Plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet daně

Vydáno: 34 minut čtení

Pro účely zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “), je nutno rozlišovat dva rozdílné druhy plnění osvobozených od daně, a to: – plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně, – plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. V tomto článku se zaměříme na plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. U těchto plnění se neuplatňuje daň na výstupu a u přijatých zdanitelných plnění použitých pro uskutečnění těchto osvobozených plnění nejsou plátci oprávněni k odpočtu daně na vstupu. Pokud plátce použije přijaté zdanitelné plnění v rámci svých ekonomických činností jak pro plnění s nárokem na odpočet daně (viz § 72 odst. 1 ZDPH ), tak pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, je podle § 72 odst. 6 ZDPH oprávněn u tohoto přijatého zdanitelného plnění uplatnit nárok na odpočet daně jen v části připadající na použití s nárokem na odpočet daně, přičemž příslušná výše odpočtu daně v částečné výši se v tomto případě stanoví postupem podle § 76 ZDPH , který upravuje způsob výpočtu nároku na odpočet daně v krácené výši.

Plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet daně
Ing.
Jiří
Vychopeň
Daň z přidané hodnoty nebo část daně z přidané hodnoty, kterou nemůže plátce uplatnit jako odpočet daně podle ZDPH, je podle § 24 odst. 2 písm. ch) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZDP“), výdajem (nákladem) podle § 24 odst. 1 ZDP.
Podle § 51 odst. 1 ZDPH jsou při splnění podmínek stanovených v § 52 až 62 ZDPH osvobozena od daně bez nároku na odpočet daně tato plnění:
a)
základní poštovní služby a dodání poštovních známek (§ 52 ZDPH),
b)
finanční činnosti (§ 54 ZDPH),
c)
penzijní činnosti (§ 54a ZDPH),
d)
pojišťovací činnosti (§ 55 ZDPH),
e)
dodání nemovité věci (§ 56 ZDPH),
f)
nájem nemovité věci (§ 56a ZDPH),
g)
výchova a vzdělávání (§ 57 ZDPH),
h)
zdravotní služby a dodání zdravotního zboží (§ 58 ZDPH),
i)
sociální pomoc (§ 59 ZDPH),
j)
provozování hazardních her (§ 60 ZDPH),
k)
ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 61 ZDPH),
l)
dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na
m)
odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně (§ 62 ZDPH).
 
Základní poštovní služby a dodání poštovních známek
Základními poštovními službami se pro účely ZDPH rozumí základní služby vymezené v § 3 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž pro osvobození těchto služeb od daně musí být splněny následující podmínky:
poskytovatel služby musí být držitelem poštovní licence podle uvedeného zákona a
poskytovaná služba musí být obsažená v této licenci.
Podle § 1 odst. 3 výše uvedeného zákona poštovní službou není:
a)
přeprava poštovních zásilek, pokud je vykonávána osobou, která k těmto zásilkám současně neprovedla poštovní podání, třídění nebo dodání,
b)
služba obdobná poštovní službě, která je vykonávána odesílatelem nebo s ním propojenou osobou.
Při přeúčtování poštovních služeb jiné osobě (např. odběrateli, zákazníkovi) může plátce při splnění stanovených podmínek uplatnit postup upravený v § 36 odst. 11 ZDPH, podle kterého se do základu daně nezahrnuje částka, kterou plátce obdržel od jiné osoby na úhradu částky vynaložené jménem a na účet této jiné osoby. Podmínkou uplatnění tohoto postupu je, že přijatá částka nepřevýší uhrazené částky za jinou osobu a plátce si u plnění uhrazeného za jinou osobu neuplatní nárok na odpočet daně. Podle metodické informace Ministerstva financí k uplatňování postupu podle § 36 odst. 11 ZDPH nelze podle tohoto ustanovení postupovat v přípa