Důvodová zpráva k zákonu č. 195/2017 Sb., změna zákona o občanských průkazech a dalších souvisejících zákonů

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 195/2017 Sb., změna zákona o občanských průkazech a dalších souvisejících zákonů
Mgr.
Bohuslav
Sobotka,
Předseda vlády
Milan
Chovanec,
Ministr vnitra
A. Obecná část
1. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, upravuje tři typy občanských průkazů - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem, občanský průkaz se strojově čitelnými údaji (bez kontaktního elektronického čipu) a občanský průkaz bez strojově čitelných údajů. Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem je nepovinným osobním dokladem občana a je vydáván za správní poplatek 500 Kč.
Platná právní úprava není diskriminační ani nemá dopad na rovnost mužů a žen, neboť občanský průkaz je povinným osobním dokladem občana bez ohledu na jeho pohlaví, rasu, barvu pleti atd.
2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen
Plošné zavedení občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem je důležité především v souvislosti s vytvářením Národní identitní autority a možnosti budoucího maximálního využití tohoto identitního prostoru, kdy bude stát garantovat svým občanům využití elektronické identifikace.
K účinnosti předkládaného zákona, tedy uplynutím 12 měsíců ode dne jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů, bude zaručena elektronická identifikace občana pomocí občanského průkazu s elektronickým čipem ve frekventovaných agendách resortu Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva financí.
Na základě dohody s Ministerstvem práce a sociálních věcí je součástí návrhu zákona též novela zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Do obou zákonů bude doplněna možnost učinit podání datovou zprávou odeslanou prostřednictvím elektronické aplikace orgánu sociálního zabezpečení, resp. nemocenského pojištění, přičemž tyto aplikace budou umožňovat využití přístupu se zaručenou identitou ověřenou občanským průkazem s elektronickým čipem. Vedle toho zákon ponechá na příslušném orgánu, zda zajistí i jiné možnosti ověření zaručené identity.
Také z vyjádření Ministerstva financí vyplynulo, že je připraveno zajistit již ke dni nabytí účinnosti předkládaného zákona využití občanských průkazů s elektronickým čipem ve svých agendách. Ministerstvo financí při projednávání návrhu zákona neshledalo vhodným ani nezbytným měnit za tímto účelem zákony ve své gesci, ale zdůraznilo, že již z přijetí novely daňového řádu (schválené Poslaneckou sněmovnou dne 29. června 2016 v tisku 764) pro sebe dovozuje povinnost umožnit využití občanského průkazu s elektronickým čipem jako nástroje pro komunikaci s finanční správou a celní správou.
Ministerstvo financí tudíž ke dni nabytí účinnosti předkládaného zákona zajistí přístup do základních aplikací pro elektronickou komunikaci s orgány finanční správy a celní správy a odesílání podání prostřednictvím těchto aplikací se zaručenou identitou ověřenou občanským průkazem s elektronickým čipem.
Navrhovaná úprava ruší vydávání občanských průkazů bez kontaktního elektronického čipu, nadále však bude občanský průkaz povinným osobním dokladem občana bez ohledu na jeho pohlaví, rasu, barvu pleti atd. Navrhovaná úprava není žádným způsobem diskriminační, všichni občané mají stejná práva a povinnosti, nemá tudíž ani dopad na rovnost mužů a žen.

Související dokumenty

Zákony

195/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
328/1999 Sb., o občanských průkazech
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
1/1993 Sb., Ústava České republiky
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů ( zákon o poštovních službách )
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů ( zákon o evidenci obyvatel )
365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
329/1999 Sb., o cestovních dokladech
141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Vyhlášky

386/2015 Sb., o náležitostech kryptografických klíčů a autentizačního certifikátu