Důvodová zpráva k zákonu č. 213/2016 Sb., změna zákona o důchodovém pojištění a zákona o provádění sociálního zabezpečení

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 213/2016 Sb., změna zákona o důchodovém pojištění a zákona o provádění sociálního zabezpečení
Mgr.
Bohuslav
Sobotka
v.r.
předseda vlády
Mgr.
Michaela
Marksová
v.r.
ministryně práce a sociálních věcí
Obecná část
A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA)
            SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA
 
           1. Základní identifikační údaje
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I   Název návrhu zákona: zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb.,   I
I   o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.   I
I 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění  I
I              pozdějších předpisů               I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I    Zpracovatel / zástupce    I   Předpokládaný termín nabytí   I
I      předkladatele:      I   účinnosti, v případě dělené   I
I     MPSV/dr. Voříšek      I     účinnosti rozveďte      I
I                   I     V průběhu roku 2016     I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Implementace práva EU: (pokud zvolíte Ano):                I
I - uveďte termín stanovený pro implementaci:                I
I - uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: 
Ne
I I----------------------------------------------------------------------------I I 2. Cíl návrhu zákona I I----------------------------------------------------------------------------I I Rozšířit okruh osob pracujících v hornictví, které mají snížený důchodový I I věk I I----------------------------------------------------------------------------I I 3. Agregované dopady návrhu zákona I I----------------------------------------------------------------------------I I 3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty:
Ano
I I----------------------------------------------------------------------------I I I I----------------------------------------------------------------------------I I 3.2 Dopady na podnikatelské subjekty:
Ano
I I----------------------------------------------------------------------------I I
Nepatrné zvýšení administrativní náročnosti úzce vymezené skupiny
I I
zaměstnavatelů, tj. pouze těžebních společností.
I I----------------------------------------------------------------------------I I 3.3 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje)
Ne
I I----------------------------------------------------------------------------I I
Pokud ano, specifikujte.
I I----------------------------------------------------------------------------I I 3.4 Sociální dopady:
Ano
I I----------------------------------------------------------------------------I I
Rozšíří se okruh osob s dřívějšími a vyššími důchodovými nároky.
I I----------------------------------------------------------------------------I I 3.5 Dopady na životní prostředí:
Ne
I I----------------------------------------------------------------------------I I
Pokud ano, specifikujte.
I I----------------------------------------------------------------------------I
1. Důvod předložení a cíle
1.1 Název
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
1.2 Definice problému
Podnětem k přípravě návrhu zákona byly požadavky Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu (dále jen „OS PHGN“). V říjnu 2013 se OS PHGN obrátil na předsedu vlády ing. Jiřího Rusnoka s požadavkem, aby byly řešeny dopady nepříznivých pracovních podmínek horníků, a to tak, aby byla mimo jiné přijata legislativní úprava, která by umožnila horníkům dřívější odchod do starobního důchodu oproti stávající právní úpravě. OS PHGN přitom poukazoval i na to, že horníci v minulosti vždy byli ve svých důchodových nárocích preferováni a že jsou stále, na rozdíl od ČR, preferováni ve svém důchodovém pojištění v řadě jiných zemí. Tato legislativní úprava měla spočívat v úpravě podmínek obsažených v nařízení vlády č. 363/2009 Sb., o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993, v tom směru, že budou odstraněna data, která osobní rozsah předmětného nařízení vlády limitují. Na základě těchto požadavků OS PHGN uložil v listopadu 2013 předseda vlády Ing. Jiří Rusnok na jednání s předsedou OS PHGN Bc. Janem Sábelem a ministrem práce a sociálních věcí Ing. Františkem Koníčkem připravit právní úpravu reagující na požadavky OS PHGN. Při následných jednáních OS PHGN s Ministerstvem práce a sociálních věcí uplatnil OS PHGN ještě požadavek na zvláštní způsob výpočtu procentní výměry u těch horníků, kteří splní podmínky pro stanovení nižšího důchodového věku, aby tak bylo kompenzováno to, že v důsledku nižšího důchodového věku budou moci dosáhnout kratší doby důchodového pojištění, což by se negativně odrazilo na výši procentní výměry starobního důchodu.
Nařízení vlády č. 363/2009 Sb. v původním znění upravuje podmínky, za kterých mohou horníci získat nárok na starobní důchod o 5 let dříve než podle obecných pravidel a na jeho výpočet zvláštním způsobem. Nařízení vlády přitom obsahuje dvě klíčová data, neboť se vztahuje na horníky, kteří
a)
nastoupili do zvlášť preferovaného zaměstnání, tj. „zaměstnání se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech“ (v praxi nazývané „zaměstnání I. AA pracovní kategorie“), před zrušením pracovních kategorií, tj. před 1. lednem 1993, a
b)
do 31. prosince 2008 splnili diferencované podmínky odpracování určitého počtu směn v podzemí hlubinných dolů. Diferenciace je provedena podle druhu těženého nerostu (uran nebo jiný nerost) a v závislosti na dosažení nebo nedosažení nejvyšší přípustné expozice (dále jen „NPE“).
Tyto podmínky neumožňovaly, aby mohli nabývat nároku na starobní důchod zvýhodněným způsobem stejně profesně vymezení horníci, kteří do zaměstnání v hornictví nastoupili či nastoupí po 31. prosinci 1992 a (nebo) nesplnili či nesplní zvláštní podmínku potřebné doby specifikovaného zaměstnání (popř. kombinovanou s dosažením NPE) do 31. prosince 2008. Tato druhá časová podmínka byla odstraněna novelou uvedeného nařízení vlády (tj. nařízením vlády č. 69/2015 Sb.), která nabyla účinnosti dnem 1. června 2015.
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
Nařízení vlády č. 363/2009 Sb. bylo vydáno na základě zmocnění obsaženého v

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
108/2009 Sb., o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu a o změně některých zákonů
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
73/1982 Sb., o změnách zákona o sociálním zabezpečení a předpisů o nemocenském pojištění
435/2004 Sb., o zaměstnanosti
1/1993 Sb., Ústava České republiky
2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
40/2003 Sb., ve věci návrhu na zrušení § 78 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
135/2010 Sb., ve věci návrhu na zrušení § 15 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
512/2004 Sb., ve věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva financí č. 487/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, a o návrhu na zrušení § 205d zákoníku práce a na zrušení vyhlášky č. 125/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce
188/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
76/1995 Sb., o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1995

Nařízení vlády

363/2009 Sb., o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993
69/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 363/2009 Sb., o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993
590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
19/1996 Sb., o zvýšení důchodů v roce 1996
218/1996 Sb., o druhém zvýšení důchodů v roce 1996
129/1997 Sb., o zvýšení důchodů v roce 1997
104/1998 Sb., o zvýšení důchodů v roce 1998
64/1999 Sb., o zvýšení důchodů v roce 1999
353/2000 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2000
345/2001 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2001
438/2002 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2003
337/2003 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2004
565/2004 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2005
415/2005 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2006
461/2006 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2007
256/2007 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2008
363/2008 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2009
281/2010 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2011

Vyhlášky

286/2011 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2012 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2012 a o zvýšení důchodů v roce 2012
324/2012 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2013 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2013 a o zvýšení důchodů v roce 2013
296/2013 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2014 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2014 a o zvýšení důchodů v roce 2014
208/2014 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2015 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2015 a o zvýšení důchodů v roce 2015
244/2015 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2016 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2016 a o zvýšení důchodů v roce 2016