Účetní novinky roku 2018

Vydáno: 30 minut čtení

Účetní předpisy nejsou zdaleka tak častým terčem novelizací jako ty daňové, přičemž jejich původcem je obvykle unijní norma. A přesně k tomuto scénáři došlo od 1. 1. 2018, kdy prováděcí účetní vyhláška – i České účetní standardy – pro podnikatele byla novelizována hlavně z důvodu transpozice fakultativních (nepovinných) ustanovení Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. 6. 2013, o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnic Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (dále jen „Směrnice EU“). Pro lepší přehled a návaznost napřed krátce zrekapitulujeme hlavní změny od roku 2017.

Účetní novinky roku 2018
Ing.
Martin
Děrgel
Zákon č. 563/1991 Sb.
, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“), již od počátku roku 2017 postihla velká novela a druhá drobná technická úprava přišla v půlce roku 2017. Na účinnost od
1. 1. 2018
vyčkávala dříve schválená malinká a jen legislativně technická změna týkající se zrušení důchodového spoření.
První novela zákona o účetnictví z roku 2017
Zákon č. 462/2016 Sb
., kterým se
mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 462/2016 Sb.“)
Měnil jeden zákon
se týkalo 44 bodů
Účinnost
:
1. 1. 2017
- Důvodem byla unijní směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/95/EU ze dne 22. 10. 2014, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o uvádění nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými podniky a skupinami zavádějící regulaci a
povinné zveřejňování „nefinančních informací“ firem.
Jde o podrobnosti o jejich sociálním a environmentálním (životní prostředí) působení a otázek zaměstnaneckých, respektování lidských práv, boje proti korupci a úplatkářství. Naštěstí se ale nové byrokratické břemeno týká pouze 26 velkých obchodních společností coby subjektů veřejného zájmu.
Dále bylo upraveno speciální vymezení účetních období subjektů účastnících se přeměn a nově
se účetní pravidla přeměn neomezují jen na obchodní
korporace
,
ale platí obecně pro jakékoli účetní jednotky (například spolky). V souladu s účetní teorií bylo umožněno
pro účely účetní závěrky v rozvaze členit aktiva na stálá a oběžná.
Pojem „obchodní rejstřík“, který se omezuje na podnikatele, byl v zájmu podchycení i spolků, nadací, fondů a dalších účetních subjektů nahrazen obecnějším „veřejným rejstříkem“. Dále bylo doplněno, že
dlouhodobý majetek může účetně odpisovat nejen nájemce, ale i pachtýř,
pokud je o něm oprávněn účtovat a odpisovat jej na základě smlouvy o pachtu – celého nebo části – obchodního závodu.
Druhá novela zákona o účetnictví z roku 2017
Zákon č. 183/2017 Sb.
, kterým se
mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
Měnil 251 (!) zákonů
se týkalo šest bodů
Účinnost
(jen ohledně změn ):
1. 7. 2017
- Není to až tak dávno, kdy
od roku 2011 byly účetní sankce
bez bližšího odůvodnění
přejmenovány na „správní delikty“,
pouze v případě účetních prohřešků nepodnikatelů zůstalo označení „přestupky“.
Trestem byly v obou případech pokuty,
jejichž výše je diferencována dle závažnosti provinění, respektive porušení příslušného účetního ustanovení. Nyní ale legislativci a pak i zákonodárci usoudili, že i v případě podnikajících účetních jednotek jde vlastně o přestupky, a tak v rámci této neuvěřitelně obsáhlé novely byly také v přejmenovány obsahově poněkud mlhavé „správní přestupky“
zpět na tradičnější „přestupky“.
Novela zákona o účetnictví z roku 2018