Legislativní změny v druhém pololetí roku 2021

Vydáno: 17 minut čtení

V následujícím příspěvku bychom se zaměřili na rekapitulaci novinek v oblasti právních předpisů, které se mohou týkat neziskového sektoru. Jednotlivé změny probereme chronologicky.

Legislativní změny v druhém pololetí roku 2021
Ing.
Zdeněk
Morávek,
daňový poradce
Ve Sbírce předpisů je nejdříve vhodné upozornit na změnu vyhlášky o školním stravování, která byla zveřejněna pod č. 272/2021 Sb., a může se zprostředkovaně týkat také vás. Vyhláška byla přijata v souvislosti s novelou školského zákona, ve kterém se zavedl nový typ zařízení školního stravování (výdejna lesní mateřské školy). Zároveň se upravují finanční limity na nákup potravin.
Dále byla pod č. 285/2021 Sb. zveřejněna novela zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), která zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé a také na třetí a další dítě. Dále byla zrušena maximální výše měsíčního daňového bonusu, ovšem až od roku 2022. Z přechodných ustanovení ovšem vyplývá, že tato úprava nebude použita při měsíčních zúčtováních mezd za rok 2021. To znamená, že u zaměstnanců, kteří si u svého zaměstnavatele uplatňují daňové zvýhodnění na děti, se v průběhu roku 2021 nic měnit nebude a při zúčtování mzdy za zbylé měsíce roku 2021 a při výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti budou zaměstnavatelem poskytovány částky daňového zvýhodnění na děti platné před novelou ZDP. Zvýšení částek daňového zvýhodnění na děti promítne zaměstnavatel zaměstnancům až po skončení roku v ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021 za celé zdaňovací období, resp. za kalendářní měsíce, kdy poplatník splňoval nárok na uplatnění daňového zvýhodnění na děti. Zaměstnanci, kteří budou za rok 2021 podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob,

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
108/2006 Sb., o sociálních službách
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon
609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
283/2021 Sb., stavební zákon
284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona
285/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
301/2021 Sb., ve věci návrhu na zrušení zákona č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
329/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
330/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
355/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády

495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců
98/2015 Sb., o provedení § 101a zákona o sociálních službách
341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
322/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
347/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
356/2021 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2022 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2022 a o zvýšení důchodů v roce 2022
390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
391/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky

Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví
Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům
520/2020 Sb., o provádění adaptačně-integračních kurzů
589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
272/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
335/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů
350/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
375/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
376/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům
378/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů