Silniční daň od roku 2014

Vydáno: 22 minut čtení

Silniční daň je poměrně malou daní, která má spadeno zejména na využívání českých silnic automobily pro účely podnikání. Zákon č. 16/1993 Sb. , o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS “ nebo pouze číslo paragrafu bez bližšího označení), má pouhých 19 paragrafů a oproti velkým daním nebývá ani tolik novelizován. Významnější novela byla naposledy v roce 2008 a prozatím poslední novela nabyla účinnosti již 1.1.2012. Od 1.1.2014 ale postihne ZDS zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb. , o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů (dále jen „Novela“). Jak napovídá již název změnového zákona, důvodem je zejména nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník , dále jen „NOZ“), účinný od počátku roku 2014. Přičemž se ani tentokrát není třeba obávat žádné daňové revoluce, 18 změnových bodů a dvě přechodná ustanovení (část čtvrtá Novely) žádné věcné změny silniční daně nepřinášejí.

Silniční daň od roku 2014
Ing.
Martin
Děrgel
§ 2 PŘEDMĚT DANĚ
Jedná se bezesporu o nejdůležitější ustanovení celého ZDS, protože pokud určité vozidlo není vůbec předmětem silniční daně, pak samozřejmě už nemusíme zákon ani dále číst. Novela kvůli přehlednosti a jasnosti z valné části přeformulovala první odstavec a rozčlenila jej na dva odstavce. Další nový odstavec si vyžádaly změny ve vymezení „neziskových poplatníků“ jak v NOZ, tak i v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), jak si dále upřesníme. Pročež se stávající druhý odstavec stal až čtvrtým. Podstatné je, že přes „opticky“ odlišný text § 2 těmito úpravami nedochází k žádné věcné změně, zejména tedy i po 1.1.2014 jsou vymezeny tři podmínky, jež musí být naplněny současně, aby vozidlo bylo předmětem daně silniční.
Poznámka:
§ 1 byl a dále zůstává neobsazen. Pro přehlednější a snazší pochopení změn uvádíme text se zachováním čitelnosti zrušených pasáží (vyznačeny [ ]) a nově doplněný text bude zvýrazněn tučně.
„(1) Předmětem daně silniční [(dále jen „daň“)] jsou silniční motorová vozidla[1)] a jejich přípojná vozidla[1)] (dále jen „vozidla“) [registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li používána k podnikání 1a) nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti 1a) (dále jen „podnikání“) nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů u subjektů nezaložených za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu.1b)]
a)
registrovaná v České republice,
b)
provozovaná v České republice a
c)
používaná
1.
poplatníkem daně z příjmů právnických osob s výjimkou používání k činnosti veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů právnických osob, pokud příjmy z této jeho činnosti nejsou předmětem daně z příjmů, nebo
2.
poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů.“
Kvůli sjednocení úpravy s ostatními daňovými zákony byla rovněž ze ZDS vypuštěna legislativní zkratka „daň“, která nebyla vhodná zejména s ohledem na to, že daňové zákony často hovoří o více druzích daní. V souladu s Důvodovou zprávou k Novele mohly být zkratky „daň“ matoucí,