Dohadné položky

V  jaké situaci se provádí dohad na výnosy a kdy se účtuje o nedokončené výrobě, kdy které použít?
Vydáno: 14. 09. 2023
V červnu 2023 máme stále ještě otevřené účetnictví roku 2022, přiznání k DPPO teprve budeme podávat. V květnu 2023 došlo k dohodě se zákazníkem, že mu bude dodatečně poskytnuta sleva na plnění roku 2022. Patří toto snížení výnosů do roku 2022 (účtováno přes dohadnou položku) nebo už patří do roku 2023?
Vydáno: 07. 07. 2023
Jsme dopravní společnost, s jedním zákazníkem máme smlouvu, že pokud překročíme limit paletového centra, tak nám palety vyfakturuje, a když je vrátíme zpátky, tak nám na ně vystaví dobropis. Palety jsou zákazníka, ale při přepravě zboží zůstávají u zákazníků, kam vozíme zboží, když to překročí limit, tak nám je vyfakturuje. Jedná se o velkou částku cca 1 mil. Kč, mám ji zaúčtovat na sklad nebo na dohadné položky? 
Vydáno: 12. 06. 2023
Přišla mi dotace na úrok z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, která se vázala k roku 2022, k uhrazeným úrokům z úvěru. V roce 2022 jsem ale zapomněla udělat dohadnou položku. Můžete mi poradit, kam 6xx zaúčtovat došlou dotaci na úroky? 
Vydáno: 31. 05. 2023
V říjnu 2022 jsme od leasingové společnosti odkoupili na úvěr automobil. Automobil jsme zařadili do majetku a odepisovali. Dle technického průkazu je naše firma provozovatelem a vlastníkem je úvěrová společnost. V listopadu 2022 nám bylo auto zničeno dopravní nehodou způsobenou třetí osobou. Bylo řešeno přes pojišťovnu a teprve v březnu 2022 byla tato pojistná vyřešena a tím pádem zbytek vraku přepsáno na nás jako na vlastníka vozidla. Mám vytvořit dohadnou položku do roku 2022 na škodu a zároven na pojistné plnění, nebo náklad a výnos z pojistné události dát do roku 2023, kdy jsme se stali vlastníkem?
Vydáno: 19. 05. 2023
Stavební společnost ukončila a předala investorovi (ŘSD) dílo k 31. 12. 2022. Součástí předání byly i provedené vícepráce, které ještě nebyly fakturovány. Na tyto vícepráce jsme vytvořili dohadnou položku MD 388/D 602. Podle názoru kolegů se jedná o nedokončenou výrobu. Neměla by se nedokončená výroba měla účtovat u rozpracovaných zakázek? 
Vydáno: 17. 04. 2023
Nezisková organizace (z.s.), sportovní klub, vlastní sportovní halu, kterou používá v rámci své hlavní činnosti (poskytování sportovních služeb apod.). V prosinci 2022 došlo k pojistné události, kdy těžký sníh poškodil část této haly. Pojistná událost byla v prosinci 2022 nahlášena pojišťovně. Pojišťovna pojistnou událost uznala (tj. od samého počátku ji nerozporovala) a v březnu 2023 oznámila výši pojistného plnění cca 1 mil. Kč. Nezisková organizace dosud žádné opravy související s touto událostí nerealizovala. K opravám, tj. k vynaložení nákladů, dojde až v následujících měsících. Podle dostupných výkladů účetních předpisů by se mělo účtovat o pojistné události v roce, kdy k ní dojde, tj. v roce 2022. V tomto případě dohadnou položkou 1 mil. Kč. Náklady ovšem budou vynaloženy v roce 2023, tj. není zřejmě možné do roku 2022 účtovat dohadnou položku na tyto náklady. Pokud je tento postup správný, pak dohadná položka na výnosy v roce 2022 způsobí, že hlavní činnost (jinak ztrátová) bude výrazně zisková a dojde tak k jejímu zdanění daní z příjmů. V roce 2023, tj. v roce realizace oprav, bude hlavní činnost výrazněji ztrátová než v běžných letech a tuto ztrátu zřejmě není možné jako odčitatelnou položku uplatnit (a to ani zpětně za rok 2022). V konečném důsledku by tímto postupem došlo ke zdanění pojistného plnění, ke kterému by jinak nikdy nedošlo, pokud by pojistná událost i oprava škody proběhly v jednom roce. Je tento postup správný, nebo je možné najít jiný legitimní a legální způsob účtování a zdanění? 
Vydáno: 11. 04. 2023
Jsme s. r. o., plátce DPH, a poskytujeme účetní služby. Jak správně zaúčtovat fakturu za služby, kterou vystavíme na konci 01/2023, ale týká se období 12/2022 (zpracování mezd, faktur přijatých, vystavených, DPH), fakticky ale tuto práci děláme v lednu. Patří tedy faktura do roku 2022 - zaúčtovat přes dohadné účty nebo už patří do roku 2023? 
Vydáno: 27. 01. 2023
Dne 29. 12. 2022 došlo k poškození zásilky (odeslané naší firmou) přepravcem. V zásilce byl stroj našeho zákazníka, který byl opraven v rámci pozáruční opravy a přepravován zákazníkovi zpět. Přepravce v 1/23 uznal své zavinění na poškození zásilky. Stroj byl v 1/23 námi znovu opraven (opravovala externí firma) a oprava byla námi v 1/23 refakturována přepravci. Je třeba do roku 2022 (neboť k poškození došlo 29. 12. 2022) tvořit účetní rezervu na částku opravy (dle faktury od externího servisu) a následně účtovat MD 385/D 602 částku, kterou jsme v 1/23 účtovali přepravci?
Vydáno: 27. 01. 2023
  • Článek
O časovém rozlišení nákladů a výnosů lze s mírnou nadsázkou tvrdit, že víme (téměř) všechno. Není divu, jedná se o jednu ze základních účetních zásad. Nebudeme se k této zásadě vracet a opětovně ji rozebírat, ale podrobněji se zaměříme na specifickou oblast, a to na časové rozlišení nákladů a výnosů, které plynou z cizoměnových závazkových vztahů. Tedy z takových pohledávek a závazků, které jsou sjednány a následně budou plněny v jiné než tuzemské měně. Je zřejmé, že i účty časového rozlišení je nutné paralelně vést v cizí měně za účelem možnosti zjištění jejich cizoměnového zůstatku, nicméně vzhledem k tomu, že účetnictví se vede pouze v české měně, rozebereme otázku přepočtu na českou měnu, a to nejen k datu vzniku účetního případu, ale také k rozvahovému dni. Tím se dostaneme ke kombinaci dvou často řešených témat, a to časového rozlišení a přepočtů cizích měn na českou měnu.
Vydáno: 24. 01. 2023
Společnost v 12/2022 chce zařadit technické zhodnocení (v podobě stavebních úprav) domu. V rámci stavebních úprav byli již dodány interiérové prvky v podobě nábytku, které však dodavatel nevyfakturoval a protože je s danou společností ve sporu je možné, že ani faktura nebude vystavena, navíc není ani žádný předávací protokol. Nicméně nábytek, který je dodán je plně funkční a nebrání řádnému užívání daných prostor k podnikání. Proto, aby mohla společnost tyto náklady zařadit do ceny technického zhodnocení a toto zhodnocení zařadit musí určit cenu těchto dodaných interiérových prvků na základě cenového rozpočtu s daných dodavatelem a sepíše nějakého vyjádření v podobě protokolu, čestného prohlášení?? Jak budeme o určení ceny nevyfakturované dodávky účtovat, návrh: 042/389?
Vydáno: 30. 12. 2022
Jak zaúčtovat dohadnou položku vratky spotřební daně? V roce 2021 jsme uplatňovali vratku spotřební daně „čtvrtletně“. Zaúčtování bylo následovné: MD 345/D 501, MD 221/D 345. Souvisí to s výší spotřebované nafty (evidence vyskl.nafty). Jsme zemědělské obchodní družstvo, základní podmínkou pro vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje je, že podnikají podle zákona upravujícího zemědělství a provozují: zemědělskou prvovýrobu. V letošním roce jsme přešli na roční normativy, a tedy podání DAP za r. 2022 v termínu do 3/2023. Kvůli objektivitě hospodářského výsledku zadávám každou ¼ dohadu vrácení spotřební daně tak, že zaúčtuji MD 388/D 501, ale nejsem si jistá, zda je to v pořádku. Tento dohad dělám 4× do konce roku v hodnotě loňské přiznané částky vrácení spotřební daně: 1,4 mil. Kč / 4 = 350 000 Kč čtvrtletně. Před podáním přiznání bych dohad rušila MD 345/D 388 a platba MD 221/D 345. Je tento postup v pořádku? 
Vydáno: 03. 10. 2022
  • Článek
Článek se zabývá způsoby účtování několika vybraných specifických okruhů účtování. Pozornost je věnována finančním operacím, které jsou v podnikové ekonomice poměrně časté, stejně tak jako účtování výsledků inventarizace, ať již fyzické nebo hodnotové. Zvláštní důraz je kladen na účty časového rozlišení, které jsou pro podvojné účetnictví typické, a jejichž vzorové případy jsou v článku uvedeny. Na závěr je provedeno zaúčtování hospodářského výsledku, tj. rozdělení zisku a úhrada ztráty.
Vydáno: 21. 06. 2022
  • Článek
V průběhu účetního období dochází často k časovému nesouladu mezi vznikem jak výdajů a nákladů, tak i příjmů a výnosů. Vzhledem k akruálnímu principu je nutné za příslušné účetní období zjistit správný výsledek hospodaření, což znamená, že se musí do příslušného účetního období zaúčtovat veškeré náklady a výnosy, které s tímto účetním obdobím časově i věcně souvisí. Časový i věcný nesoulad výdajů a nákladů, příjmů a výnosů je v účetnictví řešen specifickými nástroji, kterými jsou časové rozlišení, dohadné položky a rezervy.
Vydáno: 14. 06. 2022
V listopadu 2021 došlo k poškození vozidla ( spadlá větev ze stromu na střechu vozidla ). Vozidlo bylo opraveno autoservisem v lednu 2022 a zároveň byla oslovena pojišťovna s žádostí o náhradu škody s tím, že pojišťovna měla hradit přímo autoservisu a firma měla uhradit autoservisu pouze DPH. Jak nyní postupovat, pokud: a) pojišťovna uhradila pojistnou náhradu v únoru 2022, b) pojišťovna odmítla uhradit pojistnou náhradu. Vytvoří se dohadné položky 511/383 v úrovni nákladů opravy a 385/648 v úrovni pojistné náhrady od pojišťovny do roku 2021, nebo vše bude až nákladem a výnosem roku 2022?
Vydáno: 12. 04. 2022
  • Článek
Dohadné položky i časové rozlišení představují respektování zásady časového rozlišení, která stanoví, že výnosy a náklady se účtují do účetního období, se kterým věcně a časově souvisejí. Tato zásada vyplývá z § 3 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU “). Zaúčtování do nákladů a výnosů je potom nutné dobře posoudit také z pohledu daňové uznatelnosti, správné zaúčtování tak může mít i daňové dopady. Při výkladu bych se zaměřil na účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhláška“).
Vydáno: 31. 03. 2022
  • Článek
Zákon o účetnictví ve svém § 3 odst. 1 stanoví „známou“ zásadu časové a věcné souvislosti (neboli akruální princip). Přestože to čtenářům může připadat zbytečné, zastavme se u ní. Obecně je tato zásada v účetnictví vnímána jako pravidlo, které vyžaduje přiřazení nákladů k výnosům, s nimiž časově a věcně souvisí, stejně tak přiřazení výnosů k nákladům, s nimiž časově a věcně souvisí. Dále je obecně vžité, že časová a věcná souvislost je upravena pro účely účetnictví a pro účely stanovení základu daně z příjmů stejným způsobem. Ani jeden z uvedených závěrů nelze zcela potvrdit.
Vydáno: 31. 01. 2022
Manažerovi bude od 1. 12. 2021 vyplacena finanční náhrada dle 310 zákoníku práce, a to konkurenční doložka po dobu následujících 10 měsíců, tzn. až do 9/2022. Jak je to s daní z příjmu právnických osob? Máme na tuto finanční náhradu vytvořit dopadnou položku pasivní do r. 2021? Pokud by byla vyplacena najednou tzn. v 12/2021, byl by to náklad r. 2021 nebo máme časově rozlišit? 
Vydáno: 27. 10. 2021
Společnost s. r. o. tvořila dohadnou položku aktivní - úroky z poskytnuté zápůjčky, přesně nebylo doložené "čerpání" kvůli ztraceným pokladním dokladům (chyba jednatele) částka je tedy "odhadem". Účtování 388/662. Rok poté se jednatel s dlužníkem domluvili, že úroky společnost "odpustí", jistina byla vrácená. Navíc je komplikace, že úrok vypočítaný "odhadem" z loňska je menší, tedy zkrácený zisk, (skutečnost, že se úrok odpustí se "tušila" od začátku, dluh byl zajištěný nemovitostí). Bude potřeba opravovat dodatečným tvrzením loňský rok? Úrok se vypočetl chybou firmy menší, následně ale byl odpuštěný ..... tedy k žádnému plnění ani nedošlo. Jak velká míra „odchylky“ při tvorbě dohadné položky je vůbec tolerovatelná bez nutnosti dodatečného přiznání? A nyní nejdůležitější dotaz, co s účtem 388 v aktuálním roce? Připustíme-li možnost, že mylně zdaněný výnos minulého roku na účtu 662 je menší, bez nutnosti opravy, lze ho v aktuálním roce nedaňovým účtováním 562/388 vyrušit? Chci zrekapitulovat situaci, že v loňském roce firma zdanila zisk na účtu 662, chybou výpočtu firmy menší, ale přesto se ten zisk nerealizoval. Tedy je nutné dělat dodatečné na opravu 662 když je nyní jasné, že žádný zisk nebyl? Nedaňový náklad v aktuálním roce firmě nevadí. Jde o to, aby nebylo zpětně finančním úřadem vymáháno plnění z úroků, které se nikdy společnosti nezaplatily.
Vydáno: 05. 08. 2021
K 31. 12. 2017 jsme do účetnictví zaúčtovali přes dohadné položky pasivní náklad za doménové poplatky za nevyúčtované období 01-10/2017. Žádný doklad jsme do dneška nezískali. Jak nyní dále postupovat? Jak účetně „vyčistit“ účet 389 k 31. 12. 2020? Má tato situace vliv na daňovou stránku? 
Vydáno: 13. 04. 2021