Silniční daň od roku 2014

Vydáno: 22 minut čtení

Silniční daň je poměrně malou daní, která má spadeno zejména na využívání českých silnic automobily pro účely podnikání. Zákon č. 16/1993 Sb. , o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS “ nebo pouze číslo paragrafu bez bližšího označení), má pouhých 19 paragrafů a oproti velkým daním nebývá ani tolik novelizován. Významnější novela byla naposledy v roce 2008 a prozatím poslední novela nabyla účinnosti již 1.1.2012. Od 1.1.2014 ale postihne ZDS zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb. , o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů (dále jen „Novela“). Jak napovídá již název změnového zákona, důvodem je zejména nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník , dále jen „NOZ“), účinný od počátku roku 2014. Přičemž se ani tentokrát není třeba obávat žádné daňové revoluce, 18 změnových bodů a dvě přechodná ustanovení (část čtvrtá Novely) žádné věcné změny silniční daně nepřinášejí.

Silniční daň od roku 2014
Ing.
Martin
Děrgel
§ 2 PŘEDMĚT DANĚ
Jedná se bezesporu o nejdůležitější ustanovení celého ZDS, protože pokud určité vozidlo není vůbec předmětem silniční daně, pak samozřejmě už nemusíme zákon ani dále číst. Novela kvůli přehlednosti a jasnosti z valné části přeformulovala první odstavec a rozčlenila jej na dva odstavce. Další nový odstavec si vyžádaly změny ve vymezení „neziskových poplatníků“ jak v NOZ, tak i v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), jak si dále upřesníme. Pročež se stávající druhý odstavec stal až čtvrtým. Podstatné je, že přes „opticky“ odlišný text § 2 těmito úpravami nedochází k žádné věcné změně, zejména tedy i po 1.1.2014 jsou vymezeny tři podmínky, jež musí být naplněny současně, aby vozidlo bylo předmětem daně silniční.
Poznámka:
§ 1 byl a dále zůstává neobsazen. Pro přehlednější a snazší pochopení změn uvádíme text se zachováním čitelnosti zrušených pasáží (vyznačeny [ ]) a nově doplněný text bude zvýrazněn tučně.
„(1) Předmětem daně silniční [(dále jen „daň“)] jsou silniční motorová vozidla[1)] a jejich přípojná vozidla[1)] (dále jen „vozidla“) [registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li používána k podnikání 1a) nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti 1a) (dále jen „podnikání“) nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů u subjektů nezaložených za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu.1b)]
a)
registrovaná v České republice,
b)
provozovaná v České republice a
c)
používaná
1.
poplatníkem daně z příjmů právnických osob s výjimkou používání k činnosti veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů právnických osob, pokud příjmy z této jeho činnosti nejsou předmětem daně z příjmů, nebo
2.
poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů.“
Kvůli sjednocení úpravy s ostatními daňovými zákony byla rovněž ze ZDS vypuštěna legislativní zkratka „daň“, která nebyla vhodná zejména s ohledem na to, že daňové zákony často hovoří o více druzích daní. V souladu s Důvodovou zprávou k Novele mohly být zkratky „daň“ matoucí, a proto dochází k jejich zrušení. O jakou daň se v daném ustanovení jedná, nyní bude zřejmé především ze systematického a jazykového výkladu.
Dále Novela musela reagovat na nahrazení „příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti“ podle § 7 ZDP před Novelou nově pojmem „příjmy ze samostatné činnosti“. Věcný rozsah příjmů podle § 7 ZDP se tímto nijak nezměnil, a proto se návazně nemění ani předmět daně silniční u fyzických osob.
Avizovaná komplikace vyvstala ohledně „neziskových poplatníků“, kteří byli v ZDS před Novelou označeni jako „subjekty nezaložené za účelem podnikání“, přičemž poznámka pod čarou - 1b) - odkazovala na § 18 odst. 3 ZDP. Nově se v souladu s terminologií § 146 NOZ a novelizovaného § 17a ZDP hovoří o „veřejně prospěšných poplatnících“. Dosavadní a nové vymezení těchto pojmů ovšem nejsou totožná, přičemž záměrem novelizace ZDS bylo u neziskových poplatníků zachovat stávající zvýhodněný režim daně silniční. Zatímco doposud patřily do této kategorie mimo jiné také - Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář a zdravotní pojišťovny -- tak § 17a odst. 2 písm. b) ZDP je nově vyřadil z veřejně prospěšných poplatníků. Nezbývalo proto tedy, než aby ZDS čistě pro své účely i tyto subjekty začlenil mezi daňově zvýhodněné „neziskové poplatníky“, a navíc i jejich nezdanitelné příjmy označil za příjmy „neziskového poplatníka“.
„(2)
Pro účely daně silniční
a)
je Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář a zdravotní pojišťovna veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob,
b)
se příjmy České televize, Českého rozhlasu a České tiskové kanceláře, které nejsou předmětem daně z příjmů právnických osob, určují, jako by tito poplatníci byli veřejně prospěšnými poplatníky daně z příjmů právnických osob.“
Původně druhá věta § 2 odst. 1 se vyčlenila do samostatného odstavce 3, a to opět bez věcné změny:
„(3) [Bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání, jsou p]
P
ředmětem daně
silniční jsou vždy
vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice.“
Dodejme, že „největší povolenou hmotností“ se rozumí největší hmotnost, se kterou smí být vozidlo užíváno v provozu na pozemních komunikacích, viz § 1 písm. k) vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Dosavadní odstavec 2 byl pouze přečíslován na 4, takže i nadále podle něj nejsou předmětem daně vozidla se zvláštní registrační značkou, speciální pásové automobily, ostatní silniční vozidla (např. jízdní kolo, potahové vozidlo a jednonápravový traktor s přívěsem), zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla a další zvláštní vozidla (např. pracovní stroje samojízdné i přípojné, mobilní stroj se spalovacím motorem).
§ 3 OSVOBOZENÍ OD DANĚ
Také silniční daň má svá osvobození od daně, z nichž pro podnikatelskou praxi jsou nejvýznamnější:
-
motocykly (vozila kategorie L se zpravidla méně než čtyřmi koly),
-
vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní přepravu (a to z více než 80% km),
-
vozidla s největší povolenou hmotností méně než 12 tun:
-
na elektrický pohon,
-
s hybridním pohonem (kombinace spalovacího motoru a elektromotoru),
-
poháněná zkapalněným nebo stlačeným plynem (LPG nebo CNG),
-
s motorem určeným ke spalování směsi benzínu a (bio) ethanolu E 85.
Na čemž Novela nic nemění, jen napravuje jedno letité nechtěné opomenutí zákonodárců z roku 2008 ohledně vozidel „firemní“ požární ochrany, a do samostatného písmene h) vyčleňuje osvobození vozidel, která jsou mobilizační rezervou nebo pohotovostní zásobou [doposud v písm. d)]. § 3 tak získal dvě nová písmena:
„g)
vozidla požární ochrany používaná jednotkou hasičského záchranného sboru podniku podle zákona upravujícího požární ochranu vybavená zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy zapsanými v technickém průkazu vozidla,
h)
vozidla, která jsou mobilizační rezervou nebo pohotovostní zásobou, pokud nejsou používána k podnikání.“
I přes negativní stanovisko Ministerstva financí byla - zákonem č. 246/2008 Sb. - přijata úprava, na základě které byla dosavadní obecná úprava osvobození všech vozidel požární ochrany nahrazena od 4.8.2008 úpravou osvobozující od této daně pouze vozidla bezpečnostních sborů a sborů dobrovolných hasičů. Nově tak zákon neumožňoval osvobození vozidel používaných jednotkami hasičských záchranných sborů podniků zřízených podle § 67 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, byť věcně mají obdobné poslání. Tato nežádoucí nerovnost byla dodatečně ošetřena alespoň rozhodnutím Ministerstva financí o prominutí daně silniční Pokynem D-342 (Finanční zpravodaj č. 5/2010). Text tohoto prominutí byl prakticky opsán do § 3 ZDS.
K písmenu h) - kde došlo jen k přesunutí z části písm. d) - dodejme, že hospodářská opatření pro krizové stavy - stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný stav - upravuje speciální zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, ve znění pozdějších předpisů. Součástí krizových plánů je řada krizových opatření a postupů k řešení mimořádných situací, včetně tvorby státních hmotných rezerv, mezi něž patří také mobilizační rezervy či pohotovostní zásoby.
§ 4 POPLATNÍCI DANĚ
Daň silniční platí vždy poplatník, neudělá to za něj žádný plátce daně a není zde zaveden ani institut ručitele za daň. Novela postihuje § 4 pěti změnovými body, aniž by došlo k věcným úpravám. Hned v záhlaví odstavce 1 bylo nutno promítnout převratnou novinku NOZ, který do našeho právního řádu zavedl institut „svěřenského fondu“, který je entitou bez právní subjektivity (tzv. majetek bez pána). Jeho zakladatel zkrátka část majetku vyčlení do „právní bubliny“, která nemá vlastní právní subjektivitu, ustanoví správce, který má za úkol o majetek pečovat ku prospěchu určené „obmyšlené“ osoby (což může být i samotný zakladatel). S touto novinkou je nyní hodně právních i daňových nejasností, tyto se ale zřejmě vyhnou dani silniční, kterou vlastník předmětného vozidla prakticky nezajímá, protože obvykle je poplatníkem jeho provozovatel zapsaný v technickém průkazu. Další změny odst. 1 mají pak už jen za cíl zlepšit srozumitelnost daného ustanovení.
„(1) Poplatníkem daně je [fyzická nebo právnická osoba, která]
ten, kdo
a)
je
jako
provozovatel[em] vozidla [registrovaného v České republice v registru vozidel a je] zapsán[a] v technickém průkazu
vozidla,
b)
užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož provozovatel je odhlášen z registru vozidel.“
V odst. 2 byl zrušen nadbytečný odkaz zpátky na předmět daně a odstraněna poznámka pod čarou č. 3b) odkazující na starý obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb.), který k 1.1.2014 zruší NOZ. Přičemž nový odst. 4 podřazuje „stálé provozovny“ podle ZDP pro účely daně silniční pod organizační složky.
„(2) Poplatníkem daně je rovněž
a)
zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci 4a) za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla,
b)
osoba, která používá vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba 4b) [k účelům uvedeným v § 2 odst. 1],
c)
[stálá provozovna nebo jiná] organizační složka[3b)] osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.
(4) Stálá provozovna podle právních předpisů upravujících daně z příjmů osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí se považuje za organizační složku podle odstavce 2 písm. c).“
Dodejme, že dle § 2 odst. 16 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se provozovatelem silničního vozidla registrovaného v registru silničních vozidel ČR (vede jej obecní úřad obce s rozšířenou působností) rozumí fyzická osoba s místem trvalého pobytu nebo s místem povoleného pobytu v České republice nebo právnická osoba se sídlem v Česku, která vlastním jménem provozuje silniční vozidlo a je současně vlastníkem silničního vozidla anebo je vlastníkem silničního vozidla oprávněna k jeho provozování. Z této definice je zřejmé, proč je u zahraničních osob poplatník stanoven speciálně jako česká organizační složka.
Odstavec 3 zůstal beze změny: „Je-li u téhož vozidla poplatníků více, platí daň společně a nerozdílně.“
§ 5 ZÁKLAD DANĚ
Novela nijak nezasáhla do pravidel určení základu daně silniční. Proto i nadále platí, že u osobních aut (s výjimkou elektromobilů) je základem daně objem motoru v cm3, u návěsů jde o součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počtu náprav, a u ostatních (zejména nákladních) vozidel je to největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav. Dodejme, že největší povolenou hmotností se přitom rozumí největší hmotnost, se kterou smí být vozidlo užíváno v provozu na pozemních komunikacích.
§ 6 SAZBY DANĚ
Jedná se o nejsložitější ustanovení ZDS sestávající z 10 odstavců, které postihly čtyři změnové body Novely. Opět jde ale o pouhá upřesnění a „legislativně technické“ úpravy kvůli změnám jiných pasáží zákona nebo souvisejících technických předpisů. Hned tři změny postihly odstavec 5, umožňující zemědělcům snížení sazby daně o 25% u vozidel (vyjma osobních automobilů) určených, resp. používaných, pro rostlinnou výrobu:
„(5) Sazba daně podle odstavce 2 se snižuje o 25% u vozidel [uvedených v § 2 odst. 1], která jsou [podle údajů zapsaných v technickém průkazu určena]
používána
pro činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě podle [Standardní klasifikace produkce ČSÚ, kód 01.41.11. Práce výrobní povahy v rostlinné výrobě]
klasifikace produkce CZ-CPA, kód 01.61.10 Podpůrné služby pro rostlinnou výrobu
, je-li poplatníkem daně osoba provozující zemědělskou výrobu.“
První vypuštěná pasáž navazuje na rozdělení vymezení předmětu daně z dosavadního § 2 odst. 1 na dva samostatné odstavce, přičemž tento odkaz byl prakticky nadbytečný. Další vypuštěný text nahradil poněkud neurčitou podmínku údaje v technickém průkazu skutečným používáním vozidla pro účely rostlinné výroby. Dle Důvodové zprávy k Novele by ani tímto zpřesněním textu nemělo dojít k žádnému věcnému posunu. A konečně třetí zásah do odstavce 5 reaguje na změnu klasifikace produkce, která nastala pro potřeby Českého statistického úřadu již v roce 2008, kdy Standardní klasifikaci produkce (SKP) nahradila Klasifikací produkce CZ-CPA.
Z důvodu zavedení pojmu „příjmy ze samostatné činnosti“ v § 7 ZDP beze změny věcného rozsahu (viz komentář výše) bylo nutno přeformulovat odstavec 9 snižující sazbu daně o 100% u středně těžkých vozidel - s největší povolenou hmotností mezi 3,5 a 12 tunami - nesloužících k podnikání ani pro cizí potřeby. Ovšem nezůstalo pouze u tohoto, dále došlo k vypuštění podmínky „provozu pro cizí potřeby“. S ohledem na vymezení podmínek uvedených v písmenech a) a b) nelze snížit sazbu daně u vozidel, která jsou používána poplatníkem daně z příjmů právnických osob, resp. fyzických osob, pokud nejde o zákonem uvedené výjimky, ať jsou k těmto činnostem používána pro potřeby poplatníka daně silniční nebo pro potřeby cizí. Poplatníkem daně z příjmů právnických osob, resp. fyzických osob, přitom ale nemusí vždy být poplatník daně silniční. Dále se dostalo do ustanovení § 6 odst. 9 nové vymezení „neziskových poplatníků“, jak jsme již výše komentovali. A v rámci čištění textu zákona od nadbytečných odkazů byla odstraněna poznámka pod čarou odkazující na ZDP.
„(9) Bez ohledu na datum první registrace se sazba daně podle odstavce 2 snižuje o 100% u nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 tun, pokud [tato vozidla nejsou používána k podnikání nebo v přímé souvislosti s podnikáním nebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů anebo nejsou provozována pro cizí potřeby a jsou-li používána]
a)
[subjekty, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání,]
b)
[jako výcviková vozidla podle zvláštního právního předpisu upravujícího získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel 3e), nebo]
c)
[fyzickými osobami]
a)
jsou tato vozidla používána veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob pouze k činnosti, z níž plynoucí příjmy nejsou předmětem daně z příjmů,
b)
jsou tato vozidla používána fyzickou osobou pouze k činnosti, ze které nebo v přímé souvislosti se kterou neplynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů, nebo
c)
se jedná o výcviková vozidla podle právního předpisu upravujícího získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, která nejsou používána k činnosti, z níž
1.
plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů právnických osob, nebo
2.
plynou příjmy ze samostatné činnosti.“
Prakticky tedy nedošlo ke změně systému sazeb daně silniční včetně možností jejich snížení, případně nutného navýšení. Můžeme si tedy stručně rekapitulovat, že existuje denní a roční systém sazeb daně. Denní sazbu - 25 Kč za každý den použití osobního auta nebo jeho přívěsu - mohou využít pouze poplatníci z řad zaměstnavatelů. Pokud vyplácí cestovní náhrady zaměstnanci za jejich použití, a nevznikla-li daňová povinnost již provozovateli vozidla. Změnu z denní na roční sazbu daně nebo naopak lze učinit zpětně v daňovém přiznání.
I----------------------------------------------------------------------------------------------I I            Roční sazba daně silniční a její 
modifikace
I I-------------I-------------I----------------------------------I-------------------------------I I Roční sazba I Osobní auta I Daň podle objemu motoru (do 800, I 1 200 Kč, 1 800 Kč, 2 400 Kč, I I I I do 1 250, do 1 500, do 2 000, do I 3 000 Kč, 3 600 Kč a 4 200 Kč I I I I 3 000 a nad 3 000) cm3 I I I I-------------I----------------------------------I-------------------------------I I I Návěsy I Daň podle největších povolených I 1 náprava 1 800 až 9 600 I I I I hmotností na nápravy a počtu I 2 nápravy 1 800 až 46 200 I I I I náprav I 3 nápravy 1 800 až 50 400 I I I-------------I----------------------------------I 4 a více náprav 8 400 až 44 I I I Ostatní I Daň podle největší povolené I 100 I I I I hmotnosti ("NPH") a počtu náprav I I I-------------I-------------I----------------------------------I-------------------------------I I Snížení o I 25% I Vozidla používaná pro účely I Jen registrovaní zemědělci I I I I rostlinné výroby I I I I-------------I----------------------------------I-------------------------------I I I 48% I Od 1. do 36. měsíce od 1. I Nelze použít u vozidla u I I I I registrace vozidla I zemědělců v rostlinné výrobě, I I I-------------I----------------------------------I u něhož je již snížena sazba I I I 40% I Od 37. do 72. měsíce od 1. I daně. I I I I registrace vozidla I I I I-------------I----------------------------------I I I I 25% I Od 73. do 108. měsíce od 1. I I I I I registrace vozidla I I I I-------------I----------------------------------I-------------------------------I I I 100% I Nákladní vozidla s NPH od 3,5 t I Počínaje rokem 2009 I I I I do 12 t: I I I I I - nepodnikatelské využití I I I I I neziskovkami, I I I I I - nepodnikatelské využití I I I I I občany, I I I I I - výcviková vozidla autoškoly. I I I I-------------I----------------------------------I-------------------------------I I I 48% I Nákladní vozidla s NPH 12 tun a I U daného vozidla pak již I I I I více: I nelze použít snížení sazby I I I I - nepodnikatelské využití I daně z důvodu 1. registrace I I I I neziskovkami, I méně než před 108 měsíci ad I I I I - nepodnikatelské využití I výše. I I I I občany, I I I I I - výcviková vozidla autoškoly. I I I-------------I-------------I------------------------------------------------------------------I I Zvýšení o I 25% I Vozidlo registrované poprvé v ČR nebo v zahraničí do konce roku I I I I 1989. I I-------------I-------------I------------------------------------------------------------------I
§ 8 AŽ 11 VZNIK A ZÁNIK DAŇOVÉ POVINNOSTI, SPLATNOST, PLACENÍ A ZAOKROUHLOVÁNÍ DANĚ A ZÁLOH NA DAŇ
Poznámka:
§ 7 byl a zůstává i nadále neobsazen. V této části zákona dva změnové body pouze v obou odstavcích § 8 rozšířily odkazy na vymezení předmětu daně silniční ze stávajících „§ 2 odst. 1“ nově na „§ 2 odst. 1 a 2“. Jak už bylo řečeno, kvůli přehlednosti a srozumitelnosti byl předmět daně přepsán ze dvou do čtyř odstavců § 2, je právní otázkou, zda by tedy odkazy neměly raději směřovat na odst. 1 až 4, resp. na celý § 2.
Zbývající ustanovení této pasáže - tedy § 9 až 11 ZDS - zůstaly Novelou zcela nedotknuty.
Připomeňme alespoň stručně, že i nadále daňová povinnost vzniká počínaje kalendářním měsícem, kdy se vozidlo stalo předmětem silniční daně, a zaniká v kalendářním měsíci, v němž přestalo být předmětem této daně. Dojde-li však ke změně poplatníka, zaniká daňová povinnost tomu původnímu až uplynutím kalendářního měsíce, který předchází před kalendářním měsícem vzniku daňové povinnosti novému poplatníkovi.
Daň silniční je po obou daních z příjmů třetí a poslední povinně zálohovanou daní. Tentokrát se ale jednotné čtvrtletní zálohy neplatí ve vazbě na poslední známou daňovou povinnost, nýbrž podle daňové povinnosti za právě uplynulé čtvrtletí. Což prakticky znamená, že daňová povinnost je během zdaňovacího období (které lze současně označit i jako zálohové období) téměř plně vypořádána již zaplacenými zálohami. Doplatek daně bude odpovídat zpravidla pouze daňové povinnosti za prosinec, která není zahrnuta do poslední čtvrtletní zálohy.
§ 12 SLEVA NA DANI
Ani do tohoto paragrafu Novela nijak nezasáhla. Připomeňme, že umožňuje slevu na dani u vozidel využívajících „kombinovanou“ dopravu, tedy přepravu převážně po železnici nebo vnitrozemské vodní cestě, a to až do výše 100%. Ovšem v praxi se tato forma ekologičtější dopravy příliš neprosadila, a to hlavně kvůli časovým a technickým problémům s kombinací různých druhů přeprav, a také pro nezájem polostátního molochu České dráhy, a.s. Ani samotná úspora na silniční dani není kdovíjak působivou motivací, jelikož tato daň nebývá u přepravních firem až tak významnou nákladovou položkou. Dodejme, že sleva vyhovuje směrnici Rady 92/106/EHS o zavedení společných pravidel pro určité druhy kombinované dopravy zboží mezi členskými státy EU, zejména s ohledem na její čl. 6 (důvodem je dopravní přetížení silnic a ochrana životního prostředí).
§ 13 ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ
Také nejstručnější ustanovení ZDS - Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. - zůstává beze změny.
§ 14 USTANOVENÍ ZMOCŇOVACÍ, ZÁVĚREČNÁ A ZRUŠOVACÍ
A opět další paragraf - týkající se přestavby vozidel - zcela bez povšimnutí Novely.
§ 15 DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ
Pokud poplatníkovi vznikla daňová povinnost k dani silniční, je povinen podat přiznání k této dani do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období (např. za rok 2013 je tak nutno učinit do pátku 31.1.2014), a to také v případech, jde-li o poplatníka, kterému přiznání zpracovává daňový poradce.
V daňovém přiznání se uvádějí i vozidla, která jsou osvobozena od daně - kromě vozidel kategorie L, tedy „motorek“ (a jejich přípojných vozidel) a vozidel diplomatů. A právě do těchto míst zasáhla Novela. Konečně odstranila letitou nepřesnost zákona, který odkazoval ohledně těchto osvobození od daně na písmena a) a b) odstavce 1 v § 3, který ale již od roku 2003 (!) není členěn na odstavce. Došlo tedy pouze k legislativně technické opravě -k vypuštění odkazu na odstavec 1, ponechán tak zůstal jen odkaz na písmena a) a b) v § 3.
§ 16 AŽ 19 USTANOVENÍ ZMOCŇOVACÍ, ZÁVĚREČNÁ A ZRUŠOVACÍ
V zájmu sjednocení terminologie ZDS s daňovým řádem (zákon č. 280/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů) byla v § 16 odst. 4 provedena následující pouhá terminologická změna - tedy zase bez věcné změny.
-
„Nový poplatník [má vůči správci daně 4c) registrační povinnost]
je povinen podat přihlášku k registraci k dani silniční
ve lhůtě splatnosti nejbližší zálohy na daň podle § 10 odst. 1.“
Zbývající ustanovení do konce ZDS - § 17 až § 19 - zůstávají rovněž i po 1.1.2014 zcela beze změny.
Kdo počítal správně, dobral se zatím jen k 17. změnovému bodu Novely. Poslední 18. bod totiž pouze zrušil neaktuální poznámky pod čarou č. 1, 3c, 4c, 7 a 7a, odkazující na dnes již zrušené zákony nebo na zákony či ustanovení rušená nebo měněná NOZ, případně samotnou Novelou k 1. lednu 2014.
 
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Celou novelizaci ZDS uzavírají dvě avizovaná přechodná ustanovení. První je tradiční a stanoví, že pro daňové povinnosti u daně silniční za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti Novely (tedy před 1.1.2014), jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije ZDS ve znění účinném před tímto datem.
Druhý „přechodník“ je nezvyklý a souvisí s dalekosáhlými změnami soukromého práva:
„Není-li stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných před 1.1.2014 od tohoto dne stejná ustanovení ZDS, ve znění účinném ode dne 1.1.2014, jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne 1.1.2014, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.“
Na základě přechodných ustanovení NOZ se totiž některé skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva - obecně vše to, co daný
kodex
řeší - i po 1.1.2014 budou řídit ustanoveními právních předpisů ve znění účinném před tímto datem, a to včetně těch, které byly právě NOZ zcela zrušeny. Pro zájemce o právní rozbor lze doporučit Důvodovou zprávu k Novele.
Poznámka ASPI
V závorkách [ ] jsou značeny zrušené texty a nově doplněný text je zvýrazněn tučně.