Důvodová zpráva k zákonu č. 249/2017 Sb., změna zákona o registru smluv

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 249/2017 Sb., změna zákona o registru smluv
Radek
Vondráček,
Roman
Sklenák,
Jiří
Mihola,
Pavel
Kováčik,
Zbyněk
Stanjura,
Marek
Černoch
OBECNÁ ČÁST
1. Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy
Návrh představuje změnu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, která vychází z návrhu novely tohoto zákona předložené jako sněmovní tisk č. 699/0 a těch pozměňovacích návrhů, které byly v rámci legislativního procesu k tisku 699/0 schváleny Sněmovnou i Senátem.
Cílem předkládané novely zákona je zajištění fungování zákona o registru smluv (dále také ZRS) v praxi s ohledem na zjištěné problémy při aplikaci zákona od doby jeho účinnosti, jež nastala 1. 7. 2016. Jedná se o úpravy týkající se jak legislativních a výkladových nedostatků, tak určité dílčí úpravy v rozsahu zveřejňovaných smluv. Návrh směřuje jen k nezbytným a široce akceptovaným změnám zákona, a to jen v takovém rozsahu, aby nedošlo k narušení základních principů zákona. Návrh ctí klíčový princip zákona, že všechny subjekty nakládající s veřejnými prostředky zveřejňují smlouvy v registru smluv. Vzhledem k tomu veškeré úpravy obsažené v návrhu nevedou k vynětí povinných subjektů ze zákona o registru smluv, ale pouze k úpravě režimu zveřejňování u některých smluv či vynětí určitých typů smluv, u kterých byly identifikovány nežádoucí dopady z hlediska bezpečnosti, ochrany zdraví či ochrany citlivých informací.
Výjimka pro národní podnik Budějovický Budvar, n.p., která byla jádrem poslanecké novely v tisku 699/0 v návrhu obsažena není, a to pro její výlučnost
de facto
na jediný subjekt, což není odůvodnitelné například při srovnání s postavením Měšťanského pivovaru Strakonice, a.s., který rovněž spadá do okruhu povinných subjektů ve smyslu § 2 odst. 1 ZRS, avšak který by musel - na rozdíl od svého přímého konkurenta - strpět uveřejňování svých smluv v registru smluv. Místo této výjimky pro národní podnik je navržena systémovější úprava, která vychází z platného znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zajišťuje speciální režim zveřejňování pro povinné subjekty, které nejsou veřejnými zadavateli ve smyslu tohoto zákona. Návrh totiž počítá s tím, že povinné subjekty založené za účelem uspokojování potřeb, které mají průmyslovou nebo obchodní povahu, nemusí zveřejňovat ty smlouvy, které byly uzavřeny v rámci běžného obchodního styku v rozsahu předmětu jejich podnikání. Právě u těchto smluv povinných subjektů byly v praxi zjištěny problémy s ochranou obchodně citlivých informací a navrhovaná novela potřebnou ochranu zajišťuje. Totožnou ochranu návrh zajišťuje také u právnických osob založených za účelem výzkumu, vývoje nebo zkušebnictví, a to především z důvodu vážných praktických obtíží státních zkušebních ústavů při aplikaci zákona.
Dále návrh zajišťuje rovnoprávné postavení České televize a Českého rozhlasu s dalšími podnikajícími subjekty ohledně možnosti nezveřejňovat smlouvy uzavřené adhezním způsobem a také ohledně možnosti nezveřejnit v metadatech cenu a druhou stranu smlouvy, pokud se jedná o obchodní tajemství. Návrh také přináší výjimku pro smlouvy České televize a Českého rozhlasu, které se týkají výroby nebo užití pořadu, což se v praxi ukázalo jako nezbytné pro zachování jejich veřejné služby v současném rozsahu. Návrh reaguje také na negativní dopady namítané vysokými školami a veřejnými výzkumnými institucemi u zveřejňování některých jejich smluv a rizika spjatá se zveřejňováním smluv týkajících se výbušnin, činnosti Správy státních hmotných rezerv a kolektivních smluv. Návrh rovněž výslovně zajišťuje ochranu bankovního tajemství.
Speciální režim návrh zavádí pro zveřejňování smluv uzavřených za účelem zajištění dodávek léčiv nebo zdravotnických prostředků. Aby plnění z těchto smluv nebylo ohroženo praktickými problémy spjatými se zveřejněním smlouvy, zajišťuje návrh, že u těchto smluv není jejich účinnost podmíněna zveřejněním. Pro odstranění problémů spjatých s povinnou písemnou formou všech zveřejňovaných smluv, návrh umožňuje i uzavření smlouvy jiným způsobem umožňujícím uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv, což zajišťuje možnost uchování současné praxe uzavírání smluv, která mnohdy nebyla postavena na písemné formě.
Ostatní úpravy obsažené v návrhu pak odstraňují výkladové či legislativně technické nedostatky.

Související dokumenty

Zákony

249/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
1/1993 Sb., Ústava České republiky
90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv
483/1991 Sb., o České televizi
484/1991 Sb., o Českém rozhlasu
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích
61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů
21/1992 Sb., o bankách
6/1993 Sb., o České národní bance
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
89/2012 Sb., občanský zákoník
378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)
268/2014 Sb., o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací)
139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)