Účetnictví - strana 3

U výdajů na reprezentaci účtujeme případné zaokrouhlení také na účet 513. Nové vedení přišlo s požadavkem účtovat zaokrouhlení (haléře) do daňově uznatelných nákladů účet 548 a tak „snížit“ daňově neuznatelné výdaje. Domníváme se, že účtování zaokrouhlení do daňově uznatelných nákladů u výdajů na reprezentaci není možné. (Výdaj včetně zaokrouhlení slouží k reprezentaci). Můžete nám potvrdit, že účtování výdajů na reprezentaci včetně zaokrouhlení na účet 513 je správné. Popřípadě mě ještě napadá účtování zaokrouhlení sice na účet 548 ale v analytickém členění také jako daňově neuznatelný výdaj. 
Vydáno: 14. 06. 2024
Společnost nakoupila starou stavbu za 1 135 000 Kč a zaúčtovala ji na účet 042, v roce 2023 provedla její úplnou demolici a vyřazení za účelem postavení fotovoltaické elektrárny (FVE). Při demolici stavby společnost prodala kovový odpad ze stavby (traverzy, konstrukce, zábradlí) do Kovošrotu za který utržila 1 404 000 Kč, tuto částku zaúčtovala do výnosů. V roce 2023 společnost na místě, kde stála zdemolovaná stavba postavila a zkolaudovala FVE. Má se část pořizovací ceny zdemolované stavby odepsat do nákladů nebo se má celá pořizovací cena staré stavby zahrnout do pořizovací ceny nové stavební části fotovoltaické elektrárny? Pokud se má část pořizovací ceny zdemolované stavby odepsat z účtu 042 do nákladů, tak v jaké výši? V roce 2022 byl poradenskou společností zpracován dotační projekt na fotovoltaickou elektrárnu se žádostí o dotaci za 40 000 Kč, společnost ho zaúčtovala na účet 042, což je možné dle KOOV 399/24.04.13 - Náklady spojené se získáním investiční dotace. V roce 2023 byla žádost o dotaci zamítnuta. Je možné náklady od poradenské společnosti za žádost o dotaci ve výši 40 000 odúčtovat v roce 2023 do daňových nákladů? Nebo mají zůstat součástí pořizovací ceny majetku - fotovoltaické elektrárny?
Vydáno: 14. 06. 2024
Developer staví bytový komplex. Účtujeme na účet zásob – zásoby vytvořené vlastní činností . Na financování přijal úvěr. Vstupují úroky z úvěru do hodnoty zásob jako přímé náklady nebo se účtují rovnou do nákladů (se zohledněním nízké kapitalizace, pokud by úvěr byl od spojené osoby).
Vydáno: 14. 06. 2024
Pracovní poměr zaměstnance byl ukončen dohodou ke dni 29. 5. 2024. Zaměstnanec v měsíci květnu odpracoval 4 dny, 2 dny byly svátek, za který se měsíční mzda nekrátí, 4 dny měl neplacené volno,1 den čerpal sick day to vše do 15. 5. 2024, od 16.5.24 je v dočasné pracovní neschopnosti nejen do 29. 5. 2024 , ale i dále. Hrubá mzda včetně odměn činí 9 635 Kč, náhrada při dočasné PN do 29. 5. 2024 činí 6.254 Kč, stravenkový paušál 400 Kč. Nyní bylo zjištěno, že zaměstnanec přečerpal dovolenou o 31 hodin , za kterou mu byly v minulosti vyplaceny náhrady mzdy ve výši 4685 Kč. Hrubá mzda tedy po odečtu těchto náhrad činí 9.635-4.685 = 4.950 Kč. Jaká má být nyní výše odvodů na sociální pojištění, zdravotní pojištění a daně.
Vydáno: 14. 06. 2024
Naše společnost s r. o. platí měsíčně zálohy na energie, které účtujeme MD 314/D 221. Dále platíme zálohy na materiál a služby, které účtujeme též na MD 314/D 221. Měli bychom na konci roku tyto nevyúčtované zálohy převést na účet MD 381/D 314? Pokud ano, které zálohy bychom měli přeúčtovat? 
Vydáno: 14. 06. 2024
Podléhá účetní závěrka organizační složky v ČR auditu při splnění daných kritérií? Organizační složka má zahraničního zřizovatele, který auditu podléhá v zahraničí. Jde mi pouze o českou účetní závěrku. 
Vydáno: 14. 06. 2024
Jak správně účtovat různé poplatky? Z ČÚS mi to není zcela jasné, v odborné literatuře jsem četla různé názory, možná něco z toho může být na rozhodnutí účetní jednotky, případně na zvyklostech účtování, ale to si chci právě zde ověřit. Jedná se mi zejména o tyto poplatky: poplatek za výpisy z rejstříků, poplatek za vidimaci, konverzi a legalizaci dokladů, dále rozhlasové poplatky, dálniční poplatky (v tuzemsku + v cizině), poplatek za převod auta, poplatek za upomínku, a jaký má být protiúčet u rozhlasových a dálničních poplatků?
Vydáno: 14. 06. 2024
Společnost eviduje v rozvaze závazek z přiznaného podílu na zisku (srážková daň při rozdělení HV řádně odvedena). Po uplynutí obecné tříleté lhůty dojde k promlčení těchto závazků a dle Interpretace NÚR I 15 dojde k vyřazení závazku z rozvahy (evidence v podrozvaze) souvztažně ve prospěch vlastního kapitálu společnosti. Dle výše uvedené interpretace, pokud společnost nenamítne promlčení a akcionář bude chtít tento přiznaný podíl vyplatit, účtuje se tato výplata na vrub vlastního kapitálu. Dochází při této výplatě „z vlastního kapitálu“ opět ke zdanění srážkovou daní (již jednou zdaněného přiznaného podílu)?
Vydáno: 14. 06. 2024
Jediným společníkem společnosti ABC s.r.o. je společnost DEF s.r.o. Splaceno 100 % podílu ve výši 240 000 Kč. Rozvaha společnosti ABC s.r.o. k 8.12.2023 - účty MD 211/ D 411 240 000 Kč. K 8.12.2023 byla uzavřena smlouva o převodu podílu ve výši 100 % a jediným společníkem (nabyvatelem) společnosti ABC s.r.o. se stala fyzická osoba LH. Nabyvatel (fyz.osoba LH) zaplatil převodci (společnost DEF s.r.o.) za podíl dohodnutou kupní cenu ve výši 257 900 Kč. Účtuje se ve společnosti ABC s.r.o. o tomto převodu podílu (uhrazené kupní ceně ve výši 257 900 Kč)?
Vydáno: 13. 06. 2024
  • Článek
Dluhy po splatnosti jsou běžnou součástí podnikání. Pro firmy a podnikatele je však důležité vědět, jak je správně účtovat a zdanit, aby se vyhnuli zbytečným komplikacím a sankcím.
Vydáno: 12. 06. 2024
Firma vlastní bytový dům, jehož jednotlivé byty pronajímá fyzickým osobám. Na střeše tohoto bytového domu vybudovala FVE, kdy většina vyrobené elektřiny bude spotřebovaná nájemníky a přebytky budou prodávány obchodníkovi. Jak prosím stanovit cenu vyrobené elektřiny z FVE, kterou bychom měli nájemníkům rozúčtovat? Lze cenu za vyrobenou MWh stanovit na základě nákladové kalkulace - tj. poměrem nákladů na výrobu (odpisy FVE + provozní náklady) a vyrobených MWh?
Vydáno: 11. 06. 2024
Vztahuje se na účetní, zaměstnance společnosti zabývající se nákupem a prodejem zboží, povinnost zákona AML? Může společnost uzavírat obchody s organizací z Bulharska? Nově tato země přibyla na seznam vysoce rizikových zemí AML. Má to pro společnost/účetní-zaměstnance nějaký dopad?
Vydáno: 11. 06. 2024
Manžel vede daňovou evidenci a je čtvrtletní plátce DPH. V roce 2023 koupil stroj v částce 110 000 Kč, zařadil ho do obchodního majetku a uplatnil DPH. Za rok 2023 neuplatnil odpisy a v roce 2024 stroj prodal z důvodu jeho malé kapacity a pořídil v roce 2024 stroj s větší kapacitou. Stroj z roku 2023 prodal za částku 90 000 Kč s DPH. Jak tento prodej zaúčtovat?
Vydáno: 11. 06. 2024
Řídí se účtování nadace nějakou vyhláškou, resp. má nějaká pravidla odlišná od účtování podnikatelů? Mohla fyzická osoba vložit do nadace nemovitost a provozovat tam kavárnu?
Vydáno: 07. 06. 2024
Právnická osoba má sídlo v nemovitosti, ke které nemá ve vlastnictví příjezdovou komunikaci. Na tuto komunikaci do vjezdu vybudoval vlastník firma AB (pronajímatel) elektricky ovládanou bránu, aby měla přehled, že se na její pozemek nedostane nikdo, kdo nezaplatí, zřídila si i kamerový systém, který ji snímá. Přístup byl dosud zdarma, ale nyní chce vlastník pozemku (vedený na katastru jako manipulační prostor), dle Smlouvy o vjezdu a vstupu na pozemek platit měsíčně poplatek za umožnění vjezdu, poměrnou část na provoz, obnovu a údržbu této brány. Do smlouvy o vjezdu a vstupu na pozemek si zakomponovala i povinnost uhradit 1/3 nákladů na vybudování a provozování této brány, která je v celkové výši cca 300 000 Kč. Tato částka bude dle smlouvy muset být zaplacena jednorázově ve výši 100 000 Kč na základě výzvy pronajímatele, kterou zašle na e-mail, nejsem si jistá, že bude zaslána faktura, možná jen výzva s odkazem na smlouvu. Pokud tuto smlouvu nepodepíšeme, nebudeme mít možnost dostat se do objektu firmy, takže nám nic jiného nezbývá. Smlouva je na 5 let. Jde z daňového pohledu tento jednorázový náklad na vybudování brány (100 000 Kč) dát do výdajů? Vlastníkem brány z 1/3 nikdy nebudeme, nebudeme mít svolení odpisovat. Jak toto daňově vyřešit? Souhlas s věcným břemenem ani žádný jiný ústupek ze strany „pronajímatele“ nemůžeme očekávat, není s ním možná žádná jiná dohoda. Jak proúčtovat měsíční náklady na provoz, údržbu, opravu a obnovu brány, lze nějak daňově? Bez zaplacení tohoto poplatku nebudeme mít přístup k naší nemovitosti.
Vydáno: 07. 06. 2024
Klient, právnická osoba, plátce DPH, Obdržel fakturu od Google. Text na faktuře je: Faktura za platbu předem. Platba předem - ve výši 40 000 Kč. DPH (0 %), Celková částka 40 000 Kč. Jak to bude s DPH a účtováním? 
Vydáno: 05. 06. 2024
Společník s. r. o. zemřel (s. r. o. měla celkem 3 společníky). Dědicové se o podíl v s. r. o. nepřihlásili, a protože společenská smlouva neumožnuje dědění podílů, nedošlo tak ani k výplatě uvolněného podílu na s. r. o. dědicům. Nárok na výplatu podílu se tak promlčel. Základní kapitál  s. r. o. tak byl snížen o tento podíl zemřelého společníka. Jak máme toto snížení zaúčtovat? V rozhodnutí valné hromady to uvedeno není – MD 411/D 428? 
Vydáno: 05. 06. 2024
  • Článek
V rámci vykazování nefinančních informací, respektive informací o udržitelnosti, dochází k zásadní změně, nejen co se týče rozsahu působnosti a obsahového vymezení informací. Za jednu ze zásadních změn lze považovat i otázku ověření těchto informací. Zatímco v případě nefinančních informací uváděných v souladu se směrnicí NFRD se auditor pouze vyjádřil, že nefinanční informace byly vypracovány a uvedeny ve výroční zprávě, případně byla vypracována samostatná zpráva, tak v případě zprávy o udržitelnosti dochází již k věcnému/faktickému ověření vykazovaných informací. Zákon o auditorech , který částečně transponuje požadavky směrnice CSRD , navíc upravuje požadavky na ověření této zprávy, přičemž ověřování této zprávy by mělo být standardizováno. Podle zákona o auditorech může zprávu o udržitelnosti ověřovat pouze auditor nebo auditorská společnost splňující požadavky zákona o auditorech . Ověření zprávy o udržitelnosti je součástí auditorské činnosti.
Vydáno: 05. 06. 2024
Společnost r. o. je každým rokem v zisku, a proto vyplácí zálohy na podílu na zisku a následující rok vždy rozhodne o podílu na zisku (ve stejné výši jako byly vyplaceny zálohy). Jaké položky rozvahy, resp. účtů musí testovat, aby mohly být zálohy vyplaceny, resp. následující rok podíly na zisku schváleny? Případně jiné podmínky dle zákona, tj. jaké konkrétní ustanovení zákona musí s.r.o. splňovat. Jedná se o malou s. r. o. (jednatel = společník), základní kapitál je 200 000 Kč, nerozdělený zisk minulých let je 2 000 000 Kč a výsledek hospodaření běžného účetního období je 300 000 Kč (jiné položky PASIV krom závazků - cizí zdroje ve výši 120 000 Kč v oddíle C v rozvaze s. r. o. nemá).
Vydáno: 04. 06. 2024
Společnost účtuje o předpisu poplatku za komunální odpad městu: 538 nebo 518/379 či 325? Nebo v bance přímo při placení 538 či 518/221?
Vydáno: 04. 06. 2024