Účetnictví - strana 4

Zaměstnanec zemědělského družstva poškodil družstvu plechová vrata od seníku. Družstvo vrata neopravovalo, zaměstnanci vrata odstranili, zlikvidovali a speciální firma nainstalovala nová, elektrická rolovací vrata. Bude se jednat o opravu majetku, nebo technické zhodnocení seníku? Seník je zařazen v majetku jako celek. Jak vše zaúčtovat?
Vydáno: 04. 06. 2024
Máme bytový dům o pěti bytech a 7 vlastnících. Jsme vlastníci podílů na bytovém domě. Chceme si na katastru podíly převést na bytové jednotky. Budeme si muset založit SVJ a vést účetnictví?
Vydáno: 04. 06. 2024
Společnost r. o. je každým rokem v zisku, a proto vyplácí zálohy na podílu na zisku a následující rok vždy rozhodne o podílu na zisku (ve stejné výši jako byly vyplaceny zálohy). Jaké položky rozvahy, resp. účtů musí testovat, aby mohly být zálohy vyplaceny, resp. následující rok podíly na zisku schváleny? Případně jiné podmínky dle zákona, tj. jaké konkrétní ustanovení zákona musí s.r.o. splňovat. Jedná se o malou s. r. o. (jednatel = společník), základní kapitál je 200 000 Kč, nerozdělený zisk minulých let je 2 000 000 Kč a výsledek hospodaření běžného účetního období je 300 000 Kč (jiné položky PASIV krom závazků - cizí zdroje ve výši 120 000 Kč v oddíle C v rozvaze s. r. o. nemá).
Vydáno: 04. 06. 2024
Společnost účtuje o předpisu poplatku za komunální odpad městu: 538 nebo 518/379 či 325? Nebo v bance přímo při placení 538 či 518/221?
Vydáno: 04. 06. 2024
OSVČ, daňová evidence, plátce DPH, uplatňování 60 % paušálních výdajů. OSVČ před 5 lety vymyslí a nechá si naprogramovat softwarový systém spolu s webem (dále pro jednoduchost jen "SW"), který následně dodnes pravidelně vydělává peníze. Z hlediska paušálních výdajů OSVČ neuplatňuje žádné odpisy, DPH ze souvisejících nákladů (programátoři, apod.) bylo před 5 lety nárokováno vždy celé, SW nebyl nijak vykazován jako dlouhodobý nehmotný majetek. Vše je v současnosti již po lhůtě pro stanovení daně dle § 148 DŘ, i po teoretické 36 měsíční lhůtě pro odepisování. Ze strany OSVČ nebyly vykazovány ztráty (tj. neprodlužuje se tedy patrně ani lhůta pro stanovení daně). OSVČ nyní v rámci ukončení své podnikatelské činnosti nechá SW ocenit znaleckým posudkem a daruje jej své matce. Matka darovaný SW následně vloží jako příplatek mimo základní kapitál do své s.r.o., ve kterém je jediným společníkem. Účetní hodnota vkládaného SW bude určena na základě zpracovaného znaleckého posudku. Předpis příplatku se zaúčtuje MD 355 / D 413. 1/ Bude darování SW vlastnímu rodiči osvobozeno od jakýchkoli daní? 2/ Je výše uvedený postup převodu SW daňově a účetně v pořádku? Anebo by měl být proveden nějak jinak? 3/ Samotné přijetí nehmotného vkladu bude následně účtováno MD na účet 012 (na straně OSVČ šlo o výsledek vlastního vývoje), anebo účet 013 (je i web chápán jako software?)? Anebo má být účtován na nějaký jiný účet (014, 019)? 4/ Bude s.r.o. vložený SW odepisovat (jeho hodnota se předpokládá vyšší, jak 60 tis, resp. vyšší, jak hranice pro odepisování dlouhodobého nehmotného majetku, stanovená účetní směrnicí s.r.o.)?
Vydáno: 04. 06. 2024
Zjistili jsme, že v minulém období let 2021, 2022 nebylo účtováno o účetních odpisech/oprávkách 551099/08. Nebyly uplatněny daňové odpisy. Jak tuto chybu nyní opravit? Jde o významnou chybu a mělo by být účtováno na účet 426 Opravy chyb minulého období 426*08? Je potřeba podat dodatečné daňové přiznání, nebo postačí popsat v příloze účetní závěrky? Je nutné tuto informaci změnit ve výkazu a upravit do minulého období? Jak následně převest stav účtu 426? Jak dále s tímto účtem naložit - měl by v tomto období vykázat nulovou hodnotu? Jde o účetní odpisy za r. 2021, 2022 v částce 1,2 mil. Stav účtu 426 vykazuje hodnotu -1,2 mil.
Vydáno: 04. 06. 2024
Firma A (s. r. o. - stomatologická ordinace - neplátce DPH) nakupuje pro svoji spotřebu zdravotnický materiál od různých dodavatelů. Zdravotnický materiál několikrát do roka přeúčtuje ve stejné ceně firmě B (lékaři OSVČ- neplátci DPH) a firmě C (s. r. o. - stomatologické ordinaci- neplátci DPH). Všechny 3 firmy, které provozují zubní lékařství, sídlí na jednom patře zdravotnického zařízení a nejsou to osoby spojené. a/ Musí mít firma A na tuto přefakturaci živnostenské oprávnění? b/ Účtujeme ve firmě A výsledkově: nákup materiálu MD 501A a následnou přefakturaci -501A. Je tento postup správný?
Vydáno: 04. 06. 2024
U společnosti, která pronajímá kancelářské prostory, došlo v červnu 2023 k pojistné události - poničení střechy a zatečení do pronajímaných prostor. V této souvislosti se vyskytlo několik událostí: 1. střecha byla v roce 2023 opravena, pojistné plnění vyplaceno zálohově v r. 2024 - v r. 2023 vznikly náklady na opravu střechy, na pojistné plnění byla v r. 2023 vytvořena dohadná položka aktivní - dopad na DPPO byl v r. 2023 nulový; 2. v pronajímaných prostorách zatím nedošlo k opravě ani k pojistnému plnění - v této souvislosti bych si s Vámi ráda potvrdila, že není zapotřebí tvořit dohadné položky aktivní na pohledávky za pojišťovnou z titulu opravy prostor, do kterých zateklo; případně že není zapotřebí tvořit rezervy na náklady na opravu; do současné chvíle není oprava hotova, žádné náklady zatím nevznikly, od pojišťovny máme pouze souhlas s opravami, ale nemáme žádný příslib pojistného plnění ani jeho výše v souvislosti se zmiňovanou opravou - dopad na DPPO je v r. 2023 nulový; 3. nájemce, který má dotčené prostory pronajaty, požaduje slevu na nájemném vzhledem k nemožnosti užívání prostor; společnost, která prostory vlastní, bude tuto slevu uplatňovat u pojišťovny jako pojistné plnění z titulu ztráty nájemného - vzhledem k tomuto faktu, jsou ve výnosech tvořeny dva dohady (1. dohad na ztrátu nájemného, 2. dohad na pojistné plnění z titulu ztráty nájemného - ve stejné výši - dopad na DPPO je v r. 2023 nulový). Můžete nám prosím potvrdit, že jsou výše uvedené kroky správné? 
Vydáno: 31. 05. 2024
Právnická osoba dne 28. 2. 2024 prodala 1/2 budovy. PC budovy činila 6 930 000 Kč. Datum pořízení budovy bylo 20. 8. 2018, odp. skupina 5 a uplatnění rovnoměrných odpisů. Zůstatková cena k 31. 12. 2023 činila 5 654 880 kč. 1) Jak postupovat při výpočtu odpisů před vyřazením první 1/2 majetku? 2) Jak zaúčtovat prodej (vyřazení)? 3) Jak se vypořádat s druhou 1/2, která zůstane v majetku firmy?
Vydáno: 31. 05. 2024
  • Článek
V praxi se lze občas setkat se situací, kdy účetní jednotka potřebuje z nějakého důvodu vyřadit či zařadit pouze část dlouhodobého hmotného majetku účtovaného v účtové skupině 02. Vzhledem k tomu, že tato oblast je v účetní a daňové legislativě upravena jen sporadicky, pokusili bychom se v tomto článku vysvětlit hlavní praktické aspekty vyplývající z těchto změn dlouhodobého hmotného majetku a souboru hmotných movitých věcí. Výklad doplníme o postupy účtování účetních případů včetně příkladů vztahujících se k této oblasti pro dva druhy účetních jednotek. V našem případě jsme zvolili charakterem činnosti relativně vzdálené, ale současně podobné subjekty, a to podnikatele a vybranou účetní jednotku v podobě státní příspěvkové organizace (dále jen „SPO“). V závěru našeho příspěvku zmíníme i postup řešení v případě, že se účetní jednotka rozhodla používat metodu komponentního odpisování.
Vydáno: 29. 05. 2024
  • Článek
V minulém příspěvku jsme vstoupili do světa vnitropodnikových účetních směrnic (dále jen „VUS“). Přiblížili jsme si smysl a hodnotu směrnic a navázali jsme obsahovou náplní – statut účetní jednotky, ale i systém zpracování účetnictví. Dnes budeme pokračovat. V úvodu snad jen připomenu, že VUS o systému zpracování účetnictví s vnitřním předpisem o oběhu účetních dokladů tvoří základní pilíře, které vytváří systém zpracování účetnictví v účetní jednotce a jsou nutným předpokladem úplnosti a průkaznosti účetnictví.
Vydáno: 29. 05. 2024
  • Článek
Divíte se otázce? Co to má zase znamenat? Čekání na nový zákon o účetnictví v České republice přerušují soustavné toky nových zahraničních předpisů. Ministerstvo financí staví vzhledem ke změnám v ekonomice, financování, přednostním volbám účetních principů a účetních metod nový zákon o účetnictví již několik let a stále se vrací na začátek. Koncepce, která již vypadala nadějně, se zase hroutí, neboť účetní závěrka se rozšiřuje o další související zprávy. Původně určené rozšiřování požadavků na informace velkým účetním jednotkám dopadá na střední, malé, ale i mikro. Získávání informací za dodavatelské řetězce jde napříč kategoriemi účetních jednotek.
Vydáno: 29. 05. 2024
Společnost s r. o., která má jediného jednatele a zároveň společníka, má na účtu 428-Nerozdělený zisk minulých let velký zůstatek (již několik let se účet navyšuje), protože každý rok je s. r. o. v zisku. Je možné z tohoto účtu u s. r. o. (tam nyní má 2 000 000 Kč) - vyplatit podíly na zisku ve výši např. 1 600 000 Kč? Případně pokud ne, jak si může společník a jednatel v jedné osobě vybrat „uspořené peníze“? Chtěl by je užít pro svou soukromou potřebu mimo podnikání. 
Vydáno: 28. 05. 2024
Subjekt vede daňovou evidenci. U pořízeného hmotného majetku využil zrychlené odpisování. Subjekt na tento majetek požádal o dotaci. Nyní je zůstatková cena majetku nižší než obdržená dotace. Jak nyní postupovat? Snižit zůstatkovou hodnotu do 0? Jak pak ale zaevidovat ten rozdíl dotace a zůstatkové ceny? Jak by se mělo bý správně postupovat a tomuto předejít?
Vydáno: 28. 05. 2024
Společnost s r. o., mikro účetní jednotka, předává prostřednictvím FÚ rozvahu a přílohu do sbírky listin. Za rok 2022 předávala rozvahu z plném rozsahu (nad rámec zákona, protože si to majitel firmy přál). Nyní za rok 2023 by chtěla zveřejnit rozvahu již pouze ve zkráceném rozsahu. Nebude nějaký problém nebo nesoulad na FÚ, když v roce 2022 byl výkaz zaslán v plném rozsahu a v roce 2023 již ve zkráceném rozsahu?
Vydáno: 27. 05. 2024
Soud schválil smír účastníků v souladu § 99 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řádu. V roce 2020 vznikly společnosti s ručením omezeným závazky 800 000 Kč a pohledávky 923 000 Kč mezi společností o obchodním partnerem. K 31. 12. 2022 došlo k zápočtu a částečně neuhrazena zůstala pouze pohledávka 123 000 Kč. V roce 2023 se odběratel soudně zpochybnil oprávněnost vystavených faktur. Soudní jednání nakonec vedlo ke schválení smíru v tomto znění: s. r. o. vrátí ve splátkách odběrateli částku 500 000 Kč. K pohledávce 123 000 Kč byla vytvořena opravná položka dle § 8a ZoR ve výši 50 %. Je potřeba vystavit opravný danový doklad k vydaným fakturám? Jak zaúčtovat v roce 2023 tento smír?
Vydáno: 27. 05. 2024
Vynaložili jsme 250 000 Kč na získání certifikátu, jehož platnost jsou 3 roky. Současně nám byla na jeho získání poskytnuta dotace ve výši 80 000 Kč. Jak správně postupovat při účtování tohoto případu?
Vydáno: 27. 05. 2024
Klient rekonstruuje nemovitost, kterou má v majetku. Rekonstrukci účtujeme na MD účtu 042. Na tuto rekonstruci si chce požádat i o dotaci. Kvůli dotaci si nechal vypracovat dokumentaci. Bude služba za zpracování této dokumentace vstupovat do technického zhodnocení nemovitosti (účtování na MD účtu 042), nebo se bude jednat o nákup služby, který můžeme zaúčtovat do běžných nákladů na MD účtu 518? 
Vydáno: 27. 05. 2024
U fyzické osoby při přechodu například z uplatňování výdajů stanoveným procentem na daňovou evidenci se upravuje základ daně v předchozím období o neuhrazené pohledávky. Jaké hodnoty se pak uvádí do přílohy č. 1 daňového přiznání následujícího období u počátečního stavu pohledávek? Uvede se 0 a nebo skutečný stav pohledávek, o který byl zvýšen základ daně v předchozím období? 
Vydáno: 27. 05. 2024
Společnost s r. o. vznikla 20. 12. 2022. Zvolili jsme si delší účetní období a nyní jsme podávali DAP za zdaňovací období od 20. 12. 2022 do 31. 12. 2023. V roce 2022 byla zahajovací rozvaha 701-411, 221-701 ve výši 1 000 Kč. Program nám toto dal do výkazu Rozvahy do běžného období. Ve výkazu Rozvahy za minulé účetní období jsou nuly. Je to tatko akceptovatelné?
Vydáno: 27. 05. 2024