Osvobození od daně z příjmů fyzických osob v roce 2014

Vydáno: 33 minut čtení

Zákon č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), obsahuje i pro rok 2014 řadu ustanovení, která se zabývají osvobozením od daně z příjmů fyzických osob. Především jde o ustanovení zahrnutá v § 4 , 6 a 10 zákona. V příspěvku si připomeneme uplatnění podmínek pro osvobození příjmů dle vybraných ustanovení obsažených v § 4 a 10 ZDP a ukážeme si rozdíly, které vyplývají pro tato osvobození na základě zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. Nebudeme se zabývat osvobozením od daně z příjmů ze závislé činnosti, která jsou specifikována zejména v § 6 odst. 9 ZDP .

Osvobození od daně z příjmů fyzických osob v roce 2014
Ing.
Ivan
Macháček
OSVOBOZENÍ OD DANĚ PODLE § 4 odst. 1 písm. a) ZDP
Od daně z příjmů fyzických osob je osvobozen příjem:
1.
z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, a souvisejícího pozemku, a to za podmínky, že
prodávající v něm měl bydliště nejméně po dobu dvou let bezprostředně před prodejem,
2.
z prodeje rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, nebo spoluvlastnického podílu a souvisejícího pozemku, pokud v něm
prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší dvou let a použije získané prostředky na uspokojení bytové potřeby.
Pro osvobození těchto příjmů plynoucích manželům z jejich společného jmění postačí, aby podmínky pro osvobození příjmu splnil jen jeden z manželů, pokud majetek, kterého se osvobození týká, není nebo nebyl zařazen do obchodního majetku jednoho z manželů.
V důvodové zprávě k zákonnému opatření Senátu č. 344/2013 Sb. se k tomuto ustanovení uvádí, že právní úprava obsažená v tomto ustanovení zákona reaguje na zrušení zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů (dále jen „zákon o vlastnictví bytů), a přesun dané problematiky do nového zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“). NOZ používá pojem „byt“ pouze jako označení místa (např. sídlo v bytě, nájem bytu), nikoli věci, která je způsobilá být předmětem vlastnického práva. Taková věc je označována jako „jednotka“. Proto došlo v ZDP k nahrazení pojmu „byt“ pojmem „jednotka“. Byt (místo) podle NOZ může být součástí jednotky, která je věcí způsobilou být předmětem vlastnického práva, může však existovat také samostatně v bytovém domě, ve kterém nebyly vymezeny jednotky. Takový byt však nelze samostatně převést na jiného, neboť není podle práva věcí.
ZDP ani pokyn GFŘ č. D-6 neobsahuje
výklad pojmu „bezprostředně“ před prodejem.
Podmínku „bezprostředně“ pro osvobození příjmů z prodeje rodinného domu nebo jednotky od daně bude poplatník např. splňovat, když fyzická osoba prodávající jednotku vyklidí, vystěhuje se z ní a prodej jednotky zadá realitní kanceláři, přičemž k prodeji dojde až po více měsících od vystěhování se z jednotky. Naopak podmínku „bezprostředně“ nebude splňovat poplatník, který se rozhodne jednotku prodat, vystěhuje se z ní, ale na nějakou dobu před prodejem jednotku pronajme.
Pro správnou aplikaci osvobození příjmů dle § 4 odst. 1 písm. a) ZDP si musíme ještě vysvětlit pojem bydliště.
V § 2 odst. 4 ZDP se říká, že bydlištěm poplatníka na území ČR se rozumí místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat. K pojmu stálý byt se v pokynu č. D-6 v bodu 1 k § 2 zákona uvádí, že:
„stálým bytem se rozumí byt, který je poplatníkovi kdykoliv k dispozici podle jeho potřeby, ať již vlastní či pronajatý. Tento byt může být poplatníkem pronajat jiné osobě formou, která umožňuje podle potřeby poplatníka obnovení jeho užívání poplatníkem bez prodlevy. Úmysl poplatníka zdržovat se trvale ve stálém bytě se posuzuje vzhledem k okolnostem jeho osobního a rodinného stavu, tj. má-li zde rovněž např. manželku, děti, rodiče, či zda je byt využíván v návaznosti na jeho ekonomické aktivity (podnikání, zaměstnání apod.)“.
Od pojmu „bydliště“ je nutno odlišit pojem „trvalý pobyt“ ve smyslu zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů.
Pro účely osvobození příjmů z prodeje rodinného domu nebo jednotky
dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) ZDP
není podstatné, zda je zde poplatník přihlášen k trvalému pobytu, ale důležitá je skutečnost, zda poplatník v rodinném domu nebo jednotce skutečně bydlel alespoň dva roky bezprostředně před jeho prodejem.
Výše uvedené osvobození se nevztahuje na příjmy:
1.
z prodeje rodinného domu nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, pokud