Česko ve formě - ozdravný plán vlády pro veřejné finance

Vydáno: 12 minut čtení

Vládní ozdravný balíček čítající 58 opatření by měl mít souhrnný pozitivní dopad na saldo státního rozpočtu v letech 2024–2025 ve výši 147,5 mld. Kč. Během června vláda schválí legislativní znění konsolidačního balíčku, první čtení v Poslanecké sněmovně poté proběhne před sněmovními prázdninami tak, aby opatření snižující deficit o 94,1 mld. Kč platila již od 1. ledna 2024.

Cílem konsolidačního úsilí vlády je snížit deficit veřejných financí z letošních 3,5 % HDP až na odhadovaných 1,8 % HDP v roce 2024 a 1,2 % HDP v roce 2025. 

Navržená konsolidační opatření řeší v souladu s doporučením odborníků z NERV strukturální saldo veřejných financí zejména úsporami na výdajích, které souhrnně v následujících dvou letech dosáhnou 78,3 mld. Kč. 

Přehled konsolidačních opatření včetně argumentáře a rozpočtových dopadů naleznete v těchto dokumentech (odkazy aktualizovány 9. 6. 2023):

Snížení národních dotačních titulů průřezově na většině ministerstev pro roky 2024 a 2025 v celkové výši 54,4 mld. Kč

 • Odůvodnění: nesystémová a nepřehledná současná situace, zvýhodňování velkých firem, nákladná administrativa a klesající efektivnost využívání národních dotací

Snížení provozních výdajů o 5 % na každém rezortu

 • Odůvodnění: snaha o konsolidaci veřejných financí

Snížení objemu finančních prostředků na platy ve státní správě o 2 % v návaznosti na snižování agend státu, včetně organizačních složek státu a příspěvkových organizací

 • Odůvodnění: stále se zvyšující pravidelný výdaj na platy státních zaměstnanců

Snížení prostředků na Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) o polovinu z 2 na 1 %

Nově bude objem peněz na FKSP tvořen z objemu nákladů zúčtovaných na platy/mzdy. Polovina této částky by měla být určena na přispívání zaměstnavatele na produkty spoření na stáří.

 • Odůvodnění: vysoký objem prostředků na FKSP, nejasná a složitá pravidla pro využití FKSP ve vyhlášce o fondu kulturních a sociálních potřeb, která bude zrušena

Zrušení 77 územních pracovišť finančních úřadů

 • Odůvodnění: dotčené pobočky byly dle analýzy MF a GFŘ veřejností využívány jen velmi omezeně nebo zajišťovaly minimální rozsah služeb pro občany, např. služby podatelny

Zjednodušení procesu náhrady platu při dočasné pracovní neschopnosti

Nastaví se úhrada výdajů z limitu objemu prostředků na platy namísto současné praxe, kdy jsou tyto náhrady platu vypláceny z výdajového limitu mimo platovou oblast.

 • Odůvodnění: sjednocení s jinými náhradami platu (náhrady za dovolenou, při překážkách v práci, atd.), které jsou hrazeny z platového limitu

Zpřísnění podmínek pro přiznání nároku podpory v nezaměstnanosti v případě opakované evidence nezaměstnanosti, a to prodloužením doby důchodového pojištění nezbytného pro přiznání nároku na podporu v nezaměstnanosti

 • Odůvodnění: minimální dlouhodobá nezaměstnanost v ČR, a tudíž neúnosný způsob robustní podpory v nezaměstnanosti ve stávající podobě

Snížení státní podpory stavebního spoření na max. 1 000 Kč/rok pro nové i stávající smlouvy

 • Odůvodnění: stavební spoření v posledních letech ztratilo svou původní funkci, lidé navíc naspořené peníze používají i k jiným účelům; nově budou moci poskytovat produkt stavebního spoření také přímo banky a úvěry ze stavebního spoření se budou poskytovat zejména na realizaci energeticky úsporných opatření pro domácnosti

Ostatní úspory výdajů

 • Snížení podílu spolufinancování z fondů EU zvýšením spoluúčasti konečných příjemců dotace
 • Zrušení kolkových známek jako platebního prostředku s přechodným obdobím, kdy bude ještě možné stávající kolky používat; s nárůstem elektronických plateb kartou a bezhotovostních převodů se jejich potřeba významně snížila, v minulosti navíc byla v souvislosti s jejich používáním indikována řada podvodů
 • Vláda provede od ledna 2025 elektronizaci pokutových bloků, které zjednoduší, zrychlí a zprůhlední procesy sankciování; papírové tiskopisy pro tzv. blokové pokuty představují zbytnou administrativní zátěž
 • Převzetí tzv. justičních pohledávek Celní správou, která již dnes spravuje pohledávky řady institucí. Agregace správy na jednom místě kromě úspor administrativních výdajů zvyšuje efektivitu vymáhání a je rovněž přívětivější ve vztahu k dlužníkovi, který má jen jednoho věřitele

Zvýšení ceny dálniční známky o 800 Kč z 1 500 na 2 300 Kč/rok a zavedení nového pravidelného valorizačního schématu, které bude reflektovat výši inflace

 • Odůvodnění: propad současné reálné hodnoty dálniční známky. Jelikož jsou sazby dálničních známek nastaveny; ke zvýšení ceny dálniční známky bude docházet při kumulativní valorizaci, která umožní zvýšení ceny dálniční známky vždy v řádu celých stokorun

Zvýšení daně z příjmů právnických osob z 19 na 21 %

 • Odůvodnění: současná sazba daně ve výši 19 % patří ve srovnání s EU mezi nižší sazby a zvýšením na 21 % se ČR přiblíží k evropskému průměru; navýšení sazby daně bude 100% příjmem státního rozpočtu

Znovuzavedení nemocenského pojištění zaměstnanců ve snížené výši 0,6 %

 • Odůvodnění: zavedením tohoto opatření se očekává vyrovnání bilance účtu nemocenského pojištění, který vykazuje od roku 2019 záporné saldo, v loňském roce zhruba –8 mld. Kč

Zvýšení sazeb daně z nemovitých věcí až na dvojnásobek plně ve prospěch státního rozpočtu a zavedení automatické valorizace daňové povinnosti podle inflace

 • Odůvodnění: navrhuje se zavedení tzv. státního koeficientu ve výši 1, jehož inkaso bude 100% příjmem státu - k pokrytí výdajů na správu daně, kterou vykonávají finanční úřady; dále od roku 2025 zavedení automatického valorizačního mechanismu daně tzv. inflačním koeficientem podle růstu inflace

Zrušení a snížení daňových úlev a výjimek

 • Omezení daňové uznatelnosti při nákupu osobních automobilů pro podnikatelské účely na první 2 mil. Kč z ceny vozu (podnikatelé si často pořizují luxusní vozy k soukromému užívání)
 • Snížení slevy na dani na manželku, která se nově omezí výhradně na manžela/manželku pečující o dítě pouze do 3 let věku (stávající nastavení výjimky odrazuje poplatníky od vstupu na trh práce a započetí významnější výdělečné činnosti, protože při překročení limitní hranice příjmů nárok na slevu zaniká)
 • Zrušení tzv. školkovného neboli slevy na dani za umístění dítěte do předškolního zařízení (benefit zpravidla uplatňují středně a vysokopříjmové skupiny obyvatel s dostatečně vysokým základem daně)
 • Zrušení slevy na dani na studenta (studentům by v principu měla stačit standardní sleva na poplatníka)
 • Zrušení osvobození nepeněžních benefitů zaměstnancům (šlo o selektivní daňovou výjimku, kterou efektivněji uplatňují větší zaměstnavatelé)
 • Zrušení osvobození nadlimitních stravenek a úprava stravovacího paušálu tak, aby ho mohly adekvátně čerpat i osoby na delších pracovních směnách
 • Snížení limitu pro osvobození příjmů z tombol a hazardních her, a to ze stávajícího 1 mil. Kč na 50 000 Kč (podpora boje se závislostmi)
 • Zrušení odpočtu za členské příspěvky odborům
 • Zrušení osvobození náhrady za vyvlastnění, které bude nově ve stejném daňovém režimu jako prodej majetku
 • Zrušení zvláštního daňového režimu pro plat prezidenta republiky, který bude nově standardně daněn jako příjem zaměstnance
 • Zrušení daňové uznatelnosti tichého vína jako daru do 500 Kč na reprezentaci
 • Zrušení odpočtu úhrad za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání
 • Zrušení osvobození mzdového vyrovnání v hornictví a odstupného horníkům
 • Sjednocení selektivních výjimek do obecného neúčelového limitu do 50 tisíc Kč ročně

Zrušení či snížení výjimek u spotřebních daní z minerálních olejů

 • Rychlejší návrat spotřební daně z motorové nafty zpět na původní úroveň před invazí Ruska na Ukrajinu dříve než k 1. 1. 2024, a to konkrétně od prvního dne měsíce po účinnosti novely
 • Zrušení osvobození leteckých pohonných hmot (letecký benzín, kerosen) od spotřební daně u vnitrostátních letů
 • Vratka za tzv. zelenou naftu (nárok zemědělců na vrácení části spotřební daně z minerálních olejů) se bude nově stanovovat podle normativů, čímž odpadne podnikatelům povinnost vést evidence skutečné spotřeby minerálních olejů a dojde tak ke snížení administrativy
 • Zrušení vratky spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v mineralogických a metalurgických procesech

Zrušení výjimek u energetických daní

 • Vláda navrhuje zrušit osvobození metalurgických a mineralogických procesů od daně ze zemního plynu a některých dalších plynů, daně z pevných paliv a daně z elektřiny

Zvýšení minimálního vyměřovacího základu pojistného na sociální pojištění OSVČ z 25 na 40 % průměrné mzdy, a to v letech 2024–2026

 • Zároveň se navrhuje, aby OSVČ platily pojistné nejméně z 55 % namísto současných 50 % základu daně

Zvýšení daně z tabákových výrobků a zahřívaného tabáku a zavedení daně z alternativních výrobků

 • Pravidelné zvýšení spotřební daně z cigaret, tabáku na kouření, doutníků a cigarillos o +10 % v roce 2024 a o +5 % v každém roce 2025-2027. Pravidelné zvýšení daně u zahřívaného tabáku o 15 % v každém roce 2024-2027. Zavedení nové spotřební daně z nikotinových sáčků a náplní do e-cigaret

Zvýšení druhé sazby daně z hazardních her z 23 na 30 % a změna rozpočtového určení daně z hazardních her

 • Změna rozpočtového určení daní tak, že výnos ze všech online hazardních her bude nově 100% příjmem státního rozpočtu a současně výnos ze všech land-based hazardních her bude nově 65% příjmem obcí a 35% příjmem státního rozpočtu

Pásmo příjmů, v rámci kterého se platí 23% sazba daně, bude namísto 4násobku průměrné mzdy začínat na 3násobku průměrné mzdy

 • Odůvodnění: Jde o solidární krok, aby se i vysokopříjmoví zaměstnanci více podíleli na konsolidaci veřejných financí

Zastropování úlev z odvodů pro dohody o provedení práce

 • Nově se stanoví dva limity pro vznik účasti na pojištění zaměstnance, který pracuje na základě DPP (a tím i limity pro placení pojistného na sociální zabezpečení):
  • první limit bude stanoven pro DPP u jednoho zaměstnavatele, a to ve výši 25 % průměrné mzdy a
  • druhý limit (vyšší) bude stanoven pro vznik účasti na pojištění při souběhu více DPP u více zaměstnavatelů, a to ve výši 40 % průměrné mzdy
 • Pokud zaměstnanec překročí jeden či druhý limit, bude již odvedeno také pojistné.
 • Aby opatření mohlo být kontrolováno, bude zavedena evidence všech DPP a příjmů z těchto dohod.

Zvýšení spotřební daně z lihu o +10 % v roce 2024 a o +5 % v každém roce 2025–2027

 • Na základě trvalé výjimky dojednané v EU se bude nadále uplatňovat poloviční sazba u produktů z pěstitelského pálení pro vlastní spotřebu. 

Zvýšení poplatků za dobývání nerostů

 • Dosavadní systém stanovení výše úhrady z vytěženého množství a sazby dle typu nerostu zůstává zachován, upravuje se pouze výše podílu sazby k referenční ceně u uhlí o 3 %, u stavebních surovin o 2 % a u silikátových a ostatních surovin o 1 %

Omezení osvobození při prodeji cenných papírů a podílů v obchodních společnostech

 • Ponechává se současné osvobození příjmů z prodeje cenných papírů od zdanění daní z příjmů fyzických osob do výše 100 000 Kč za zdaňovací období a zároveň se nově ohraničuje osvobození příjmu z prodeje cenného papíru/podílu ve společnosti při splnění časového testu 3 roky, resp. 5 let, mezi nabytím a prodejem na 40 000 000 Kč na poplatníka jako dostatečný limit pro prodeje podílů ve start-upech a rodinných firmách

Redukce počtu sazeb DPH na základní 21 % a sníženou 12 %, přesunutí vybraného zboží a služeb ze snížené do základní sazby DPH

 • Zjednodušení systému DPH sjednocením dvou snížených sazeb (15 % a 10 %) do jedné společné ve výši 12 %
 • Na 12 % se navrhuje snížit DPH u řady aktuálně citlivého zboží a služeb jako např. u potravin bez nápojů, vybraných léků či farmaceutických výrobků, stavebních prací, dětských autosedaček nebo pohřebních služeb
 • Na knihy bude aplikována nulová sazba
 • Položky bez prokazatelného sociálního či zdravotního významu budou přesunuty do základní sazby DPH (kadeřnické
  a holičské služby, točené pivo, služby autorů a umělců, sběr, přeprava a skládkování komunálního odpadu, opravy obuvi, kožených výrobků a kol, úklidové práce, palivové dřevo, noviny)
 • Ze základní do snížené sazby DPH se přesouvá pouze příležitostná hromadná autobusová doprava osob

Zdroj: Ministerstvo financí ČR, www.mfcr.cz, 2023