Legislativní novinky v červnu až srpnu 2015

Vydáno: 11 minut čtení

Tak nám to léto, prázdniny a dovolené zase (ne)hezky utekly. Škoda, že všechno to cestování, koupání, válení, přespávání, randění a bezpočet dalších letních radovánek by asi neprošlo jako náplň našich pracovních poměrů. To bychom se snažili, a ty přesčasy, kreativita, výkonnost! Ale zpátky do reality. V tomto příspěvku mapujeme čtvrtletní snažení našich zákonodárců a legislativců. Sepsali a schválili toho opravdu hodně, žel kdo čeká něco pro blaho prostého lidu nebo ve stylu zrušení poddanství v Rakouském císařství přesně před 167 lety, bude opět zklamán. Nicméně zajímavosti se najdou. Raritou a dost možná světovým unikátem by mohlo být nově vložené ustanovení zákona o spotřebních daních s označením § 135zzba , ať žije náš právní (ne)řád!

Legislativní novinky v červnu až srpnu 2015
Ing.
Martin
Děrgel
 
Sbírka zákonů
-
Od 4. června 2015 se upravuje vymezení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, coby volnější alternativa mateřských školek („MŠ“). Stěžejní jsou tři změny:
zavedení dobrovolné registrace poskytovatelů péče o dítě v dětské skupině, stanovení minimálního rozsahu denní docházky na 6 hodin a možnost udělení výjimky z hygienických požadavků pro dětské skupiny do 12 dětí.
Pokud se poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině nezapíše do příslušné evidence, tak se na něj nebudou vztahovat nařízení a omezení stanovené pro dětské skupiny tímto zákonem (např. hygienické).
-
Nejde ale jen o sociální problematiku, nás toto téma zajímá hlavně pro
možnost slevy na dani z příjmů, kterou mohou (zejména) rodiče uplatnit ve výši výdajů za umístění dítěte.
Dosavadní nejasné označení „zařízení péče o děti předškolního věku včetně MŠ podle školského zákona“ se nově jednak zestručňuje na
„předškolní zařízení“,
a zejména se přesně vymezují typy zařízení patřící do této kategorie. Kromě MŠ a zařízení služby péče o dítě v dětské skupině také zařízení péče o předškoláka provozovaná jako živnost, pokud je charakter takto poskytované péče srovnatelný s výše uvedenými.
Nařízení vlády č. 155/2015 Sb., mění rozsah zboží a služeb v režimu přenesení daňové povinnosti:
-
Od 1.7.2015 se rozšířil okruh zboží
podléhajících režimu přenesení daňové povinnosti na odběratele dle § 92f a Přílohy č. 6 zákona o DPH. Prováděcí nařízení vlády č. 361/2014 Sb. se změnilo ve dvou bodech. Připomeňme, že „zdanění odběratelem“ se uplatní vždy při převodu emisních povolenek, jinak
pouze u „vybraného zboží“, jehož celková fakturovaná částka za plnění přesáhne 100 000 Kč.
-
První změna se týká
obilovin a technických plodin,
včetně olejnatých semen a cukrové řepy (tato až od září 2015) uvedených pod kódy nomenklatury
celního sazebníku v kapitole 10 „Obiloviny“ nebo kapitole 12 „Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena a plody; průmyslové nebo léčivé rostliny; sláma a pícniny“.
Doposud šlo jen o několik konkrétních položek, resp. kódů z těchto kapitol. Druhá změna se týká položek kovů nepodléhajících přenesenému zdanění, kde se dosavadní úzký kód nomenklatury celního sazebníku 7312 00 00 rozšiřuje na obecnější kód 7312 „Splétaná lanka, lana, kabely, splétané pásy, smyčky a podobné výrobky ze železa nebo oceli, elektricky neizolované“.
Zákon č. 164/2015 Sb., kterým se mění občanský soudní řád a exekuční řád:
-
Původně dobrá myšlenka soukromých exekutorů sice výrazně prospěla věřitelům, ale mnohdy přehnaně zasáhla do práv dlužníků i třetích osob. Přes opakované umravňování exekutorů je stále co napravovat.
-
My si všimneme
zpřesnění a rozšíření věcí vyloučených z výkonu rozhodnutí
neboli
exekuce
. Což má návazně dopad také na výtěžnost konkursních řízení. Definuje se
„obvyklé vybavení domácnosti“ - lůžko, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí těleso,
palivo, přikrývka a ložní prádlo. Dále přibyla studijní a náboženská literatura,
školní potřeby, dětské hračky, obrazové a zvukové záznamy týkající se povinného nebo členů jeho rodiny a nosiče dat těchto záznamů
(nelze-li je přenést na jiný nosič dat), a věci podobné povahy.
-
Od září 2015
jsou nově možné
exekuční srážky z odměn u dohody o provedení práce
i výsluhového příspěvku vojáků a policistů.
Exekuce
prodejem nemovité věci, v níž má povinný trvalý pobyt, bude možná už pouze u pohledávek nad 30 000 Kč bez příslušenství (limit neplatí pro vymáhání výživného).
-
Hlavním cílem je posílení státního dozoru nad finančními toky zdravotních pojišťoven:
zveřejňování jejich smluv o poskytování zdravotní péče na internetu,
zákaz náboru pojištěnců prostřednictvím třetích osob, vyšší sankce atd. My si zde novelu zmiňujeme proto, že ovlivňuje i samotné pojištěnce.
-
Od září 2015 platí, že
při dlouhodobém pobytu v cizině hradí pojištěnec pojistné v ČR pouze za tu část pobytu, po níž neprokáže zdravotní pojištění v zahraničí,
a to jen za ty měsíce, kdy neprokáže pojištění ani po jeden den.
Navíc nově nesmí zdravotní pojišťovna vymáhat penále.
Kvůli častým spekulacím osob působících dlouhodobě v cizině, které se
čistě účelově nakrátko přihlásí do českého veřejného pojištění
- např., aby díky tomu mohli u nás čerpat relativně levnou zdravotní péči - je nově stanovena
minimální doba takové účasti na 2 měsíce.
Penále se nebude vymáhat, ani když pojištěnec zapomene učinit písemné prohlášení pojišťovně před výjezdem do zahraničí, bude-li tam po celou dobu zdravotně pojištěn.
Změnit zdravotní pojišťovnu
bude možno nejen od ledna, ale
také od července,
přičemž přihlášku - nejvýše jednu ročně - postačí podat tři měsíce před požadovanou změnou.
Zákon č. 203/2015 Sb., kterým se mění zákon o zaměstnanosti:
-
Od října 2015 dochází k několika úpravám zmíněného zákona, z nichž podnikatele zajímají zejména dvě novinky: konec podpory členům firem a nový příspěvek na krytí mezd při nižších zakázkách.
-
Zatímco uchazeč o zaměstnání po dobu trvání tzv. nekolidujícího zaměstnání (s výdělkem do poloviny minimální mzdy) nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti, tak jejímu vyplácení nebrání výkon funkce člena obchodní
korporace
se stejně limitovaným příjmem. Nejčastěji jde o jednatele s. r. o., kteří dokládají, že funkci vykonávají bezúplatně, načež díky evidenci uchazeče o zaměstnání čerpají podporu v nezaměstnanosti, náhradní dobu důchodového pojištění a stát za ně platí na zdravotní pojištění.
Nově již nebudou mít členové obchodních korporací nárok na podporu v nezaměstnanosti, a to bez ohledu na výši příjmu
z titulu takovéto funkce (výjimka platí pro členy bytového družstva).
-
Příspěvek v době částečné nezaměstnanosti
může Úřad práce vyplatit firmě, která nemůže přidělovat zaměstnancům práci v plném rozsahu kvůli omezení odbytu (poptávky), nebo přírodní pohromě. Výše příspěvku může činit
až 20% výdělku zaměstnance,
maximálně však 12,5% průměrné mzdy v ČR, a lze jej poskytovat
nejdéle 6, příp. až 12 měsíců;
podrobnosti stanoví nařízení vlády.
Zákon č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákoník práce:
-
Kromě zákoníku práce se od října mění dalších 10 souvisejících zákonů a po létech odkladů účinnosti se
ruší
nedomyšlený (a pro stát drahý) I nadále se tak bude uplatňovat dřívější systém zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úraz a nemoc.
-
V očekávání zmíněného zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců bylo
odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
„dočasně“ v přechodných ustanoveních zákoníku práce. Nyní se tato významná pasáž ochrany zaměstnanců
vrací zpět
- s úpravami textu do souladu s novým občanským zákoníkem -
mezi ustanovení zákoníku práce upravující náhradu škody v pracovněprávních vztazích obecně,
a to do části 11 „Náhrada majetkové a nemajetkové újmy“ (dosud „Náhrada škody“).
-
Další věcnou změnou zákoníku práce od 1.10.2015 je
stanovení stejných zákonných podmínek pro zrušení dohody o provedení práce,
které doposud platily pouze pro dohodu o pracovní činnosti.
 
Sbírka mezinárodních smluv
Sdělení č. 39/2014 Sb.m.s., o sjednání Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Kolumbií:
-
Jde o historicky první daňovou smlouvu mezi ČR a Kolumbijskou republikou, která se začne uplatňovat (provádět)
od roku 2016.
Rezidentům Kolumbie tak již nehrozí u příjmů ze zdroje na našem území zvýšená sazba srážkové daně 35%, navíc mohou využít pestré palety daňových výhod této smlouvy.
-
Shrnutí stěžejních parametrů smlouvy pro znalce: Výslovně pamatuje na stálé provozovny „staveništní“ (časový test 6 měsíců) i „službové“ - časový test 6 měsíců během 12 měsíčního cyklu.
U dividend
má stát zdroje právo na zdanění
do 15%, resp. 5%, plynou-li „mateřské společnosti“
s podílem alespoň 25%.
Úroky a licenční poplatky lze zdanit
nejen ve státě rezidence poplatníka, ale
i ve státě zdroje,
sazbou až
10%.
U příjmů zdaněných v Kolumbii se
v ČR uplatní prostý zápočet kolumbijské daně.
 
Sdělení GFŘ
Nejčastější dotazy k aplikaci § 92f zákona o DPH - přenesení daňové povinnosti dle Přílohy č. 6:
-
V roce 2015 přibyl nový rozsáhlý důvod „obráceného“ zdanění odběratelem, který se týká dodávek mezi plátci přes 100 000 Kč zejména u obilovin, technických plodin, kovů (až na výjimky), mobilních telefonů, tabletů a videoherních konzol. Po metodických informacích GFŘ přichází na pomoc s balíkem řešených 12 dotazů na toto téma. Například, jak posuzovat vedlejší výdaje u těchto dodávek, co když jde o postupné dodávky zboží v dílčích podlimitních objemech, byť i během jednoho dne - každé dílčí dodání zboží se posuzuje zvlášť, čehož se zřejmě chytne praxe odpůrců tohoto přenášení zdanění na odběratele. Pozor ale na to, že u tzv. opakovaných plnění je nutno sčítat všechna dodání v měsíci.
Informace k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1.1.2015:
-
Nezvykle podrobná a obsáhlá (20 stran!) pomůcka ke zvládnutí daného tématu. Pro praxi plátců jsou přínosné zejména pasáže vymezující tzv.
funkční celek a „stavby sloužící k využití staveb pro bydlení“.
Na dlouhou odbornou diskuzi je zralý názor GFŘ o tom, co se pro účely DPH považuje za „pozemek“ obecně, a zvláště pak
„pozemek přiléhající ke stavbě“,
jejichž vymezení má velký vliv na konečnou výši DPH z jejich prodeje. Nejčtenější ale jistě bude část věnovaná podmínkám osvobození dodání (prodeje) a nájmů nemovitých věcí, jakož i způsobu správného přiřazení sazby daně. Motivační otázka:
„Co myslíte, bude prodej holého pozemku s plotem nebo s vodovodní/elektro přípojkou osvobozen?“.
Informace k aplikaci přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016:
-
Z důvodu červencové novelizace prováděcího nařízení vlády o zboží v režimu tzv. přenesení daňové povinnosti na odběratele podle § 92f a Přílohy č. 6 zákona o DPH, viz informace výše, aktualizovalo GFŘ své dřívější metodické pomůcky ke zdárnému zvládnutí této novinky roku 2015. Praktické je zejména upřesnění k jednotlivým kódům nomenklatury celního sazebníku, o jaký druh zboží se jedná.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců
89/2012 Sb., občanský zákoník
39/2014 Sb., jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014-2025, 2,40 %
247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
127/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
164/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
200/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
203/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
205/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony

Nařízení vlády

361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti
155/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti