Změny daňové a účetní legislativy od 1.1.2016

Vydáno: 17 minut čtení

Tento článek seznamuje s aktuálními změnami daňové a účetní legislativy, kterých je o něco méně, než tomu bylo v minulých letech. Některé jsou však velice významné, typicky zavedení povinnosti kontrolního hlášení do zákona o DPH .

Změny daňové a účetní legislativy od 1.1.2016
Ing.
Pavel
Běhounek
daňový poradce ev. č. 601, www.behounek.eu
 
DANĚ Z PŘÍJMŮ
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), je k 1.1.2016 novelizován novelou zákona o účetnictví č. 221/2015 Sb., jejímž obsahem (kromě vlastní novely zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „ZU“) je také novela ZDP, zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoR“), a dále novela zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.
Novelou č. 221/2015 Sb. dochází v ZDP k 1.1.2016 k těmto změnám:
-
Zrušení kategorie zřizovacích výdajů
- zřizovací výdaje jsou vypuštěny z kategorie nehmotného majetku dle § 32a ZDP, podle přechodného ustanovení se zřizovací výdaje evidované ve zdaňovacím období započatém v roce 2015 daňově doodepíší dle stávajících pravidel (stejné řešení bylo přijato i v účetnictví, kde se podle přechodných ustanovení vyhlášky č. 250/2015 Sb. stávající zřizovací výdaje doodepíší i účetně).
-
Mikro účetní jednotky neoceňují cenné papíry podle § 27 ZU reálnou hodnotou - na to je reagováno v ZDP tak, že při prodeji bude podle nového ustanovení písm. zy) vloženého do § 24 odst. 2 daňovým nákladem pořizovací cena cenných papírů (platí však jen pro cenné papíry).
-
Daňové řešení dílčí platby příspěvku na zajištění financování zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013 prováděné provozovatelem kolektivního systému - řešeno v ZDP v návaznosti na rezervu na „nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013“, kterou novela č. 221/2015 Sb. vložila do ZoR (§ 11a až 11c ZoR). Toto řešení se použije
již pro zdaňovací období započaté v roce 2015
(čl. IV bod 2 zákona č. 221/2015 Sb.) a při tvorbě rezervy za zdaňovací období započaté v roce 2015 nebo 2016 lze zohlednit i částku rezervy připadající na měsíce zdaňovacího období započatého v roce 2014 nebo 2015, ve kterých jsou splněny podmínky pro tvorbu rezervy podle ZoR v novém znění, tj. ve znění účinném od 1.1.2016 (čl. VI bod 3 zákona č. 221/2015 Sb.).
 
K daňovému uplatnění příspěvku na likvidaci solárních panelů
Ačkoli ZoR nově v § 11a až 11c upravuje rezervu na „nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013“, tato tvorba rezervy není podle doplněného § 24 odst. 2 písm. i) ZDP daňovým nákladem a podle nově doplněného písm. zr) do § 25 odst. 1 ZDP není ani dílčí platba příspěvku daňovým nákladem. Snížení základu daně o vytvořenou rezervu bude provedeno prostřednictvím § 23 odst. 3 písm. c) bodu 10 a při rozpuštění této rezervy se základ daně zvýší podle § 23 odst. 3 písm. a) bod 20. Jde tedy o řešení odlišné od období roku 2014 (viz vyjádření Finanční správy ze dne 19.5.2015 dostupné na www.financnisprava.cz) a lze jej použít již za období roku 2015. Zvláštností nové rezervy je to, že ovlivňuje daňový základ nezávisle na jejím zaúčtování.
ZDP může být do konce letošního roku ještě změněn těmito projednávanými změnami:
-
Doprovodným zákonem k ukončení důchodového spoření, který byl Poslaneckou sněmovnou schválen 6.11.2015 (tisk PS 494). Tato novela přinese např. obecné osvobození příjmů pro penze vyplácené po dobu nejméně 10 let [§ 4 odst. 1 písm. l) ZDP], podle stejného ustanovení budou osvobozeny i prostředky vyplacené z ukončeného důchodového spoření.
-
Doprovodným zákonem
k elektronické evidenci tržeb
projednávaným jako sněmovní tisk PS 514, který by Poslanecká sněmovna mohla schválit nejdříve 13.11.2015, který by měl do ZDP zavést:
-
slevu na dani z příjmů fyzických osob na evidenci tržeb dle nového § 35bc ve výši až 5 000 Kč (pokud bude samostatně výdělečná osoba vykazovat dostatečný dílčí daňový základ ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP - přibližně alespoň 199 000 Kč; při nižším daňovém základu by se snižovala a při dílčím základu daně dle § 7 ZDP nedosahujícím cca 166 000 Kč by byla její výše nulová). Tuto slevu bude možné uplatnit poprvé ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaeviduje tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat,
-
osvobození ceny z účtenkové loterie od daně z příjmů fyzických osob [nově doplněný bod 4 do § 4 odst. 1 písm. f)] a daně z příjmů právnických osob [nově doplněné písm. zq) do § 19 odst. 1].
-
Doprovodným zákonem k zákonu o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů. Ve 3. čtení by mohla Poslanecká sněmovna tento zákon (projednáváno jako tisk PS 537, který v ZDP řeší zdanění příjmu
Garančního systému finančního trhu
, schválit během listopadu.
-
Samostatnou novelou ZDP
(Poslanecká sněmovna ji projednává jako tisk PS 612), která je sice stručná, ale velice významná jak z pohledu státního rozpočtu, tak z pohledu rodin s dětmi. V této novele vláda navrhla především zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě. Tato novela by mohla být vyhlášena ve Sbírce zákonů v samém závěru roku, ale za předpokladu, že Poslanecká sněmovna, Senát i prezident podpoří její urychlené projednání. Legislativnímu procesu této novely a jejím dalším bodům je věnována pozornost níže.
K samostatné novele ZDP 2016
Podle plánu legislativních prací, které vláda schválila pro rok 2015, měla být vládě předložena samostatná novela ZDP, a to do dubna 2015. Ač zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další děti vychází z koaliční smlouvy z ledna roku 2014, věc dopadla tak, že vláda stručnou novelu ZDP obsahující zvyšující daňové zvýhodnění na dítě schválila až 23.9.2015 a
koalice
má problém stihnout schválit tuto novelu do konce roku. Postup
koalice
je nepochopitelný, protože novela je doopravdy stručná, a navíc naprosto opačný oproti závazku vyjádřenému v bodě 1.2.3 koaliční smlouvy:
„1.2.3 Postupy při schvalování daňových předpisů
Zavazujeme se, že při navrhování jakýchkoli změn v daňových zákonech budeme v maximální možné míře vyžadovat, aby všechny navržené změny - včetně koaličních poslaneckých návrhů - prošly veřejným připomínkováním a to se lhůtou, která bude činit nejméně 30 dní.“
Nejenže novela žádným veřejným připomínkováním neprošla (přitom zvýšení daňového zvýhodnění na dítě představuje dle důvodové zprávy dopad do veřejných rozpočtů minus 0,8, resp. minus 1,0, mld. Kč pro roky 2016, resp. 2017), ale sama
koalice
dokonce navrhla zkrácení projednání návrhu zákona ve výborech Poslanecké sněmovny na 7 dní (místo standardních 60, které byly zkráceny na polovinu, tedy na 30 dnů, aby bylo možno návrh vůbec do konce roku schválit).
Jednotlivé body navržené novely jsou následující:
-
Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě z 15 804 Kč na 17 004 Kč a na třetí a další z 17 004 Kč na 20 604 Kč. Výše daňového zvýhodnění na prvé dítě, ani výše daňového bonusu se podle vládního návrhu nemění. Nezměněna zůstávají také pravidla pro uplatnění daňového zvýhodnění.
-
Zamezení osvobození dividend od daně z příjmů právnických osob, pokud jejich výplata u mateřské společnosti snižuje základ daně - týká se výhradně dividend přijímaných českými mateřskými společnostmi od zahraničních dceřiných společností. Jde o problematiku tzv. hybridních úvěrových nástrojů vycházející z rozdílné kvalifikace finančních úvěrových nástrojů, kdy jeden členský stát je považuje za půjčku a druhý členský stát je považuje za vklad do společnosti.
-
Zavedení uplatnění srážkové daně z příjmů právnických osob na podíly na zisku vyplácené jiné osobě, než je společník.
-
„Upřesnění“ snížení základu daně o hodnotu bezúplatných příjmů [§ 23 odst. 3 písm. c) bod 8 ZDP].
-
Reakce na novelu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a související zákony (zákonem č. 131/2015 Sb.). Příjmy z výroby elektřiny, pro které nebude již podle energetického zákona vyžadována licence udělovaná Energetickým regulačním úřadem (např. fotovoltaické elektrárny s instalovaným výkonem do 10 kW), budou zdaňovány jako ostatní příjmy podle § 10 odst. 1 písm. a) a nikoli jako příjem z jiného podnikání [§ 7 odst. 1 písm. c)], ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění.
Jako nepravděpodobné se jeví, že by byla do konce roku přijata změna ZDP některým z těchto projednávaných návrhů zákonů:
-
tisk PS 455 - novela branného zákona. 1. čtení proběhlo 9.7.2015. Je navrženo nové znění osvobození od daně z příjmů fyzických osob dle § 4 odst. 1 písm. m) ZDP (např. plnění vojákům v aktivní záloze),
-
tisk PS 504 -
prokazování původu majetku
. 1. čtení tohoto návrhu probíhá od 19.6.2015. Návrh vkládá do ZDP tato nová ustanovení:
-
§ 38x - Výzva k prokázání příjmů,
-
§ 38y - Povinnost prokázat příjmy,
-
§ 38z - Prokázání příjmů,
-
§ 38za - Stanovení daně podle pomůcek zvláštním způsobem,
-
§ 38zb - Penále při stanovení daně podle pomůcek zvláštním způsobem,
-
§ 38zc - Výzva k podání prohlášení o majetku,
-
§ 38zd - Náležitosti prohlášení o majetku,
-
§ 38ze - Zvláštní ustanovení o náležitostech prohlášení o majetku,
-
tisk PS 571 - novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu. 1. čtení proběhlo v Poslanecké sněmovně 7.10.2015. Účinnost je navrhována 15. dnem po vyhlášení.
-
tisk PS 580 - doprovodný zákon k zákonu o dani z hazardních her (účinnost navržena až od 1.1.2017).
 
DPH
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), nečeká k 1.1.2016 žádná samostatná novela přijatá v průběhu roku 2015, doprovodným zákonem k zákonu o elektronické evidenci tržeb (projednáváno jako sněmovní tisk PS 514 - viz výše k projednávaným změnám ZDP) může být:
-
k 1.1.2016 přijata nová úprava § 101a ZDPH (dosud „Povinná elektronická forma podání“, nově „Elektronická forma podání“),
-
k 1.8.2016 do prvé snížené sazby daně (sazba 15%) může být přeřazeno stravování (s výjimkou podávání alkoholických nápojů).
ZDPH přesto bude k 1.1.2016 významně změněn, a to těmi body novely č. 360/2014 Sb., které byly schváleny s účinností od 1.1.2016. Jedná se zejména o:
-
nová pravidla pro zdanění převodu pozemků a staveb (§ 56), nový i § 56a (Nájem nemovité věci),
-
zavedení kontrolního hlášení (§ 101c a násl. ZDPH),
-
režim přenesení daňové povinnosti u dobrovolně uplatněného zdanění převodu staveb či stavebních pozemků na základě § 56 odst. 5 - § 92d ZDPH,
-
zrušení výjimky pro fyzické osoby umožňující „papírové“ podání daňového přiznání (dnešní § 101a odst. 3). Výjimka se ruší od 1.1.2016, tedy nikoli až ve vazbě na podání kontrolního hlášení za prvé období roku 2016 - všechny fyzické osoby tedy budou muset podat daňové přiznání elektronicky již v lednu 2016 (za poslední období roku 2015),
-
další změny pro běžnou praxi nezajímavé (např. v právní úpravě zvláštního režimu pro investiční zlato v § 92 ZDPH) nebo legislativně technického charakteru (např. úprava podávání souhrnného hlášení v § 102 odst. 3 dosud nepamatuje na možnost jeho podání prostřednictvím EPO s validací přístupovými údaji do datové schránky).
Zavedení kontrolního hlášení přináší na účetní systémy (mají-li sloužit k sestavení kontrolního hlášení) zejména tyto nové nároky:
-
Povinnost evidovat evidenční čísla těch dokladů, které je nutno vykazovat v kontrolním hlášení (typicky evidenční čísla, kterými dodavatel označil daňové doklady, které účetní jednotka eviduje jako přijaté faktury, jde-li o daňové doklady přesahující částku 10 000 Kč včetně daně).
-
Nutnost evidovat u přijatých faktur nad 10 000 Kč včetně DPH, budou-li vykazovány v kontrolním hlášení, nejméně dvě data - datum přiřazující fakturu k příslušnému období (uplatní-li plátce odpočet daně na vstupu z faktury přijaté v únoru 2016 např. únorové datum roku 2016, uplatní-li odpočet za únor 2016; uplatní-li odpočet např. až v za září roku 2018, tak zářijové datum roku 2018) a zároveň datum povinnosti přiznat daň (u faktury s datem uskutečnění 25.1.2016 uplatněné v daňovém přiznání za únor 2016 bude v kontrolním hlášení za únor - v části B.3. - uvedeno datum povinnosti přiznat daň 25.1.2016, tedy stejné datum jako uvede dodavatel v části A.3. kontrolního hlášení za leden 2016.
 
DALŠÍ ZMĚNY
Změny
účetních předpisů
(ZU a prováděcí vyhlášky) byly komentovány v samostatných článcích (Účetnictví v praxi č. 9/2015 na s. 4, č. 10/2015 na s. 9 a č. 11/2015 na s. 4). Např. nová pravidla účtování přijatých darů (do výnosů, nikoli do vlastního kapitálu) nemají přímý daňový dopad - za rok 2015 je nutno přijaté dary (neovlivňující účetní výsledek hospodaření) „přidanit“ formou zvýšení základu daně v daňovém přiznání [§ 23 odst. 3 písm. a) bod 16 ZDP], za rok 2016 budou zdaněny jako součást účetního výsledku hospodaření.
Důležitá novinka spočívající v kategorizaci účetních jednotek (kategorie mikro - mini - střední - velká účetní jednotka) mají vliv např. na povinnost sestavovat
přehled o peněžních tocích
(cash-flow) a
přehled o změnách vlastního kapitálu:
-
střední a velké účetní jednotky jej budou sestavovat povinně,
-
malé a mikro účetní jednotky jej sestavovat nemusí (§ 18 odst. 2 ZU).
Obchodní společnosti musí nadále zveřejňovat účetní závěrku (pro společnosti bez povinného auditu byl nově zaveden termín pro zveřejnění, a to do 12 měsíců od rozvahového dne), mikro a malé účetní jednotky (nemají-li povinný audit) však nemusí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty (§ 21a odst. 9 ZU).
K 1.1.2016 nabývá účinnosti
novela zákona o dani z nemovitých věcí č. 23/2015 Sb.
, která především reaguje na změny právní úpravy přijaté od 1.1.2014 v souvislosti s rekodifikací soukromého práva - dále přináší např. tyto změny:
-
uplatnění koeficientu 1,22, resp. 1,20, při stanovení základu daně u jednotek (z důvodu této změny není nutno podávat daňové přiznání),
-
sazba pro zpevněné plochy užívané k podnikání se bude vztahovat i na pozemky zpevněné bazény či nádržemi,
-
sazby pro podnikání i pro nemovité věci zahrnuté do obchodního majetku pro účely ZDP.
Vláda schválila novelu (s účinností od 1.4.2016), zejména by měl být poplatníkem daně vždy kupující. Lze očekávat, že návrh nebude projednán tak, aby mohl nabýt účinnosti již 1.4.2016, a pravděpodobně bude navrženo odložení termínu účinnosti.
 
Minimální a průměrná mzda 2016
Nařízením vlády č. 233/2015 Sb. se od 1.1.2016
zvyšuje minimální mzda z 9 200 Kč na 9 900 Kč
. Tento údaj se v roce 2016 uplatní i pro účely daně z příjmů fyzických osob, např. pro:
-
osvobození pravidelně vyplácených důchodů
, pokud nepřesáhnou hranici 36násobku minimální mzdy, tj. v roce 2015 do částky 331 200 Kč a v roce 2016 do částky 356 400 Kč - pozor toto osvobození dle § 4 odst. 1 písm. h) ZDP se za rok 2015 opět neuplatní u fyzické osoby s příjmy ze závislé činnosti, resp. zisky z podnikání či pronájmu, pokud tento součet přesáhne 840 000 Kč (na základě § 4 odst. 3, který se pro období roku 2014 nepoužil),
-
maximální výši
slevy za umístění dítěte dle § 35bb
, která je na jedno dítě omezena částkou minimální mzdy (za rok 2015 částkou 9 200 Kč, za rok 2016 částkou 9 900 Kč),
-
nárok na výplatu
daňového bonusu
, který je podmíněn dosažením ročního příjmu ve výši šestinásobku minimální mzdy (§ 35c odst. 4 ZDP), resp. měsíčního příjmu ve výši poloviny minimální mzdy (§ 35d odst. 4 ZDP).
Minimální mzda má význam na výši platby
pojistného na veřejné zdravotní pojištění:
-
u zaměstnanců je až na výjimky minimálním vyměřovacím základem,
-
u osob bez zdanitelných příjmů je vyměřovacím základem - od 1.8.2013 tyto osoby platí pojistné ve výši 1 148 Kč z minimální mzdy 8 500 Kč, od 1.1.2015 budou hradit 1 242 Kč z minimální mzdy 9 200 Kč.
Vyhláškou č. 244/2015 Sb. byly vyhlášeny údaje, které jsou rozhodné pro výpočet
průměrné mzdy
uplatňované pro rok 2016:
-
Všeobecný vyměřovací základ: 26 357 Kč.
-
Přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení: 1,0246.
Vyhlášené údaje slouží přednostně pro výpočet důchodů přiznávaných pro období od 1.1.2016 a byly promítnuty i do
důchodové kalkulačky
na stránkách MPSV (dostupné na www.mpsv.cz), ačkoli poznámky k této důchodové kalkulačce aktualizovány nebyly (uvádí se tam, že údaje pro rok 2016 nejsou ještě známy a výpočet důchodů přiznávaných v roce 2016 je jen orientační).
Z vyhlášených údajů plynou i další údaje, např.:
-
průměrná mzda pro rok 2016 ve výši 27 006 Kč,
-
hranice pro uplatnění solidárního zvýšení daně u zálohy na DPFO 108 024 Kč (v roce 2015: 106 444 Kč),
-
strop vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení (zároveň roční hranice pro uplatnění solidárního zvýšení DPFO) 1 296 288 Kč (v roce 2015: 1 277 328 Kč),
-
minimální zálohy OSVČ na důchodové, resp. zdravotní, pojištění 1 972 Kč, resp. 1 823 Kč (v roce 2015 1 943 Kč, resp. 1 797 Kč),
-
výše příjmu sníženého o výdaje zakládající OSVČ s vedlejší činností účast na důchodovém pojištění (2,4 násobek průměrné mzdy), která pro rok 2016 činí 64 813 Kč (za rok 2015 činí 63 865 Kč),
-
redukční hranice pro účely nemocenského pojištění - pro rok 2016 v částkách 901 - 1 351 - 2 701 Kč (v roce 2015 se jedná o částky 888 - 1 331 - 2 662 Kč), které byly aktuálně zveřejněny sdělením MPSV č. 272/2015 Sb.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)
Zákon č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
360/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
23/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
272/2015 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2016

Nařízení vlády

233/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky

244/2015 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2016 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2016 a o zvýšení důchodů v roce 2016
250/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů