Co vše může zaměstnanec uplatnit paušálním způsobem?

Vydáno: 20 minut čtení

V článku si ukážeme možnosti paušalizace výdajů a náhrad zaměstnancům ze strany zaměstnavatele a jejich daňové řešení. Půjde o paušalizaci cestovních náhrad a paušalizaci náhrad v rámci home office.

Co vše může zaměstnanec uplatnit paušálním způsobem?
Ing.
Ivan
Macháček
 
Paušalizace cestovních náhrad
Paušalizace cestovních náhrad přináší zjednodušení v oblasti poskytování náhrad cestovních výdajů při konkrétních tuzemských a zahraničních pracovních cestách. Tato možnost paušalizace cestovních náhrad se vztahuje na pracovněprávní vztahy, kterými se podle znění § 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZP”), rozumí pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (tj. dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti).
Řešení v zákoníku práce
Řešením paušalizace cestovních náhrad u pracovních cest zaměstnance se zabývá § 182 zákoníku práce
. Týká se to jak tuzemských, tak zahraničních pracovních cest. Pro toto rozhodnutí zaměstnavatele není třeba souhlasu zaměstnanců. Ze znění § 182 odst. 1 ZP vyplývá, že při sjednání paušální měsíční nebo denní částky cestovní náhrady, popřípadě při jejím stanovení vnitřním předpisem nebo individuálním písemným určením, vychází zaměstnavatel:
z průměrných podmínek rozhodných pro poskytování cestovních náhrad skupině zaměstnanců nebo příslušnému zaměstnanci,
ze skutečné výše již vyplacených cestovních náhrad za tyto pracovní cesty (za uplynulé období),
a z očekávaných průměrných výdajů této skupiny zaměstnanců nebo zaměstnance, to je ze změny průměrných cestovních náhrad v dalším období – pro rok 2022 se jedná o vyhlášku č. 511/2021 Sb., která stanoví sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravné pro tuzemské pracovní cesty a průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.
Částka paušálu může obsahovat buď všechny druhy cestovních náhrad, nebo pouze vybrané druhy cestovních náhrad.
Paušalizaci cestovních náhrad lze poskytnout zaměstnanci nejen při pracovní cestě definované v § 42 ZP, ale i při dalších pracovních cestác