Majetek drobný hmotný

  • Článek
Vstupní cena je speciální způsob daňového ocenění (dlouhodobého) hmotného majetku sloužící hlavně jako základna pro výpočet daňových odpisů. Praktikovi by se mohlo zdát nadbytečné, zavádět speciální ocenění majetku dlouhodobé spotřeby čistě pro účely daní z příjmů. Proč jednoduše nevyužít osvědčené a známé účetní ocenění pořizovací cenou, vlastními náklady, případně reprodukční pořizovací cenou? Důvodem je reálná obava zneužití příliš liberálních pravidel účetního oceňování, která vždy neodpovídají spravedlnosti v daňovém pojetí. Největší rozdíly provází nepeněžité vklady, zatímco účetně se oceňují obvykle aktuální znaleckou hodnotou, tak pro daňové účely je stěžejní zabránit duplicitnímu uplatnění výdajů a odpisovat pouze reálně vynaložené výdaje.
Vydáno: 29. 08. 2023
Jak správně postupovat v situaci, kdy končící zaměstnanec si chce od firmy, plátce DPH, odkoupit firemní NTB zařazený v drobném majetku za stanovenou cenu obvyklou dle situace na trhu? Forma úhrady byla zvolena srážka ze mzdy, dohoda podepsána písemně se souhlasem zaměstnance. V tomto případě se domnívám, že by se z dané částky měla odvést DPH, protože v minulosti byl na NTB uplatněn odpočet. Účtování bude následující: MD 331/D 335 - Předpis pohledávky za zaměstnance, odečet částky ze mzdy zaměstnance MD 335/D 641 - Ostatní pohledávky za zaměstnance a zaúčtován výnos z prodeje drobného majetku, MD 335/D 343 - odvod DPH?
Vydáno: 12. 05. 2023
Fyzická osoba koupí od jiné fyzické osoby obchodní závod za 1 mi. Kč. Majetek je oceněn znalcem celkem na 300 tis. Kč, každý kus majetku je v ceně do 80 tis. Kč. Drobný majetek a zásoby (celkem 300 tis. Kč) se stanou výdajem v okamžiku pořízení závodu. Rozdíl mezi PC závodu a oceněným majetkem je goodwill (700 tis. Kč). Goodwill je považován za nehmotný majetek. Od roku 2021 je dle § 24 odst.2 písm. zn) pořízení nehmotného majetku daňovým výdajem pro poplatníky s příjmy podle § 7 - § 9 zákona o daních z příjmů. 1) Znamená to, že goodwill se nebude v daňové evidenci odepisovat 180 měsíců a stává se daňovým nákladem, tedy že celá kupní cena jde do nákladů? 2) Pokud zakoupený drobný majetek je hodně starý, neplní svou funkci a FO si ve stejném roce musí koupit majetek nový (přístroje) – bude to mít vliv na goodwill?
Vydáno: 09. 03. 2023
Firma nakoupila v 2017 až 2019 drobný majetek (mobily, židle, drobná elektronika, ntb..) v hodnotách cca 3 000 Kč až 20 000 Kč. Všechny věci tehdy zaúčtovala do spotřeby při prvním užití pro ekonomický účely. Nyní provedla inventuru všeho evidovaného majetku a přišla na to, že nějaké věci v roce 2023 jsou již nedohledatelné, nefunkční, poškozené, zastaralé. Je možné to vyřadit z evidence bez daňových rizik? Ustanovení o vyrovnání DPH dle § 77 na tyto věci nedokáže sáhnout. Daňovým nákladem to bylo již v dávných letech účtováno do spotřeby při prvním užití. Jsou tam nějaká daňová rizika převážně z pohledu DPH, nebo i dodanění mezd jednateli apod. Pokud majetek pouze vyřadí z evidence drobného majetku bez doložení protokolu likvidace? Je vlastně firma povinná vést evidenci drobného majetku do 40 000 (80 000Kč)?
Vydáno: 21. 02. 2023
Dle interní směrnice s. r. o. je drobný dlouhodobý hmotný majetek do 80 000 Kč účtován v celé hodnotě přímo do spotřeby na účet 501 s tím, že některé z těchto movitých věcí společnost eviduje v operativní evidenci. Pokud není ve směrnici uvedena dolní hranice, je třeba evidovat všechen DDHM do 80 000 Kč? Je potřeba v interní směrnici uvést jasné pravidlo nebo je možné rozhodovat dle uvážení během roku co bude nebo nebude evidováno v operativní evidenci? Kdy je nutné drobný dlouhodobý hmotný majetek účtovat na účet 028?
Vydáno: 30. 11. 2022
Pořizovali jsem vozidlo a zároveň k tomu od stejné firmy kupovali gumové koberce do auta, které ale byly na faktuře zvlášť. Je potřeba dát koberce na 042 nebo rovnou do spotřeby?   
Vydáno: 28. 11. 2022
Společnsot s r. o. má v obchodním majetku počítač. Nyní byl zakoupen nový monitor za 20 000 Kč. Jaké je správné zaúčtování? Bude se účtovat na 501 jako drobný hmotný majetek, 511 oprava počítače nebo jako malé technické zhodnocení na 548?
Vydáno: 14. 11. 2022
Společnost s r. o. koupila server (1 ks) včetně Windows server Standard Core (2 ks) ve výši 36 000 Kč bez DPH. Jedná se o samostatný drobný hmotný majetek a lze ho účtovat na 501 i včetně Windows? Potom bychom brali server jako samostatný funkční majetek, který lze propojit s více počítači. Nebo se jedná o malé technické zhodnocení (do 80 000 Kč) počítače (zde nevím, kterého, když se připojuje více počítačů)? Samotný server jako specifický druh počítače nelze využít samostatně, resp. k tomu není určen. Potom bychom ale samotný server nemohli považovat za samostatný drobný majetek. Pak by se účtovalo na 548? Která z variant je správná?
Vydáno: 10. 10. 2022
Společnost s r. o., která vznikla před 3 lety, nemá v drobném majetku nákup mobilních telefonů. Nyní od 9/2022 jsou nově na s. r. o. vystavovány faktury za telefonické hovory a za internet. Jedná se o pracovní telefonní hovory jednatele a personalistky firmy. Používají však své soukromé mobilní telefony. Musíme evidenčně vložit do obchodního majetku tyto dva telefony a v jaké ceně? Předpokládám, že se nebude jednat o daňový náklad.
Vydáno: 05. 10. 2022
Letos přecházíme na hospodářský rok, přechodové období má 13 měsíců. Máme v evidenci drobný majetek s delší životností, který odpisujeme dva roky. Účetní odpisy se v tomto případě rovnají daňovým. Jak je to v tomto případě s daňovými odpisy? Můžu si uplatnit daňové odpisy za 13 měsíců? U ostatního odpisovaného majetku, cenově nad limit, uplatňujeme pouze roční daňové odpisy (za 12 měsíců).
Vydáno: 22. 06. 2022
Právnická osoba, s. r. o., si koupí v roce 2021 drobný hmotný majetek ve výši 70 000 Kč (počítač). Ve vnitřní směrnici má stanovenou hodnotu pro dlouhodobý hmotný majetek 80 000 Kč. Bude tedy účtovat drobný hmotný majetek jako zásobu na účet 50. Musí být časově rozlišen, když doba použití je delší než 1 rok?
Vydáno: 16. 03. 2022
Jsme škola, příspěvková organizace zřízená krajem. Z fondu FKSP bychom chtěli přispět na vybavení pracoviště pořízením majetku ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců. Plánujeme do každého kabinetu nebo kanceláře zakoupit filtrační konvice na úpravu kohoutkové vody. Lze na pořízení tohoto majetku přispět z fondu FKSP? Pokud ano, jednalo by se o čerpání z fondu dle § 5 vyhlášky o FKSP (účet 412.0299)? Jak zaúčtovat pořízení konvic do podrozvahové evidence prostřednictvím nákupu na fakturu (cena do 800 Kč za kus)? Náhradní patrony do konvic by si zaměstnanci hradili z vlastních prostředků.
Vydáno: 31. 01. 2022
Součástí vrtacího stroje je teleskopická vrtná tyč. Pořídili jsme si druhou tyč v hodnotě 1 mil Kč, kterou potřebujeme, abychom tu původní mohli opravit a nechat si jí v záloze. Je druhá vrtná tyč technickým zhodnocením vrtacího stroje?
Vydáno: 17. 12. 2021
Jak se prosím postupuje z hlediska zákona o DPH při vyřazení např. zásob (které nejsou prozatím vydány do spotřeby) či drobného majetku, který je již vydán do spotřeby nebo-li používán, a tak zaúčtován v nákladech (např. tiskárna za 5 tis. Kč, PC za 20 tis. Kč) ze strany podnikající fyzické osoby. Vyřazený obchodní majetek je převeden do osobního užívání a byl při jeho pořízení uplatněn odpočet DPH na vstupu. Fyzická osoba vede účetnictví. Rozumíme správně, že v případě zásob nevydaných do spotřeby se postupuje dle § 13 odst. 4 písm. a) ZDPH a odst. 5 ZDPH, a tedy že se jedná o fikci dodání zboží? Nebo se má provést vyrovnání odpočtu dle § 77 zákona o DPH? Rozumíme správně, že v případě tiskárny a PC, které se již používají, a tedy jsou zaúčtovány v nákladech, se při jejich vyřazení z obchodního majetku do osobního používání neprovádí žádná korekce z hlediska zákona o DPH?
Vydáno: 01. 10. 2021
Jak správně zaúčtovat nové a první zimní pneumatiky k vozidlu za 15 000 Kč? Účetní jednotka účtuje drobný majetek do 80 000 Kč na účet 501 (do spotřeby). Je vhodnější použít v tomto případě účet 501.AE, 548.AE (analytický účet, kde se sleduje technické zhodnocení do limitu) nebo na účet 511 (jako údržbu)?
Vydáno: 21. 09. 2021
Společnost pořídila nový drobný majetek, konkrétně mobil. Jednateli jsou soukromé hovory předepsány k úhradě. Je z pohledu DPH správné: 1) Faktura za služby od operátora - nárokovat si jenom poměrné DPH z pracovních hovorů, soukromou část včetně DPH dát jednateli k úhradě. 2) Fa za nákup mobilního telefonu - krátit stejným poměrem jako hovorné v době pořízení, otázka je dokdy sledovat a upravovat toto DPH z nového mobilu? Nebo, kdyby byl uplatněný plný nárok, do kdy musí společnost vystavovat doklady o "dodání zboží", když soukromé hovory budou pravděpodobně na měsíční bázi. Aby v konečném důsledku firma na DPH neodvedla tímto způsobem více než nárokovala v době pořízení mobilu. (předpokládám, že základem pro výpočet DPH na výstupu by byla cena mobilu bez DPH, teda její poměr soukromého volání, a to každý měsíc přesně do kdy?) Musí být vůbec DPH z mobilu kráceno (nebo nekráceno ale vystavovat doklad o dodání zboží), když částku za soukromé hovorné jednatel vrací do pokladny? Nejsou tímto způsobem všechny náklady spojené s mobilem již daňové, včetně plného nároku DPH při pořízení? Jsou veškeré náklady spojené s mobilem již daňově uznatelné, musí se tedy DPH na vstupu šetřit tímto způsobem?
Vydáno: 14. 09. 2021
Je možné nárokovat DPH z faktury za "servis" tabletu, podmínka 12 měsíců před registrací je splněná. Zavádějící je údaj z faktury "servis", ve skutečnosti se jednalo o výměnu poškozeného tabletu za tablet nový z titulu pojistné události - poškození majetku. A dále, je tento "příjem" DPH daňový výnos? V roce pořízení byl daňovým nákladem.
Vydáno: 07. 09. 2021
Společnost s r. o. zakoupila v r. 2021 do kanceláří více skříní v rozloženém stavu. Skříně mohou fungovat samostatně. Žádný kus nedosahuje částky pro zařazení odpisovaného majetku, která je ve výši 80 000 Kč. Na dopravu a montáž skříní si s. r. o. najala firmu, částka za tyto práce byla přes 15 000 Kč. Jak zaúčtovat fakturu za dopravu a montáž: a) jako službu na účet 518, b) na účet 501 jako navýšení pořizovací ceny drobného majetku s tím, že v evidenci drobného majetku by se cena každé skříně navýšila o poměrnou část z této faktury?
Vydáno: 07. 09. 2021
S firmou uzavřena smlouva o zápůjčce přístroje (s PC spadající do DDHM) do školní jídelny, zároveň od též firmy odebírány potraviny a nápoje. Po určité - smlouvou dané době - odprodej přístroje za zůstatkovou cenu cca 10 Kč. Máme evidovat jako DDHM?
Vydáno: 24. 06. 2021
Společnost v březnu 2021 nakoupila vybavení hotelu (drobný majetek). Společnost od ledna 2021 provozuje ubytovací činnost a předpokládá, že by se k 1. 6. 2021 stala plátcem DPH. Je možné uplatnit DPH z tohoto pořízeného majetku, pokud by ho vedla společnost v operativní evidenci jako drobný majetek? Pokud by společnost nakoupila další vybavení v průběhu měsíce května, než se stane plátcem DPH, je možné uplatnit DPH z tohoto drobného majetku za předpokladu, že by tento majetek do 1. 6. 2021 (datum vzniku plátcovství DPH) vedla v účetnictví na účtech zásob a zařadila ho do užívání po 1. 6. 2021?
Vydáno: 12. 05. 2021