Odkud kam směřuje právní, účetní a daňová legislativa, aneb co nás čeká v roce 2014

Vydáno: 18 minut čtení

Rok 2014 je za dveřmi, přesto až do poslední chvíle přetrvávají nejistoty politické, ekonomické i legislativní. V tomto posledním čísle roku 2013 se budeme věnovat tomu, co nás počínaje 1.1. 2014 čeká v legislativě upravující obchodní právo, daně a účetnictví.

Odkud kam směřuje právní, účetní a daňová
legislativa
, aneb co nás čeká v roce 2014
Ing.
Ivana
Pilařova
S účinností od 1. 1. 2014 nabude účinnosti dvojice zásadních zákonů měnících naše soukromé a i podnikatelské aktivity na další dlouhé roky dopředu. Jedná se o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "NOZ") a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen "ZOK"). Tyto dva zákony vyvolají zásadní změny v celém právním prostředí. V této souvislosti dojde ke zrušení mnoha současně platných zákonů, přičemž obsah zrušených zákonů převezme ve většině případů právě NOZ. NOZ také přebírá celou oblast uzavírání smluv.
 
Zákony navazující na rekodifikaci
Samy o sobě by NOZ a ZOK mohly nabýt účinnosti jen velmi obtížně. Už jen terminologie odlišná od původního práva, ale samozřejmě i koncepční změny, předurčují rozsáhlé změny dalších zákonů, které s daněmi a účetnictvím úzce souvisí. Jedná se zejména o:
*
Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).
*
Zákon č. 304/2013 Sb., zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob.
*
Vyhlášku č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek.
Hlavní novely daňových zákonů a dalších zákonů s nimi souvisejících jsou shrnuty do dvou
zákonných opatření,
a to:
*

Související dokumenty

Zákony

563/1991 Sb. o účetnictví
337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí
357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
586/1992 Sb. o daních z příjmů
593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
72/1994 Sb. , kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti
115/2006 Sb. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
458/2011 Sb. o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
89/2012 Sb. občanský zákoník
90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů
340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí
344/2013 Sb. o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

Vyhlášky

323/2013 Sb. o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a o zrušení některých vyhlášek