Převod jmění na společníka

Vydáno: 34 minut čtení

Tématem tohoto článku je jedna z přeměn – převod jmění na společníka. Nejdříve se zaměříme na samotný převod jmění na společníka a jeho obchodněprávní úpravu, přičemž čerpáme převážně ze zákona o přeměnách obchodních společností a družstev. Věnujeme se také účetnímu zobrazení převodu jmění na společníka. Na převod jmění na společníka se podíváme také z daňového hlediska a na závěr převedeme teoretické poznatky do praxe na komplexním příkladu.

Převod jmění na společníka
Ing.
Martin
Bureš,
daňový poradce č. 4964, J&Consulting
Na začátek bych chtěl zmínit, že článek se
nezabývá
situacemi, kdy:
přejímajícím společníkem je fyzická osoba podnikatel;
přeshraničním převodem jmění na společníka;
dochází ke vzniku odložené daňové pohledávky či závazku;
článek se navíc nezabývá pracovněprávními a jinými správními povinnostmi.
Život podnikatelů i společností je bohatý na různé okamžiky, jak pozitivní, tak negativní. Určité situace vedou společnosti ke sdružení do vyšších celků, jindy naopak k rozdělení na celky menší. České právo definuje různé podnikové kombinace a přeměny, přičemž jednou z přeměn je také převod jmění na společníka. Převod jmění na společníka funguje na jednoduchém principu, jeden z hlavních společníků:
převezme celou obchodní společnost;
vyplatí případné menšinové společníky; a
může pokračovat (jako právní nástupce) v podnikání převzaté společnosti.
 
Ekonomický pohled
Pojďme se podívat, z jakých důvodů může docházet k převodu jmění na společníka. Převod jmění na společníka je nejjednodušší způsob, jak sloučit a vyjasnit vztahy v dané společnosti. V mnoha případech se společníci potýkají se složitou a nepřehlednou strukturou vzájemně propojených společností, kterou mají záměr zjednodušit. Společníci mají na výběr hned z několika možností jako např.:
fúze sloučením;
fúze splynutím; nebo
rozdělení odštěpením.
Nicméně existují případy, kdy je pro společníky výhodnější
použít převod jmění na společníka.
V případě převodu jmění na společníka jeden z hlavních společníků („Přejímající společník“) převede pod svá křídla svou společnost („Zanikající společnost“) a pokračuje v její činnosti. Není důležité, jestli je společníkem
právnická osoba; nebo
fyzická osoba podnikatel.
Postup převodu jmění na společníka A (např. 90% podíl) na společnosti 1 graficky znázorňuje následující obrázek:
Převod jmění na společníka má ve srovnání s fúzí sloučením následující výhody:
nedochází k výměně podílů na Zanikající společnosti za podíly nastupující společnosti;
Přejímající společník se sám podílí na převedení celé společnosti a případní menšinoví společníci („Ostatní společníci“) dostávají vypořádací podíl;
Přejímající společník se stává právním nástupcem Zanikající společnosti (nikoli společníkem právního nástupce).
Převod jmění na společníka není zpravidla vhodný pro nadměrně zadlužené společnosti, neboť Přejímající společník jako právní nástupce přebírá nejen majetek Zanikající společnosti ale zejména její závazky.
 
Právní pohled
Právní oporu pro vklad obchodního závodu nalezneme v:
zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („OZ“);
zákoně č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů („ZOK“); a
zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („ZPS“).
Převod jmění na společníka jako jednu z forem přeměn obchodních společností přinesl do českého obchodního práva s účinností od 1. 7. 2008 ZPS, který zrušil celou právní úpravu přeměn v tehdejším obchodním zákoníku a podstatně ji nahradil. Pro zdárný převod jmění na společníka potřebujeme znát:
nejen zvláštní ustanovení o převodu jmění na společníka (§ 337–359 ZPS); ale také
obecná ustanovení ZPS (§ 1–59 ZPS).
Obecná část ZPS se zabývá společnými ustanoveními pro veškeré typy přeměn, přičemž zvláštní ustanovení se věnuje přímo postupům a zásadám převodu jmění na společníka.
Z praktického pohledu musí Přejímající společník zkoumat, zda jako právní nástupce přejímá nejen majetek, ale také závazky Zanikající společnosti. Z tohoto důvodu se nehodí převod jmění na společníka pro reálně nebo na první pohled zadlužené společnosti.
Přejímající společník (nebo příslušný orgán Zanikající společnosti) mohou rozhodnout, že za podmínek stanovených pro každou jednotlivou právní formu společnosti se Zanikající společnost ruší bez likvidace, přičemž její jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů převezme jeden Přejímající společník. Nicméně dejme pozor na to, že převod jmění na člena družstva
je zakázán
.
Projekt převodu jmění na společníka obsahuje alespoň:
firmu, sídlo, identifikační číslo a právní formu Zanikající společnosti;
firmu, sídlo, identifikační číslo a právní formu nebo jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, tak datum narození Přejímajícího společníka;
rozhodný den převodu jmění na společníka, pokud je Přejímající společník účetní jednotkou (nebo se jí stane zápisem převodu jmění na společníka do obchodního rejstříku);
pokud nejde o převod jmění na jediného společníka, obsahuje podrobná pravidla pro určení výše a splatnosti vypořádání poskytovaného Ostatním společníkům.
Nesmíme zapomenout, že Přejímající společník (právnická i fyzická osoba) musí být ke dni vyhotovení projektu převodu jmění na společníka i v době podání návrhu na zápis převodu jmění do obchodního rejstříku podnikatelem (§ 340 ZPS).
Přejímající společník musí vypořádat Ostatní společníky v penězích, přičemž výše vypořádání pro Ostatní společníky musí odpovídat (být přiměřená) reálné hodnotě jejich podílů na Zanikající společnosti. Přejímající společník dokládá přiměřenost výše vypořádání znaleckým posudkem.
Přejímající společník poskytne výplatu přiměřeného vypořádání Ostatním společníkům do jednoho měsíce ode dne zápisu převodu jmění na společníka do obchodního rejstříku. Přejímající společník úročí vypořádání s drobnými výjimkami ve výši průměrné úrokové sazby z úvěrů poskytnutých v roce předcházejícím roku, v němž byl převod jmění na společníka zapsán do obchodního rejstříku, bankami na území ČR ode dne zápisu převodu jmění do obchodního rejstříku do zaplacení.
Projekt převodu jmění na společníka schvaluje nejvyšší orgán Přejímajícího společníka, přičemž v případě, že Přejímací společník nemá nejvyšší orgán, schvaluje projekt převodu jmění na společníka jeho kontrolní orgán. Pokud Přejímací společník nemá ani kontrolní orgán, projekt převodu jmění na společníka nepodléhá schválení.
Příslušný orgán Přejímajícího společníka obsahuje schválení:
projektu převodu jmění na společníka; a
konečné účetní závěrky a zahajovací rozvahy, pokud rozhodný den převodu jmění na společníka předchází vyhotovení projektu převodu jmění na společníka;
popřípadě mezitímní účetní závěrky, pokud je vyžadována.
Přejímací společník sestavuje zahajovací rozvahu a konečnou účetní závěrku pouze v případě, že je účetní jednotkou.
Přejímající společník nemusí splatit:
nesplacený vklad (nebo jeho část); nebo
emisní kurs akcií
Zanikající společnosti, pokud Zanikající společnost zanikla splynutím dnem zápisu převodu jmění na společníka do obchodního rejstříku.
Ostatní společníci musí splatit:
nesplacený vklad (nebo jeho část); nebo
emisní kurs akcií
Zanikající společnosti, přičemž povinnost splatit výše uvedené započteme při neuhrazení do dne zápisu převodu jmění na společníka do obchodního rejstříku proti pohledávce na zaplacení vypořádání.
 
Veřejná obchodní společnost a komanditní společnost
Pokud
zanikne účast všech společníků kromě jediného, může poslední společník prohlásit, že:
se veřejná obchodní společnost zruší bez likvidace; a
převezme její jmění.
Poslední společník musí doručit prohlášení rejstříkovému soudu do tří měsíců ode dne, kdy se stal jediným společníkem veřejné obchodní společnosti. V opačném případě toto právo zaniká a veřejná obchodní společnost vstupuje uplynutím této lhůty do likvidace. Prohlášení má formu notářského zápisu a jeho součástí je projekt převodu jmění na společníka. Poslední společník musí před zápisem převodu jmění na společníka do obchodního rejstříku vyplatit všem Ostatním společníkům vypořádací podíl.
V případě komanditní společnosti postupujeme obdobně jako u veřejné obchodní společnosti.
 
Společnost s ručením omezeným
Valná hromada společnosti s ručením omezeným může rozhodnout, že se Zanikající společnost:
zruší bez likvidace; a
její jmění převezme Přejímající společník.
Přejímacím společníkem může být pouze společník, s jehož obchodním podílem je spojen vklad, jehož výše dosahuje nejméně:
90 % základního kapitálu Zanikající společnosti; a současně
90 % hlasovacích práv v Zanikající společnosti.
Usnesení valné hromady Zanikající společnosti s ručením omezeným o schválení převodu jmění musí obsahovat schválení:
projektu převodu jmění na společníka;
konečné účetní závěrky, pokud rozhodný den předchází vyhotovení projektu převodu jmění na společníka; a
zahajovací rozvahy, pokud rozhodný den předchází vyhotovení projektu převodu jmění na společníka, a současně Přejímající společník je účetní jednotkou v době rozhodování valné hromady.
 
Akciová společnost
Valná hromada akciové společnosti může rozhodnout, že se Zanikající společnost:
zrušuje bez likvidace; a
její jmění převezme jediný akcionář.
Jediným akcionářem může být pouze akcionář, který je vlastníkem akcií, jejichž souhrn jmenovitých hodnot přesahuje:
90 % základního kapitálu Zanikající společnosti; a současně
90 % hlasovacích práv v Zanikající společnosti.
Pro určení 90% hranice se případné vlastní akcie v majetku společnosti rozdělí mezi akcionáře v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií.
Pokud Zanikající společnost vydala:
vyměnitelné dluhopisy;
prioritní dluhopisy;
poukázky na akcie;
a Přejímajícím společníkem není jiná akciová společnost, obsahuje projekt převodu jmění na společníka také výši náhrady pro vlastníky těchto cenných papírů s pravidly pro její výplatu. Náhrada se nemůže vyplatit přede dnem zápisu převodu jmění na společníka do obchodního rejstříku a dříve, než budou zajištěny pohledávky věřitelů podle ZPS.
Přejímající akcionář pověří vyplacením vypořádání pověřenou osobu a poskytne jí za tímto účelem potřebné finanční prostředky před zápisem převodu jmění na společníka do obchodního rejstříku, přičemž Přejímající společník nemůže zacházet s poskytnutými prostředky. Pověřená osoba vystaví Přejímajícímu společníku pro účely zápisu převodu jmění do obchodního rejstříku doklad, v němž potvrdí, že obdržela finanční prostředky potřebné pro výplatu vypořádání ve výši uvedené v projektu převodu jmění na společníka.
Pověřená osoba vrátí nevyplacené peněžní prostředky společně s úrokem Přejímajícímu společníkovi bez zbytečného odkladu poté, co uplynula lhůta pro výplatu vypořádání stanovená v projektu převodu jmění na společníka. Po uplynutí této lhůty vyplácí vypořádání přímo Přejímající společník.
Předané peněžní prostředky nejsou součástí majetkové podstaty pověřené osoby, pokud:
dojde k jejímu úpadku podle insolvenčního zákona; nebo
nastane obdobná situace podle právního řádu jiného členského státu než ČR.
Usnesení valné hromady Zanikající společnosti o schválení převodu jmění na společníka musí obsahovat schválení:
projektu převodu jmění na společníka;
konečné účetní závěrky, pokud rozhodný den předchází vyhotovení projektu převodu jmění na společníka; a
zahajovací rozvahy, pokud rozhodný den předchází vyhotovení projektu převodu jmění na společníka a Přejímající společník je účetní jednotkou v době rozhodování valné hromady.
 
Účetní hledisko
Problematiku převodu jmění na společníka nalezneme ve všech třech důležitých účetních předpisech v:
zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví („“),
vyhlášce č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení , ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví („Vyhláška“); a
Českých účetních standardech pro účetní jednotky, které účtují podle Vyhlášky („ČÚS“), č. 011 – Operace se závodem.
Rozhodným dnem (§ 10 odst. 1 ZPS) rozumíme den, od něhož se jednání Zanikající společnosti považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Přejímajícího společníka, přičemž rozhodný den převodu jmění na společníka nesmí předcházet o více než 12 měsíců den podání návrhu na zápis převodu jmění na společníka do obchodního rejstříku.
Přejímajícího společníka a Zanikající společnost, které jsou účetní jednotky, budeme společně nazývat „Zúčastněné ÚJ“. Účetní období končí u Zúčastněných ÚJ dnem předcházejícím rozhodnému dni. Zúčastněné ÚJ sestavují konečnou účetní závěrku jako:
řádnou účetní závěrku; nebo
mimořádnou účetní závěrku;
ke dni předcházejícímu rozhodný den přeměny.
Zúčastněné ÚJ sestavují
mezitímní účetní závěrku
pouze v případě, kdy byla konečná účetní závěrka sestavena z údajů ke dni, od něhož ke dni vyhotovení projektu převzetí jmění na společníka uplynulo více než 6 měsíců. Ode dne sestavení mezitímní účetní závěrky do dne vypracování projektu převodu jmění na společníka nesmí uplynout lhůta tří měsíců.
Přejímající společník, který je účetní jednotkou, má účetní období, které:
začíná rozhodným dnem; a
končí posledním dnem účetního období, v němž byl proveden zápis převodu jmění na společníka do obchodního rejstříku.
Auditor
ověřuje konečnou účetní závěrku Zanikající společnosti, pokud Přejímající společník nebo Zanikající společnost musí mít auditorem ověřenou:
konečnou účetní závěrku; nebo
mezitímní účetní závěrku.
Auditor
ověřuje také zahajovací rozvahu Přejímajícího společníka, pokud Přejímací společník musel nechat auditorem ověřit konečnou účetní závěrku.
Z výše uvedeného vyplývá, že Přejímací společník
nesestavuje
účetní závěrku:
ke dni zápisu převodu jmění na společníka do obchodního rejstříku;
ke dni předcházejícímu den zápisu převodu jmění na společníka do obchodního rejstříku; ani
ke dni následujícímu po dni zápisu převodu jmění na společníka do obchodního rejstříku.
Zúčastněné ÚJ:
otevírají k rozhodnému dni převodu jmění na společníka účetní knihy; a
vedou účetnictví samostatně od rozhodného dne převodu jmění na společníka do dne zápisu převodu jmění na společníka do obchodního rejstříku.
Přejímající společník zpětně upraví účetnictví ke dni zápisu převodu jmění na společníka do obchodního rejstříku s účinky od rozhodného dne takovým způsobem, aby zachytil veškeré účetní případy jako Přejímací společník.
 
Věcné vymezení jednotlivých položek aktiv a závazků
Nejprve se budeme zabývat rozhodnutím, jaké položky aktiv a závazků by měly být:
odúčtovány z účetnictví Zanikající společnosti; a
zachovány z důvodu následného převodu jmění na Přejímajícího společníka.
Dále se budeme zabývat otázkou, které položky ze zachovaných aktiv a závazků u Zanikající společnosti budou převedeny do účetnictví Přejímajícího společníka, a které nikoli.
Pojďme se dále zabývat pouze (na první pohled) spornými položkami.
 
Opravné položky
Zúčastněné ÚJ se rozhodnou, jestli opravné položky vztahující se k majetku, který je součástí převáděného jmění, budou převedeny na Přejímajícího společníka či nikoli (ČÚS č. 011 bod 2.1.1).
Pokud Přejímající společník převezme opravné položky k majetku, pokračuje v jejich tvorbě nebo rozpouštění opravných položek k majetku po Zanikající společnosti.
Pokud Přejímající společník nepřevezme opravné položky k majetku, tvoří opravné položky k majetku dle svého uvážení.
Podle mého názoru by Přejímající společník měl zachovat vytvořené opravné položky k majetku v případě, pokud je schopen je využít.
Z daňového pohledu je důležité sledovat, jestli Přejímající společník převzal daňové opravné položky k pohledávkám, pokud postupoval podle speciálních daňových pravidel pro fúze (viz níže).
 
Rezervy
Zúčastněné ÚJ se rozhodnou, jestli rezervy budou převedeny na Přejímajícího společníka (ČÚS č. 011 bod 2.1.1).
Pokud Přejímající společník převezme rezervy, pokračuje v jejich tvorbě nebo rozpouštění po Zanikající společnosti.
Pokud Přejímající společník nepřevezme rezervy, vytvoří rezervy dle svého uvážení.
Podle mého názoru by Přejímající společník měl zachovat vytvořené rezervy v případě, pokud je schopen je využít.
Z daňového pohledu je důležité sledovat, jestli Přejímající společník převzal daňové rezervy, pokud postupoval podle speciálních daňových pravidel pro fúze (viz níže).
 
Položky časového rozlišení
Zanikající společnost rozpustí položky časového rozlišení, jejichž povaha neumožňuje přechod na Přejímajícího společníka. Naopak položky časového rozlišení, jejichž povaha umožňuje přechod na Přejímajícího společníka, na něj budou převedeny (ČÚS č. 011 bod 2.1.1). Přejímající společník tedy může převzít:
zachované příjmy příštích období a náklady příštích období (včetně komplexních) do svých aktiv; a
zachované výdaje příštích období a výnosy příštích období do svých pasiv.
Podle mého názoru by Přejímací společník měl zachovat položky časového rozlišení v případě, pokud je schopen je využít.
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku a
goodwill
Zúčastněné ÚJ se rozhodnou, jestli oceňovací rozdíl k nabytému majetku a
goodwill
, které jsou součástí převáděného jmění, budou převedeny na Přejímajícího společníka (ČÚS č. 011 bod 2.1.1).
Pokud Přejímající společnost převezme oceňovací rozdíl k nabytému majetku nebo
goodwill
, pokračuje v jejich odepisování po Zanikající společnosti.
Podle mého názoru by Přejímací společník měl zachovat oceňovací rozdíl k nabytému majetku a
goodwill
vytvořený Zanikající společností v případě, pokud je schopen je využít.
 
Mimobilanční aktiva a závazky
České účetní předpisy se touto problematikou nezabývají. Přejímající společník přebírá tyto položky do účetnictví.
 
Sestavení zahajovací rozvahy
Přejímající společník sestavuje zahajovací rozvahu k rozhodnému dni převodu jmění, přičemž:
vylučuje vzájemné pohledávky a závazky se Zanikající společností (pokud je účetní hodnota pohledávek menší než nominální hodnota závazků, Přejímající společník vyloučí tento rozdíl do vlastního kapitálu);
vylučuje z aktiv podíl na Zanikající společnosti z účtu 061-Podíly v ovládaných a řízených osobách souvztažně se snížením účtů vlastního kapitálu;
zachytí závazek z vypořádání Ostatních společníků na stranu Dal účtu 365-Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva souvztažně se snížením účtů vlastního kapitálu (připomeňme, že vypořádání Ostatních společníků počítáme ze znaleckého ocenění Zanikající společnosti).
Nad rámec výše uvedeného dodejme, že v případě převodu jmění na společníka uplatníme také pravidlo poklesu vlastního kapitálu pod polovinu základního kapitálu (§ 5a ZPS):
„Jestliže ze zahajovací rozvahy nástupnické společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti vyplývá, že celková ztráta nástupnické společnosti dosáhne následkem přeměny takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů by neuhrazená ztráta dosáhla nejméně poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nemůže rozhodný den přeměny následovat po vyhotovení projektu přeměny a přeměna může být zapsána do obchodního rejstříku, jen jestliže osoby zúčastněné na přeměně doloží znalecký posudek, z něhož vyplývá, že přeměna nezpůsobí úpadek nástupnické společnosti.“
Když shrneme výše uvedené, Přejímající společník sestavuje zahajovací rozvahu v případě převodu jmění na společníka následujícím způsobem:
sečteme veškeré položky aktiv z konečných účetních závěrek Zúčastněných ÚJ;
sečteme veškeré položky závazků z konečných účetních závěrek Zúčastněných ÚJ;
posoudíme, jestli se veškeré položky aktiv a závazků převádějí na Přejímajícího společníka;
vytvoříme strukturu vlastního kapitálu podle projektu převodu jmění na společníka a komentáře k zahajovací rozvaze, ze kterého je patrný popis přebrání jednotlivých položek vlastního kapitálu Přejímajícího společníka;
vyloučíme podíl Přejímajícího společníka v Zanikající společnosti;
vyloučíme vzájemné pohledávky a závazky Zúčastněných ÚJ;
zachytíme závazek z vypořádání Ostatních společníků z převzetí jmění na společníka.
 
Daňové hledisko
Na závěr se podíváme na daňovou úpravu situace převodu jmění na společníka. Postupně si představíme pohled:
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů („ZDP“);
zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů („ZoR“);
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty („ZDPH“);
zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí („ZDNV“);
zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí („ZDNNV“); a
zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční („ZSD“).
Nejprve se zaměříme na zdaňovací období a podání daňového přiznání. Jak jsme uvedli v účetním hledisku, účetní období u převodu jmění na společníka:
začíná rozhodným dnem; a
končí posledním dnem účetního období, ve kterém došlo k zápisu převodu jmění na společníka do obchodního rejstříku.
Přejímající společník podává daňové přiznání zjednodušeně řečeno ve standardní lhůtě tří měsíců po skončení tohoto zdaňovacího období (nebo do šesti měsíců po skončení tohoto zdaňovacího období, pokud podléhá povinnému auditu nebo je plná moc na daňového poradce či advokáta ve lhůtě podána správci daně).
Účetní období u Zanikající společnosti končí dnem předcházejícím rozhodný den. Může se stát, že rozhodný den nebude stanoven na první den kalendářního roku nebo první den hospodářského roku. Definice zdaňovacího období obsahuje pouze období, která jsou delší než 12 měsíců. V tomto případě by se mohlo stát, že by toto kratší období než 12 měsíců mohlo uniknout zdanění. Z tohoto důvodu v ZDP nalezneme speciální ustanovení pro období, za které se podává daňové přiznání [§ 38ma odst. 1 písm. a) ZDP]: Zúčastněné ÚJ podávají daňové přiznání za období předcházející rozhodnému dni, pokud není rozhodný den prvním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku, do tří měsíců od konce měsíce, ve kterém bylo rozhodnuto o převodu jmění na společníka nejvyšším správním orgánem Přejímajícího společníka.
Přejímající společník
pokračuje v daňovém odepisování majetku
započatém Zanikající společností [§ 30 odst. 10 písm. a) ZDP]. Daňové odpisy počítáme ze vstupní ceny (nebo změněné vstupní ceny), ze které daňově odepisoval původní vlastník, tj. Zanikající společnost, přičemž Přejímající společník odepisuje také stejným způsobem, tj. rovnoměrným nebo zrychleným způsobem v případě hmotného majetku. Přejímající společník tedy pokračuje v daňovém odepisování po Zanikající společnosti, jako kdyby nedošlo ke změně v osobě odepisovatele.
V určitých případech uplatňujeme pouze polovinu ročního daňového odpisu u hmotného majetku ve speciálním přechodném období před a po rozhodném dni, pokud není prvním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku:
u Zanikající společnosti za účetní období předcházejí rozhodnému dni;
u Přejímajícího společníka za účetní období, které začíná rozhodným dnem;
u Přejímajícího společníka za zdaňovací období, které začíná rozhodným dnem a je kratší než 12 nepřetržitě po sobě jdoucích měsíců.
Za splnění podmínek ZDP (viz dále) můžeme pro převod jmění na společníka využít speciálních daňových výhod plynoucích ze společného systému zdanění v rámci Evropské unie („EU“), v tomto případě Směrnici č. 90/434/EHS o fúzích, rozděleních, převodech majetku a výměnách podílů na obchodních společnostech z různých členských států účinnou od 1. 5. 2004. Takové výhody ze společného systému zdanění můžeme uplatnit u právnických osob, které splňují následující kritéria ZDP (§ 23c ZDP). Zanikající společnost a Přejímající společník jsou daňovými rezidenty ČR a mají vyjmenovanou právní formu [§ 23c odst. 9 písm. a) ZDP]:
akciové společnosti;
společnosti s ručením omezeným; nebo
evropské společnosti.
Přejímající společník nezahrnuje do základu daně výnosy vzniklé z důvodu přecenění majetku a závazků pro účely převodu jmění na společníka kromě doplatku na dorovnání (§ 23c odst. 5 ZDP).
Přejímající společník může převzít po Zanikající společnosti:
zákonné rezervy a opravné položky vytvořené podle ZoR [§ 23c odst. 8 písm. a) ZDP];
neuplatněnou vyměřenou daňovou ztrátu Zanikající společnosti [§ 23c odst. 8 písm. b) ZDP]; a
ostatní neuplatněné položky odčitatelné od základu daně, na které vznikl nárok Zanikající společnosti [§ 23c odst. 8 písm. c) ZDP].
Přejímající společník může pokračovat v tvorbě zákonných rezerv a opravných položek započatých Zanikající společností, ale pouze za podmínek, které by platily pro Zanikající společnost v případě, že by k převodu nedošlo. Nicméně pouze v rozsahu, v jakém souvisí s částí obchodního majetku, která přechází na Přejímajícího společníka, maximálně do výše stanovené ZoR (§ 4 odst. 1 ZoR).
Přejímající společník může uplatnit neuplatněnou vyměřenou daňovou ztrátu Zanikající společnosti v pěti zdaňovacích obdobích (nebo obdobích, za které se podává daňové přiznání), od jejího vyměření a pouze v rozsahu, který je zjištěn podle ekonomicky zdůvodnitelného kritéria. Tato podmínka ekonomicky zdůvodnitelného kritéria platí také pro ostatní neuplatněné položky odčitatelné od základu daně.
V případě uplatnění daňové ztráty Zanikající společnosti musí Přejímající společník splnit i další podmínky, přičemž může odečíst od základu daně daňovou ztrátu Zanikající společnosti pouze do výše části základu daně, která připadá na stejné činnosti vykonávané Zanikající společností, a pouze za období, ve kterém byla daňová ztráta vyměřena (§ 38na odst. 4 ZDP). Tuto část základu daně stanovíme jako poměr:
tržeb za vlastní výkony a zboží zaúčtovaných do výnosů připadajících na činnosti vykonávané Zanikající společností v období, za které byla daňová ztráta vyměřena;
k tržbám za vlastní výkony a zboží zaúčtovaným do výnosů.
Pojmem „stejná činnost“ se zabývala jednání Koordinačních výborů mezi zástupci Komory daňových poradců a Generálního finančního ředitelství („KOOV“):
pojem „činnost“ odpovídal kategorii živností a dalších činností uvedených v předpisech, které upravují oprávnění k podnikání, přičemž ve většině případů by se tedy jednalo o činnosti zapsané u poplatníka v obchodním rejstříku jako předmět podnikání (KOOV 691/17.03.04), nicméně zejména s ohledem na praktickou aplikaci byl pojem v roce 2014 upraven;
pojem „stejná činnost“ je vhodné vykládat ve smyslu obecně používaného vymezení ucelené činnosti v daném oboru podnikání, která je aktivně vykonávána, přičemž se přihlíží rovněž k vedlejší činnosti, která bezprostředně souvisí s činností hlavní, nikoliv však k ojedinělým činnostem zanedbatelného rozsahu (KOOV 423/26.02.14).
Přejímající společník může v případě pochybností požádat správce daně o závazné posouzení, zda splnil veškeré podmínky pro možnost uplatnění daňové ztráty (§ 38na odst. 7 ZDP). Žádost o závazné posouzení podléhá správnímu poplatku.
Postup podle výše uvedeného má několik podmínek a omezení proti zneužití:
podle mého názoru Přejímající společník oznámí místně příslušnému správci daně, že bude postupovat podle § 23c ZDP (§ 23d odst. 1 ZDP), i když převod jmění na společníka není explicitně vymezen;
pokud je hlavním účelem nebo jedním z hlavních účelů transakce snížení nebo vyhnutí se daňové povinnosti, nepoužijeme zvýhodněné ustanovení o přenosu neuplatněné vyměřené daňové ztráty Zanikající společnosti a přenosu ostatních odčitatelných položek od základu daně u Přejímajícího společníka;
v tomto případě budou daňově akceptovány pouze transakce prováděné z přesvědčivých ekonomických důvodů, např. restrukturalizace nebo zvyšování efektivity činnosti (§ 23d odst. 2 ZDP),
pokud Přejímající společník nevykonává déle než 12 měsíců před převodem jmění na společníka ekonomickou činnost, obecně se má se za to, že neexistují přesvědčivé ekonomické důvody (§ 23d odst. 3 ZDP).
Mezi odbornou veřejností panují nejasné názory ohledně uplatnění výše uvedeného postupu při neoznámení postupu podle § 23c ZDP místně příslušnému správci daně. Podle mého názoru lze uplatnit pravidla i v případě, kdy není oznámen postup podle § 23c ZDP místně příslušnému správci daně, přičemž se podle mého názoru jedná pouze o nesplnění povinnosti nepeněžité povahy, za kterou hrozí pokuta (§ 247 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád – dále jen „“).
Pokud Zanikající společnost byla plátcem daně z přidané hodnoty, Přejímající společník se stává plátcem DPH ode dne zápisu převodu jmění na společníka do obchodního rejstříku (§ 6b odst. 2 ZDPH). Přejímající společník musí podat přihlášku k registraci k DPH do dne zápisu převodu jmění na společníka do obchodního rejstříku (§ 94 odst. 2 ZDPH), pokud již nebyl plátcem DPH z jiného důvodu.
 
Zákon o dani z nemovitých věcí
Předmět daně z nemovitých věcí spojujeme s jejich vlastnictvím. Daň z nemovitých věcí se vyměřuje k prvnímu dni kalendářního roku. Zanikající společnost bude v roce převodu jmění na společníka poplatníkem daně z nemovitých věcí, přičemž Přejímající společník se stane poplatníkem v dalším zdaňovacím období. Zanikající společnost musí oznámit správci daně, že v průběhu roku přestala být poplatníkem daně ze všech nemovitých věcí v jeho obvodu.
Pokud Přejímající společník nabyl nemovitou věc ke konci kalendářního roku, přičemž v katastru nemovitých věcí ještě není zanesena změna vlastnictví, musí podat daňové přiznání do třetího měsíce následujícího od konce měsíce, ve kterém došlo k zápisu do katastru nemovitých věcí (§ 14 odst. 11 ZDNV).
 
Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věci
Níže uvedené platí za předpokladu, že součástí jmění Zanikající společnosti je také nemovitá věc. Od 1. 11. 2016 zákonodárci doplnili převod jmění na společníka do předmětu daně z nabytí nemovitých věcí [§ 5 písm. b) ZDNNV]. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je její nabyvatel, tedy Přejímající společník (§ 1 odst. 1 ZDNNV). Přejímající společník musí podat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a zaplatit daň do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl proveden vklad práva k nemovité věci v katastru nemovitých věcí (§ 32 ZDNNV). Daň z nabytí nemovitých věcí vypočítáme ze zvláštní ceny podle znaleckého posudku [§ 18 odst. 1 písm. e) ZDNNV], přičemž sazba daně činí 4 %.
Silniční daň navazujeme na změnu zápisu provozovatele vozidla v jeho technickém průkazu. Zanikající společnosti zaniká daňová povinnost k dani silniční v měsíci předcházejícím dni zápisu změny provozovatele vozidla do technického průkazu. Přejímajícímu společníkovi návazně vzniká daňová povinnost k dani silniční v měsíci zápisu změny provozovatele vozidla do technického průkazu (§ 8 odst. 2 ZSD). Pokud Přejímající společník nebyl poplatníkem silniční daně, vzniká mu registrační povinnost, již musí splnit ve lhůtě splatnosti nejbližší zálohy – § 16 odst. 4 ZSD (tj. do 15. 4., 15. 7., 15. 10. nebo 15. 12.).
Vznik a zánik daňové povinnosti k silniční dani je vázán pouze na změnu zápisu provozovatele vozidla v technickém průkazu bez ohledu na:
okamžik převodu jmění na společníka;
změnu vlastnictví.
Zanikající společnost musí oznámit správci daně do 15 dnů zánik daňové povinnosti u daně silniční (§ 127 DŘ).
 
Komplexní příklad
Společnost Nestárnoucí, s. r. o. („Nestárnoucí“), přejímá jmění společnosti Rychlokvaška, s. r. o. („Rychlokvaška“), která se zabývá tvorbou a produkcí hudebních klipů. Společnost Nestárnoucí vlastní 90% podíl ve společnosti Rychlokvaška a zbylý 10% podíl vlastní společnost DJ Našrot, s. r. o. („DJ N“). Dodejme, že společnosti nejsou spojenými osobami z hlediska ZDP. K dispozici jsou následující údaje:
rozhodný den je 1. 1. 2019;
změny byly zapsány do obchodního rejstříku k 1. 7. 2019;
ocenění znalcem společnosti Rychlokvaška bylo stanoveno na 5 070 tis. Kč;
společnost DJ N má nárok na vypořádání ve výši 507 tis. Kč;
postupuje se podle § 23c ZDP, přičemž daňové opravné položky k pohledávkám a daňové rezervy byly převedeny na společnost Nestárnoucí a společnost Rychlokvaška neeviduje žádnou neuplatněnou daňovou ztrátu a její daňová povinnost za rok 2018 byla nulová;
obě společnosti oznámily správci daně, že budou postupovat podle § 23c ZDP;
společnost Nestárnoucí přebírá položky aktiv v účetních hodnotách.
Rozvahy Zúčastněných ÚJ jsou uvedeny níže.
 
Postup z pohledu Zanikající společnosti (společnost Rychlokvaška)
Rozvaha společnosti Rychlokvaška před převodem jmění na společníka:
Společnost Rychlokvaška provedla před převodem jmění na společníka následující účetní operace:
* V tomto případě se účetní odpis rovná částce, která se postupně rozpouští do základu daně (180 měsíců). Z tohoto důvodu je přijato zjednodušení, že daňově uznatelný náklad je ve výši účetní hodnoty.
Společnost Rychlokvaška provedla v rámci převodu jmění na společníka následující účetní operace:
Společnost Rychlokvaška před převedením jmění na společníka:
rozpustí účetní opravné položky k pohledávkám;
odúčtuje zbylou část „starého“ oceňovacího rozdílu k nabytému majetku;
odúčtuje zbylou část „starého“ goodwillu;
rozpustí účetní rezervy;
neboť výše uvedené položky nepřecházejí na společnost Nestárnoucí.
Předpokládáme, že veškeré daňové opravné položky k pohledávkám, daňové rezervy podle ZoR a položky časového rozlišení budou převedeny na společnost Nestárnoucí.
Z položek, které společnost Rychlokvaška rozpouští v důsledku převodu jmění na společníka, představuje:
daňově uznatelný náklad jednorázové zahrnutí oceňovacího rozdílu k nabytému majetku vzniklého koupí závodu do základu daně;
položky snižující základ daně – rozpuštění účetní opravné položky a rezervy;
položky zvyšující základ daně – jednorázové zahrnutí goodwillu vzniklého vkladem závodu do základu daně.
 
Postup z pohledu Přejímajícího společníka (společnost Nestárnoucí)
Rozvaha společnosti Nestárnoucí před převodem jmění na společníka:
Společnost Nestárnoucí provedla před převodem jmění na společníka následující účetní operace:
Společnost Nestárnoucí provedla v rámci převodu jmění na společníka následující účetní operace:
V rámci sestavení zahajovací rozvahy společnosti Nestárnoucí se provedly následující operace:
eliminace vzájemných pohledávek a závazků společností Rychlokvaška a Nestárnoucí;
eliminace 90% podílu ve společnosti Rychlokvaška oproti 90 % jejího základního kapitálu a zbytek oproti nerozdělenému zisku minulých let;
převedeno 10 % z jednotlivých složek vlastního kapitálu společnosti Rychlokvaška do závazku z vypořádání společnosti DJ N.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2018.