Důvodová zpráva k zákonu č. 375/2015 Sb., změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 375/2015 Sb., změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech
Mgr.
Bohuslav
Sobotka
předseda vlády
Ing.
Andrej
Babiš
1. místopředseda vlády a ministr financí
k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů
A. OBECNÁ ČÁST
Návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s implementací směrnice o systémech pojištění vkladů se
a)
implementuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU ze dne 16. dubna 2014 o systémech pojištění vkladů (dále jen „směrnice DGSD“) a
b)
mění se některé zákony (dále jen „změnový zákon k ZOPRK“) v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu (dále jen „ZOPRK“), kterým se implementuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, jež se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků (dále jen „BRRD“).
Implementace směrnic DGSD a BRRD do českého právního řádu je kromě zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ke kterému se nevztahuje tato důvodová zpráva, provedena změnami jednotlivých právních předpisů, kterými jsou:
1.
zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoB“),
2.
zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSÚD“),
3.
zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“),
4.
zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“, příp. „InsZ“),
5.
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
6.
zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů,
7.
zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
8.
zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů,
9.
zákon č. 418/2011, o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim,
10.
zákon č. 91/2012, o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů,
11.
zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění, ve znění pozdějších předpisů,
12.
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
13.
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
14.
zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
15.
zákon č.

Související dokumenty

Zákony

253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
40/2009 Sb., trestní zákoník
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
21/1992 Sb., o bankách
87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějšíh předpisů
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
99/1963 Sb., občanský soudní řád
150/2002 Sb., soudní řád správní
15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů
219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
21/2012 Sb., o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
408/2010 Sb., o finančním zajištění
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
26/2000 Sb., o veřejných dražbách
412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)
Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)
6/1993 Sb., o České národní bance
120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
1/1993 Sb., Ústava České republiky
209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8
403/2002 Sb., ve věci návrhu na zrušení § 5 odst. 1 věty druhé a § 8 odst. 3 věty druhé zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
89/2012 Sb., občanský zákoník

Vyhlášky

5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti