Účetní závěrka a inventarizace roku 2012, 2. část

Vydáno: 18 minut čtení

V následujícím příspěvku Vám přinášíme dokončení článku z minulého časopisu Účetnictví v praxi č. 12/2012 ze str. 4. V předchozí části jsme se zaměřili na přehled změn prací na uzávěrce roku 2012 oproti roku 2011 a následně jsme začali rozebírat jednotlivé vybrané operace účetní závěrky (inventarizace a zachycení inventurních rozdílů a problematika závazků v účetní závěrce). V dnešní závěrečné části příspěvku budeme pokračovat v rozboru vybraných operací účetní závěrky.

Účetní závěrka a inventarizace roku 2012
Ing.
Ivana
Pilařová
 
Základní účetní zásady a pravidla pro tvorbu opravných položek
Opravné položky se vytvářejí pouze k účtům majetku, a to za účelem snížení ocenění majetku v účetnictví prokázaném na základě inventarizace majetku. Tyto opravné položky se vytvářejí jen v případech, kdy snížení ocenění majetku v účetnictví není trvalého charakteru nebo není snížení ocenění vyjádřeno jiným způsobem (například reálnou hodnotou). To znamená, že institut opravných položek použijeme tehdy, pokud
účetní hodnota majetku zachycená na účtech majetku je vyšší než hodnota majetku ve skutečnosti
. Tento stav se zjistí na základě provedené inventarizace, kterou zjišťujeme nejen odchylky množstevní, ale i hodnotové.
Opravné položky tak mohou existovat k těmto druhům majetku:
*
Dlouhodobý majetek - jedná se například o opravnou položku postihující dočasný pokles hodnoty havárií poškozeného kamionu, který bude v roce 2013 opraven. V tomto případě použijeme souvztažnost MD 559/D 09X, kterou zaúčtujeme k rozvahovému dni 31. 12. 2012.
*
Nedokončený dlouhodobý majetek - všímejme si dlouhodobé nedokončenosti investic, které v tomto stavu často ztrácejí na hodnotě.
*
Zálohy na dlouhodobý majetek - dlouhodobá záloha sama o sobě není problémem. Problémem je její nevrácení a nevyúčtování v době, kdy k tomu podle smlouvy mělo dojít. V tento moment záloha jako pohledávka ztrácí na hodnotě.
*
Zásoby - klasickým příkladem je tvorba opravné položky na pokles hodnoty u nízkoobrátkových, těžko prodejných či poškozených zásob, které se prodávají s velkou slevou, případně jsou neprodejné. Opravná položka bude vytvořena souvztažností MD 559/D 19X.
*
Pohledávky - tvorba účetních opravných položek je závislá na době, která uplyn