Aktuální vývoj daňové a účetní legislativy

Vydáno: 43 minut čtení

Tento článek především shrnuje a komentuje výklady daňové správy k daňovým změnám od 1.1.2015 a další výklady z prvého pololetí letošního roku, upozorňuje na několik letošních legislativních změn včetně novelizace prováděcího nařízení k uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti nařízením vlády č. 155/2015 Sb. , a to již od 1.7.2015. Článek se podrobněji věnuje důležité novince, na kterou bude nutné od 1.1.2016 nastavit účetní systémy a kterou je zavedení kontrolního hlášení. Stručně je pozornost věnována také změnám chystaným od 1.1.2016.

Aktuální vývoj daňové a účetní legislativy
Ing.
Pavel
Běhounek
 
DAŇ Z PŘÍJMŮ
 
Přehled změn v daních z příjmů
K 1.1.2015 došlo v oblasti daní z příjmů k celé řadě změn,
přehled těchto změn
zpracovala i finanční správa:
-
dne 16.12.2014 byl zveřejněn přehled změn v DPFO a DPPO od 1.1.2015 dostupný na: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/novinky/2014,
-
dne 21.1.2015 byla zveřejněna informace k uplatnění daně u závislé činnosti v roce 2015 dostupná na: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu/dotazy-a-odpovedi/aktualni-dotazy-a-odpovedi-k-dani-z-prijmu-fyzickych-osob-ze-zavisle-cinnosti-5666.
Finanční správa komentovala i
jednotlivé dílčí změny
od 1.1.2015 a vyjádřila se např. k:
-
odstupňované výši daňového zvýhodnění na dítě (viz níže),
-
oznamování příjmů osvobozených od daně z příjmů fyzických osob (viz níže).
Od roku 2015 došlo ke zpřísnění podmínek, které musí splňovat smlouvy o soukromém
životním pojištění
, aby byly daňově výhodné [osvobození příspěvku zaměstnavatele od daně ze závislé činnosti dle § 6 odst. 9 písm. p) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „ZDP“, a nezdanitelná část základu daně dle § 15 odst. 6 ZDP]. K doložení podmínek smlouvy o soukromém životním pojištění z hlediska daňových výhod se daňová správa vyjádřila dne 23.3.2015 -vyjádření je dostupné na http://www.financnisprava.cz//cs/dane-a-pojistne/novinky/2015/Informace-GFR-pro-platce-dane-k-soukromemu-zivotnimu-pojisteni-5861.
Z praktického hlediska je nepochybně důležité vydání nového metodického pokynu
GFŘ D-22
, který nahradil předchozí metodický pokyn k ZDP GFŘ D-6. Metodický pokyn byl aktualizován zejména v souvislosti se změnami přijatými v návaznosti na rekodifikaci soukromého práva od 1.1.2014 a je zpracován podle právní úpravy roku 2015. Pokyn D-22 např. potvrzuje použití superficiální zásady (stavba součást pozemku) navrácené do českého právního řádu od 1.1.2014 pro účely počítání pětiletého časového testu pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob dle § 4 odst. 1 písm. b) ZDP - v komentáři k § 4 odst. 1 ZDP pokyn D-22 uvádí:
„2. Pro osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona, pokud příjem již není osvobozen podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona, je v případě pozemku se stavbou, jež je podle občanského zákoníku jeho součástí, rozhodující den nabytí pozemku, nikoliv stavby na pozemku.“
PŘÍKLAD
Fyzická osoba vlastní od roku 2000 pozemek, na kterém v roce 2014 dokončila stavbu. Stavba se stala součástí pozemku. Vlastník pozemek (jehož součástí je stavba) v roce 2015 prodává. Jak se bude posuzovat časový test pro osvobození příjmu z prodeje?
Prodávající prodává pozemek, který nabyl před více než pěti lety. Protože ZDP nemá pro tuto situaci žádné zvláštní řešení, vztahuje se osvobození od daně z příjmů fyzických osob dle § 4 odst. 1 písm. b) ZDP na celý příjem z prodeje pozemku včetně stavby.
Pokyn D-22 bohužel nenabízí řešení aktuálních daňových problémů - např. vůbec neřeší problematiku
zdanění bezúplatných příjmů po začlenění daně darovací do daní z příjmů
(k tomuto tématu byl Komorou daňových poradců připraven příspěvek koordinačního výboru, který však bude bohužel projednán pravděpodobně nejdříve v září).
Pro fyzické osoby, které podávají
přiznání k dani z příjmů fyzických osob za část roku 2015
(např. za zemřelou osobu), zveřejnila finanční správa informace dostupné na http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/upozornenimf-k-tiskopisum/upozorneni-k-tiskopisum-2015-6075. Jde např. o uplatnění ztráty na ř. 44 u osoby spravující pozůstalost v důsledku novelizovaného ustanovení § 38ga písm. b) ZDP.
Pokud jde o
změny ZDP v průběhu roku 2015:
-
Dne 17.4.2015 byla vyhlášena
novela č. 84/2015 Sb. zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů
, která s účinností od 1.5.2015 novelizovala i ZDP - např. zvýšení základu daně nedodržením obvyklých cen vůči spojeným osobám již nově nezakládá zpětný zánik nároku na investiční pobídku, ale bude „jen“ doměřena daň odpovídající rozdílu základu daně přiznanému poplatníkem a základu daně odpovídajícímu obvyklým cenám.
-
Dne 4.6.2015 nabyla účinnosti novelizace ZDP zákonem č. 127/2015 Sb., která je součástí novelizace zákona o dětských skupinách. Novela č. 127/2015 Sb. zavádí definici „předškolního zařízení“,