Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu publikován ve Sbírce zákonů

Vydáno: 1 minuta čtení

Dne 13. dubna 2022 podepsal prezident republiky oběma komorami Parlamentu České republiky schválený návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů.

Dne 29. dubna 2022 byl schválený zákon publikován ve Sbírce zákonů v částce 49 pod číslem 96/2022. Nabytí účinnosti je stanoveno k 29. květnu 2022.

Návrh zákona je předkládán zejména v souvislosti s potřebou implementace evropských předpisů, které souvisejí s projektem Evropské unie s názvem unie kapitálových trhů, jehož cílem je integrovat kapitálové trhy členských států Evropské unie. 

Mezi nejvýznamnější změny patří revize kapitálových požadavků na obchodníky s cennými papíry, harmonizace právní úpravy krytých dluhopisů, revize právní úpravy přeshraničního nabízení investičních fondů, adaptace právního řádu na předpisy EU v oblasti udržitelného financování a harmonizace přeshraničního poskytování služeb skupinového financování (tzv. crowdfunding).