Ing. Zuzana Pšeničková - strana 4

Firma ukončila předčasně úvěr na automobil a úvěrová společnost naúčtovala poplatek za předčasné ukončení úvěrové smlouvy. Jak prosím zaúčtovat? Vstupuje do pořizovací ceny vozu? 
Vydáno: 26. 04. 2020
Je nějaká možnost, jak vyřadit nevymahatelnou pohledávku v daňové evidenci? Dlužníkem je s. r. o., s kterým bylo ukončeno soudní jednání se závěrem, že společnost nedisponuje žádným majetkem. Lze tuto nevymahatelnou pohledávku vyřadit? Nebo je nějaká jiná možnost storna pohledávky, aby se jednou (např. při ukončení podnikání) nemusela dodaňovat?
Vydáno: 21. 04. 2020
Chirurgciká ambulance s. r. o. obdržela od ZP MV avízo (2. 5. 2019) o vrácení částky 146 317,23 Kč. Podala jsem dodatečné daňové přiznání a pojišťovně jsem peníze vrátila a v průběhu roku zaúčtovala 548/221. Teď když pracuji na daňovém přiznání tak tápu jak dál: mohu interním dokladem zaúčtovat opravu 426/602 a účet 548 vyndat v daňovém přiznání z daňově uznatelných nákladů? A nárok na vrácení zaplacené daně zaúčtovat 341/595 a jak opravit údaje v rozvaze za minulé účetní období?
Vydáno: 20. 04. 2020
V roce 2018 jsem přebrala klienta s tím, že několik let nepodniká a vykazuje nulové přiznání. V roce 2018 měl v daňovém přiznání mírnou ztrátu. Letos mu vychází zisk, a tak najednou našel daňové přiznání z roku 2017, kde byl ve ztrátě 300 000 Kč (prodal si budovu z majetku firmy). Potřebovala bych poradit, jak tuto ztrátu zaúčtovat. Přemýšlela jsem nad účtem 426, ale co mám dát na druhou stranu?
Vydáno: 16. 04. 2020
Zaměstnanec předložil dodatečně již po uzavřeném vyúčtování pracovní cesty (cestovního příkazu) doklad za úhradu výpůjčky auta na pracovní cestě v zahraničí. Jaký je správný postup? Proplatíme doklad pokladnou samostatně (pokud je již cestovní příkaz vyúčtován) nebo musíme otevřít vyúčtování cestovního příkazu? Jak tedy postupovat i při přepočtu měny? Pokud budeme proplácet doklad samostatně, použijeme kurz z původního vyúčtování cestovního příkazu, kdy byl použit kurz ze dne vyplacení zálohy nebo lze použít kurz ze dne vystavení dokladu za vypůjčené auto? 
Vydáno: 15. 04. 2020
V únoru 2020 bylo podáno řádné přiznání k DPPO za rok 2019. V březnu 2020 ještě poplatník obdržel doklad časově a věcně patřící do roku 2019. Může ještě poplatník otevřít účetnictví 2019, doúčtovat tento doklad? Do konce března 2020 podat opravné přiznání k DPPO za rok 2019 včetně opravené závěrky?
Vydáno: 24. 03. 2020
Prosím info ke vstupní ceně drobného hmotného majetku – musí se do ní započítávat poplatky na doručení a další poplatky související s dodáním z EU? Znejistila jsem, protože pokud ano, překročil by tento majetek 40 000 Kč a musel by se odpisovat. Někde v paměti mám, že vedlejší náklady se u DKP nezahrnují do vstupní ceny, ale nevím jistě a nemůžu dohledat.
Vydáno: 09. 03. 2020
Slovenská firma (plátce DPH) si objednala u české firmy (plátce DPH) službu v hodnotě Kč 100.000,-. Služba byla vykonána na území Slovenska. Česká firma vystavila faktura na Kč 100.000,- v režimu reverse charge s uvedením korunového účtu. Slovenská firma omylem poukázala Kč 100.000,- na eurový účet, na který bylo připsáno 3840 EUR (kurz banky 0,03840). V účetnictví byl použit pro úhradu faktury kurz ČNB v den připsání částky na účet (EUR 25,39 Kč), tj. Kč 97.497,60. Tímto vznikl nedoplatek na faktuře ve výši Kč 2.502,40. Musí být mezi českou a slovenskou firmou uzavřena písemná dohoda o tom, že bude faktura uhrazena v eurech, aby mohlo být nahlíženo na vzniklý rozdíl (Kč 2.502,40) jako na daňově uznatelné náklady (kurzové ztráty a účtovat 563/311 daňově)?
Vydáno: 06. 03. 2020
Společnost má letitý interní předpis k časovému rozlišování, kde se uvádí, že kromě faktur za veškeré telekomunikační služby, které se neustále opakují, se časově rozlišuje vše, ale pokud se jedná o celkovou sumu dokladu do částky 5000 Kč, nemusí se časově rozlišovat. Při přebírání účetnictví jsem zjistil, že fakticky bylo časově rozlišováno vše nad 90 Kč. A přitom se Jedná se o společnost s obratem 5 milionů. Můžu upravit interní předpis tak, že se částky do 5 000 Kč časově nerozlišují. (Domnívám se že u obratu 5 milionů by mohla být částka do které se nebude rozlišovat i vyšší ale aby byla zachována alespoň nějaká kontinuita). A následně časové rozlišení nyní evidované na účtech, jedná se zaokrouhleně o "pouhých" 6000 Kč, rozpustit jednorázově do nákladů roku 2020 a dále už časově rozlišovat jen vyšší částky. Nevznikne tím nějaký problém? Vím že hranice pro časové rozlišování není nikde dána, ale je nějaké vodítko (% z obratu, nebo nějaký manuál pro kontrolní pracovníky FÚ), jak tuto hranici určit tak, aby nebyla následně označena například při kontrole za příliš vysokou?
Vydáno: 06. 03. 2020
Fyzická osoba podávala daňové přiznání za rok 2018 v prodlouženém termínu. Vyšla jí povinnost platit pololetní zálohy na daň z příjmů. Účetní program napsal, že splatnost těchto záloh je 15. 12. 2019 a 15. 6. 2020. Nemělo by to být spíš tak, že splatnost záloh měla být 15. 9. 2019 a 15. 3. 2020? 
Vydáno: 03. 03. 2020
U rozpracované zakázky (služby) na přelomu roku, na kterou vznikly náklady, se tvoří nedokončená výroba (121) ve výši vynaložených nákladů, tak aby byl zachován akruální princip a věcná a časová souvislost nákladů a výnosů s obdobím. Jak postupovat v novém roce? V účetních předpisech je naznačena úprava nedokončené výroby, u metody B skladů, ponechat ji do konce následujícího roku a teprve dle inventury upravit. Ale nedokončená výroba z roku 2019 bude začátkem roku vyfakturována odběratelům. Může se tedy nedokončená výroba (služby) za rok 2019, ihned začátkem roku 2020 přeúčtovat do nákladů a na konci roku 2020 vytvořit nová (aktuální) nedokončená výroba, nebo je správné počkat a až koncem roku 2020 upravit nedokončenou výrobu dle provedené inventury?
Vydáno: 03. 03. 2020
Lze v rámci daňové optimalizace přerušit daňové odpisy pouze u části obchodního majetku? Podnikatel, OSVČ, má v obchodním majetku 2 nákladní automobily, u jednoho bychom chtěli uplatnit přerušení daňových odpisů, u druhého bychom daňový odpis uplatnili. Lze takový postup použít?
Vydáno: 02. 03. 2020
Společnost zjistila k datu 30. 9. běžného roku manko na pokladně. Ke dni provedení inventury, tzn k 30. 9. běžného roku odpovědný zaměstnanec manko hotově uhradil. Musí společnost o této skutečnosti nějak účtovat, nebo vzhledem k tomu, že bylo manko okamžitě uhrazeno, žádný účetní případ nenastal? 
Vydáno: 18. 02. 2020
Společnost s r. o. provozuje stravování a pohostinství. Není vybavena počítači, jen pokladním systémem EET. Zaměstnanci neumí pracovat s výpočetní technikou. Účtují o zásobách způsobem B. Na konci roku provedou inventuru a zaúčtují. Můžete uvést jaká je povinnost v průběhu roku při vedení zásob zboží, aby se splnila povinnost vůči FÚ. Společnost převážně vaří obědy. Jak by evidence měla vypadat a co v ní musí být uvedeno? Povedou ji ručně. Názor daňového poradce je takový, že stačí vybrat nejdůležitější položky (maso, pivo, …např. 10 položek) a zapisovat nákup a výdej, aby se splnila povinnost, protože způsob evidence zákon přímo neurčuje. 
Vydáno: 13. 02. 2020
Dříve, když jsme se učili účetnictví, tak účet 518 v počítačovém zápisu 518000 byl označován jako SYNTETICKÝ, a pokud měla účetní jednotka Analytické účty 518100/518200 nebylo možné účtovat na syntetiku 518000. Nyní máme program, který jako syntetiku bere skutečně jen 518 a účet 518000 je již analytika. Může mít tedy jednotka Analytické účty 518000 a 518100 nebo v případě analytik je účet 518000 stále zakázaný?
Vydáno: 11. 02. 2020
Společnost L. s. r. o. nám zaslala 15. 12. 2019 zálohovou fakturu na teplo na 1/2020. Společnost H. jí zaplatila 30. 12. 2019. Společnost L. zaslala daňový doklad k 30. 12. 2019. Předpokládám, že tento daňový doklad půjde do DPH za 12/2019, ale zaúčtován bude jako náklad příštího období. Je to prosím tak?
Vydáno: 25. 01. 2020
Fyzická osoba OSVČ vede podvojné účetnictví a používá k platbám soukromý účet. Na soukromý účet chodí i platby, které nesouvisí s podnikáním, a odcházejí platby, které nesouvisí s podnikáním. Stav na účtu, zůstatek, nedopovídá stavu peněžních prostředku vzniklých z podnikání. Musím o celém výpisu účtovat? Musím jej zakládat do účetnictví?
Vydáno: 23. 12. 2019
Na jaký účet se správně účtují tržby projekční kanceláře za vytvoření projektové dokumentace nebo studie? Na účet 602 Tržby z prodeje služeb nebo na účet 601 Tržby za vlastní výrobky? V předkontacích je naznačeno účtování jako služba na účet 602, ale pokud se studie připravují přes rok, účtují se přes nedokončenou výrobu a to by ukazovalo, že se jedná o "vlastní výrobek".
Vydáno: 20. 12. 2019
V roce 2018 jsme pořídili vozidlo a v roce 2019 si zaplatili prodlouženou záruku na 60 měsíců ve výši 30 000 Kč. O prodloužené záruce účtujeme tak, že ji časově rozlišujeme na 60 měsíců, v nákladech roku 2019 je pouze poměrná část na účtu 548. Je toto zaúčtování z vašeho pohledu správně? 
Vydáno: 14. 12. 2019
Společnost pořádá pro zákazníky školení a zajišťuje jim občerstvení formou minerálek, oplatků a nebo obědů. Lze občerstvení dát daňově, anebo musí být účtováno na 513? Za jakých podmínek lze dát do nákladů daňově?
Vydáno: 12. 12. 2019