Sleva na studenta

Může studentka, která nastoupila 4. 9. 2023 k dennímu studiu na VŠ, podepsat smlouvu na HPP 40/hod. týdně? Řeříme dvojí odvody ZP, SP. A jak to bude s případnými slevami na studenta a poplatníka a  mohou si rodiče uplatňovat slevu na dítě?
Vydáno: 27. 09. 2023
Mohu uplatnit slevu na dítě v 10. měsíci, pokud syn přerušil studium na SŠ od 10. 10. 2022 do 31. 8. 2023? Začal podnikat 8. 9. 2022 (výpis ŽL) fakturoval za 10. měsíc 2022 - vystaveno v listopadu 2022. Sleva na dítě je od 1-10/2022, nebo vzhledem k tomu, že začal podnikat ve stejném měsíci jako přerušil studium (10. 10. 2022), jen 1-9/2022?
Vydáno: 17. 03. 2023
Zaměstnanec si v roce 2022 uplatňoval daňové zvýhodnění na dceru. V červu 2022 mi donesl potvrzení, že dcera ukončila státnicemi studium na vysoké škole dne 24. 5. 2022 a v červnu již pracuje. Zrušila jsem daňové zvýhodnění od 6/2022. V měsíci 8/2022 mi donesl nové potvrzení o studiu od 3. 8. 2022 - dcera nastoupila na další vysokou školu. Daňové zvýhodnění jsem obnovila od 8/2022. Mohu teď při ročním zúčtování daní poskytnout daňové zvýhodnění i na měsíce 6 a 7/2022? Mám za to, že se jedná soustavnou přípravu na budoucí povolání. 
Vydáno: 02. 03. 2023
Zaměstnankyně nastoupila 1.10.2022 do zaměstnání HPP. Přinesla potvrzení o studiu na období 14.9.2022-31.8.2023 na prezenční formu studia na další vysoké škole. Státní závěrečnou zkoušku z předešlé vysoké školy složila 23.5.2022. Školu prezenčně nenavštěvuje. V budoucnu pravděpodobně obdrží rozhodnutí o ukončení studia. Jak následně postupovat? V průběhu studia nikde nepracovala, má nárok při dodání potvrzení o studiu z předešlého studia v rámci ročního zúčtování na slevu na studenta za období 1.-8/2022? Další potvrzení je vystaveno 14.9.2022 - má nárok tedy i na slevu za 9/2022?a zároveň na douplatnění slevy na poplatníka v rámci ročního zúčtování daně za období 1-9/2022?
Vydáno: 09. 02. 2023
1/Studentovi bakalářského studia, bylo v říjnu 2022 již 27 let. Studium dokončí někdy v dubnu 2023. Bude mít jeho matka nárok na slevu na dani za rok 2022 a 2023? 2/ Student bakalářského studia má živnostenský list a v říjnu mu bylo 27 let. Má za rok 2022 nárok na slevu na dani jako student?
Vydáno: 31. 12. 2022
Může manželka zaměstnaná na zkrácený úvazek uplatnit daňové zvýhodnění na svého manžela - studenta VŠ (25 let, prezenční studium)? Žijí spolu u rodičů manželky, ale trvalé bydliště dle OP má stále u svých rodičů, kteří ho finančně podporují, a on si zároveň přivydělává na dohodu o provedení práce. Hrála by v tomto případě roli výše jeho výdělku na DPP, tj. pokud by v některém měsíci překročila 10.000,- Kč? A pokud by manželka uplatnila toto daňové zvýhodnění, může on vůči dani ze svých příjmů z DPP uplatnit slevu na poplatníka a na studenta? 
Vydáno: 30. 12. 2022
Zletilé dítě ukončilo letos studium střední školy maturitní zkouškou. Po dobu prázdnin je uplatňována zaměstnanci na toto dítě sleva na dani. Zletilé dítě nastoupí od října 2022 na jazykovou školu v Berlíně a bude studovat němčinu po dobu 1 roku. Lze toto pomaturitní studium v cizině doložit potvrzením z této školy a uplatnit slevu na dítě? Pokud ano, je možná sleva na dítě za září, když nastupuje až v říjnu? Jednoletý jazykový kurz na této škole skončí v květnu následujícího roku, je možná sleva na dítě v měsících následujících po ukončení tohoto studia (červen až září 2023), když se bude hlásit na vysokou školu v ČR a stane se studentem VŠ v ČR po prázdninách v příštím roce? Kdo je plátcem zdravotního pojištění tohoto zletilého dítěte (zletilé dítě nebo stát)? 
Vydáno: 10. 11. 2022
Objevují se potvrzení o studiu, které si studenti stahují přes svůj přístup ze stránek školy. Vše je správně vyplněno a je tam poznámka, že doklad je elektronicky zapečetěn a QR kód. Je třeba tento dokument převést do např. prostřednictvím czech pointu do papírové podoby nebo je předané potvrzení pro uplatnění slevy postačující?
Vydáno: 07. 11. 2022
Zaměstnanec si chce uplatnit slevu na vyživované dítě. Stačí u dítěte staršího 18 let doložit jen potvrzení o studiu nebo je třeba zároveň i rodný list dítěte? Pokud je zaměstnanec rozvedený a chce uplatnit slevu na vyživované dítě, co potřebuji doložit od druhého rodiče? Stačí, aby zaměstnanec sám vyplnil čestné prohlášení, kde by prohlásil, že má ve své péči vyživované dítě (konkrétně uvedené) a nikdo jiný na něj neuplatňuje daňové zvýhodnění? Od druhého z rodičů by nic nedokládal.
Vydáno: 27. 10. 2022
Zaměstnanec uplatňuje slevu na vyživované dítě starší 18 let připravující se na budoucí povolání. Potvrzení o studiu doložil . To je však zaměstnané a jeho příjem podléhá sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Může si uplatňovat slevu na dítě?
Vydáno: 27. 10. 2022
Lze uplatnit slevu na dítě ve smyslu § 35c odst. 1 ZDP, pokud se jedná o dítě studující na VŠ na Ukrajině v rámci prezenčního studia?
Vydáno: 20. 09. 2022
Zaměstnanec chce uplatnit na daňové zvýhodnění na dítě (19 let), které se stalo od září studentem SŠ - kombinované studium. Student žádné stálé zaměstnání nemá, vykonává jen příležitostné brigády. Může tedy otec daňové zvýhodnění uplatnit? Pokud by student pracoval a jeho výdělečná činnost zakládala účast na nemocenském pojištění, tak by si otec daňové zvýhodnění na dítě asi uplatnit nemohl, ale když nebude pracovat (resp. pravděpodobně jen na DPP bez účasti na nemocenském pojištění), tak předpokládám, že si daňové zvýhodnění na dítě uplatnit může. Musí otec ještě nějak dokládat to, že dítě opravdu nemá příjem zakládající účast na nem. pojištění nebo stačí jen podepsané Prohlášení poplatníka daně z příjmů FO za závislé činnosti? Pokud by se jednalo o studium na VŠ, tak je kombinovaná forma studia posuzována jako soustavná příprava na budoucí povolání a daň. zvýhodnění si může rodič uplatnit. Jen to studium na SŠ je v tomto ohledu trochu složitější... .
Vydáno: 19. 09. 2022
Zaměstnanci bylo ukončeno studium na vysoké škole ke dni 14. 8. 2022. Jak to bude se slevou na studenta za 08/2022? 
Vydáno: 06. 09. 2022
Zaměstnancova dcera přerušila studium na SŠ od 17. 1. 2022 do 31. 8. 2022. Dne 9. 5. 2004 dovršila 18 let. Má zaměstnanec nárok na daňové zvýhodnění za 5/2022? Druhý zaměstnanec má syna, nar. 30.7.2004, který ukončil studium na SŠ v dubnu 2022. Má tento zaměstnanec nárok na daňové zvýhodnění za 7/2022?
Vydáno: 16. 08. 2022
Může být zaměstnanci ve mzdě za červenec a srpen přiznáno daňové zvýhodnění na dítě (20 let), které řádně ukončilo studium na středním odborném učilišti a od září zahájí studium maturitního oboru, když o prázdninách má občasné brigády? A na druhé dítě (22 let), které ukončilo studium na VOŠ a od září nastoupí studium na VŠ, přičemž v červenci a srpnu je zaměstnáno na poloviční úvazek? Zaměstnavatel nemá žádné potvrzení o pokračování ve studiu, pouze ústní vyjádření zaměstnance, že děti budou od září pokračovat v dalším studiu. Lze přiznat daňová zvýhodnění na obě děti již v měsíční mzdě za prázdninové měsíce, nebo až při ročním zúčtování, kdy už bude zaměstnavatel mít potvrzení o dalším studiu k dispozici?
Vydáno: 15. 08. 2022
  • Článek
V článku se zaměříme na daňové podmínky výdělečné činnosti studentů, především z pohledu jejich brigádnických aktivit po dobu letních prázdnin (studentské brigády za účelem přivýdělku). Zákon č. 262/2006 Sb. , zákoník práce (dále jen „ZP “), specifikuje omezující pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců v § 243-247 ZP , přičemž mladistvými zaměstnanci jsou dle § 350 odst. 2 ZP zaměstnanci mladší než 18 let. Z § 35 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník (dále jen „ObčZ “), vyplývá, že nezletilý, který dovrší 15 let, se může zavázat k výkonu závislé činnosti podle ZP , přičemž jako den nástupu do práce nesmí být sjednán den, který by předcházel dni, kdy nezletilý ukončí povinnou školní docházku.
Vydáno: 04. 08. 2022
Má zaměstnankyně nárok na slevu na dani na vyživované dítě ještě za měsíc červenec 2022, pokud dítě po absolvování jednoletého pomaturitního kurzu cizího jazyka už dále nepokračuje v dalším vzdělávání, ale registruje na Úřadu práce? Dítě se zaregistrovalo na ÚP až v průběhu měsíce července, nikoliv k 1. 7. 2022.
Vydáno: 02. 08. 2022
Student střední školy (denní studium) vykonal úspěšně maturitní zkoušku v 5/2022. Od 1/2022 je výdělečně činný, nemocensky pojištěn, zaměstnán na HPP. Za které měsíce r. 2022 bude náležet daňové zvýhodnění v těchto případech? 1) Student nebude pokračovat ve studiu. 2) Student bude pokračovat od 9/2022 ve studiu na jiné SŠ (denní studium). 3) Student bude pokračovat od 9/2022 ve studiu na VOŠ (dálkové studium). 4) Student bude pokračovat od 9/2022 ve studiu na VŠ.
Vydáno: 08. 07. 2022
Student VŠ podepsal prohlášení u svého zaměstnavatele, kde byl zaměstnán na 4 měsíce, tj. uplatňoval slevu na poplatníka a studenta. Dále měl ještě příjmy z DPP na srážkovou daň. Nyní sám bude podávat daňové přiznání, aby mu byla srážková daň vrácena. Jeho celková daň činí 0 Kč pouze při využití základny slevy na poplatníka. Nemusí v přiznání uplatnit slevu na studenta ačkoliv jí měl v prohlášení uplatněnou, tak i tak bude mít daň ve výši 0 Kč. Nemá u sebe totiž nyní potvrzení o studiu a chtěl by přiznání podat bez této slevy. Je to možné? Pokud musí slevu na studenta uplatnit i v přiznání dle jaké ustanovení zákona o daních z příjmů.
Vydáno: 23. 03. 2022
Zaměstnankyně má dvě děti. Na jedno dítě uplatnovala slevu celý rok 2021. Druhé dítě mělo slevu leden-únor a září-prosinec 2021, protože dodala přerušené studium. Jak to bude v ročním zúčtování? Má dítě nárok za měsíce, kdy nedodala studium 3-8/2021?
Vydáno: 24. 02. 2022