Povinnosti pro výrobce elektřiny

Vydáno: 2 minuty čtení

V médiích proběhla zpráva o tom, že by i na malé provozovatele fotovoltaických elektráren měla dopadnout povinnost podání čestného prohlášení o skutečnosti, že poplatníkovi nevznikla povinnost odvodu z nadměrných příjmů dle energetického zákona.

Na to reagoval v tomto týdnu Energetický regulační úřad (dále jen „ERÚ“), který vydal na svých webových stránkách zpřesňující prohlášení, ve kterém uvádí, koho přesně se týká či netýká podávání sdělení ohledně skutečnosti, že nevznikla povinnost k úhradě odvodu z nadměrných příjmů ve druhém odvodovém období, tj. v kalendářním roce 2023.

Z jazykového výkladu energetického zákona mohlo být dovozeno, že povinnost podat čestné prohlášení dopadá na všechny výrobce elektřiny, nicméně z vysvětlení ERÚ vyplývá, že záměrem je dopad pouze na poplatníky, jimž může vzniknout povinnost odvodu z nadměrných příjmů.

ERÚ ve své informaci uvádí, že „oznamovací povinnost nedopadá na výrobce elektřiny, jejichž tržní příjmy nejsou předmětem odvodu dle energetického zákona“.

Pokud však na výrobce elektřiny povinnost dopadá, je nutné zmíněné sdělení podat v elektronické formě do datové schránky ERÚ ve lhůtě pro podání vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů (tj. do konce června 2024). ERÚ zveřejnil vzor čestného prohlášení, které mohou poplatníci odvodu využít.

Jak ERÚ na svých stránkách uvádí, toto čestné prohlášení nemusí zasílat:

  • výrobny s instalovaným elektrickým výkonem do 1 MW včetně,
  • výrobny s registrovanou podporou elektřiny formou výkupní ceny, aukčního bonusu, nebo zeleného bonusu na elektřinu v hodinovém režimu u zdroje uvedeného do provozu nebo modernizovaného ode dne 1. 1. 2022,
  • přečerpávající vodní elektrárny nebo výrobny využívající vody s registrovanou podporou elektřinou (dle zákona o podporovaných zdrojích energie), kterým je stanoven špičkový nebo pološpičkový provoz v povolení k nakládání s vodami nebo jiném rozhodnutí a
  • výrobny vyrábějící energii z biomasy.

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že malých střešních fotovoltaik se toto nové čestné prohlášení netýká, jak původně mohlo ze znění zákona vyplývat.