Účetnictví - strana 1

Společnost sjednala předplatné služby TEAMS na pravidelné měsíční období konkrétně 2. 6. - 1. 7. 2024 s datem vystavení 2. 7. 2024. Služba stojí 42 EUR, je placena inkasem s účtu v CZK, protože eurový účet společnost nemá. Dodavatel uvádí na fakturu 42 EUR přepočtenou na CZK 1045,11 Kč. Strženo je inkasem částka 1.084,61 Kč. Jde o vyúčtování závazku v CZK nebo EUR? Vzhledem k placení částky v CZK bychom z pohledu DPH postupovali následovně: ZD (= přepočtených 42 EUR na částku 1045,11 Kč z toho 21 % DPH - datum povinnosti daň přiznat a uplatnit zároveň nárok na odpočet poslední den poskytnutí služby tj. 1. 7. 2024? Z pohledu účetnictví do nákladů účtujeme částku co je na faktuře od dodavatele, tj. 1045,11 Kč a rozdíl oproti inkasu v bance zaúčtujeme jako kurzový rozdíl?
Vydáno: 18. 07. 2024
Pořídili jsme dlouhodobý majetek v EUR od tuzemského dodavatele, který byl dopředu částečně uhrazen. Prosím o posouzení správnosti účetního případu z hlediska účetnictví, i z hlediska DPH: 1. 26. 2. 2024 poskytnutá záloha na dlouhodobý majetek ve výši 50 % z kupní ceny: 41.734 EUR + 21 % DPH 8764,14 EUR 1.057.956,90 CZK + DPH 222.170,95 CZK (kurz účetní jednotky k 26. 2. 2024), zaúčtováno na 052 + 343 1038546,73 + DPH 218094,81 CZK (kurz dodavatele na faktuře), uplatněno v přiznání k DPH Jak se prosím účetně vypořádat s rozdílem, který vznikne na účtu 343 ve výši 4.076,14 CZK? 2. 27. 6. 2024 přijata faktura (DUZP 26. 6. 2024) na hodnotu celého plnění s odečtem již zaplacených 50 % z kupní ceny 83.468 EUR = 2.077.935,86 CZK (kurz účetní jednotky k 27. 6. 2024), zaúčtováno na 042 -41.734 EUR = -1.038.967,93 CZK (kurz účetní jednotky k 27. 6. 2024), zaúčtováno na 052 8.764.,14 EUR = 218.183,26 CZK (kurz účetní jednotky k 27. 6. 2024), zaúčtováno na 343 1.031.029,20 + DPH 216.516,13 CZK (kurz dodavatele na faktuře), uplatněno v přiznání k DPH Jak se prosím účetně vypořádat s rozdílem, který vznikne na účtu 343 ve výši 1.667,13 CZK, stejně jako již výše? Jak se prosím vypořádat s rozdílem ve výši 18.988,97, který vznikne na účtu 052? Bude zaúčtován vůči účtu 042 a vstoupí do ceny majetku při zařazení na účtu 022? Můžeme si v účetnictví stanovit, že pro nás účetní případ vzniká ke dni uskutečnění zdanitelného plnění na přijaté faktuře a ne datem přijetí faktury, jak je uvedeno v ČÚS č. 002? Pokud ano, můžeme stanovit rozdílný přístup např. pro zboží v cizí měně a pro dlouhodobý majetek v cizí měně?
Vydáno: 18. 07. 2024
Společnost s r. o. má předmět činnosti ubytovací služby (ubytovna). Ve vnitřní směrnici má stanoveno, že bude evidovat drobný hmotný majetek od 5.000 Kč do 80.000 Kč. Máme analytiku, kde účtujeme na 501100 spotřeba ostatní a 501200 spotřeba drobného hmotného majetku, který pak ještě zvlášť evidujeme. Vše jde daňově rovnou do nákladů. Když nakoupíme např. 8 postelí za 4.000/1 ks celkem tedy za 32.000 Kč, tak účtujeme na 501100 a již nikde neevidujeme. Většinou se zařízení nakupuje po větším množství. Časové rozlišení neděláme, protože drobný majetek na ubytovně dlouho nevydrží. Lze tento způsob účtování a zdanění akceptovat?
Vydáno: 18. 07. 2024
V důsledku živelní pohromy došlo k pojistné události (totální škoda) u odepisovaného vozidla pořízeného na úvěr. Úvěr je již plně zaplacený. Auto má ZC ke dni 30. 6. 2024 488 921,08. Pojišťovna zaslala informace o tržní hodnotě vozidla bez DPH, mínus hodnota zbytků (možnost prodat v aukci), spoluúčast ve výši 5% min. 5 000 Kč, pojistné plnění celkem - které vyplatila na účet. Pojistné plnění po odečtu spoluúčasti je vyšší než ZC. Jak zaúčtovat jednotlivé případy? Plnění od pojišťovny, spoluúčast, prodej vraku, vyřazení majetku.. U auta byl uplatněn odpočet DPH při pořízení. Co je nutné vše vzít v tomto případě v potaz?
Vydáno: 18. 07. 2024
Společnost ABC a. s. vlastní firma CBD s. r. o., a to od roku 2004 kdy zakoupila akcie firmy ABC s. r. o. za 10 mil. Kč. Základní kapitál ABC a. s. byl při založení 1.000.000 Kč splacen v vlastních zdrojů původního akcionáře, dále byl zvýšen o 43.000.000 Kč z vlastních zdrojů původního akcionáře a následně byl zvýšen o nepeněžitý vklad (nemovitosti) v hodnotě 196.000.000 Kč původním akcionářem to vše proběhlo dříve, než firma CBD zakoupila akcie firmy ABC a. s. V roce 2024 se rozhodl jediný akcionář firmy ABC a. s. (tj. firma CBD s. r. o.) snížit základní kapitál o 230.000.000 Kč, jak firma CBD s. r. o. jako jediný akcionář zdaní příjem se snížení základního kapitálu? Má tento příjem osvobozený od daně z příjmů z titulu vztahu matka–dcera? Nebo postaví proti příjmů ze snížení základního kapitálu tj. 230.000.000Kč nabývací cena akcií ve výši 10.000.000 Kč a rozdíl bude podléhat zdanění daní z příjmů právnických osob? Paragraf 19 odst. 1 zf) neumím vyložit správně. 
Vydáno: 18. 07. 2024
Společnost pronajímající nebytové prostory provedla na objednávku nájemce výměmu klimatizační jednotky prostřednictvím svého dodavatele (šlo o výměnu staré nefunkční klimatizace za novou, která nemá lepší technické parametry), náklady přeúčtovala na nájemce - účtování 518/321 a následné přeúčtování ve stejné hodnotě jako byla faktura od dodavatele: 311/518?
Vydáno: 17. 07. 2024
Řeším otázku nízké kapitalizace u v. o. s. Tato společnost přijala zápůjčky od spojených osob a v rámci svého účetnictví předepsala úroky MD 562/D 325. Vzhledem k tomu, že v.o.s. nemá žádný vlastní kapitál, tak v případě provedení testu nízké kapitalizace je jasné, že budou úroky vždy nedaňové. Je tomu opravdu tak, že tento test provádím i u tohoto typu společnosti? A v případě daňové neuznatelnosti transformuji hospodářský výsledek v.o.s. na základ daně (úprava o nedaňové náklady) a zdaním v samostatných přiznáních DPFO jednotlivých společníků? V. o. s. nepodává přiznání, podávají společníci. Nebo bych měla spíše řešit daňovou uznatelnost těchto předepsaných úroků ve vztahu přebírajících společníků v. o. s. (fyzických osob) vůči zapůjčitelům zápůjčky (spojené osoby)? Tzn, že nízkou kapitalizaci neřeší v. o. s., ale přebírající společník - neřeším daňovou uznatelnost úroků ve vztahu k v. o. s., která nepodává přiznání, ale k jednotlivým společníkům?
Vydáno: 17. 07. 2024
V roce 2022 účetní evidovala platby z karty v bance jako pohledávku vůči jednateli, ačkoli k těmto platbám byly doložené účtenky a týkaly se podnikatelské činnosti. Účetní je zapomněla zúčtovat. Jak tuto chybu nyní napravit a pohledavku odúčtovat?
Vydáno: 16. 07. 2024
Z jakých účtů se v s. r. o. skládá vlastní kapitál, můžete uvést nějaký příklad?
Vydáno: 16. 07. 2024
Společnost má pronajaty prostory od vlastníka budovy a část těchto prostor dále pronajímá - jde konkrétně o pronájem velké zasedací místnosti k různým školením a oslavám - zákazník si od společnosti objednává nejen pronájem, ale také catering vč. jídla a pití. Jídlo zajišťuje restaurace (DPH 12%), která to dodává hotové a společnost to přeúčtovává s určitou marží tomuto zákazníkovi (s DPH 21%). Zřídka zákazník požaduje také pití a čaje - tento sortiment standartně kupuje společnost jako občerstvení pro své obchodní partnery - účtuje tedy celý nákup na 513 - nedaňově a neuplatňuje DPH, protože dopředu neví, zda to "nespotřebuje" v rámci pronájmu. Jak tedy toto občerstvení, které má celé nedaňově může přeúčtovat daňově pokud bude část využita pro pronájem a přeúčtována v rámci pronájmu zákazníkovi a jaký vystavit daňový doklad z pohledu DPH, abych mohla uplatnit i část DPH a jak to celé zaúčtovat?
Vydáno: 12. 07. 2024
Jak správně postupovat při odpisu pohledávek a jak správně si nárokovat DPH v těchto dvou případech? Prodejce zboží vystavil dne 13. 5. 2022 první fakturu na 22.294,78 Kč (vč. DPH 21 %), dále dne 23. 5. 2022 druhou fakturu na 11.486,24 Kč. Nákupčí za přijaté zboží nezaplatil a dostal se do insolvence. Prodejce pohledávky přihlásil jako vykonatelnou přihláškou ze dne 20. 11. 2023 v celkové výši 49.925,58 Kč (Prodané zboží 33.781,02 + úroky 16.144,56). Na přezkumném jednání byla pohledávka zjištěna a nikým nepopřena. Insolvenční soud prohlásil konkurz na dlužníka. Prodejce zboží vystavil celkem 4 faktury ve dnech 28. 2. 2023 / 16. 3. 2023 / 31. 3. 2023 / 28. 4. 2023 v celkové částce 134.675,99 Kč (vč. DPH 21 %). Nákupčí za přijaté zboží nezaplatil a dostal se do insolvence. Prodejce pohledávku přihlásil jako nevykonatelnou přihláškou ze dne 10. 1. 2024 v celkové výši 147.106,62 Kč (Prodané zboží 134.675,99 + úroky 12.430,63). Na přezkumném jednání byla pohledávka zjištěna a nikým nepopřena. Insolvenční soud prohlásil konkurz na dlužníka.
Vydáno: 09. 07. 2024
Společnost s r. o. nemá zaměstnance, společníci se nevyplácí odměny za výkon funkce ani nejsou v s. r. o. zaměstnáni, nevyplácí si ani po 10 letech podíly na zisku. Zato má s. r. o. majetek - auta, motorku, nářadí, telefony, platí nájem, pojištění. S. r. o. má tržby, vykazuje zisk. Společníci pro firmu osobně pracují, ale vlastně nic za to dosud nemají. Lze dávat do nákladů firmy odpisy majetku, drobný majetek, nájemné, pojištění, telefonní poplatky, paušál na dopravu apod., když tam vlastně papírově nikdo nepracuje, a to ani dodavatelsky? 
Vydáno: 09. 07. 2024
Máme závazek po splatnosti v EUR, zároveň evidujeme vůči stejné společnosti pohledávky po splatnosti v CZK. Můžeme provést jednostranný zápočet, i když se jedná o plnění v různých měnách? A pokud ano, v jakém kurzu máme provést přepočet EUR závazku na CZK pohledávku? 
Vydáno: 09. 07. 2024
Společnost s r. o. zakoupila v květnu 2023 byt samostatnou fakturou. V téže budově zakoupila i garážové stání samostatnou fakturou. Obojí s. r. o. pronajímá fyzické osobě. Je v rozporu se zákonem o účetnictví, zavést 2 karty majetku (zvlášť na bytovou jednotku a zvlášť na garážové stání) a jednotlivě tyto dva majetky odpisovat? Nebo se musí zavést jen jedna karta majetku – byt včetně garážového stání – a odpisovat jako jeden celek? Pozemek je oddělen, bude zaveden na kartu a odpisovat se nebude. Vlastníkem bytové jednotky v katastru je s. r. o., má samostatný výpis z KN a samostatný LV. U garážového stání se jedná o podíl více spoluvlastníků, také má vlastní výpis z KN a vlastní LV.
Vydáno: 09. 07. 2024
Společnost zabývající se pronájmem nemovitých i movitých věcí chce rozšířit svoji činnost o půjčovnu šperků. Jakým způsobem je možné šperky účtovat - je možné je odpisovat, případně při pořizovací ceně nižší než 80 000 Kč je evidovat jako drobný majetek a účtovat do nákladů?
Vydáno: 08. 07. 2024
Paní si ulomila zub při konzumaci námi vyrobeného bramborového salátu. Reklamaci jsme uznali. Po zaslání dokladu jsme jí uhradili náklady na zubní ošetření. Jak zaúčtovat tento náklad?
Vydáno: 08. 07. 2024
Ve firmě jsme měli staré rozvody chladící vody ke strojům, které byly z kovových trubek. Byla třeba výměna rozvodů, protože už byly zrezivělé. Firma nám je vyměnila za plastové. Jinak všechny parametry zůstaly stejné. Můžeme náklady spojené s výměnou rozvodů účtovat rovnou do nákladů nebo je to technické zhodnocení?
Vydáno: 06. 07. 2024
S.r.o. se rozhodlo investovat a uložilo 1 mil. do investiční společnosti Wonderinterest. Investici zaúčtovala na účet 069. Na konci roku v soupisu zaslaném touto společností zjistila propad hodnoty investice na částku 20.000 Kč. 1) jak zaúčtovat tento propad hodnoty investice na konci roku a jaký vliv bude mít na daně v případě, že peníze s.r.o. nevyzvedne? 2) jaký vliv by byl v případě, že by s.r.o. peníze vyzvedla?
Vydáno: 06. 07. 2024
Společnost s. r. o., která má od r. 2023 tichého společníka právnickou osobu s 20% podílem na zisku, je dlouhodobě ve ztrátě, ale za rok 2023 vykázala poprvé účetní zisk. Daň z příjmů za rok 2023 neplatí (započítává daňovou ztrátu z minulých let), stejně tak účetní zisk by měl být zúčtován s účtem neuhrazené ztráty z minulých let. Má tato společnost povinnost vyplatit podíl na zisku tichému společníkovi, přestože ze zákona nesplňuje podmínky pro vyplacení podílu vlastnímu společníkovi? Pokud ano zdaní 20% podíl na zisku srážkovou daní ve výši 15 % a zbytek zisku zúčtuje s neuhrazenou ztrátou z minulých let? Je třeba oznamovat FÚ daň sraženou z podílu českému daňovému subjektu - právnické osobě?
Vydáno: 03. 07. 2024
S. r. o. má z minulosti nehmotný majetek (výrobní postupy a receptury). Některé z nich postupem času nejsou již využitelné pro výrobu a společnost by je chtěla odepsat či začít odepisovat, samozřejmě daňově, což od roku 2021 není možné. Je nějaká cesta?
Vydáno: 03. 07. 2024