Rekodifikace soukromého práva od 1. 1. 2014

Vydáno: 23 minut čtení

Nový občanský zákoník (dále jen "NOZ"), který byl dne 22. 2. 2012 vyhlášen ve Sbírce zákonů pod č. 89/2012 Sb. , je základním předpisem tzv. rekodifikace soukromého práva. Spolu s NOZ byl přijat také zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. , který upravuje právo obchodních společností a družstev, a dále zákon o mezinárodním právu soukromém č. 91/2012 Sb. Na tyto základní normy rekodifikace soukromého práva navazují rozsáhlé doprovodné legislativní změny. Rekodifikace soukromého práva zásadním způsobem zasahuje celý právní řád a má mnoho dopadů do běžné podnikatelské praxe. Tento článek přináší orientační přehled nové úpravy soukromého práva a upozorňuje na některé vybrané problémy, které mají i zásadní účetní a daňové souvislosti.

Rekodifikace soukromého práva od 1. 1. 2014
Ing.
Pavel
Běhounek
 
DOPROVODNÉ ZMĚNY
Rozsáhlé doprovodné legislativní změny
tvoří např.:
*
změna zákona o účetnictví,
*
změna daňových předpisů včetně přijetí nového zákona o dani z nabytí nemovitých věcí,
*
nový katastrální zákon nahrazující současný katastrální zákon č. 344/1992 Sb. a zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem č. 265/1992 Sb.,
*
změna zákona o oceňování majetku, nový rejstříkový zákon, nový zákon o statusu veřejné prospěšnosti.
Jednou ze základních novinek, kterou přináší NOZ je zásada
superficies solo cedit
, podle které
je součástí pozemku budova nacházející se na pozemku včetně strojů a zařízení upevněných ve zdech budovy
(§ 506 NOZ). Aby bylo možno i po 1. 1. 2014 odepisovat budovy a stroje tvořící součást pozemku, dochází k novelizaci § 28 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZU") - dosud vylučuje z odepisování pozemky, nově bude z odepisování vyloučen majetek a jeho části stanovené prováděcími předpisy. Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí (nové označení pro novelizovaný zákon o dani z nemovitostí) bude vymezovat budovy a další stavby v § 7 jako zdanitelné stavby představující samostatný předmět daně ze staveb (nezávisle na tom, zda budou či nebudou soukromoprávně součástí pozemku). Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, bude novelizován tak, aby při oceňování budovy byla zohledněna i cena strojů. To je pouze několik příkladů, jak jedna z novinek soukromého práva zasahuje do celého právního řádu.
Daňové předpisy
budou reagovat nejen na pojmosloví a nové principy soukromého práva od 1. 1. 2014, ale přinesou i řadu dílčích novinek. Těmto změnám bude věnován příspěvek v některém z příštích čísel časopisu.
Nový katastrální zákon
také reaguje na výše zmíněnou zásadu, že budova je součástí pozemku, ale i na řadu dalších novinek - např. na možnost zapsat vlastnické právo stroje ve prospěch osoby odlišné od vlastníka pozemku podle § 508 NOZ. Význam nového katastrálního zákona
je posílen principem důvěry v pravdivost údajů zapsaných do veřejných seznamů (tím je např. právě katastr nemovitostí) ve smyslu § 980 NOZ a principem dobré víry nabyvatele, který za úplatu nabude věcné právo o