Účetnictví - strana 2

Máme automobil v majetku a odpisujeme ho. Na nákup tohoto auta jsem si vzali úvěr, který splácíme. Teď jsme se dohodli s jinou firmou, že jí auto prodáme a ona si převezme i nezaplacené splátky úvěru. Prosím o účtování celé této operace: jak prodej auta a v jaké ceně a co se zbytkem úvěru na účtu 461? 
Vydáno: 03. 07. 2024
Máme nového klienta zájmový spolek, který až do 31.12.23 splňoval podmínky pro vedení daňové evidence (jednoduchého účetnictví). Z jejich rozhodnutí chtějí od 1.1.2024 vést účetnictví. Dle přehledu o majetku a závazcích mají k 31.12.2023 stav pokladny 68tis. Kč, na běžném účtu 285tis. Kč, nemají žádný dlouhodobý majetek, žádné zásoby, ani závazky či pohledávky. Za rok 2023 byl hospodářský výsledek -15tis Kč. Mám k tomu 3 otázky: 1. Zda počáteční stavy účtů v tomto případě lze zaúčtovat 68tis. Kč 211/961, 285tis. Kč 221/961, 15tis. Kč 931/961 a naproti tomu 368tis. Kč 961/932 (901)? 2. Druhý dotaz se týká zaúčtování na účet 932 či 901 - zda existuje nějaká norma, na základě které musí spolek zaúčtovat předchozí zisky při přechodu na účetnictví do vlastního jmění 901 nebo může zaúčtovat na účet nerozděleného zisku/neuhrazené ztráty 932? 3. Vzhledem k tomu, že spolek jako nezisková organizace nemůže žádný zisk vyplácet či ztrátu hradit podobně jako obchodní společnosti, tak jak se prosím obecně stavět k zůstatku na účtu 932 - lze zisk/ztrátu na tento účet převádět "neomezeně" nebo v případě, že by na účtu byl "vysoký" kladný zůstatek, tak je lepší ho převést do vlastního jmění?
Vydáno: 02. 07. 2024
Matka AAA a.s. má na účtu 061 zaúčtovaný obchodní podíl společnosti BBB a.s. ve výši 50% za kupní cenu 3.000.000,- Kč (podíl vlastní déle než 12 měsíců). Nyní matka prodává tento 50% podíl za 1.000.000,- Kč. Předpokládám, že 1.000.000,- Kč se zaúčtuje MD 3XX /DAL 061. Rozdíl proti původní kupní ceně 2.000.000,- Kč bude nedaňový či daňový náklad? Účtovat se bude na účet 561 proti účtu 061? Ještě doplňující dotaz, v roce 2022 obdržela matka vyplacený zisk společnosti BBB a.s. ve výši 2.000.000,- Kč, nedaňově zaúčtováno na 065/665 – je takto zaúčtováno správně? Co se stane s položkou ve výši 2mil.Kč evidovanou na účtu 065 v po prodeji podílu? Odúčtuje se nedaňově do nákladů? Prosím o sdělení, jak správně postupovat účetně a rovněž řešení tohoto případu po stránce daňové.
Vydáno: 02. 07. 2024
Jak správně účetně a daňově vyřešit situaci, kdy ve výrobním areálu sídlí více firem a jedna z nich se bude rozšiřovat a zvětšovat budovu. To způsobí, že k nám nebude moci zajet kamión původní bránou. Řešením by bylo vybudovat novou bránu místo stávajícího plotu, ta by však byla na pozemku, který vlastní jiná firma, která by bránu dovolila. Pokud by náklady na vybudování nové brány přesáhly 80 tis. Kč, což je hranice pro dlouhodobý majetek firmy, šlo by o technické zhodnocení cizího majetku nebo o nový dlouhodobý majetek? Jak dlouho by se brána daňově odepisovala? Může odepisovat firma, která bránu vybudovala z pozice uživatele a zároveň nárokovat DPH? Jakou smlouvu je třeba uzavřít? Kdyby hodnota nepřesáhla 80 tis. Kč. je možné účtovat rovnou do nákladů daného roku?
Vydáno: 01. 07. 2024
Zboží zasíláme různými přepravními společnostmi i na dobírku. Jedna přepravní společnost nám peníze z dobírek přestala na účet posílat. Jedná se celkem o 55 tis. Kč a o 12 faktur (různí odběratelé). Faktury jsem si interním dokladem uhradila a vytvořila pohledávku za přepravní společnosti ve výši 55 tis. Kč . Z tohoto důvodu bych se chtěla ještě jednou zeptat (původní dotaz ID:40367) na správné účtování: 1. úhrada 12 faktur interním dokladem 546/311 nedaňově? 2. Nyní bylo na přepravní společnost podáno insolvenční řízení, kam jsme pohledávku řádně přihlásili. Takže vytvořím pohledávku, náhrada škody za přepravní společností 315/645 ve výši 55 tis. Kč, vytvořím zákonnou opravnou položku 558/391 a dle výsledku insolvenčního řízení zruším zákonnou OP 391/558 a daňově odepíšu 546/315. Takže výnosy a náklady = 0 Jenže z tohoto účtování mi nakonec vyplývá, že stejně ty pohledávky zdaníme. Takže když nebudu účtovat o pohledávce za přepravní společností do výnosů a následně nebudu vytvářet zákonnou opravnou položku, výsledek bude stejný. Je moje úvaha správná? Je nějaké jiné řešení? (jsme s.r.o., vedeme účetnictví, plátci DPH). 
Vydáno: 01. 07. 2024
Zemřel společník, který měl v naších společnost s.r.o. a v.o.s. podíly. Pro dědické řízení musíme předložit podíly, které tento společník měl jak v s.r.o., tak v.o.s. Naše společnosti obě vlastní i bytové a nebytové domy, které se pronajímají. Máme na toto brát ohled a nechat si udělat nějaký odhad, protože tyto domy mají daleko větší skutečnou hodnotu, než je máme v účetnictví. Jsou nějaké metody, jak tento podíl vypočítat, nebo je jen jedna, kterou se musíme řídit?
Vydáno: 01. 07. 2024
Společnost vlastní administrativní budovu a poskytla nájemci příspěvek na výstavbu terasy v hodnotě 200tis. Kč. Terasa je v podstatě volně stojící položený rošt na štěrkovém podloží (tedy není připevněna k budově ani k zemi). Na roštu jsou přišroubovaná terasová prkna. Dílo je dle dodavatele kvalifikováno jako zahradní doplněk nikoliv stavební dílo. Rádi bychom tímto zkonzultovali, zda je vhodnější dílo zařadit do majetku jako samostaný movitý majetek (případně v jaké odpisové skupině), nebo technické zhodnocení k administrativní budově. Dále pracujeme i s variantou, že bychom k dílu přistoupili tak, že bychom ho po dobu trvání nájemního vztahu postupně rozpouštěli do nákladů, jelikož po ukončení nájemní smlouvy má nájemce terasu odstranit (pokud se s pronajímatelem nedohodne jinak). 
Vydáno: 28. 06. 2024
V době covidu společnost získala tzv. covid úvěr, kdy stát vracel úroky. V roce 2022 byl chybně zaúčtován nárok na vrácení tohoto úroku. Částka zůstala v rozvaze na účtu 378. Tento úrok již nebude státem vrácen. Jak správně odúčtovat částku z 378? 
Vydáno: 26. 06. 2024
Společnost pronajímající nebytové prostory poskytuje v rámci nájemních smluv pobídky - např. snížené nájemné, nájemné za 1 Kč na začátku nájemního vztahu, kromě toho také v některých případech zvýšené nájemné (pronajímatel provede na své náklady stavební úpravy, které jsou nadstandartem dle požadavků nájemce a chce po nájemci tento nadstandart zaplatit formou zvýšeného nájemného). NUR I-17 hovoří o časového rozlišení pobídek v nájemních vztazích: zvýšené nájemné není pobídkou (jde o zaplacení nadstandartní úpravy nájemcem) - má se tedy zahrnout do výpočtu průměrného nájemného, které budu časově rozlišovat po dobu nájemní smlouvy s ohledem na NUR I-17? Pokud pronajímatel poskytuje snížené nájemné v měně EUR a následně standardní nájemné je taky v měně EUR: jakým kurzem přepočítám průměrné nájemné, které časově rozliším s ohledem na rozhodnutí NUR I-17? Zůstatek takového průměrného nájmu, který postupně rozpouštím přes účet 385 přepočítávám kurzem ČNB k 31. 12. daného roku?
Vydáno: 26. 06. 2024
Dotaz k DPH a částce, která se dodaní ve mzdě. Příklad - faktura za pobyt zaměstnance v rekreačním zařízení za 25 000 Kč včetně DPH 12 %. Limit, kdy je pro zaměstnavatele nedaňový náklad na 528 a pro zaměstnance bez dodanění 21 983,50. Z této částky jako nedaňového nákladu si ani neuplatním DPH. Jak je to se zbytkem, který se zaměstnanci dodaní a pro firmu je daňovým nákladem? Můžu tuto zbylou částku 3 016,50 rozdělit na základ 2 693,30 a DPH 323,20, kdy zaměstnanci dodaním pouze tento základ a DPH si uplatním na vstupu? Nebo na uplatnění DPH není nárok a zaměstnanci dodaním celou zbylou část?
Vydáno: 26. 06. 2024
Společnost s ručením omezeným nakupuje ojetá vozidla z USA, nákup vozidel účtuje na účet 504 (metoda B), tyto vozidla společnost opraví, opravy účtuje na účet 511 a následně jsou vozidla prodána zaúčtováno na účet 604. Je správné zaúčtování oprav vozidel na účet 511 nebo se má účtovat na účet 504?
Vydáno: 25. 06. 2024
Poplatník provozující hospodu otevírá každý den v 17:00 hodin a zavírá následující den v 02:00. V případě že otevře hospodu 31. 5. 2024 v 17:00 a zavře 1. 6 .2024 v noci v 02:00. Je potřeba tržbu rozlišit na tržbu dne 31. 5 2024 od 17:00 do 00:00 a pak následně tržbu na den 1. 6. 2024 od 00:00 do 2:00? 
Vydáno: 24. 06. 2024
Společnost A (oprávněný) uzavřela se společností B (povinný) smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty, za kterou společnost A zaplatila 190 000,-- Kč. Ve smlouvě není uvedena žádná doba. Smlouva byla podepsaná 23.12.2023, návrh na vklad byl podán 4.1.2024. Jaké bude účtování u společnosti A (u oprávněného)? Jedná se o majetek nebo náklad? K jakému datu účtuji - ke dni vkladu k KN nebo ke dni podpisu smlouvy?
Vydáno: 20. 06. 2024
Na Allegru byl nákup na eshopu, faktura přišla od německého dodavatele, ale částka na faktuře byla vyšší o 500 Kč než skutečně zaplacená částka. Tato hodnota byla sleva – kupon uplatněný od Allegra. Jak tuto slevu zaúčtovat?
Vydáno: 20. 06. 2024
V roce 2023 jsme zaúčtovali dohadnou položku na provozní dotaci. Tuto dotaci jsme každý rok vždy obdrželi. Částku dotace jsme tedy odvodili z minulých let. Nyní jsme se dozvěděli, že dotaci nedostaneme. Jak zaúčtovat v roce 2024? Účtování v roce 2023 bylo MD 388/D 346 částka 700 000 Kč a MD 346/D 648 částka 700 000 Kč. Daňové přiznání za rok 2023 o tuto částku upravíme.
Vydáno: 19. 06. 2024
Česká s. r. o. je plátce DPH. Máme fakturu na ojeté auto, částka 1 040 000 Kč. úhrada dle kupní smlouvy: 220 000 Kč v hotovosti 300 000 Kč bankovním převodem (už bylo převedeno, vidím v bance) zbývajících 520 000 Kč je leasing (= Česká spořitelna to zaplatí na základě leasingové smlouvy). Zaúčtovala jsem fakturu na 1 040 000 Kč, DPH dle faktury něco přes 180 000 Kč. Můžeme uplatnit cele DPH? Auto je z poloviny majetkem České spořitelny. Zaúčtovala jsem zařazení do užívání, ale to bych asi taky neměla, když to není ještě majetek firmy, jen napůl, takže to mám nechat na 042 a po skončení leasingu dám na 022? A k odpisům jsem si vyžádala od klienta ještě leasingovou smlouvu. Měla bych zaúčtovat úvěr a vlastně úhradu faktury (těch 520 000 Kč) a zároveň závazek, který bude klient splácet = jednotlivé splátky dle splátkového kalendáře a tam je taky DPH a celková částka je samozřejmě vyšší než těch 520 000 Kč, je to asi 575 000 Kč. Jak to celé provést v účetnictví a můžu si nárokovat celou DPH?
Vydáno: 19. 06. 2024
Jak správně evidovat přijatou fakturu za náhradní díly, které neprošly přes náš sklad a byly od subdodavatele dodány rovnou zákazníkovi. Stačí přijatou fakturu zakázkově evidovat a zaúčtovat na účet 542 a vyfakturovat 642, bez příjemky a výdejky dílů?
Vydáno: 19. 06. 2024
Naše základní škola pořizovala novou skluzavku na hřiště. Na faktuře je uvedeno: Skluzavka laminátová v částce 19 422 Kč, demontáž a likvidace stávající skluzavky a montáž nové skluzavky v ceně 3 500 Kč, plastová deska – výměna demontáž montáž v ceně 2 000 Kč, doprava bude upřesněna. Budu zařazovat do majetku, až mi přijde faktura za dopravu? A  budou všechny tyto ceny součástí pořizovací ceny nové skluzavky? 
Vydáno: 18. 06. 2024
  • Článek
Jednou z činností Rady pro veřejný dohled nad auditem (dále jen „Rada“) je provádět, v souladu s požadavky evropského práva, kontroly kvality u auditorů a auditorských společností, které mají ve svém portfoliu alespoň jeden subjekt veřejného zájmu.
Vydáno: 18. 06. 2024
Společnost eviduje pohledávky po jediném odběrateli v těchto fakturovaných hodnotách: A: 114.000.- se splatností 17.4.2020, B: 298.000.- se splatností 24.8.2020 a C: 78.300.- se splatností 20.9.2020. Společnost pohledávky přihlásila do konkurzu. Dne 2. 5.2024 obdržela usnesení o zrušení konkurzu z důvodu nedostatečného výtěžku zpeněžení majetku podstaty. Na pohledávky nebyly dosud vytvořeny opravné položky k pohledávkám. Co je třeba udělat, aby bylo možno pohledávky v r. 2024 odepsat daňově?
Vydáno: 17. 06. 2024