v Kč za hodinu I v Kč za měsíc I I----------I----------------I---------------I----------------I---------------I I      1.  I   55,10   I   9 300   I   58,70   I   9 900   I I----------I----------------I---------------I----------------I---------------I I  2.  I   60,90   I  10 300   I   64,80   I  10 900   I I----------I----------------I---------------I----------------I---------------I I  3.  I   67,20   I  11 300   I   71,60   I  12 100   I I----------I----------------I---------------I----------------I---------------I I  4.  I   74,20   I  12 500   I   79,00   I  13 300   I I----------I----------------I---------------I----------------I---------------I I  5.  I   81,90   I  13 800   I   87,20   I  14 700   I I----------I----------------I---------------I----------------I---------------I I  6.  I   90,50   I  15 300   I   96,30   I  16 200   I I----------I----------------I---------------I----------------I---------------I I  7.  I   99,90   I  16 800   I   106,30   I  17 900   I I----------I----------------I---------------I----------------I---------------I I  8.  I   110,30   I  18 600   I   117,40   I  19 800   I I----------I----------------I---------------I----------------I---------------I 
 
ZMĚNY V OBLASTI POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
V oblasti pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení došlo od 1.1.2016 k následujícím změnám:
-
Jak již bylo zmíněno, od 1.1.2016 se zvyšuje minimální mzda na 9 900 Kč (dosud 9 200 Kč), zvyšuje se tak i
minimální měsíční pojistné
na zdravotní pojištění zaměstnanců (týká se pouze osob, na které se vztahuje minimální vyměřovací základ pojistného na všeobecné zdravotní pojištění) a osob bez zdanitelných příjmů na 1 337 Kč (dosud 1 242 Kč).
-
U zaměstnance, kterému byl přiznán invalidní důchod a je zaměstnán u zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením (tj. platí jen pro poměrně úzkou skupinu zaměstnavatelů), je vyměřovacím základem pro platbu pojistného na zdravotní pojištění částka přesahující 6 444 Kč (v roce 2015 to bylo 6 259 Kč).
-
Maximální vyměřovací základ
pro pojistné na sociální zabezpečení v roce 2016 činí 1 296 288 Kč (v roce 2015 to bylo 1 277 328 Kč).
-
Od 1.1.2016 je ukončeno placení pojistného na důchodové spoření. Ruší se tak kromě sazby na důchodové spoření i snížená sazba pojistného na důchodové pojištění u zaměstnanců - účastníků důchodového spoření. Sazby pojistného se tak opět sjednocují.
 
ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE NÁHRAD MZDY PŘI DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A DÁVEK NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ
V oblasti náhrad mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a dávek nemocenského pojištění došlo od 1.1.2016 k následujícím změnám:
-
Pravidelné
navýšení redukčních hranic
pro redukci průměrného hodinového výdělku (PHV) při poskytování náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti. Dochází přitom k mírnému navýšení těchto redukčních hranic (sdělení MPSV č. 272/2015 Sb.).
Redukce průměrného hodinového výdělku (PHV)
:
 I------------------------------------I---------------I-----------------------I I Výše PHV              I  Procentní  I  Maximální výše   I I                  I   sazba   I     PHV      I I------------------------------------I---------------I-----------------------I I do 157,68 Kč            I   90%    I    tj. max.    I I                  I        I   141,912 Kč    I I------------------------------------I---------------I-----------------------I I od 157,68 Kč            I   60%    I    tj. max.    I I do 236,43 Kč            I        I   47,250 Kč    I I------------------------------------I---------------I-----------------------I I od 236,43 Kč            I   30%    I    tj. max.    I I do 472,68 Kč            I        I   70,875 Kč    I I------------------------------------I---------------I-----------------------I I k PHV nad 472,68 Kč        I    -    I     -      I I se nepřihlíží           I        I            I I------------------------------------I---------------I-----------------------I I 
Maximální
I I
tj. max.
I I
redukovaný PHV
I I
260,037 Kč
I I------------------------------------I---------------I-----------------------I
Procentní sazby pro výpočet náhrady mzdy z redukovaného PHV:
 I------------------------------------I---------------I-----------------------I I                  I  Procentní  I    Maximální    I I                  I   sazba   I   výše hodinové   I I                  I        I    náhrady    I I------------------------------------I---------------I-----------------------I I 1. až 3. pracovní den trvání    I   0%    I      -      I I dočasné PN             I        I            I I------------------------------------I---------------I-----------------------I I Od 4. pracovního dne trvání    I   60%    I    tj. max.    I I dočasné PN (pouze v době prvních  I        I  156,0222 Kč/hod  I I 14 kalendářních dnů PN)      I        I            I I------------------------------------I---------------I-----------------------I I Od 1. pracovního dne trvání    I   60%    I    tj. max.    I I karantény (pouze v době prvních  I        I  156,0222 Kč/hod  I I 14 kalendářních dnů karantény)   I        I            I I------------------------------------I---------------I-----------------------I 
Vysvětlivky
: PN - pracovní neschopnost
-
Mění se i redukční hranice pro
redukci denního vyměřovacího základu (DVZ)
při výplatě dávek nemocenského pojištění, kterou vyplácí příslušná OSSZ (PSSZ, MSSZ), nikoliv zaměstnavatel. Nicméně uvádíme zde i tyto redukční hranice, např. pro případnou kontrolu vyplacených nemocenských dávek.
Redukce denního vyměřovacího základu (DVZ):
 I-----------------------------I-------------I--------------------------------I I Výše DVZ          I Procentní I     Maximální výše     I I               I  sazba  I       DVZ        I I-----------------------------I-------------I--------------------------------I I do 901 Kč          I  90%   I      tj. max.      I I               I       I      810,90 Kč      I I-----------------------------I-------------I--------------------------------I I od 901 Kč          I  60%   I      tj. max.      I I do 1 351 Kč         I       I      270,00 Kč      I I-----------------------------I-------------I--------------------------------I I od 1 351 Kč         I  30%   I      tj. max.      I I do 2 701 Kč         I       I      405,00 Kč      I I-----------------------------I-------------I--------------------------------I I k DVZ nad 2 701 Kč     I   -   I        -        I I se nepřihlíží        I       I                I I-----------------------------I-------------I--------------------------------I I 
Maximální redukovaný DVZ
I I
tj. max. 1 486 Kč
I I-----------------------------I-------------I--------------------------------I
Výpočet nemocenského z redukovaného DVZ:
 I-----------------------------I-------------I--------------------------------I I Od 15. kalendářního dne   I 60% z DVZ I      tj. max.      I I trvání dočasné PN      I       I     892 Kč/den      I I-----------------------------I-------------I--------------------------------I 
Poznámka
: Maximální nemocenské v roce 2016 tak za měsíc (31 kalendářních dnů) činí 27 652 Kč (31 x 892 Kč), v roce 2015 to bylo 27 249 Kč. Na nemocenské v této výši ovšem může dosáhnout pouze zaměstnanec s měsíční hrubou mzdou přesahující 82 000 Kč.
Mzdovým účetním a pojištěncům lze pro praktické vy užití doporučit kalkulačky pro výpočet výše náhrad mzdy a nemocenských dávek (nemocenské, PPM, ošetřovné), které jsou dostupné na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz), záložka Nemocenské pojištění.
 
ZMĚNY V OBLASTI CESTOVNÍCH NÁHRAD
-
Stejně jako každý rok dochází i v roce 2016 k úpravám výše
cestovních náhrad
. Změny vychází z vyhlášky MPSV č. 385/2015 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot. Mírně (o 1 až 3 Kč) se zvýšilo stravné za kalendářní den při tuzemské pracovní cestě. Základní náhrada za použití vlastního vozidla na 1 km jízdy se zvýšila na 3,80 Kč (dosud 3,70 Kč).
-
Velmi prudce však poklesly touto vyhláškou stanovené
průměrné ceny PHM
(o 5,30 až 6,60 Kč). To povede k poměrně výraznému poklesu vyplácených cestovních náhrad v případech, kdy zaměstnanec použije se souhlasem zaměstnavatele vlastní vozidlo.
-
Co se týká
zahraničního stravného
pro rok 2016, oproti roku 2015 se změnilo 17 základních sazeb zahraničního stravného (vyhláška MF č. 309/2015 Sb.). Zvýšily se sazby stravného především pro USA (z 50 USD na 55 USD), Kanadu (ze 45 USD na 50 USD) a Čínu (ze 40 EUR na 45 EUR). Dále se změnilo stravné i pro následující ne tak často navštěvované země: Afghánistán, Argentina, Bolívie, Etiopie, Hongkong, Írán, Jordánsko, Karibik - ostrovní státy, Lichtenštejnsko (změna měny z EUR na CHF), Mali, Mongolsko, Paraguay, Thajsko a Vietnam.
 
ZMĚNY V OBLASTI SRÁŽEK ZE MZDY
I letos se mění parametry používané při výpočtu
srážek ze mzdy
. Při provádění srážek z mezd se postupuje mj. podle ustanovení § 276 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách). Tyto nové parametry se použijí poprvé při srážkách za leden 2016, tj. začátkem února 2016.
Životní minimum jednotlivce a normativní náklady na bydlení jednotlivce
 I------------------------------------I-------------------I-------------------I I                  I    2015    I    2016    I I------------------------------------I-------------------I-------------------I I Životní minimum          I   3 410 Kč   I   3 410 Kč   I I------------------------------------I-------------------I-------------------I I Normativní náklady na bydlení   I   5 767 Kč   I   5 858 Kč   I I------------------------------------I-------------------I-------------------I I 
Celkem
I
9 177 Kč
I
9 268 Kč
I I------------------------------------I-------------------I-------------------I
Nezabavitelné částky
A) Základní nezabavitelná částka
 I--------------------I-------------I-----------------------I----------------------------I I na osobu povinného I 
6 178,67 Kč
I tj. 2/3 z 9 268 Kč I (v roce 2015: 6 118,00 Kč) I I--------------------I-------------I-----------------------I----------------------------I I na další osoby I
1 544,67 Kč
I tj. 1/4 z 6 178,67 Kč I (v roce 2015: 1 529,50 Kč) I I--------------------I-------------I-----------------------I----------------------------I
B) Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení: 9 268 Kč
(po odečtení základní nezabavitelné částky)
-
jde o 100% ze součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení jednotlivce (tj. 100% z 9 268 Kč),
-
v roce 2015 to byla částka 9 177 Kč.
 
ZMĚNY V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI
-
Odvod do státního rozpočtu, není-li splněn povinný podíl
zaměstnávání osob se zdravotním postižením
(OZP) na celkovém počtu zaměstnanců za uplynulý rok 2015, činí 64 757,50 Kč za jednoho zaměstnance (za rok 2014 to bylo 62 947,50 Kč). Tento odvod se hradí úřadu práce, v jehož územním obvodu je sídlo zaměstnavatele, a je splatný 15.2.2016.
-
Výše zmíněná částka se odvozuje z průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2015, která činila 25 903 Kč (viz sdělení MPSV č. 355/2015 Sb.). Z této částky se odvozuje i
maximální výše podpory v nezaměstnanosti
, ta nyní činí 15 024 Kč (v roce 2015 to bylo 14 604 Kč), maximální výše podpory při rekvalifikaci pak činí 16 837 Kč (v roce 2015 to bylo 16 367 Kč).
-
Uchazeč o zaměstnání, který nepobírá podporu v nezaměstnanosti, může současně vykonávat závislou činnost, pokud jeho příjem za kalendářní měsíc nepřevýší polovinu minimální mzdy, tj. 4 950 Kč (dosud 4 600 Kč). Jedná se o tzv.
nekolidující zaměstnání.
 
ZMĚNY V OBLASTI DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ
-
Podle vyhlášky MPSV č. 244/2015 Sb. se zvyšují důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1.1.2016. Základní výměra důchodu, která je společná pro všechny druhy důchodů, se zvyšuje o 40 Kč z 2 400 Kč na 2 440 Kč měsíčně. Procentní výměra těchto již dříve přiznaných důchodů se nemění. O zvýšení důchodu není třeba žádat, úpravu provede ČSSZ automaticky a všichni poživatelé důchodů obdrží oznámení o zvýšení důchodových dávek.
-
Všechny důchody se tak od ledna zvýší pouze o 40 Kč. V reakci na tuto nízkou valorizaci důchodů byl schválen jednorázový příspěvek k důchodu ve výši 1 200 Kč, který bude vyplacen v únoru 2016 (zákon č. 381/2015 Sb., o jednorázovém příspěvku důchodci). Jednorázový příspěvek obdrží všichni příjemci důchodu z českého důchodového pojištění, kterým byl důchod přiznán před 1.1.2016, příspěvek tedy obdrží starobní důchodci, invalidní důchodci i příjemci pozůstalostních důchodů.
-
Zvýšily se dvě
redukční hranice
rozhodné pro výpočet výpočtového základu důchodu z osobního vyměřovacího základu na částky 11 883 Kč, 108 024 Kč (vyhláška MPSV č. 244/2015 Sb.).
-
Minimální měsíční
pojistné na dobrovolné důchodové
pojištění od 1.1.2016 činí 1 891 Kč (v roce 2015 to bylo 1 863 Kč pro osobu, která nebyla účastna důchodového spoření).
Každoroční úpravy automatického charakteru (valorizace různých sazeb a parametrů) mají z pohledu zaměstnanců a příjemců různých dávek zpravidla
pozitivní charakter
. Jde např. o zvýšení náhrad mezd při dočasné pracovní neschopnosti, dávek nemocenského pojištění, důchodů, stravného, podpory v nezaměstnanosti atd. Pozitivního charakteru je i zvýšení minimální a zaručené mzdy. Totéž platí i pro daňové změny, a to především pro zvýšení daňového zvýhodnění na děti, dále navýšení limitu u solidárního zvýšení daně atd.
Negativní charakter
naopak může mít zvýšení minimálního měsíčního pojistného na zdravotní pojištění, zvýšení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení a výrazné snížení průměrných cen PHM.

Související dokumenty

Zákony

99/1963 Sb., občanský soudní řád
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
272/2015 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2016
355/2015 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2015 pro účely zákona o zaměstnanosti
381/2015 Sb., o jednorázovém příspěvku důchodci

Nařízení vlády

567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
233/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky

244/2015 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2016 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2016 a o zvýšení důchodů v roce 2016
309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016
385/2015 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad