Ing. Jitka Náhlovská, Ph.D.

  • Článek
Předkládáme Vám již třetí test zaměřený na nestátní nevýdělečné organizace (dále jen „NNO“). Vyřešením tohoto testu můžete sami sebe vyzkoušet ze znalostí účetnictví a daní NNO.
Vydáno: 29. 05. 2019
  • Článek
Předkládáme vám již druhý test zaměřený na nestátní nevýdělečné organizace (dále jen „NNO“). Vyřešením tohoto testu můžete sami sebe vyzkoušet ze znalostí účetnictví a daní NNO.
Vydáno: 04. 04. 2019
  • Článek
Předkládáme Vám malý test zaměřený na nestátní nevýdělečné organizace (dále jen „NNO“). Vyřešením tohoto testu můžete sami sebe vyzkoušet ze znalostí účetnictví a daní NNO.
Vydáno: 20. 03. 2019
  • Článek
Členové Výboru pro veřejný sektor společně se zaměstnanci Oddělení metodiky auditu Komory auditorů České republiky se rozhodli vytvořit metodickou pomůcku pro auditory, kteří se ve své praxi věnují nestátním neziskovým organizacím. Nejprve bylo nutno zmapovat a podrobit revizi zákony a ostatní právní normy, které řeší otázky účetnictví a auditu nestátních neziskových organizací.
Vydáno: 14. 05. 2018
Dle novely zákona o účetnictví mikro a malé účetní jednotky podávají do Sbírky listin pouze rozvahu (nutná v plném rozsahu) a přílohu. Nejsem si ale jistá, zda toto platí až pro ukládání z účetnictví roku 2015 či až z účetnictví roku 2016. Nevím, zda ještě za rok 2015 je na obchodní rejstřík nutné uložit i výsledovku a zda ještě za tento rok je možno ukládat výkazy ve zkráceném rozsahu.
Vydáno: 05. 04. 2016
Pokud úhrada faktury na 121 000 Kč přijde 5. srpna už rovnou ponížena o skonto – může být postup stejný, jak uvádíte? Vím, že to není ideální, ale odběratelé úhradu posílají rovnou ponížené o skonto podle smlouvy.
Vydáno: 25. 09. 2015
Vystavím fakturu za prodané zboží dne 30. 6. se splatností 31. 8. Ve smlouvě je uvedeno, že pokud odběratel zaplatí do 15. 8., dostane sconto 2 %. Z vystavené faktury odvedu DPH v červnu. Ale teprve až v srpnu zjistím, zda má odběratel nárok na skonto, či nikoliv. Pokud uhradí fakturu 5. 8. – může uhradit o 2 % méně. Je správný postup když: a) zaúčtuji poskytnuté sconto na účet 568, b) budu si nárokovat z poskytnutého sconta DPH v srpnovém přiznání k DPH – tzn.v měsíci úhrady vystavené faktury?
Vydáno: 13. 08. 2015
  • Článek
Nezisková organizace vede účetnictví a používá členění na hlavní a vedlejší činnost, střediska a zakázky - podle požadavků výboru. V uzavřených smlouvách s poskytovateli grantů, dotací je podmínka: příjemce se zavazuje vykazovat odděleně v rámci své účetní evidence, nebo v jiném znění: vést odděleně evidenci a účetnictví poskytnutého příspěvku. Znamená to tedy (střediska, zakázky použít nelze), že organizace musí zakládat analytické účty k poskytnutým příspěvkům (např. 501100-Spotřeba materiálu obecně, 501101-Spotřeba materiálu - grant město, 501102-Spotřeba materiálu - vláda)? Je možné použít evidenci např. v souboru excel?
Vydáno: 01. 07. 2013
Účtuji neziskovou organizaci, používám členění na hlavní a vedlejší činnost, střediska a zakázky - podle požadavků výboru. V uzavřených smlouvách s poskytovateli grantů, dotací je podmínka: příjemce se zavazuje vykazovat odděleně v rámci své účetní evidence, nebo v jiném znění: vést odděleně evidenci a účetnictví poskytnutého příspěvku. Znamená to prosím tedy (střediska, zakázky použít nemohu), že musím zakládat analytické účty k poskytnutým příspěvkům (např. 501100 - Spotřeba materiálu obecně, 501101 - Spotřeba materiálu - grant město, 501102 - Spotřeba materiálu - vláda)? Nebo mohu použít evidenci např. v souboru Excel?
Vydáno: 13. 05. 2013
Jsme právnická osoba – společnost s ručením omezeným. V roce 2010 jsme měli hodnotu aktiv ve výši 55 mil. Kč, žádné jiné kritérium jsme nepřekročili (čistý obrat byl pod 80 mil., počet zaměstnanců pod 50 osob). V roce 2011 přesáhneme hodnotu aktiv i hodnotu čistého obratu. Za jaké účetní období máme povinnost mít audit?
Vydáno: 25. 11. 2011
Právnická osoba - s. r. o., plátce DPH, účetnictví. Projekční kancelář koupila nemovitost, kterou začíná opravovat a rekonstruovat na sídlo firmy. K rekonstrukci bylo třeba připravit projektovou dokumentaci. Jak se bude o vytvořeném projektu na opravu vlastní budovy účtovat?
Vydáno: 12. 09. 2011
Firma má zůstatek na účtu 324 - přijaté zálohy z roku 2004. Zjistila jsem, že se jedná o zálohy vybrané od zákazníků na určitou službu, které nebyly nikdy zúčtované. Zákazníci uhradili zálohu, která jim měla být po uzavření smlouvy vrácena. Smlouva uzavřena nebyla a zákazníci uhrazené zálohy neurgovali ani nesdělili, kam jim mají být zálohy vráceny. Jak zlikvidovat zůstatek na tomto účtu nyní?
Vydáno: 01. 03. 2011
Dostala jsem nabídku na účtování neziskové organizace, ale nikdy předtím jsem se s nezisk. org. nesetkala. Můžete mi poradit, kde nejdu nějaké informace ohledně účtování takové společnosti, jaké jsou povinnosti atd.?
Vydáno: 12. 11. 2010
Příspěvková organizace zřízená krajem provádí několik druhů doplňkových činností, které jí zřizovatel vymezil ve zřizovací listině. Na konci kalendářního roku byl organizací za doplňkovou činnost jako celek vykázán kladný hospodářský výsledek. Kontrolou výsledku hospodaření za jednotlivé doplňkové činnosti bylo zjištěno, že dvě z nich vykázaly ztrátu. Kumulací výsledku hospodaření všech doplňkových činností byl skutečně vykázán zisk doplňkových činností snížen o vykázanou ztrátu dvou doplňkových činností. 1) Může v tomto případě příspěvková organizace použít vykázaný zisk z jedné doplňkové činnosti na vyrovnání ztráty jiné doplňkové činnosti? 2) Není tento postup příspěvkové organizace v rozporu s § 28 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., když zřizovatel nepovolil jiné využití zisku z doplňkové činnosti?
Vydáno: 14. 08. 2006