Novela zákona o účetnictví od 1. 1. 2011

Vydáno: 44 minut čtení

Zákon č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU“), je novelizován zákonem č. 410/2010 Sb . s účinností od 1. ledna 2011. Z přechodných ustanovení vyplývá odlišná úprava pro použití některých ustanovení novely. V následujícím příspěvku si jednotlivé změny podrobně rozebereme.

Novela zákona o účetnictví od 1. 1. 2011
Ing.
Jiří
Koch
Novela se týká zejména následujících oblastí:
*
vedení účetnictví zahraničními fyzickými osobami (§ 1 odst. 2 ZU),
*
rozšíření možnosti používání mezinárodních účetních standardů pro účtování a sestavení účetní závěrky (zejména § 19a ZU),
*
zpřesnění problematiky
konsolidace
, rozšíření osvobození od
konsolidace
(§ 22, 22a, 22b ZU),
*
správní delikty (§ 37 až 37ab ZU),
*
legislativně-technické úpravy.
 
ZAHRANIČNÍ FYZICKÉ OSOBY
Podmínky, za kterých se
zahraniční osoby stávají účetními jednotkami
, vymezuje ustanovení § 1 odst. 2 písm. b) ZU, tzn. pokud na území České republiky podnikají neb provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů. Z toho vyplývá povinnost vést účetnictví pro všechny dotčené zahraniční osoby, tedy i pro ty osoby, které jsou zahraničními fyzickými osobami, a to bez ohledu ostatní ustanovení ZU. Znění tohoto ustanovení se novelou nemění, avšak úprava pro zahraniční fyzické osoby je nově vymezena
doplněním věty v § 1 na konci odstavce 2:
„Ustanovení písmen d) až h) se použijí i pro zahraniční fyzické osoby.“
To znamená, že po novele se
na zahraniční fyzické osoby vztahují stejné důvody pro vznik povinnosti vést účetnictví jako na české fyzické osoby
podle § 1 odst. 2 písm. d) až h) ZU, tj.:
*
jsou-li jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku [písm. d)],
*
pokud jejich obrat podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 mil. Kč, a to od prvního dne kalendářního roku [písm. e)],
*
rozhodnutí fyzických osob vést účetnictví dobrovolně [písm. f)],
*
účast fyzických osob, které jsou podnikateli, ve sdružení bez právní subjektivity podle § 829 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pokud alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení je účetní jednotkou [písm. g)], nebo
*
povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis [písm. h)].
V § 4 odst. 1 až 6 ZU jsou uvedeny dny, odkdy a dokdy jsou účetní jednotky povinny vést účetnictví. Podle § 4 odst. 1 ZU účetní jednotky uvedené v § 1 odst. 2 písm. b), tj. zahraniční osoby, jsou povinny vést účetnictví
ode dne zahájení činnosti až do dne ukončení činnosti
na území České republiky. Ustanovení § 4 odst. 7 ZU, které stanoví možnost účetních jednotek podle § 1 odst. 2 písm. d) až h)
ukončit vedení účetnictví
nejdříve po uplynutí pěti po sobě jdoucích účetních období, ve kterých vedly účetnictví, se na zahraniční osoby nevztahuje.
Nové ustanovení zákona mohou použít dotčené zahraniční fyzické osoby
poprvé v účetním období, které započalo v roce 2011
nebo později. Pro účetní období započatá před účinností tohoto zákona se použije ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ROZŠÍŘENÍ MOŽNOSTI POUŽÍVÁNÍ MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ
Mezinárodní účetní standardy upravené právem Evropské unie povinně používají k účtování a sestavení své
„individuální“ účetní závěrky
v současné době pouze účetní jednotky, které jsou emitentem cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie.
Nový § 19a ZU upravuje dvě oblasti:
*
První je, při zachování výše uvedené povinnosti, také možnost použití mezinárodních účetních standardů v některých situacích souvisejících u těchto účetních jednotek s obchodováním jejich cenných papírů na regulovaném trhu.
*
Druhou oblastí je rozšíření možnosti použití mezinárodních účetních standardů pro účtování a sestavování individuálních účetních závěrek účetních jednotek v konsolidaci, pokud se tyto účetní standardy použijí k sestavení konsolidované účetní závěrky. Jde o případy, kdy je předpoklad, že:
a)
účetní jednotka bude povinna podrobit se sestavení konsolidované účetní závěrky za použití mezinárodních účetních standardů, nebo
b)
účetní jednotka bude k rozvahovému dni konsolidující účetní jednotkou a bude sestavovat konsolidovanou účetní závěrku za použití mezinárodních účetních standardů.
Ustanovení ZU přebírá a upřesňuje stávající ustanovení zrušeného