Výdaj na reprezentaci

Může si fyzická osoba/firma, plátce DPH, uplatnit DPH na vstupu u nákladů na reprezentaci, pokud tyto náklady jsou dále přefakturovány klientovi? Bude se jednat i o daňově uznatelný výdaj?
Vydáno: 03. 07. 2023
  • Článek
V dnešní době (počátek června 2023) se hodně hovoří o úsporném, resp. Ozdravném balíčku ve vztahu k dopadu na státní rozpočet. Podle dostupných zdrojů lze očekávat mj. také zrušení 22 daňových výjimek s dopadem úspory, resp. zvýšení příjmové části státního rozpočtu ve výši cca 7,6 mld. Kč. V roce 2024 se předpokládá úspora ve výši 2,3 mld. Kč a v roce 2025 ve výši 5,3 mld. Kč.
Vydáno: 14. 06. 2023
Společnost provozující v určitém regionu pravidelnou přepravu osob uspořádá volbu miss, do které se mohou na základě veřejného vyhlášení soutěže přihlásit soutěžící (splňující podmínku věku 17 až 35 let, jiné omezující podmínky nejsou stanoveny). Proběhnou dvě výběrová kola, všechny účastnice obdrží odměnu za účast 2 000 Kč, porota vybere 12 finalistek, které se budou týden v tuzemském hotelu připravovat na finálový večer a následně vlastní finálový večer. Finalistky obdrží odměny 15 000 Kč, první tři v pořadí pak ještě 100 000 Kč, 50 000 Kč a 30 000 Kč. Krom finančních odměn vynaloží společnost náklady na pobyt v hotelu, pronájmy sálů na výběrová kola i finále, moderátory, kulturní doprovodný program (hudební skupinu), technické zajištění soutěže, náklady na prezentaci soutěže v tisku a na sociálních sítích, samozřejmě také na občerstvení při konání finále. Celou tuto aktivitu společnost dělá za účelem vlastní propadace regionálního dopravce. Vstup na finálový večer budou mít pouze pozvané osoby (představitelé regionu, obchodní partneři společnosti a doprovod finalistek), nebudou žádné prodávané vstupenky, tedy žádné výnosy. Protože se jedná o sebeprezentaci společnosti, nebudou ani žádné výnosy za reklamu poskytnutou jiným subjektům. Soutěž je dlouhodobě jak v období přípravy tak i následně po finálovém večeru veřejně dosti rozsáhle prezentována. Lze vynaložené náklady považovat za daňově uznatelné náklady na propagaci a lze uplatnit odpočty DPH na vstupu? Na výstupu společnost odvádí DPH z jízdného z pravidelné přepravy osob. 
Vydáno: 02. 05. 2023
  • Článek
Pokud plnění mělo obdobnou povahu jako plnění, která jsou nikoli taxativně uvedena v § 25 odst. 1 písm. t) zákona o daních z příjmu jako výdaje na reprezentaci, tedy povahu plnění poskytnutého daňovým subjektem dobrovolně za obdobným účelem, tj. k přímé spotřebě účastníků (obchodních partnerů), jedná se o daňově neuznatelný výdaj na reprezentaci. Je zcela na stěžovateli, jaké formy marketingové komunikace se svými obchodními partnery zvolí, zákonem jsou však stanovena pravidla pro to, které výdaje (náklady) nelze uznat za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely a které uznat lze. Žalovaný řádně odůvodnil, proč nelze v případě stěžovatele výdaje ve formě poskytnutí možnosti zazávodit si na motokárách na rozdíl od pronájmu školící místnosti výdaje uznat jako daňové výdaje. Přijatá plnění za pronájem motokárové dráhy představovala výhradně plnění určená k obdarování stávajících obchodních partnerů, tedy plnění použitá na reprezentaci ve smyslu § 25 odst. 1 písm. t) zákona o daních z příjmů , a proto správce daně nepochybil, když je vyloučil z daňově účinných nákladů.
Vydáno: 30. 04. 2023
Pořádáme formou konferencí představení našich technologií a jednotlivých řešení námi prodávaného zboží pro naše obchodní partnery a přímé odběratele (ve velké míře se jedná o školy). Na tyto akce dostáváme finanční marketingovou podporu ze zahraničí od našich dodavatelů zboží a částečně je financujeme sami. Účastníkům poskytujeme občerstvení – kávu, čaj, nealkoholické nápoje, při celodenní akci i oběd – a dokládáme prezenční listinou zúčastněných. Je možné občerstvení účtovat jako daňově účinný náklad? Účastníci konferencí jsou našimi odběrateli zboží a technologických řešení.
Vydáno: 22. 11. 2022
Jsme střední škola příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Můžeme pro své zaměstnance, kteří jsou v zaměstnání i v sobotu při dni otevřených dveří, zakoupit malé občerstvení, např. bagety a zaúčtovat toto do nákladů na účtu 528 0304-Jiné sociální náklady? 
Vydáno: 03. 11. 2022
Hospodářská komora v rámci své činnosti vybírá od svých členů členské příspěvky. Tyto příspěvky zdaňuje v rámci daně z příjmů právnických osob. Pokud komora uskuteční nějakou akci pro své členy, na kterou zakoupí občerstvení, může si toto občerstvení dát do daňových nákladů, když je jakoby kryto ze zdaňovaných členských příspěvků? Je správně, že z vybraných členských příspěvků neodvádí DPH na výstupu?
Vydáno: 04. 10. 2022
Společnost s r.o., plátce DPH, vede účetnictví a obdržela od dodavatele fakturu za zboží. Ve faktuře je kromě zboží, zaúčtován i dárek dodavatele pro zákazníka-Pivo Staropramen za 1,21 Kč (s DPH). Jak zaúčtovat dar-pivo ? Má společnost odvést DPH 0,21 Kč z daru piva? DPH za pivo je na faktuře vyčísleno.
Vydáno: 30. 08. 2022
Jsme s.r.o., plátce DPH a zabýváme se nákupem a prodejem vína. Sklady vedeme zp. B. Část vína jde na reprezentaci. Je to, prosím, tak, že tento výdej zaúčtuji 513/504,343? Kdy DPH vypočítám z pořizovací ceny vína uvedené na výdejce? Děkuji.
Vydáno: 20. 06. 2022
Za dar dle zákona o daních z příjmů se nepovažuje reklamní předmět, který je opatřen jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu. Co se rozumí "jménem" poskytovatele tohoto předmětu? Je to obchodní název společnosti, pod kterým je společnost zapsaná v obchodním rejstříku? Musí být na reklamním předmětu tedy celý název společnosti (např. Novák a syn, s. r. o.) nebo stačí jen "hlavní část" jména (např. Novák a syn, nebo pouze Novák)?
Vydáno: 16. 11. 2020
  • Článek
Doba Koronaviru sebou přináší mnoho problémů, ale také inovace, nové nápady. Možná místo hrnečků jako reklamního a propagačního předmětu budeme více rozdávat roušky. A jak by to bylo v takovém případě z pohledu daně z příjmů a DPH? Pojďme si zopakovat pravidla pro reklamní a propagační předměty a obchodní vzorky.
Vydáno: 15. 09. 2020
Jednatel s. r. o., chodí na obchodní jednání s partnery na obědy. Účtenek z restaurací za jídlo a pití má za měsíc cca 10. Je možné nějak dosáhnout, aby tyto náklady byly uznatelné? To by musel z těchto obchodů vyplynout nějaký kontrakt nebo smlouva? Pan jednatel trvá na tom, aby byly účtenky uznatelné a pořád tvrdí, že minulá účetní mu to do nákladů dávala. Podle mě jsou to výdaje na reprezentaci daňově neuznatelné.
Vydáno: 16. 09. 2019
Bude daňově uznatelným nákladem pronájem kávovaru za měsíční paušál, který bude následně převeden na kredit, za který je možné si objednat kávu? 
Vydáno: 26. 05. 2019
Společnost, plátce DPH, přijala plnění od cateringové společnosti, osoby registrované k DPH na Slovensku. Jelikož u cateringových služeb nelze nárokovat odpočet daně (jednalo se o výdaj na reprezentaci), v rámci systému reverse charge jsme odvedli DPH na výstupu, ale neuplatnili si DPH na vstupu. Tuto odvedenou daň jsme zaúčtovali do nákladů. Naše otázka zní, zda tento náklad ve výši odvedené DPH bude daňově uznatelný. Můžeme se opřít o pokyn D-22, k § 24 odst. 2, bod 5 písm. b)? Nebo, jelikož se jedná o DPH související s nedaňovým nákladem, musí být i samotné odvedené DPH nedaňovým nákladem?
Vydáno: 30. 04. 2019
Zajímal by mě Váš názor na nákup vody pro zaměstnance a hlavně účtování a DPH, jelikož se různí. Zaměstnance pracuje jako uklízeč. Uklízí na různých místech. Jednatel pro něj nakupuje vždy barel vody. Úklid BD anebo kanceláře sice není ztížené pracoviště, ale i tak je to celkem náročné. Je možné v tomto případě zaúčtovat na 501 a uplatnit DPH, anebo raději na 513? A pokud by vodu pil i jednatel společnosti - druhý barel, tak tam je to předpokládám vždy 513 a bez uplatnění DPH. 
Vydáno: 16. 02. 2019
Je možné zaúčtovat pivo, opatřené logem firmy, daňově jako reklamní předmět a uplatnit při nákupu DPH? Nebo lze účtovat jen jako reprezentaci nedaňově?
Vydáno: 15. 01. 2019
Firma s. r. o. se zabývá stavební činností, uspořádala večírek pro obchodní partnery (pouze odběratele). Je možné tento náklad uznat jako daňový? Pokud bude na dokladu rozepsáno, kolik je za občerstvení a kolik za ubytování a pronájem prostor?
Vydáno: 14. 12. 2018
  • Článek
Se zdaňováním bezúplatných příjmů v praxi bývají spojeny tři hlavní problémy. Prvním je, že si často ani neuvědomíme, že takový příjem vznikl, zvláště má-li nepeněžní formu. Druhá potíž nastává s pokusem o ocenění nepeněžních bezúplatných příjmů, jelikož stát už léta nevybírá daně v naturáliích (např. 10 % sklizně či zabijačky). A třetí neznámou bývá nejistota ohledně toho, co lze uplatnit jako související daňový výdaj. Těmto starostem daňové právo čelí často tím nejjednodušším způsobem – osvobozuje bezúplatné příjmy od daně. Této příznivé variantě jsme se věnovali v minulém příspěvku . Dnes se podáváme na smutnější alternativu, kdy bezúplatný příjem podléhá dani z příjmů, od níž není osvobozen, a proto vzniká povinnost tento příjem zdanit.
Vydáno: 03. 12. 2018
Společnost s r. o. zabývající se obchodní činností zakoupila kávovar v hodnotě 29 900 Kč. Kávovar slouží pro přípravu kávy a horké vody na čaj pro zaměstnance na pracovišti. Je možno PC kávovaru zaúčtovat do nákladů jako daňově uznatelnou položku a současně uplatnit DPH na vstupu? 
Vydáno: 08. 11. 2018
Je možno z FKSP uhradit zhotovení vánočních přání uvnitř s malým dárkem prezentující naši základní školu? Vánoční přání by byla určena pouze pro naše starobní a invalidní důchodce.
Vydáno: 25. 09. 2018