Co nás čeká od 1. 1. 2012

Vydáno: 19 minut čtení

V říjnovém čísle časopisu Účetnictví v praxi č. 10/2011 na s. 8 bylo upozorněno na chystané změny od 1. 1. 2012 s tím, že byly podrobně popsány změny v zákoně č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Novela ZDPH byla po vrácení Senátem a po obstrukcích ze strany ČSSD znovu přijata Poslaneckou sněmovnou 7. 11. 2011 ve znění schváleném na začátku září, a proto lze plně odkázat na komentář této novely z říjnového čísla. Tento článek seznamuje s dalšími legislativními změnami pro rok 2012.

Co nás čeká od 1. 1. 2012
Ing.
Pavel
Běhounek
 
PŘEHLED NEJNOVĚJŠÍCH ZMĚN
Senát dne 27. 10. 2011 schválil několik důležitých zákonů, které se s účinností od 1. 1. 2012 týkají obchodního práva a které by po předpokládaném podpisu prezidentem přibližně do poloviny listopadu měly být již v době vydání tohoto čísla vyhlášeny ve Sbírce zákonů, jedná se o:
*
novelu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“),
*
nový zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim a doprovodný změnový zákon,
*
novelu zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přeměnách“).
Součástí jednotlivých novel jsou také některé víceméně drobné změny daňových předpisů eventálně zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU“).
Po zamítnutí Senátem (v případě novely zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o stavebním spoření“, Senát novelu vrátil s pozměňovacími návrhy) Poslanecká sněmovna přes
obstrukce
ČSSD 4. 11. resp. 7. 11. 2011 schválila např.:
*
opravnou novelu zákona o stavebním spoření,
*
novelu ZDPH (viz říjnové číslo časopisu),
*
novelu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“).
Dne 9. 11. 2011 Poslanecká sněmovna ve 3. čtení hladce schválila důležitou novelu zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o nemocenském pojištění“) s účinností od 1. dne měsíce následujícího po měsíci vyhlášení ve Sbírce zákonů. Novela by měla být hladce schválena i Senátem a prezidentem a do konce