Novela zákona o evidenci tržeb

Vydáno: 28 minut čtení

Příspěvek nejprve mapuje legislativní vývoj novely zákona o evidenci tržeb, která vyjde ve Sbírce zákonů pod č. 256/2019 Sb. , a poté se věnuje dílčím změnám, jež tato novela přináší do oblasti daní.

Novela zákona o evidenci tržeb
Ing.
Pavel
Uminský,
Ph.D.
 
Pohled do historie legislativního procesu
Snaha státu o omezení šedé ekonomiky realizované prostřednictvím hotovostních tržeb a s ní spojených daňových úniků není nová. V nedávné historii ČR je spojena např. s přijetím zákona č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách, který měl nabýt účinnosti již od 1. 7. 2005. Účinnost zákona však byla odložena a nakonec byl celý zákon zrušen. S modernější verzí evidence a kontroly hotovostních toků podnikatelů přišla vláda s návrhem zákona o evidenci tržeb, který byl schválen 16. 3. 2016 a vyšel ve Sbírce zákonů pod číslem 112/2016 Sb. (dále také „zákon o ET“) společně s doprovodným zákonem č. 113/2016 Sb., který změnil zákon o daních z příjmů.
Elektronická evidence tržeb (dále též jen „EET“) měla být podle tohoto zákona zavedena ve čtyřech vlnách. První vlna se týkala podnikatelů v pohostinství a ubytovacích službách a začala fungovat od 1. 12. 2016. Druhá vlna byla spuštěna u podnikatelů v maloobchodu a velkoobchodu od 1. 3. 2017. Zákon počítal s tím, že u ostatních činností, s výjimkou řemesel, se EET zavede od 1. 3. 2018 a pro řemesla pak od 1. 6. 2018. Jako motivace pro vyžadování účtenek od podnikatelů byla zavedena od 1. 10. 2017 účtenková loterie. Současně byl novelizován zákon o přestupcích, který vyšel pod č. 183/2017 Sb., který upravuje udělování pokut za porušení zákona o ET.
Zákon však od počátku vyvolával v odborné i laické veřejnosti vášnivé diskuse. Opoziční politické strany navrhly zrušení tohoto zákona a rovněž podaly proti zákonu ústavní stížnost. Dále bylo vydáno nařízení vlády č. 367/2017 Sb., o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb. Na základě nálezu Ústavního soudu vyhlášeného ve Sbírce zákonů pod č. 8/2018 Sb. pak došlo k odložení 3. a 4. vlny EET a ke zrušení EET u plateb prováděných prostřednictvím elektronických platebních prostředků. Na nález Ústavního soudu a na tlak opozičních stran vláda reagovala návrhem novely zákona č. 112/2016 Sb., který byl doručen Poslanecké sněmovně 13. 6. 2018 a projednáván jako poslanecký tisk č. 205. Zákon byl Poslaneckou sněmovnou přijat a postoupen do Senátu s dílčími změnami jako poslanecký tisk č. 205/8, který jej vrátil Poslanecké sněmovně a navrhl zrušení celého zákona. Poslanecká sněmovna však
veto
Senátu přehlasovala a zákon přijala ve znění navrženém vládou.
V současné době zákon podepsal prezident republiky a v nejbližších dnech bude zveřejněn ve Sbírce zákonů ČR pod č. 256/2019 Sb. (poznámka redakce: částka 111/2019, rozeslána 9. 10. 2019). Součástí novelizovaného zákona je i změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, na základě které dojde ke snížení sazeb na vybrané komodity a služby. Účinnost zákona nastane prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bude zákon zveřejněn ve Sbírce zákonů ČR. Lze předpokládat, že ke zveřejnění dojde v říjnu 2019, a zákon tedy nabude účinnosti od 1. 11. 2019 s výjimkou článku I bodů 6, 8, 11 až 14 a 29, které nabudou účinnosti prvním dnem čtvrtého měsíce po měsíci zveřejnění zákona (tj. od 1. 2. 2020) a článku I bodů 5, 16, 24 až 28 a 31, článku III a článku IV, které nabudou účinnosti prvním dnem sedmého měsíce

Související dokumenty

Zákony

200/1990 Sb., o přestupcích
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách)
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb
113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb
183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
367/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
8/2018 Sb., ve věci návrhu na zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, nebo jeho jednotlivých ustanovení
256/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády

376/2017 Sb., o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb